1000 Names Of Sri Parashurama – Sahasranama Stotram In Tamil

॥ Parashuramasahasranamastotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீபரஶுராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

புரா தா³ஶரதீ² ராம: க்ருʼதோத்³வாஹ: ஸபா³ந்த⁴வ: ।
க³ச்ச²ந்நயோத்⁴யாம் ராஜேந்த்³ர: பித்ருʼமாத்ருʼஸுஹ்ருʼத்³ வ்ருʼத: ॥ 1 ॥

த³த³ர்ஶ யாந்தம் மார்கே³ண க்ஷத்ரியாந்தகரம் விபு⁴ம் ।
ராமம் தம் பா⁴ர்க³வம் த்³ருʼஷ்ட்வாபி⁴தஸ்துஷ்டாவ ராக⁴வ: ।
ராம: ஶ்ரீமாந்மஹாவிஷ்ணுரிதி நாம ஸஹஸ்ரத: ॥ 2 ॥

அஹம் த்வத்த: பரம் ராம விசராமி ஸ்வலீலயா ।
இத்யுக்தவந்தமப்⁴யர்ச்ய ப்ரணிபத்ய க்ருʼதாஞ்ஜலி: ॥ 3 ॥

ஶ்ரீராக⁴வ உவாச –

யந்நாமக்³ரஹணாஜ்ஜந்து: ப்ராப்நுயாத்ர ப⁴வாபத³ம் ।
யஸ்ய பாதா³ர்சநாத்ஸித்³தி:⁴ ஸ்வேப்ஸிதாம் நௌமி பா⁴ர்க³வம் ॥ 4 ॥

நி:ஸ்ப்ருʼஹோ ய: ஸதா³ தே³வோ பூ⁴ம்யாம் வஸதி மாத⁴வ: ।
ஆத்மபோ³தோ⁴த³தி⁴ம் ஸ்வச்ச²ம் யோகி³நம் நௌமி பா⁴ர்க³வம் ॥ 5 ॥

யஸ்மாதே³தஜ்ஜக³த்ஸர்வம் ஜாயதே யத்ர லீலயா ।
ஸ்தி²திம் ப்ராப்நோதி தே³வேஶம் ஜாமத³க்³ந்யம் நமாம்யஹம் ॥ 6 ॥

யஸ்ய ப்⁴ரூ ப⁴ங்க³மாத்ரேண ப்³ரஹ்மாத்³யா: ஸகலா: ஸுரா: ।
ஶதவாரம் ப⁴வந்யத்ர ப⁴வந்தி ந ப⁴வந்தி ச ॥ 7 ॥

தப உக்³ரம் சசாராதௌ³ யமுத்³தி³ஶ்ய ச ரேணுகா ।
ஆத்³யா ஶக்திர்மஹாதே³வீ ராமம் தம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 8 ॥

॥ அத² விநியோக:³ ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஜாமத³க்³ந்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராம ருʼஷி: ।
ஜாமத³க்³ந்ய: பரமாத்மா தே³வதா ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீமத³விநாஶராமப்ரீத்யர்த²ம்
சதுர்வித⁴புருஷார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக:³ ॥

॥ அத² கரந்யாஸ: ॥

ௐ ஹ்ராம் கோ³விந்தா³த்மநே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் மஹீத⁴ராத்மநே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரூம் ஹ்ருʼஷீகேஶாத்மநே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரைம் த்ரிவிக்ரமாத்மநே அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரௌம் விஷ்ணவாத்மநே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ர: மாத⁴வாத்மநே கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

॥ அத² ஹ்ருʼத³யந்யாஸ: ॥

ௐ ஹ்ராம் கோ³விந்தா³த்மநே ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் மஹீத⁴ராத்மநே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ ஹ்ரூம் ஹ்ருʼஷீகேஶாத்மநே ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ ஹ்ரைம் த்ரிவிக்ரமாத்மநே கவசாய ஹும் ।
ௐ ஹ்ரௌம் விஷ்ணவாத்மநே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஹ்ர: மாத⁴வாத்மநே அஸ்த்ராய ப²ட் ।

॥ அத² த்⁴யாநம் ॥

ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³நத³நிப⁴ம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மகம் ।
ஸர்வாப⁴ரணஸம்யுக்தம் க்ருʼஷ்ணாஜிநத⁴ரம் விபு⁴ம் ॥ 9 ॥

பா³ணசாபௌ ச பரஶுமப⁴யம் ச சதுர்பு⁴ஜை: ।
ப்ரகோஷ்ட²ஶோபி⁴ ருத்³ராக்ஷைர்த³தா⁴நம் ப்⁴ருʼகு³நந்த³நம் ॥ 10 ॥

ஹேமயஜ்ஞோபவீதம் ச ஸ்நிக்³த⁴ஸ்மிதமுகா²ம்பு³ஜம் ।
த³ர்பா⁴ஞ்சிதகரம் தே³வம் க்ஷத்ரியக்ஷயதீ³க்ஷிதம் ॥ 11 ॥

ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸம் ராமம் த்⁴யாயேத்³வை ப்³ரஹ்மசாரிணம் ।
ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகமத்⁴யஸ்த²ம் ஸநகாத்³யைரபி⁴ஷ்டுதம் ॥ 12 ॥

ஸஹஸ்ரமிவ ஸூர்யாணாமேகீ பூ⁴ய புர: ஸ்தி²தம் ।
தபஸாமிவ ஸந்மூர்திம் ப்⁴ருʼகு³வம்ஶதபஸ்விநம் ॥ 13 ॥

சூடா³சும்பி³தகங்கபத்ரமபி⁴தஸ்தூணீத்³வயம் ப்ருʼஷ்ட²தோ
ப⁴ஸ்மஸ்நிக்³த⁴பவித்ரலாஞ்ச²நவபுர்த⁴த்தே த்வசம் ரௌரவீம் ।
மௌஞ்ஜ்யா மேக²லயா நியந்த்ரிதமதோ⁴வாஸஶ்ச மாஞ்ஜிஷ்ட²கம்
பாணௌ கார்முகமக்ஷஸூத்ரவலயம் த³ண்ட³ம் பரம் பைப்பலம் ॥ 14 ॥

ரேணுகாஹ்ருʼத³யாநந்த³ம் ப்⁴ருʼகு³வம்ஶதபஸ்விநம் ।
க்ஷத்ரியாணாமந்தகம் பூர்ணம் ஜாமத³க்³ந்யம் நமாம்யஹம் ॥ 15 ॥

அவ்யக்தவ்யக்தரூபாய நிர்கு³ணாய கு³ணாத்மநே ।
ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ரமூர்தயே ப்³ரஹ்மணே நம: ॥ 16 ॥

॥ ஶ்ரீபரஶுராம த்³வாத³ஶ நாமாநி ॥

ஹரி: பரஶுதா⁴ரீ ச ராமஶ்ச ப்⁴ருʼகு³நந்த³ந: ।
ஏகவீராத்மஜோவிஷ்ணுர்ஜாமத³க்³ந்ய: ப்ரதாபவாந் ॥ 17 ॥

ஸஹ்யாத்³ரிவாஸீ வீரஶ்ச க்ஷத்ரஜித்ப்ருʼதி²வீபதி: ।
இதி த்³வாத³ஶநாமாநி பா⁴ர்க³வஸ்ய மஹாத்மந: ।
யஸ்த்ரிகாலே படே²ந்நித்யம் ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 18 ॥

॥ அத² ஶ்ரீபரஶுராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ ராம: ஶ்ரீமாந்மஹாவிஷ்ணுர்பா⁴ர்க³வோ ஜமத³க்³நிஜ: ।
தத்த்வரூபீ பரம் ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வத: ஸர்வஶக்தித்⁴ருʼக் ॥ 1 ॥

வரேண்யோ வரத:³ ஸர்வஸித்³தி⁴த:³ கஞ்ஜலோசந: ।
ராஜேந்த்³ரஶ்ச ஸதா³சாரோ ஜாமத³க்³ந்ய: பராத்பர: ॥ 2 ॥

பரமார்தை²கநிரதோ ஜிதாமித்ரோ ஜநார்த³ந: ।
ருʼஷி ப்ரவரவந்த⁴ஶ்ச தா³ந்த: ஶத்ருவிநாஶந: ॥ 3 ॥

ஸர்வகர்மா பவித்ரஶ்ச அதீ³நோ தீ³நஸாத⁴க: ।
அபி⁴வாத்³யோ மஹாவீரஸ்தபஸ்வீ நியம: ப்ரிய: ॥ 4 ॥

ஸ்வயம்பூ:⁴ ஸர்வரூபஶ்ச ஸர்வாத்மா ஸர்வத்³ருʼக்ப்ரபு:⁴ ।
ஈஶாந: ஸர்வதே³வாதி³ர்வரீயந்ஸர்வகோ³ঽச்யுத: ॥ 5 ॥

ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வவேதா³தி:³ ஶரண்ய: பரமேஶ்வர: ।
ஜ்ஞாநபா⁴வ்யோঽபரிச்சே²த்³ய: ஶுசிர்வாக்³மீ ப்ரதாபவாந் ॥ 6 ॥

ஜிதக்ரோதோ⁴ கு³டா³கேஶோ த்³யுதிமாநரிமர்த³ந: ।
ரேணுகாதநய: ஸாக்ஷாத³ஜிதோঽவ்யய ஏவ ச ॥ 7 ॥

விபுலாம்ஸோ மஹோரஸ்கோঽதீந்த்³ரோ வந்த்³யோ த³யாநிதி:⁴ ।
அநாதி³ர்ப⁴க³வாநிந்த்³ர: ஸர்வலோகாரிமர்த³ந: ॥ 8 ॥

ஸத்ய: ஸத்யவ்ரத: ஸத்யஸந்த:⁴ பரமதா⁴ர்மிக: ।
லோகாத்மா லோகக்ருʼல்லோகவந்த்³ய: ஸர்வமயோ நிதி:⁴ ॥ 9 ॥

வஶ்யோ த³யா ஸுதீ⁴ர்கோ³ப்தா த³க்ஷ: ஸர்வைகபாவந: ।
ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மசாரீ ச ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மப்ரகாஶக: ॥ 10 ॥

ஸுந்த³ரோঽஜிநவாஸாஶ்ச ப்³ரஹ்மஸூத்ரத⁴ர: ஸம: ।
ஸௌம்யோ மஹர்ஷி: ஶாந்தஶ்ச மௌஞ்ஜீப்⁴ருʼத்³த³ண்ட³தா⁴ரக: ॥ 11 ॥

கோத³ண்டீ³ ஸர்வஜித்ச²த்ரத³ர்பஹா புண்யவர்த⁴ந: । var ஸர்வஜிச்ச²த்ருத³ர்பஹா
கவிர்ப்³ரஹ்மர்ஷி வரத:³ கமண்ட³லுத⁴ர: க்ருʼதீ ॥ 12 ॥

மஹோதா³ரோঽதுலோ பா⁴வ்யோ ஜிதஷட்³வர்க³மண்ட³ல: ।
காந்த: புண்ய: ஸுகீர்திஶ்ச த்³விபு⁴ஜஶ்சாதி³ பூருஷ: ॥ 13 ॥

அகல்மஷோ து³ராராத்⁴ய: ஸர்வாவாஸ: க்ருʼதாக³ம: ।
வீர்யவாந்ஸ்மிதபா⁴ஷீ ச நிவ்ருʼத்தாத்மா புநர்வஸு: ॥ 14 ॥

அத்⁴யாத்மயோக³குஶல: ஸர்வாயுத⁴விஶாரத:³ ।
யஜ்ஞஸ்வரூபீ யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞபால: ஸநாதந: ॥ 15 ॥

See Also  108 Names Of Patanjali Muni – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

க⁴நஶ்யாம: ஸ்ம்ருʼதி: ஶூரோ ஜராமரணவர்ஜித: ।
தீ⁴ரோ தா³ந்த: ஸுரூபஶ்ச ஸர்வதீர்த²மயோ விதி:⁴ ॥ 16 ॥ தீ⁴ரோதா³த்த: ஸ்வரூபஶ்ச
வர்ணீ வர்ணாஶ்ரமகு³ரு: ஸர்வஜித்புருஷோঽவ்யய: ।
ஶிவஶிக்ஷாபரோ யுக்த: பரமாத்மா பராயண: ॥ 17 ॥

ப்ரமாண ரூபோ து³ர்ஜ்ஞேய: பூர்ண: க்ரூர: க்ரதுர்விபு:⁴ ।
ஆநந்தோ³ঽத² கு³ணஶ்ரேஷ்டோ²ঽநந்தத்³ருʼஷ்டிர்கு³ணாகர: ॥ 18 ॥

த⁴நுர்த⁴ரோ த⁴நுர்வேத:³ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ।
ஜநேஶ்வரோ விநீதாத்மா மஹாகாயஸ்தபஸ்விராட் ॥ 19 ॥

அகி²லாத்³யோ விஶ்வகர்மா விநீதாத்மா விஶாரத:³ ।
அக்ஷர: கேஶவ: ஸாக்ஷீ மரீசி: ஸர்வகாமத:³ ॥ 20 ॥

கல்யாண: ப்ரக்ருʼதி கல்ப: ஸர்வேஶ: புருஷோத்தம: ।
லோகாத்⁴யக்ஷோ க³பீ⁴ரோঽத² ஸர்வப⁴க்தவரப்ரத:³ ॥ 21 ॥

ஜ்யோதிராநந்த³ரூபஶ்ச வஹ்நீரக்ஷய ஆஶ்ரமீ ।
பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வஸ்தபோமூர்தீ ரவி: பரஶுத்⁴ருʼக் ஸ்வராட் ॥ 22 ॥

ப³ஹுஶ்ருத: ஸத்யவாதீ³ ப்⁴ராஜிஷ்ணு: ஸஹநோ ப³ல: ।
ஸுக²த:³ காரணம் போ⁴க்தா ப⁴வப³ந்த⁴ விமோக்ஷக்ருʼத் ॥ 23 ॥

ஸம்ஸாரதாரகோ நேதா ஸர்வது:³க²விமோக்ஷக்ருʼத் ।
தே³வசூடா³மணி: குந்த:³ ஸுதபா ப்³ரஹ்மவர்த⁴ந: ॥ 24 ॥

நித்யோ நியதகல்யாண: ஶுத்³தா⁴த்மாத² புராதந: ।
து:³ஸ்வப்நநாஶநோ நீதி: கிரீடீ ஸ்கந்த³த³ர்பஹ்ருʼத் ॥ 25 ॥

அர்ஜுந: ப்ராணஹா வீர: ஸஹஸ்ரபு⁴ஜஜித்³த⁴ரீ: ।
க்ஷத்ரியாந்தகர: ஶூர: க்ஷிதிபா⁴ரகராந்தக்ருʼத் ॥ 26 ॥

பரஶ்வத⁴த⁴ரோ த⁴ந்வீ ரேணுகாவாக்யதத்பர: ।
வீரஹா விஷமோ வீர: பித்ருʼவாக்யபராயண: ॥ 27 ॥

மாத்ருʼப்ராணத³ ஈஶஶ்ச த⁴ர்மதத்த்வவிஶாரத:³ ।
பித்ருʼக்ரோத⁴ஹர: க்ரோத:⁴ ஸப்தஜிஹ்வஸமப்ரப:⁴ ॥ 28 ॥

ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ர: ஶத்ருக்⁴ந: ஸ்தா²ணு: ஶம்பு⁴ஶ்ச கேஶவ: ।
ஸ்த²விஷ்ட:² ஸ்த²விரோ பா³ல: ஸூக்ஷ்மோ லக்ஷ்யத்³யுதிர்மஹாந் ॥ 29 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ விநீதாத்மா ருத்³ராக்ஷவலய: ஸுதீ:⁴ ।
அக்ஷகர்ண: ஸஹஸ்ராம்ஶுர்தீ³ப்த: கைவல்யதத்பர: ॥ 30 ॥

ஆதி³த்ய: காலருத்³ரஶ்ச காலசக்ரப்ரவர்தக: ।
கவசீ குண்ட³லீ க²ட்³கீ³ சக்ரீ பீ⁴மபராக்ரம: ॥ 31 ॥

ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ வீர ஸிம்ஹோ ஜக³தா³த்மா ஜக³த்³கு³ரு: ।
அம்ருʼத்யுர்ஜந்மரஹித: காலஜ்ஞாநீ மஹாபடு: ॥ 32 ॥

நிஷ்கலங்கோ கு³ணக்³ராமோঽநிர்விண்ண: ஸ்மரரூபத்⁴ருʼக் ।
அநிர்வேத்³ய: ஶதாவர்தோ த³ண்டோ³ த³மயிதா த³ம: ॥ 33 ॥

ப்ரதா⁴நஸ்தாரகோ தீ⁴மாம்ஸ்தபஸ்வீ பூ⁴தஸாரதி:² ।
அஹ: ஸம்வத்ஸரோ யோகீ³ ஸம்வத்ஸரகரோ த்³விஜ: ॥ 34 ॥

ஶாஶ்வதோ லோகநாத²ஶ்ச ஶாகீ² த³ண்டீ³ ப³லீ ஜடீ ।
காலயோகீ³ மஹாநந்த:³ திக்³மமந்யு: ஸுவர்சஸ: ॥ 35 ॥

அமர்ஷணோ மர்ஷணாத்மா ப்ரஶாந்தாத்மா ஹுதாஶந: ।
ஸர்வவாஸா: ஸர்வசாரீ ஸர்வாதா⁴ரோ விரோசந: ॥ 36 ॥

ஹைமோ ஹேமகரோ த⁴ர்மோ து³ர்வாஸா வாஸவோ யம: ।
உக்³ரதேஜா மஹாதேஜா ஜயோ விஜய: காலஜித் ॥ 37 ॥

ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ து³ர்த⁴ரோ யஜ்ஞபா⁴க³பு⁴க் ।
அக்³நிர்ஜ்வாலீ மஹாஜ்வாலஸ்த்வதிதூ⁴மோ ஹுதோ ஹவி: ॥ 38 ॥

ஸ்வஸ்தித:³ ஸ்வஸ்திபா⁴க³ஶ்ச மஹாந்ப⁴ர்க:³ பரோ யுவா । மஹாந்ப⁴ர்க³பரோயுவா
மஹத்பாதோ³ மஹாஹஸ்தோ ப்³ருʼஹத்காயோ மஹாயஶா: ॥ 39 ॥

மஹாகடிர்மஹாக்³ரீவோ மஹாபா³ஹுர்மஹாகர: ।
மஹாநாஸோ மஹாகம்பு³ர்மஹாமாய: பயோநிதி:⁴ ॥ 40 ॥

மஹாவக்ஷா மஹௌஜாஶ்ச மஹாகேஶோ மஹாஜந: ।
மஹாமூர்தா⁴ மஹாமாத்ரோ மஹாகர்ணோ மஹாஹநு: ॥ 41 ॥

வ்ருʼக்ஷாகாரோ மஹாகேதுர்மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாமுக:² ।
ஏகவீரோ மஹாவீரோ வஸுத:³ காலபூஜித: ॥ 42 ॥

மஹாமேக⁴நிநாதீ³ ச மஹாகோ⁴ஷோ மஹாத்³யுதி: ।
ஶைவ: ஶைவாக³மாசாரீ ஹைஹயாநாம் குலாந்தக: ॥ 43 ॥

ஸர்வகு³ஹ்யமயோ வஜ்ரீ ப³ஹுல: கர்மஸாத⁴ந: ।
காமீ கபி: காமபால: காமதே³வ: க்ருʼதாக³ம: ॥ 44 ॥

பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வஜ்ஞ: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வகோ³சர: ।
லோகநேதா மஹாநாத:³ காலயோகீ³ மஹாப³ல: ॥ 45 ॥

அஸங்க்²யேயோঽப்ரமேயாத்மா வீர்யக்ருʼத்³வீர்யகோவித:³ ।
வேத³வேத்³யோ வியத்³கோ³ப்தா ஸர்வாமரமுநீஶ்வர: ॥ 46 ॥

ஸுரேஶ: ஶரணம் ஶர்ம ஶப்³த³ப்³ரஹ்ம ஸதாம் க³தி: ।
நிர்லேபோ நிஷ்ப்ரபஞ்சாத்மா நிர்வ்யக்³ரோ வ்யக்³ரநாஶந: ॥ 47 ॥

ஶுத்³த:⁴ பூத: ஶிவாரம்ப:⁴ ஸஹஸ்ரபு⁴ஜஜித்³த⁴ரி: ।
நிரவத்³யபதோ³பாய: ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ந: ॥ 48 ॥

சதுர்பு⁴ஜோ மஹாதே³வோ வ்யூடோ⁴ரஸ்கோ ஜநேஶ்வர: ।
த்³யுமணிஸ்தரணிர்த⁴ந்ய: கார்தவீர்ய ப³லாபஹா ॥ 49 ॥

லக்ஷ்மணாக்³ரஜவந்த்³யஶ்ச நரோ நாராயண: ப்ரிய: ।
ஏகஜ்யோதிர்நிராதங்கோ மத்ஸ்யரூபீ ஜநப்ரிய: ॥ 50 ॥

ஸுப்ரீத: ஸுமுக:² ஸூக்ஷ்ம: கூர்மோ வாராஹகஸ்ததா² ।
வ்யாபகோ நாரஸிம்ஹஶ்ச ப³லிஜிந்மது⁴ஸூத³ந: ॥ 51 ॥

அபராஜித: ஸர்வஸஹோ பூ⁴ஷணோ பூ⁴தவாஹந: ।
நிவ்ருʼத்த: ஸம்வ்ருʼத்த: ஶில்பீ க்ஷுத்³ரஹா நித்ய ஸுந்த³ர: ॥ 52 ॥

ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோதா வ்யாஸமூர்திரநாகுல: ।
ப்ரஶாந்தபு³த்³தி⁴ரக்ஷுத்³ர: ஸர்வஸத்த்வாவலம்ப³ந: ॥ 53 ॥

பரமார்த²கு³ருர்தே³வோ மாலீ ஸம்ஸாரஸாரதி:² ।
ரஸோ ரஸஜ்ஞ: ஸாரஜ்ஞ: கங்கணீக்ருʼதவாஸுகி: ॥ 54 ॥

க்ருʼஷ்ண: க்ருʼஷ்ணஸ்துதோ தீ⁴ரோ மாயாதீதோ விமத்ஸர: ।
மஹேஶ்வரோ மஹீப⁴ர்தா ஶாகல்ய: ஶர்வரீபதி: ॥ 55 ॥

தடஸ்த:² கர்ணதீ³க்ஷாத:³ ஸுராத்⁴யக்ஷ: ஸுராரிஹா ।
த்⁴யேயோঽக்³ரது⁴ர்யோ தா⁴த்ரீஶோ ருசிஸ்த்ரிபு⁴வநேஶ்வர: ॥ 56 ॥

கர்மாத்⁴யக்ஷோ நிராலம்ப:³ ஸர்வகாம்ய: ப²லப்ரத:³ ।
அவ்யக்தலக்ஷணோ வ்யக்தோ வ்யக்தாவ்யக்தோ விஶாம்பதி: ॥ 57 ॥

த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶோ ஜக³ந்நாதோ² ஜநேஶ்வர: ।
ப்³ரஹ்மா ஹம்ஸஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ஸ்ரஷ்டா ஹர்தா சதுர்முக:² ॥ 58 ॥

நிர்மதோ³ நிரஹங்காரோ ப்⁴ருʼகு³வம்ஶோத்³வஹ: ஶுப:⁴ ।
வேதா⁴ விதா⁴தா த்³ருஹிணோ தே³வஜ்ஞோ தே³வசிந்தந: ॥ 59 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Gorak – Sahasranama Havan Mantra In Telugu

கைலாஸஶிக²ராவாஸீ ப்³ராஹ்மணோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ।
அர்தோ²ঽநர்தோ² மஹாகோஶோ ஜ்யேஷ்ட:² ஶ்ரேஷ்ட:² ஶுபா⁴க்ருʼதி: ॥ 60 ॥

பா³ணாரிர்த³மநோ யஜ்வா ஸ்நிக்³த⁴ப்ரக்ருʼதிரக்³நிய: ।
வரஶீலோ வரகு³ண: ஸத்யகீர்தி: க்ருʼபாகர: ॥ 61 ॥

ஸத்த்வவாந் ஸாத்த்விகோ த⁴ர்மீ பு³த்³த:⁴ கல்கீ ஸதா³ஶ்ரய: ।
த³ர்பணோ த³ர்பஹா த³ர்பாதீதோ த்³ருʼப்த: ப்ரவர்தக: ॥ 62 ॥

அம்ருʼதாம்ஶோঽம்ருʼதவபுர்வாங்மய: ஸத³ஸந்மய: ।
நிதா⁴நக³ர்போ⁴ பூ⁴ஶாயீ கபிலோ விஶ்வபோ⁴ஜந: ॥ 63 ॥

ப்ரப⁴விஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணுஶ்ச சதுர்வர்க³ப²லப்ரத:³ ।
நாரஸிம்ஹோ மஹாபீ⁴ம: ஶரப:⁴ கலிபாவந: ॥ 64 ॥

உக்³ர: பஶுபதிர்ப⁴ர்கோ³ வைத்³ய: கேஶிநிஷூத³ந: ।
கோ³விந்தோ³ கோ³பதிர்கோ³ப்தா கோ³பாலோ கோ³பவல்லப:⁴ ॥ 65 ॥

பூ⁴தாவாஸோ கு³ஹாவாஸ: ஸத்யவாஸ: ஶ்ருதாக³ம: ।
நிஷ்கண்டக: ஸஹஸ்ரார்சி: ஸ்நிக்³த:⁴ ப்ரக்ருʼதித³க்ஷிண: ॥ 66 ॥ லக்ஷண:
அகம்பிதோ கு³ணக்³ராஹீ ஸுப்ரீத: ப்ரீதிவர்த⁴ந: ।
பத்³மக³ர்போ⁴ மஹாக³ர்போ⁴ வஜ்ரக³ர்போ⁴ ஜலோத்³ப⁴வ: ॥ 67 ॥

க³ப⁴ஸ்திர்ப்³ரஹ்மக்ருʼத்³ப்³ரஹ்ம ராஜராஜ: ஸ்வயம்ப⁴வ: । ஸ்வயம்பு⁴வ:
ஸேநாநீரக்³ரணீ ஸாது⁴ர்ப³லஸ்தாலீகரோ மஹாந் ॥ 68 ॥

ப்ருʼதி²வீ வாயுராபஶ்ச தேஜ: க²ம் ப³ஹுலோசந: ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ர: ஸர்வகு³ஹ்யமயோ கு³ரு: ॥ 69 ॥

அவிநாஶீ ஸுகா²ராமஸ்த்ரிலோகீ ப்ராணதா⁴ரக: ।
நித்³ராரூபம் க்ஷமா தந்த்³ரா த்⁴ருʼதிர்மேதா⁴ ஸ்வதா⁴ ஹவி: ॥ 70 ॥

ஹோதா நேதா ஶிவஸ்த்ராதா ஸப்தஜிஹ்வோ விஶுத்³த⁴பாத் ।
ஸ்வாஹா ஹவ்யஶ்ச கவ்யஶ்ச ஶதக்⁴நீ ஶதபாஶத்⁴ருʼக் ॥ 71 ॥

ஆரோஹஶ்ச நிரோஹஶ்ச தீர்த:² தீர்த²கரோ ஹர: ।
சராசராத்மா ஸூக்ஷ்மஸ்து விவஸ்வாந் ஸவிதாம்ருʼதம் ॥ 72 ॥

துஷ்டி: புஷ்டி: கலா காஷ்டா² மாஸ: பக்ஷஸ்து வாஸர: ।
ருʼதுர்யுகா³தி³காலஸ்து லிங்க³மாத்மாத² ஶாஶ்வத: ॥ 73 ॥

சிரஞ்ஜீவீ ப்ரஸந்நாத்மா நகுல: ப்ராணதா⁴ரண: ।
ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் த்ரிவிஷ்டபம் ॥ 74 ॥

முக்திர்லக்ஷ்மீஸ்ததா² பு⁴க்திர்விரஜா விரஜாம்ப³ர: ।
விஶ்வக்ஷேத்ரம் ஸதா³பீ³ஜம் புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ॥ 75 ॥

பி⁴க்ஷுர்பை⁴க்ஷ்யம் க்³ருʼஹம் தா³ரா யஜமாநஶ்ச யாசக: ।
பக்ஷீ ச பக்ஷவாஹஶ்ச மநோவேகோ³ நிஶாசர: ॥ 76 ॥

க³ஜஹா தை³த்யஹா நாக: புருஹூத: புருஷ்டுத: । புருபூ⁴த:
பா³ந்த⁴வோ ப³ந்து⁴வர்க³ஶ்ச பிதா மாதா ஸகா² ஸுத: ॥ 77 ॥

கா³யத்ரீவல்லப:⁴ ப்ராம்ஶுர்மாந்தா⁴தா பூ⁴தபா⁴வந: ।
ஸித்³தா⁴ர்த²காரீ ஸர்வார்த²ஶ்ச²ந்தோ³ வ்யாகரண ஶ்ருதி: ॥ 78 ॥

ஸ்ம்ருʼதிர்கா³தோ²பஶாந்தஶ்ச புராண: ப்ராணசஞ்சுர: । ஶாந்திஶ்ச
வாமநஶ்ச ஜக³த்கால: ஸுக்ருʼதஶ்ச யுகா³தி⁴ப: ॥ 79 ॥

உத்³கீ³த:² ப்ரணவோ பா⁴நு: ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணஸ்ததா² ।
அந்தராத்மா ஹ்ருʼஷீகேஶ: பத்³மநாப:⁴ ஸ்துதிப்ரிய: ॥ 80 ॥ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணஸ்ததா²
பரஶ்வதா⁴யுத:⁴ ஶாகீ² ஸிம்ஹக:³ ஸிம்ஹவாஹந: ।
ஸிம்ஹநாத:³ ஸிம்ஹத³ம்ஷ்ட்ரோ நகோ³ மந்த³ரத்⁴ருʼக்ஸர: ॥ 81 ॥ ஶர:
ஸஹ்யாசலநிவாஸீ ச மஹேந்த்³ரக்ருʼதஸம்ஶ்ரய: ।
மநோபு³த்³தி⁴ரஹங்கார: கமலாநந்த³வர்த⁴ந: ॥ 82 ॥

ஸநாதநதம: ஸ்ரக்³வீ க³தீ³ ஶங்கீ² ரதா²ங்க³ப்⁴ருʼத் ।
நிரீஹோ நிர்விகல்பஶ்ச ஸமர்தோ²ঽநர்த²நாஶந: ॥ 83 ॥

அகாயோ ப⁴க்தகாயஶ்ச மாத⁴வோঽத² ஸுரார்சித: ।
யோத்³தா⁴ ஜேதா மஹாவீர்ய: ஶங்கர: ஸந்தத: ஸ்துத: ॥ 84 ॥

விஶ்வேஶ்வரோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வாராமோঽத² விஶ்வக்ருʼத் ।
ஆஜாநுபா³ஹு: ஸுலப:⁴ பரம் ஜ்யோதி: ஸநாதந: ॥ 85 ॥

வைகுண்ட:² புண்ட³ரீகாக்ஷ: ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²த: ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 86 ॥

ஊர்த்⁴வரேதா: ஊர்த்⁴வலிங்க:³ ப்ரவரோ வரதோ³ வர: ।
உந்மத்தவேஶ: ப்ரச்ச²ந்ந: ஸப்தத்³வீபமஹீப்ரத:³ ॥ 87 ॥

த்³விஜத⁴ர்மப்ரதிஷ்டா²தா வேதா³த்மா வேத³க்ருʼச்ச்²ரய: ।
நித்ய: ஸம்பூர்ணகாமஶ்ச ஸர்வஜ்ஞ: குஶலாக³ம: ॥ 88 ॥

க்ருʼபாபீயூஷஜலதி⁴ர்தா⁴தா கர்தா பராத்பர: ।
அசலோ நிர்மலஸ்த்ருʼப்த: ஸ்வே மஹிம்நி ப்ரதிஷ்டி²த: ॥ 89 ॥

அஸஹாய: ஸஹாயஶ்ச ஜக³த்³தே⁴துரகாரண: ।
மோக்ஷத:³ கீர்தித³ஶ்சைவ ப்ரேரக: கீர்திநாயக: ॥ 90 ॥

அத⁴ர்மஶத்ருரக்ஷோப்⁴யோ வாமதே³வோ மஹாப³ல: ।
விஶ்வவீர்யோ மஹாவீர்யோ ஶ்ரீநிவாஸ: ஸதாம் க³தி: ॥ 91 ॥

ஸ்வர்ணவர்ணோ வராங்க³ஶ்ச ஸத்³யோகீ³ ச த்³விஜோத்தம: ।
நக்ஷத்ரமாலீ ஸுரபி⁴ர்விமலோ விஶ்வபாவந: ॥ 92 ॥

வஸந்தோ மாத⁴வோ க்³ரீஷ்மோ நப⁴ஸ்யோ பீ³ஜவாஹந: ।
நிதா³க⁴ஸ்தபநோ மேகோ⁴ நபோ⁴ யோநி: பராஶர: ॥ 93 ॥

ஸுகா²நில: ஸுநிஷ்பந்ந: ஶிஶிரோ நரவாஹந: ।
ஶ்ரீக³ர்ப:⁴ காரணம் ஜப்யோ து³ர்க:³ ஸத்யபராக்ரம: ॥ 94 ॥

ஆத்மபூ⁴ரநிருத்³த⁴ஶ்ச த³த்தாத்ரேயஸ்த்ரிவிக்ரம: ।
ஜமத³க்³நிர்ப³லநிதி:⁴ புலஸ்த்ய: புலஹோঽங்கி³ரா: ॥ 95 ॥

வர்ணீ வர்ணகு³ருஶ்சண்ட:³ கல்பவ்ருʼக்ஷ: கலாத⁴ர: ।
மஹேந்த்³ரோ து³ர்ப⁴ர: ஸித்³தோ⁴ யோகா³சார்யோ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ॥ 96 ॥

நிராகாரோ விஶுத்³த⁴ஶ்ச வ்யாதி⁴ஹர்தா நிராமய: ।
அமோகோ⁴ঽநிஷ்டமத²நோ முகுந்தோ³ விக³தஜ்வர: ॥ 97 ॥

ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்கு³ருதம: ஸுப்ரஸாதோ³ঽசலஸ்ததா² ।
சந்த்³ர: ஸூர்ய: ஶநி: கேதுர்பூ⁴மிஜ: ஸோமநந்த³ந: ॥ 98 ॥

ப்⁴ருʼகு³ர்மஹாதபா தீ³ர்க⁴தபா: ஸித்³தோ⁴ மஹாகு³ரு: ।
மந்த்ரீ மந்த்ரயிதா மந்த்ரோ வாக்³மீ வஸுமநா: ஸ்தி²ர: ॥ 99 ॥

அத்³ரிரத்³ரிஶயோ ஶம்பு⁴ர்மாங்க³ல்யோ மங்க³ளோவ்ருʼத: ।
ஜயஸ்தம்போ⁴ ஜக³த்ஸ்தம்போ⁴ ப³ஹுரூபோ கு³ணோத்தம: ॥ 100 ॥

ஸர்வதே³வமயோঽசிந்த்யோ தே³வதாத்மா விரூபத்⁴ருʼக் ।
சதுர்வேத³ஶ்சதுர்பா⁴வஶ்சதுரஶ்சதுரப்ரிய: ॥ 101 ॥

See Also  Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati In Tamil

ஆத்³யந்தஶூந்யோ வைகுண்ட:² கர்மஸாக்ஷீ ப²லப்ரத:³ ।
த்³ருʼடா⁴யுத:⁴ ஸ்கந்த³கு³ரு: பரமேஷ்டீ² பராயண: ॥ 102 ॥

குபே³ரப³ந்து:⁴ ஶ்ரீகண்டோ² தே³வேஶ: ஸூர்யதாபந: ।
அலுப்³த:⁴ ஸர்வஶாஸ்த்ரஜ்ஞ: ஶாஸ்த்ரார்த:² பரம:புமாந் ॥ 103 ॥

அக்³ந்யாஸ்ய: ப்ருʼதி²வீபாதோ³ த்³யுமூர்தா⁴ தி³க்ஷ்ருதி: பர: । த்³விமூர்தா⁴
ஸோமாந்த: கரணோ ப்³ரஹ்மமுக:² க்ஷத்ரபு⁴ஜஸ்ததா² ॥ 104 ॥

வைஶ்யோரு: ஶூத்³ரபாத³ஸ்து நதீ³ஸர்வாங்க³ஸந்தி⁴க: ।
ஜீமூதகேஶோঽப்³தி⁴குக்ஷிஸ்து வைகுண்டோ² விஷ்டரஶ்ரவா: ॥ 105 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞ: தமஸ: பாரீ ப்⁴ருʼகு³வம்ஶோத்³ப⁴வோঽவநி: ।
ஆத்மயோநீ ரைணுகேயோ மஹாதே³வோ கு³ரு: ஸுர: ॥ 106 ॥

ஏகோ நைகோঽக்ஷர: ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீபதிர்து:³க²பே⁴ஷஜம் ।
ஹ்ருʼஷீகேஶோঽத² ப⁴க³வாந் ஸர்வாத்மா விஶ்வபாவந: ॥ 107 ॥

விஶ்வகர்மாபவர்கோ³ঽத² லம்போ³த³ரஶரீரத்⁴ருʼக் ।
அக்ரோதோ⁴ঽத்³ரோஹ மோஹஶ்ச ஸர்வதோঽநந்தத்³ருʼக்ததா² ॥ 108 ॥

கைவல்யதீ³ப: கைவல்ய: ஸாக்ஷீ சேதா: விபா⁴வஸு: ।
ஏகவீராத்மஜோ ப⁴த்³ரோঽப⁴த்³ரஹா கைடபா⁴ர்த³ந: ॥ 109 ॥

விபு³தோ⁴ঽக்³ரவர: ஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வதே³வோத்தமோத்தம: ।
ஶிவத்⁴யாநரதோ தி³வ்யோ நித்யயோகீ³ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 110 ॥

கர்மஸத்யம் வ்ரதஞ்சைவ ப⁴க்தாநுக்³ரஹக்ருʼத்³த⁴ரி: ।
ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தக்ருʼத்³ராமோ வித்³யாராஶிர்கு³ரூத்தம: ॥ 111 ॥

ரேணுகாப்ராணலிங்க³ம் ச ப்⁴ருʼகு³வம்ஶ்ய: ஶதக்ரது: ।
ஶ்ருதிமாநேகப³ந்து⁴ஶ்ச ஶாந்தப⁴த்³ர: ஸமஞ்ஜஸ: ॥ 112 ॥

ஆத்⁴யாத்மவித்³யாஸாரஶ்ச காலப⁴க்ஷோ விஶ்ருʼங்க²ல: ।
ராஜேந்த்³ரோ பூ⁴பதிர்யோகீ³ நிர்மாயோ நிர்கு³ணோ கு³ணீ ॥ 113 ॥

ஹிரண்மய: புராணஶ்ச ப³லப⁴த்³ரோ ஜக³த்ப்ரத:³ । var. reversed lines
வேத³வேதா³ங்க³பாரஜ்ஞ: ஸர்வகர்மா மஹேஶ்வர: ॥ 114 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி: ॥

ஏவம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ ப்⁴ருʼகு³வம்ஶஜம் ।
ஶ்ரீராம: பூஜயாமாஸ ப்ரணிபாதபுர:ஸரம் ॥ 1 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶோ ஜடாமுகுடபூ⁴ஷித: ।
வேத³வேதா³ங்க³பாரஜ்ஞ: ஸ்வத⁴ர்மநிரத: கவி: ॥ 2 ॥

ஜ்வாலாமாலாவ்ருʼதோ த⁴ந்வீ துஷ்ட: ப்ராஹ ரகூ⁴த்தமம் ।
ஸர்வைஶ்வர்யஸமாயுக்தம் துப்⁴யம் ப்ரணதி ரகூ⁴த்தமம் ॥ 3 ॥ ப்ராதா³ம்
ஸ்வதேஜோ நிர்க³தம் தஸ்மாத்ப்ராவிஶத்³ராக⁴வம் தத: ।
யதா³ விநிர்க³தம் தேஜ: ப்³ரஹ்மாத்³யா: ஸகலா: ஸுரா: ॥ 4 ॥

சேலுஶ்ச ப்³ரஹ்மஸத³நம் ச கம்பே ச வஸுந்த⁴ரா । சேலுஶ்வச ப்³ரஹ்மமத³நம்
த³தா³ஹ பா⁴ர்க³வம் தேஜ: ப்ராந்தே வை ஶதயோஜநாம் ॥ 5 ॥

அத⁴ஸ்தாதூ³ர்த்⁴வதஶ்சைவ ஹாஹேதி க்ருʼதவாஞ்ஜந: ।
ததா³ ப்ராஹ மஹாயோகீ³ ப்ரஹஸந்நிவ பா⁴ர்க³வ: ॥ 6 ॥

ஶ்ரீபா⁴ர்க³வ உவாச –
மா பை⁴ஷ்ட ஸைநிகா ராமோ மத்தோ பி⁴ந்நோ ந நாமத: ।
ரூபேணாப்ரதிமேநாபி மஹதா³ஶ்சர்யமத்³பு⁴தம் ।
ஸம்ஸ்துத்ய ப்ரணாயாத்³ராம: க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடோ।ப்³ரவீத் ॥ 7 ॥

ஶ்ரீராம உவாச –
யத்³ரூபம் ப⁴வதோ லப்³த⁴ம் ஸர்வலோகப⁴யங்கரம் ।
ஹிதம் ச ஜக³தாம் தேந தே³வாநாம் து:³க²நாஶநம் ॥ 8 ॥ து:³க² ஶாதநம்
ஜநார்த³ந கரோம்யத்³ய விஷ்ணோ ப்⁴ருʼகு³குலோத்³ப⁴வ: ।
ஆஶிஷோ தே³ஹி விப்ரேந்த்³ர பா⁴ர்க³வஸ்தத³நந்தரம் ॥ 9 ॥

உவாசாஶீர்வசோ யோகீ³ ராக⁴வாய மஹாத்மநே ।
பரம் ப்ரஹர்ஷமாபந்நோ ப⁴க³வாந் ராமமப்³ரவீத் ॥ 10 ॥

ஶ்ரீபா⁴ர்க³வ உவாச –
த⁴ர்மே த்³ருʼட⁴த்வம் யுதி⁴ ஶத்ருகா⁴தோ யஶஸ்ததா²த்³யம் பரமம் ப³லஞ்ச ।
யோக³ப்ரியத்வம் மம ஸந்நிகர்ஷ: ஸதா³ஸ்து தே ராக⁴வ ராக⁴வேஶ: ॥ 11 ॥

துஷ்டோঽத² ராக⁴வ: ப்ராஹ மயா ப்ரோக்தம் ஸ்தவம் தவ ।
ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ஶ்ராவயேத்³வா த்³விஜோத்தமாந் ॥ 12 ॥

த்³விஜேஷ்வகோபம் பித்ருʼத: ப்ரஸாத³ம் ஶதம் ஸமாநாமுபபோ⁴க³யுக்தம் ।
குலே ப்ரஸூதிம் மாத்ருʼத: ப்ரஸாத³ம் ஸமாம் ப்ராப்திம் ப்ராப்நுயாச்சாபி தா³க்ஷ்யம் ।
ப்ரீதிம் சாக்³ர்யாம் பா³ந்த⁴வாநாம் நிரோக³ம் குலம் ப்ரஸூதை: பௌத்ரவர்கை:³ ஸமேதம் ॥ 13 ॥

அஶ்வமேத⁴ ஸஹஸ்ரேண ப²லம் ப⁴வதி தஸ்ய வை ।
க்⁴ருʼதாத்³யை: ஸ்நாபயேத்³ராமம் ஸ்தா²ல்யாம் வை கலஶே ஸ்தி²தம் ॥ 14 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேணாநேந ஶ்ரத்³த⁴யா பா⁴ர்க³வம் ஹரிம் ।
ஸோঽபி யஜ்ஞஸஹஸ்ரஸ்ய ப²லம் ப⁴வதி வாஞ்சி²தம் ॥ 15 ॥

பூஜ்யோ ப⁴வதி ருத்³ரஸ்ய மம சாபி விஶேஷத: ।
தஸ்மாந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண பூஜயேத்³யோ ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 16 ॥

ஜபந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ச ஸ யாதி பரமாம் க³திம் ।
ஶ்ரீ: கீர்திர்தீ⁴ர்த்⁴ருʼதிஸ்துஷ்டி: ஸந்ததிஶ்ச நிராமயா ॥ 17 ॥

அணிமா லகி⁴மா ப்ராப்திரைஶ்வர்யாத்³யாஶ்ச ச ஸித்³த⁴ய: ।
ஸர்வபூ⁴தஸுஹ்ருʼத்த்வம் ச லோகே வ்ருʼத்³தீ:⁴ பரா மதி: ॥ 18 ॥

ப⁴வேத்ப்ராதஶ்ச மத்⁴யாஹ்நம் ஸாயம் ச ஜபதோ ஹரே: ।
நாமாநி த்⁴யாயதோ ராம ஸாந்நித்⁴யம் ச ஹரேர்ப⁴வேத் ॥ 19 ॥

அயநே விஷுவே சைவ ஜபந்த்வாலிக்²ய புஸ்தகம் ।
த³த்³யாத்³வை யோ வைஷ்ணவேப்⁴யோ நஷ்டப³ந்தோ⁴ ந ஜாயதே ॥ 20 ॥

ந ப⁴வேச்ச குலே தஸ்ய கஶ்சில்லக்ஷ்மீவிவர்ஜித: ।
வரதோ³ பா⁴ர்க³வஸ்தஸ்ய லப⁴தே ச ஸதாம் க³திம் ॥ 21 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஅக்³நிபுராணே தா³ஶரதி²ராமப்ரோக்தம்
ஶ்ரீபரஶுராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

ஶ்ரீபா⁴ர்க³வார்பணமஸ்து ।
॥ ஶ்ரீரஸ்து ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Parashurama:
1000 Names of Sri Parashurama – Narasimha Sahasranama Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil