1000 Names Of Sri Shanaishchara – Sahasranama Stotram In Gujarati

॥ Shanaishchara Sahasranamastotram Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીશનૈશ્ચરસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

અસ્ય શ્રીશનૈશ્ચરસહસ્રનામસ્તોત્ર મહામન્ત્રસ્ય ।
કાશ્યપ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ ।
શનૈશ્ચરો દેવતા । શમ્ બીજમ્ ।
નમ્ શક્તિઃ । મમ્ કીલકમ્ ।
શનૈશ્ચરપ્રસાદાસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
શનૈશ્ચરાય અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
મન્દગતયે તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
અધોક્ષજાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
સૌરયે અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
શુષ્કોદરાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
છાયાત્મજાય કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
શનૈશ્ચરાય હૃદયાય નમઃ ।
મન્દગતયે શિરસે સ્વાહા ।
અધોક્ષજાય શિખાયૈ વષટ્ ।
સૌરયે કવચાય હુમ્ ।
શુષ્કોદરાય નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
છાયાત્મજાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવઃ સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ।
। ધ્યાનમ્ ।
ચાપાસનો ગૃધ્રધરસ્તુ નીલઃ
પ્રત્યઙ્મુખઃ કાશ્યપ ગોત્રજાતઃ ।
સશૂલચાપેષુ ગદાધરોઽવ્યાત્
સૌરાષ્ટ્રદેશપ્રભવશ્ચ શૌરિઃ ॥

નીલામ્બરો નીલવપુઃ કિરીટી
ગૃધ્રાસનસ્થો વિકૃતાનનશ્ચ ।
કેયૂરહારાદિવિભૂષિતાઙ્ગઃ
સદાઽસ્તુ મે મન્દગતિઃ પ્રસન્નઃ ॥

ૐ ॥ અમિતાભાષ્યઘહરઃ અશેષદુરિતાપહઃ ।
અઘોરરૂપોઽતિદીર્ઘકાયોઽશેષભયાનકઃ ॥ ૧ ॥

અનન્તો અન્નદાતા ચાશ્વત્થમૂલજપપ્રિયઃ ।
અતિસમ્પત્પ્રદોઽમોઘઃ અન્યસ્તુત્યા પ્રકોપિતઃ ॥ ૨ ॥

અપરાજિતો અદ્વિતીયઃ અતિતેજોઽભયપ્રદઃ ।
અષ્ટમસ્થોઽઞ્જનનિભઃ અખિલાત્માર્કનન્દનઃ ॥ ૩ ॥

અતિદારુણ અક્ષોભ્યઃ અપ્સરોભિઃ પ્રપૂજિતઃ ।
અભીષ્ટફલદોઽરિષ્ટમથનોઽમરપૂજિતઃ ॥ ૪ ॥

અનુગ્રાહ્યો અપ્રમેય પરાક્રમ વિભીષણઃ ।
અસાધ્યયોગો અખિલ દોષઘ્નઃ અપરાકૃતઃ ॥ ૫ ॥

અપ્રમેયોઽતિસુખદઃ અમરાધિપપૂજિતઃ ।
અવલોકાત્ સર્વનાશઃ અશ્વત્થામ દ્વિરાયુધઃ ॥ ૬ ॥

અપરાધસહિષ્ણુશ્ચ અશ્વત્થામ સુપૂજિતઃ ।
અનન્તપુણ્યફલદો અતૃપ્તોઽતિબલોઽપિ ચ ॥ ૭ ॥

અવલોકાત્ સર્વવન્દ્યઃ અક્ષીણકરુણાનિધિઃ ।
અવિદ્યામૂલનાશશ્ચ અક્ષય્યફલદાયકઃ ॥ ૮ ॥

આનન્દપરિપૂર્ણશ્ચ આયુષ્કારક એવ ચ ।
આશ્રિતેષ્ટાર્થવરદઃ આધિવ્યાધિહરોઽપિ ચ ॥ ૯ ॥

આનન્દમય આનન્દકરો આયુધધારકઃ ।
આત્મચક્રાધિકારી ચ આત્મસ્તુત્યપરાયણઃ ॥ ૧૦ ॥

આયુષ્કરો આનુપૂર્વ્યઃ આત્માયત્તજગત્ત્રયઃ ।
આત્મનામજપપ્રીતઃ આત્માધિકફલપ્રદઃ ॥ ૧૧ ॥

આદિત્યસંભવો આર્તિભઞ્જનો આત્મરક્ષકઃ ।
આપદ્બાન્ધવ આનન્દરૂપો આયુઃપ્રદોઽપિ ચ ॥ ૧૨ ॥

આકર્ણપૂર્ણચાપશ્ચ આત્મોદ્દિષ્ટ દ્વિજપ્રદઃ ।
આનુકૂલ્યો આત્મરૂપ પ્રતિમાદાન સુપ્રિયઃ ॥ ૧૩ ॥

આત્મારામો આદિદેવો આપન્નાર્તિ વિનાશનઃ ।
ઇન્દિરાર્ચિતપાદશ્ચ ઇન્દ્રભોગફલપ્રદઃ ॥ ૧૪ ॥

ઇન્દ્રદેવસ્વરૂપશ્ચ ઇષ્ટેષ્ટવરદાયકઃ ।
ઇષ્ટાપૂર્તિપ્રદ ઇન્દુમતીષ્ટવરદાયકઃ ॥ ૧૫ ॥

ઇન્દિરારમણપ્રીત ઇન્દ્રવંશનૃપાર્ચિતઃ ।
ઇહામુત્રેષ્ટફલદ ઇન્દિરારમણાર્ચિતઃ ॥ ૧૬ ॥

ઈદ્રિય ઈશ્વરપ્રીત ઈષણાત્રયવર્જિતઃ ।
ઉમાસ્વરૂપ ઉદ્બોધ્ય ઉશના ઉત્સવપ્રિયઃ ॥ ૧૭ ॥

ઉમાદેવ્યર્ચનપ્રીત ઉચ્ચસ્થોચ્ચફલપ્રદઃ ।
ઉરુપ્રકાશ ઉચ્ચસ્થ યોગદ ઉરુપરાક્રમઃ ॥ ૧૮ ॥

ઊર્ધ્વલોકાદિસઞ્ચારી ઊર્ધ્વલોકાદિનાયકઃ ।
ઊર્જસ્વી ઊનપાદશ્ચ ઋકારાક્ષરપૂજિતઃ ॥ ૧૯ ॥

ઋષિપ્રોક્ત પુરાણજ્ઞ ઋષિભિઃ પરિપૂજિતઃ ।
ઋગ્વેદવન્દ્ય ઋગ્રૂપી ઋજુમાર્ગ પ્રવર્તકઃ ॥ ૨૦ ॥

લુળિતોદ્ધારકો લૂત ભવપાશપ્રભઞ્જનઃ ।
લૂકારરૂપકો લબ્ધધર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ ॥ ૨૧ ॥

એકાધિપત્યસામ્રાજ્યપ્રદ એનૌઘનાશનઃ ।
એકપાદ્યેક એકોનવિંશતિમાસભુક્તિદઃ ॥ ૨૨ ॥

એકોનવિંશતિવર્ષદશ એણાઙ્કપૂજિતઃ ।
ઐશ્વર્યફલદ ઐન્દ્ર ઐરાવતસુપૂજિતઃ ॥ ૨૩ ॥

ઓંકાર જપસુપ્રીત ઓંકાર પરિપૂજિતઃ ।
ઓંકારબીજ ઔદાર્ય હસ્ત ઔન્નત્યદાયકઃ ॥ ૨૪ ॥

ઔદાર્યગુણ ઔદાર્ય શીલ ઔષધકારકઃ ।
કરપઙ્કજસન્નદ્ધધનુશ્ચ કરુણાનિધિઃ ॥ ૨૫ ॥

કાલઃ કઠિનચિત્તશ્ચ કાલમેઘસમપ્રભઃ ।
કિરીટી કર્મકૃત્ કારયિતા કાલસહોદરઃ ॥ ૨૬ ॥

કાલામ્બરઃ કાકવાહઃ કર્મઠઃ કાશ્યપાન્વયઃ ।
કાલચક્રપ્રભેદી ચ કાલરૂપી ચ કારણઃ ॥ ૨૭ ॥

કારિમૂર્તિઃ કાલભર્તા કિરીટમકુટોજ્વલઃ ।
કાર્યકારણ કાલજ્ઞઃ કાઞ્ચનાભરથાન્વિતઃ ॥ ૨૮ ॥

કાલદંષ્ટ્રઃ ક્રોધરૂપઃ કરાળી કૃષ્ણકેતનઃ ।
કાલાત્મા કાલકર્તા ચ કૃતાન્તઃ કૃષ્ણગોપ્રિયઃ ॥ ૨૯ ॥

કાલાગ્નિરુદ્રરૂપશ્ચ કાશ્યપાત્મજસમ્ભવઃ ।
કૃષ્ણવર્ણહયશ્ચૈવ કૃષ્ણગોક્ષીરસુપ્રિયઃ ॥ ૩૦ ॥

કૃષ્ણગોઘૃતસુપ્રીતઃ કૃષ્ણગોદધિષુપ્રિયઃ ।
કૃષ્ણગાવૈકચિત્તશ્ચ કૃષ્ણગોદાનસુપ્રિયઃ ॥ ૩૧ ॥

કૃષ્ણગોદત્તહૃદયઃ કૃષ્ણગોરક્ષણપ્રિયઃ ।
કૃષ્ણગોગ્રાસચિત્તસ્ય સર્વપીડાનિવારકઃ ॥ ૩૨ ॥

કૃષ્ણગોદાન શાન્તસ્ય સર્વશાન્તિ ફલપ્રદઃ ।
કૃષ્ણગોસ્નાન કામસ્ય ગઙ્ગાસ્નાન ફલપ્રદઃ ॥ ૩૩ ॥

કૃષ્ણગોરક્ષણસ્યાશુ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદઃ ।
કૃષ્ણગાવપ્રિયશ્ચૈવ કપિલાપશુષુ પ્રિયઃ ॥ ૩૪ ॥

કપિલાક્ષીરપાનસ્ય સોમપાનફલપ્રદઃ ।
કપિલાદાનસુપ્રીતઃ કપિલાજ્યહુતપ્રિયઃ ॥ ૩૫ ॥

કૃષ્ણશ્ચ કૃત્તિકાન્તસ્થઃ કૃષ્ણગોવત્સસુપ્રિયઃ ।
કૃષ્ણમાલ્યામ્બરધરઃ કૃષ્ણવર્ણતનૂરુહઃ ॥ ૩૬ ॥

કૃષ્ણકેતુઃ કૃશકૃષ્ણદેહઃ કૃષ્ણામ્બરપ્રિયઃ ।
ક્રૂરચેષ્ટઃ ક્રૂરભાવઃ ક્રૂરદંષ્ટ્રઃ કુરૂપિ ચ ॥ ૩૭ ॥

કમલાપતિ સંસેવ્યઃ કમલોદ્ભવપૂજિતઃ ।
કામિતાર્થપ્રદઃ કામધેનુ પૂજનસુપ્રિયઃ ॥ ૩૮ ॥

કામધેનુસમારાધ્યઃ કૃપાયુષ વિવર્ધનઃ ।
કામધેન્વૈકચિત્તશ્ચ કૃપરાજ સુપૂજિતઃ ॥ ૩૯ ॥

કામદોગ્ધા ચ ક્રુદ્ધશ્ચ કુરુવંશસુપૂજિતઃ ।
કૃષ્ણાઙ્ગમહિષીદોગ્ધા કૃષ્ણેન કૃતપૂજનઃ ॥ ૪૦ ॥

કૃષ્ણાઙ્ગમહિષીદાનપ્રિયઃ કોણસ્થ એવ ચ ।
કૃષ્ણાઙ્ગમહિષીદાનલોલુપઃ કામપૂજિતઃ ॥ ૪૧ ॥

ક્રૂરાવલોકનાત્સર્વનાશઃ કૃષ્ણાઙ્ગદપ્રિયઃ ।
ખદ્યોતઃ ખણ્ડનઃ ખડ્ગધરઃ ખેચરપૂજિતઃ ॥ ૪૨ ॥

ખરાંશુતનયશ્ચૈવ ખગાનાં પતિવાહનઃ ।
ગોસવાસક્તહૃદયો ગોચરસ્થાનદોષહૃત્ ॥ ૪૩ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Sharika – Sahasranamavali Stotram In Odia

ગૃહરાશ્યાધિપશ્ચૈવ ગૃહરાજ મહાબલઃ ।
ગૃધ્રવાહો ગૃહપતિર્ગોચરો ગાનલોલુપઃ ॥ ૪૪ ॥

ઘોરો ઘર્મો ઘનતમા ઘર્મી ઘનકૃપાન્વિતઃ ।
ઘનનીલામ્બરધરો ઙાદિવર્ણ સુસંજ્ઞિતઃ ॥ ૪૫ ॥

ચક્રવર્તિસમારાધ્યશ્ચન્દ્રમત્યા સમર્ચિતઃ ।
ચન્દ્રમત્યાર્તિહારી ચ ચરાચર સુખપ્રદઃ ॥ ૪૬ ॥

ચતુર્ભુજશ્ચાપહસ્તશ્ચરાચરહિતપ્રદઃ ।
છાયાપુત્રશ્છત્રધરશ્છાયાદેવીસુતસ્તથા ॥ ૪૭ ॥

જયપ્રદો જગન્નીલો જપતાં સર્વસિદ્ધિદઃ ।
જપવિધ્વસ્તવિમુખો જમ્ભારિપરિપૂજિતઃ ॥ ૪૮ ॥

જમ્ભારિવન્દ્યો જયદો જગજ્જનમનોહરઃ ।
જગત્ત્રયપ્રકુપિતો જગત્ત્રાણપરાયણઃ ॥ ૪૯ ॥

જયો જયપ્રદશ્ચૈવ જગદાનન્દકારકઃ ।
જ્યોતિશ્ચ જ્યોતિષાં શ્રેષ્ઠો જ્યોતિઃશાસ્ત્ર પ્રવર્તકઃ ॥ ૫૦ ॥

ઝર્ઝરીકૃતદેહશ્ચ ઝલ્લરીવાદ્યસુપ્રિયઃ ।
જ્ઞાનમૂર્તિર્જ્ઞાનગમ્યો જ્ઞાની જ્ઞાનમહાનિધિઃ ॥ ૫૧ ॥

જ્ઞાનપ્રબોધકશ્ચૈવ જ્ઞાનદૃષ્ટ્યાવલોકિતઃ ।
ટઙ્કિતાખિલલોકશ્ચ ટઙ્કિતૈનસ્તમોરવિઃ ॥ ૫૨ ॥

ટઙ્કારકારકશ્ચૈવ ટઙ્કૃતો ટામ્ભદપ્રિયઃ ।
ઠકારમય સર્વસ્વષ્ઠકારકૃતપૂજિતઃ ॥ ૫૩ ॥

ઢક્કાવાદ્યપ્રીતિકરો ડમડ્ડમરુકપ્રિયઃ ।
ડમ્બરપ્રભવો ડમ્ભો ઢક્કાનાદપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૫૪ ॥

ડાકિની શાકિની ભૂત સર્વોપદ્રવકારકઃ ।
ડાકિની શાકિની ભૂત સર્વોપદ્રવનાશકઃ ॥ ૫૫ ॥

ઢકારરૂપો ઢામ્ભીકો ણકારજપસુપ્રિયઃ ।
ણકારમયમન્ત્રાર્થો ણકારૈકશિરોમણિઃ ॥ ૫૬ ॥

ણકારવચનાનન્દો ણકારકરુણામયઃ ।
ણકારમય સર્વસ્વો ણકારૈકપરાયણઃ ॥ ૫૭ ॥

તર્જનીધૃતમુદ્રશ્ચ તપસાં ફલદાયકઃ ।
ત્રિવિક્રમનુતશ્ચૈવ ત્રયીમયવપુર્ધરઃ ॥ ૫૮ ॥

તપસ્વી તપસા દગ્ધદેહસ્તામ્રાધરસ્તથા ।
ત્રિકાલવેદિતવ્યશ્ચ ત્રિકાલમતિતોષિતઃ ॥ ૫૯ ॥

તુલોચ્ચયસ્ત્રાસકરસ્તિલતૈલપ્રિયસ્તથા ।
તિલાન્ન સન્તુષ્ટમનાસ્તિલદાનપ્રિયસ્તથા ॥ ૬૦ ॥

તિલભક્ષ્યપ્રિયશ્ચૈવ તિલચૂર્ણપ્રિયસ્તથા ।
તિલખણ્ડપ્રિયશ્ચૈવ તિલાપૂપપ્રિયસ્તથા ॥ ૬૧ ॥

તિલહોમપ્રિયશ્ચૈવ તાપત્રયનિવારકઃ ।
તિલતર્પણસન્તુષ્ટસ્તિલતૈલાન્નતોષિતઃ ॥ ૬૨ ॥

તિલૈકદત્તહૃદયસ્તેજસ્વી તેજસાન્નિધિઃ ।
તેજસાદિત્યસઙ્કાશસ્તેજોમય વપુર્ધરઃ ॥ ૬૩ ॥

તત્ત્વજ્ઞસ્તત્ત્વગસ્તીવ્રસ્તપોરૂપસ્તપોમયઃ ।
તુષ્ટિદસ્તુષ્ટિકૃત્ તીક્ષ્ણસ્ત્રિમૂર્તિસ્ત્રિગુણાત્મકઃ ॥ ૬૪ ॥

તિલદીપપ્રિયશ્ચૈવ તસ્ય પીડાનિવારકઃ ।
તિલોત્તમામેનકાદિનર્તનપ્રિય એવ ચ ॥ ૬૫ ॥

ત્રિભાગમષ્ટવર્ગશ્ચ સ્થૂલરોમા સ્થિરસ્તથા ।
સ્થિતઃ સ્થાયી સ્થાપકશ્ચ સ્થૂલસૂક્ષ્મપ્રદર્શકઃ ॥ ૬૬ ॥

દશરથાર્ચિતપાદશ્ચ દશરથસ્તોત્રતોષિતઃ ।
દશરથ પ્રાર્થનાકૢપ્ત દુર્ભિક્ષ વિનિવારકઃ ॥ ૬૭ ॥

દશરથ પ્રાર્થનાકૢપ્ત વરદ્વય પ્રદાયકઃ ।
દશરથસ્વાત્મદર્શી ચ દશરથાભીષ્ટદાયકઃ ॥ ૬૮ ॥

દોર્ભિર્ધનુર્ધરશ્ચૈવ દીર્ઘશ્મશ્રુજટાધરઃ ।
દશરથસ્તોત્રવરદો દશરથાભીપ્સિતપ્રદઃ ॥ ૬૯ ॥

દશરથસ્તોત્રસન્તુષ્ટો દશરથેન સુપૂજિતઃ ।
દ્વાદશાષ્ટમજન્મસ્થો દેવપુઙ્ગવપૂજિતઃ ॥ ૭૦ ॥

દેવદાનવદર્પઘ્નો દિનં પ્રતિમુનિસ્તુતઃ ।
દ્વાદશસ્થો દ્વાદશાત્મા સુતો દ્વાદશ નામભૃત્ ॥ ૭૧ ॥

દ્વિતીયસ્થો દ્વાદશાર્કસૂનુર્દૈવજ્ઞપૂજિતઃ ।
દૈવજ્ઞચિત્તવાસી ચ દમયન્ત્યા સુપૂજિતઃ ॥ ૭૨ ॥

દ્વાદશાબ્દંતુ દુર્ભિક્ષકારી દુઃસ્વપ્નનાશનઃ ।
દુરારાધ્યો દુરાધર્ષો દમયન્તી વરપ્રદઃ ॥ ૭૩ ॥

દુષ્ટદૂરો દુરાચાર શમનો દોષવર્જિતઃ ।
દુઃસહો દોષહન્તા ચ દુર્લભો દુર્ગમસ્તથા ॥ ૭૪ ॥

દુઃખપ્રદો દુઃખહન્તા દીપ્તરઞ્જિત દિઙ્મુખઃ ।
દીપ્યમાન મુખામ્ભોજો દમયન્ત્યાઃ શિવપ્રદઃ ॥ ૭૫ ॥

દુર્નિરીક્ષ્યો દૃષ્ટમાત્ર દૈત્યમણ્ડલનાશકઃ ।
દ્વિજદાનૈકનિરતો દ્વિજારાધનતત્પરઃ ॥ ૭૬ ॥

દ્વિજસર્વાર્તિહારી ચ દ્વિજરાજ સમર્ચિતઃ ।
દ્વિજદાનૈકચિત્તશ્ચ દ્વિજરાજ પ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૭૭ ॥

દ્વિજો દ્વિજપ્રિયશ્ચૈવ દ્વિજરાજેષ્ટદાયકઃ ।
દ્વિજરૂપો દ્વિજશ્રેષ્ઠો દોષદો દુઃસહોઽપિ ચ ॥ ૭૮ ॥

દેવાદિદેવો દેવેશો દેવરાજ સુપૂજિતઃ ।
દેવરાજેષ્ટ વરદો દેવરાજ પ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૭૯ ॥

દેવાદિવન્દિતો દિવ્યતનુર્દેવશિખામણિઃ ।
દેવગાનપ્રિયશ્ચૈવ દેવદેશિકપુઙ્ગવઃ ॥ ૮૦ ॥

દ્વિજાત્મજાસમારાધ્યો ધ્યેયો ધર્મી ધનુર્ધરઃ ।
ધનુષ્માન્ ધનદાતા ચ ધર્માધર્મવિવર્જિતઃ ॥ ૮૧ ॥

ધર્મરૂપો ધનુર્દિવ્યો ધર્મશાસ્ત્રાત્મચેતનઃ ।
ધર્મરાજ પ્રિયકરો ધર્મરાજ સુપૂજિતઃ ॥ ૮૨ ॥

ધર્મરાજેષ્ટવરદો ધર્માભીષ્ટફલપ્રદઃ ।
નિત્યતૃપ્તસ્વભાવશ્ચ નિત્યકર્મરતસ્તથા ॥ ૮૩ ॥

નિજપીડાર્તિહારી ચ નિજભક્તેષ્ટદાયકઃ ।
નિર્માસદેહો નીલશ્ચ નિજસ્તોત્ર બહુપ્રિયઃ ॥ ૮૪ ॥

નળસ્તોત્ર પ્રિયશ્ચૈવ નળરાજસુપૂજિતઃ ।
નક્ષત્રમણ્ડલગતો નમતાં પ્રિયકારકઃ ॥ ૮૫ ॥

નિત્યાર્ચિતપદામ્ભોજો નિજાજ્ઞા પરિપાલકઃ ।
નવગ્રહવરો નીલવપુર્નળકરાર્ચિતઃ ॥ ૮૬ ॥

નળપ્રિયાનન્દિતશ્ચ નળક્ષેત્રનિવાસકઃ ।
નળપાક પ્રિયશ્ચૈવ નળપદ્ભઞ્જનક્ષમઃ ॥ ૮૭ ॥

નળસર્વાર્તિહારી ચ નળેનાત્માર્થપૂજિતઃ ।
નિપાટવીનિવાસશ્ચ નળાભીષ્ટવરપ્રદઃ ॥ ૮૮ ॥

નળતીર્થસકૃત્ સ્નાન સર્વપીડાનિવારકઃ ।
નળેશદર્શનસ્યાશુ સામ્રાજ્યપદવીપ્રદઃ ॥ ૮૯ ॥

નક્ષત્રરાશ્યધિપશ્ચ નીલધ્વજવિરાજિતઃ ।
નિત્યયોગરતશ્ચૈવ નવરત્નવિભૂષિતઃ ॥ ૯૦ ॥

નવધા ભજ્યદેહશ્ચ નવીકૃતજગત્ત્રયઃ ।
નવગ્રહાધિપશ્ચૈવ નવાક્ષરજપપ્રિયઃ ॥ ૯૧ ॥

નવાત્મા નવચક્રાત્મા નવતત્ત્વાધિપસ્તથા ।
નવોદન પ્રિયશ્ચૈવ નવધાન્યપ્રિયસ્તથા ॥ ૯૨ ॥

નિષ્કણ્ટકો નિસ્પૃહશ્ચ નિરપેક્ષો નિરામયઃ ।
નાગરાજાર્ચિતપદો નાગરાજપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૯૩ ॥

નાગરાજેષ્ટવરદો નાગાભરણ ભૂષિતઃ ।
નાગેન્દ્રગાન નિરતો નાનાભરણભૂષિતઃ ॥ ૯૪ ॥

નવમિત્ર સ્વરૂપશ્ચ નાનાશ્ચર્યવિધાયકઃ ।
નાનાદ્વીપાધિકર્તા ચ નાનાલિપિસમાવૃતઃ ॥ ૯૫ ॥

નાનારૂપ જગત્ સ્રષ્ટા નાનારૂપજનાશ્રયઃ ।
નાનાલોકાધિપશ્ચૈવ નાનાભાષાપ્રિયસ્તથા ॥ ૯૬ ॥

નાનારૂપાધિકારી ચ નવરત્નપ્રિયસ્તથા ।
નાનાવિચિત્રવેષાઢ્યો નાનાચિત્ર વિધાયકઃ ॥ ૯૭ ॥

નીલજીમૂતસઙ્કાશો નીલમેઘસમપ્રભઃ ।
નીલાઞ્જનચયપ્રખ્યો નીલવસ્ત્રધરપ્રિયઃ ॥ ૯૮ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Pitambara – Sahasranama Stotram In Malayalam

નીચભાષા પ્રચારજ્ઞો નીચે સ્વલ્પફલપ્રદઃ ।
નાનાગમ વિધાનજ્ઞો નાનાનૃપસમાવૃતઃ ॥ ૯૯ ॥

નાનાવર્ણાકૃતિશ્ચૈવ નાનાવર્ણસ્વરાર્તવઃ ।
નાગલોકાન્તવાસી ચ નક્ષત્રત્રયસંયુતઃ ॥ ૧૦૦ ॥

નભાદિલોકસમ્ભૂતો નામસ્તોત્રબહુપ્રિયઃ ।
નામપારાયણપ્રીતો નામાર્ચનવરપ્રદઃ ॥ ૧૦૧ ॥

નામસ્તોત્રૈકચિત્તશ્ચ નાનારોગાર્તિભઞ્જનઃ ।
નવગ્રહસમારાધ્યો નવગ્રહ ભયાપહઃ ॥ ૧૦૨ ॥

નવગ્રહસુસમ્પૂજ્યો નાનાવેદ સુરક્ષકઃ ।
નવગ્રહાધિરાજશ્ચ નવગ્રહજપપ્રિયઃ ॥ ૧૦૩ ॥

નવગ્રહમયજ્યોતિર્નવગ્રહ વરપ્રદઃ ।
નવગ્રહાણામધિપો નવગ્રહ સુપીડિતઃ ॥ ૧૦૪ ॥

નવગ્રહાધીશ્વરશ્ચ નવમાણિક્યશોભિતઃ ।
પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પરમૈશ્વર્યકારણઃ ॥ ૧૦૫ ॥

પ્રપન્નભયહારી ચ પ્રમત્તાસુરશિક્ષકઃ ।
પ્રાસહસ્તઃ પઙ્ગુપાદઃ પ્રકાશાત્મા પ્રતાપવાન્ ॥ ૧૦૬ ॥

પાવનઃ પરિશુદ્ધાત્મા પુત્રપૌત્ર પ્રવર્ધનઃ ।
પ્રસન્નાત્સર્વસુખદઃ પ્રસન્નેક્ષણ એવ ચ ॥ ૧૦૭ ॥

પ્રજાપત્યઃ પ્રિયકરઃ પ્રણતેપ્સિતરાજ્યદઃ ।
પ્રજાનાં જીવહેતુશ્ચ પ્રાણિનાં પરિપાલકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

પ્રાણરૂપી પ્રાણધારી પ્રજાનાં હિતકારકઃ ।
પ્રાજ્ઞઃ પ્રશાન્તઃ પ્રજ્ઞાવાન્ પ્રજારક્ષણદીક્ષિતઃ ॥ ૧૦૯ ॥

પ્રાવૃષેણ્યઃ પ્રાણકારી પ્રસન્નોત્સવવન્દિતઃ ।
પ્રજ્ઞાનિવાસહેતુશ્ચ પુરુષાર્થૈકસાધનઃ ॥ ૧૧૦ ॥

પ્રજાકરઃ પ્રાતિકૂલ્યઃ પિઙ્ગળાક્ષઃ પ્રસન્નધીઃ ।
પ્રપઞ્ચાત્મા પ્રસવિતા પુરાણ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૧૧૧ ॥

પુરાણ પુરુષશ્ચૈવ પુરુહૂતઃ પ્રપઞ્ચધૃત્ ।
પ્રતિષ્ઠિતઃ પ્રીતિકરઃ પ્રિયકારી પ્રયોજનઃ ॥ ૧૧૨ ॥

પ્રીતિમાન્ પ્રવરસ્તુત્યઃ પુરૂરવસમર્ચિતઃ ।
પ્રપઞ્ચકારી પુણ્યશ્ચ પુરુહૂત સમર્ચિતઃ ॥ ૧૧૩ ॥

પાણ્ડવાદિ સુસંસેવ્યઃ પ્રણવઃ પુરુષાર્થદઃ ।
પયોદસમવર્ણશ્ચ પાણ્ડુપુત્રાર્તિભઞ્જનઃ ॥ ૧૧૪ ॥

પાણ્ડુપુત્રેષ્ટદાતા ચ પાણ્ડવાનાં હિતઙ્કરઃ ।
પઞ્ચપાણ્ડવપુત્રાણાં સર્વાભીષ્ટફલપ્રદઃ ॥ ૧૧૫ ॥

પઞ્ચપાણ્ડવપુત્રાણાં સર્વારિષ્ટ નિવારકઃ ।
પાણ્ડુપુત્રાદ્યર્ચિતશ્ચ પૂર્વજશ્ચ પ્રપઞ્ચભૃત્ ॥ ૧૧૬ ॥

પરચક્રપ્રભેદી ચ પાણ્ડવેષુ વરપ્રદઃ ।
પરબ્રહ્મ સ્વરૂપશ્ચ પરાજ્ઞા પરિવર્જિતઃ ॥ ૧૧૭ ॥

પરાત્પરઃ પાશહન્તા પરમાણુઃ પ્રપઞ્ચકૃત્ ।
પાતઙ્ગી પુરુષાકારઃ પરશમ્ભુસમુદ્ભવઃ ॥ ૧૧૮ ॥

પ્રસન્નાત્સર્વસુખદઃ પ્રપઞ્ચોદ્ભવસમ્ભવઃ ।
પ્રસન્નઃ પરમોદારઃ પરાહઙ્કારભઞ્જનઃ ॥ ૧૧૯ ॥

પરઃ પરમકારુણ્યઃ પરબ્રહ્મમયસ્તથા ।
પ્રપન્નભયહારી ચ પ્રણતાર્તિહરસ્તથા ॥ ૧૨૦ ॥

પ્રસાદકૃત્ પ્રપઞ્ચશ્ચ પરાશક્તિ સમુદ્ભવઃ ।
પ્રદાનપાવનશ્ચૈવ પ્રશાન્તાત્મા પ્રભાકરઃ ॥ ૧૨૧ ॥

પ્રપઞ્ચાત્મા પ્રપઞ્ચોપશમનઃ પૃથિવીપતિઃ ।
પરશુરામ સમારાધ્યઃ પરશુરામવરપ્રદઃ ॥ ૧૨૨ ॥

પરશુરામ ચિરઞ્જીવિપ્રદઃ પરમપાવનઃ ।
પરમહંસસ્વરૂપશ્ચ પરમહંસસુપૂજિતઃ ॥ ૧૨૩ ॥

પઞ્ચનક્ષત્રાધિપશ્ચ પઞ્ચનક્ષત્રસેવિતઃ ।
પ્રપઞ્ચ રક્ષિતશ્ચૈવ પ્રપઞ્ચસ્ય ભયઙ્કરઃ ॥ ૧૨૪ ॥

ફલદાનપ્રિયશ્ચૈવ ફલહસ્તઃ ફલપ્રદઃ ।
ફલાભિષેકપ્રિયશ્ચ ફલ્ગુનસ્ય વરપ્રદઃ ॥ ૧૨૫ ॥

ફુટચ્છમિત પાપૌઘઃ ફલ્ગુનેન પ્રપૂજિતઃ ।
ફણિરાજપ્રિયશ્ચૈવ ફુલ્લામ્બુજ વિલોચનઃ ॥ ૧૨૬ ॥

બલિપ્રિયો બલી બભ્રુર્બ્રહ્મવિષ્ણ્વીશ ક્લેશકૃત્ ।
બ્રહ્મવિષ્ણ્વીશરૂપશ્ચ બ્રહ્મશક્રાદિદુર્લભઃ ॥ ૧૨૭ ॥

બાસદર્ષ્ટ્યા પ્રમેયાઙ્ગો બિભ્રત્કવચકુણ્ડલઃ ।
બહુશ્રુતો બહુમતિર્બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ॥ ૧૨૮ ॥

બલપ્રમથનો બ્રહ્મા બહુરૂપો બહુપ્રદઃ ।
બાલાર્કદ્યુતિમાન્બાલો બૃહદ્વક્ષા બૃહત્તનુઃ ॥ ૧૨૯ ॥

બ્રહ્માણ્ડભેદકૃચ્ચૈવ ભક્તસર્વાર્થસાધકઃ ।
ભવ્યો ભોક્તા ભીતિકૃચ્ચ ભક્તાનુગ્રહકારકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ભીષણો ભૈક્ષકારી ચ ભૂસુરાદિ સુપૂજિતઃ ।
ભોગભાગ્યપ્રદશ્ચૈવ ભસ્મીકૃત જગત્ત્રયઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ભયાનકો ભાનુસૂનુર્ભૂતિભૂષિત વિગ્રહઃ ।
ભાસ્વદ્રતો ભક્તિમતાં સુલભો ભ્રુકુટીમુખઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ભવભૂત ગણૈઃસ્તુત્યો ભૂતસંઘસમાવૃતઃ ।
ભ્રાજિષ્ણુર્ભગવાન્ભીમો ભક્તાભીષ્ટવરપ્રદઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ભવભક્તૈકચિત્તશ્ચ ભક્તિગીતસ્તવોન્મુખઃ ।
ભૂતસન્તોષકારી ચ ભક્તાનાં ચિત્તશોધનઃ ॥ ૧૩૪ ॥

ભક્તિગમ્યો ભયહરો ભાવજ્ઞો ભક્તસુપ્રિયઃ ।
ભૂતિદો ભૂતિકૃદ્ ભોજ્યો ભૂતાત્મા ભુવનેશ્વરઃ ॥ ૧૩૫ ॥

મન્દો મન્દગતિશ્ચૈવ માસમેવ પ્રપૂજિતઃ ।
મુચુકુન્દ સમારાધ્યો મુચુકુન્દ વરપ્રદઃ ॥ ૧૩૬ ॥

મુચુકુન્દાર્ચિતપદો મહારૂપો મહાયશાઃ ।
મહાભોગી મહાયોગી મહાકાયો મહાપ્રભુઃ ॥ ૧૩૭ ॥

મહેશો મહદૈશ્વર્યો મન્દાર કુસુમપ્રિયઃ ।
મહાક્રતુર્મહામાની મહાધીરો મહાજયઃ ॥ ૧૩૮ ॥

મહાવીરો મહાશાન્તો મણ્ડલસ્થો મહાદ્યુતિઃ ।
મહાસુતો મહોદારો મહનીયો મહોદયઃ ॥ ૧૩૯ ॥

મૈથિલીવરદાયી ચ માર્તાણ્ડસ્ય દ્વિતીયજઃ ।
મૈથિલીપ્રાર્થનાકૢપ્ત દશકણ્ઠ શિરોપહૃત્ ॥ ૧૪૦ ॥

મરામરહરારાધ્યો મહેન્દ્રાદિ સુરાર્ચિતઃ ।
મહારથો મહાવેગો મણિરત્નવિભૂષિતઃ ॥ ૧૪૧ ॥

મેષનીચો મહાઘોરો મહાસૌરિર્મનુપ્રિયઃ ।
મહાદીર્ઘો મહાગ્રાસો મહદૈશ્વર્યદાયકઃ ॥ ૧૪૨ ॥

મહાશુષ્કો મહારૌદ્રો મુક્તિમાર્ગ પ્રદર્શકઃ ।
મકરકુમ્ભાધિપશ્ચૈવ મૃકણ્ડુતનયાર્ચિતઃ ॥ ૧૪૩ ॥

મન્ત્રાધિષ્ઠાનરૂપશ્ચ મલ્લિકાકુસુમપ્રિયઃ ।
મહામન્ત્ર સ્વરૂપશ્ચ મહાયન્ત્રસ્થિતસ્તથા ॥ ૧૪૪ ॥

મહાપ્રકાશદિવ્યાત્મા મહાદેવપ્રિયસ્તથા ।
મહાબલિ સમારાધ્યો મહર્ષિગણપૂજિતઃ ॥ ૧૪૫ ॥

મન્દચારી મહામાયી માષદાનપ્રિયસ્તથા ।
માષોદન પ્રીતચિત્તો મહાશક્તિર્મહાગુણઃ ॥ ૧૪૬ ॥

યશસ્કરો યોગદાતા યજ્ઞાઙ્ગોઽપિ યુગન્ધરઃ ।
યોગી યોગ્યશ્ચ યામ્યશ્ચ યોગરૂપી યુગાધિપઃ ॥ ૧૪૭ ॥

યજ્ઞભૃદ્ યજમાનશ્ચ યોગો યોગવિદાં વરઃ ।
યક્ષરાક્ષસવેતાળ કૂષ્માણ્ડાદિપ્રપૂજિતઃ ॥ ૧૪૮ ॥

યમપ્રત્યધિદેવશ્ચ યુગપદ્ ભોગદાયકઃ ।
યોગપ્રિયો યોગયુક્તો યજ્ઞરૂપો યુગાન્તકૃત્ ॥ ૧૪૯ ॥

રઘુવંશ સમારાધ્યો રૌદ્રો રૌદ્રાકૃતિસ્તથા ।
રઘુનન્દન સલ્લાપો રઘુપ્રોક્ત જપપ્રિયઃ ॥ ૧૫૦ ॥

See Also  108 Names Of Gauri 1 In Gujarati

રૌદ્રરૂપી રથારૂઢો રાઘવેષ્ટ વરપ્રદઃ ।
રથી રૌદ્રાધિકારી ચ રાઘવેણ સમર્ચિતઃ ॥ ૧૫૧ ॥

રોષાત્સર્વસ્વહારી ચ રાઘવેણ સુપૂજિતઃ ।
રાશિદ્વયાધિપશ્ચૈવ રઘુભિઃ પરિપૂજિતઃ ॥ ૧૫૨ ॥

રાજ્યભૂપાકરશ્ચૈવ રાજરાજેન્દ્ર વન્દિતઃ ।
રત્નકેયૂરભૂષાઢ્યો રમાનન્દનવન્દિતઃ ॥ ૧૫૩ ॥

રઘુપૌરુષસન્તુષ્ટો રઘુસ્તોત્રબહુપ્રિયઃ ।
રઘુવંશનૃપૈઃપૂજ્યો રણન્મઞ્જીરનૂપુરઃ ॥ ૧૫૪ ॥

રવિનન્દન રાજેન્દ્રો રઘુવંશપ્રિયસ્તથા ।
લોહજપ્રતિમાદાનપ્રિયો લાવણ્યવિગ્રહઃ ॥ ૧૫૫ ॥

લોકચૂડામણિશ્ચૈવ લક્ષ્મીવાણીસ્તુતિપ્રિયઃ ।
લોકરક્ષો લોકશિક્ષો લોકલોચનરઞ્જિતઃ ॥ ૧૫૬ ॥

લોકાધ્યક્ષો લોકવન્દ્યો લક્ષ્મણાગ્રજપૂજિતઃ ।
વેદવેદ્યો વજ્રદેહો વજ્રાઙ્કુશધરસ્તથા ॥ ૧૫૭ ॥

વિશ્વવન્દ્યો વિરૂપાક્ષો વિમલાઙ્ગવિરાજિતઃ ।
વિશ્વસ્થો વાયસારૂઢો વિશેષસુખકારકઃ ॥ ૧૫૮ ॥

વિશ્વરૂપી વિશ્વગોપ્તા વિભાવસુ સુતસ્તથા ।
વિપ્રપ્રિયો વિપ્રરૂપો વિપ્રારાધન તત્પરઃ ॥ ૧૫૯ ॥

વિશાલનેત્રો વિશિખો વિપ્રદાનબહુપ્રિયઃ ।
વિશ્વસૃષ્ટિ સમુદ્ભૂતો વૈશ્વાનરસમદ્યુતિઃ ॥ ૧૬૦ ॥

વિષ્ણુર્વિરિઞ્ચિર્વિશ્વેશો વિશ્વકર્તા વિશામ્પતિઃ ।
વિરાડાધારચક્રસ્થો વિશ્વભુગ્વિશ્વભાવનઃ ॥ ૧૬૧ ॥

વિશ્વવ્યાપારહેતુશ્ચ વક્રક્રૂરવિવર્જિતઃ ।
વિશ્વોદ્ભવો વિશ્વકર્મા વિશ્વસૃષ્ટિ વિનાયકઃ ॥ ૧૬૨ ॥

વિશ્વમૂલનિવાસી ચ વિશ્વચિત્રવિધાયકઃ ।
વિશ્વાધારવિલાસી ચ વ્યાસેન કૃતપૂજિતઃ ॥ ૧૬૩ ॥

વિભીષણેષ્ટવરદો વાઞ્છિતાર્થપ્રદાયકઃ ।
વિભીષણસમારાધ્યો વિશેષસુખદાયકઃ ॥ ૧૬૪ ॥

વિષમવ્યયાષ્ટજન્મસ્થોઽપ્યેકાદશફલપ્રદઃ ।
વાસવાત્મજસુપ્રીતો વસુદો વાસવાર્ચિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

વિશ્વત્રાણૈકનિરતો વાઙ્મનોતીતવિગ્રહઃ ।
વિરાણ્મન્દિરમૂલસ્થો વલીમુખસુખપ્રદઃ ॥ ૧૬૬ ॥

વિપાશો વિગતાતઙ્કો વિકલ્પપરિવર્જિતઃ ।
વરિષ્ઠો વરદો વન્દ્યો વિચિત્રાઙ્ગો વિરોચનઃ ॥ ૧૬૭ ॥

શુષ્કોદરઃ શુક્લવપુઃ શાન્તરૂપી શનૈશ્ચરઃ ।
શૂલી શરણ્યઃ શાન્તશ્ચ શિવાયામપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૧૬૮ ॥

શિવભક્તિમતાં શ્રેષ્ઠઃ શૂલપાણી શુચિપ્રિયઃ ।
શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણજ્ઞઃ શ્રુતિજાલપ્રબોધકઃ ॥ ૧૬૯ ॥

શ્રુતિપારગ સમ્પૂજ્યઃ શ્રુતિશ્રવણલોલુપઃ ।
શ્રુત્યન્તર્ગતમર્મજ્ઞઃ શ્રુત્યેષ્ટવરદાયકઃ ॥ ૧૭૦ ॥

શ્રુતિરૂપઃ શ્રુતિપ્રીતઃ શ્રુતીપ્સિતફલપ્રદઃ ।
શુચિશ્રુતઃ શાન્તમૂર્તિઃ શ્રુતિશ્રવણકીર્તનઃ ॥ ૧૭૧ ॥

શમીમૂલનિવાસી ચ શમીકૃતફલપ્રદઃ ।
શમીકૃતમહાઘોરઃ શરણાગતવત્સલઃ ॥ ૧૭૨ ॥

શમીતરુસ્વરૂપશ્ચ શિવમન્ત્રજ્ઞમુક્તિદઃ ।
શિવાગમૈકનિલયઃ શિવમન્ત્રજપપ્રિયઃ ॥ ૧૭૩ ॥

શમીપત્રપ્રિયશ્ચૈવ શમીપર્ણસમર્ચિતઃ ।
શતોપનિષદસ્તુત્યઃ શાન્ત્યાદિગુણભૂષિતઃ ॥ ૧૭૪ ॥

શાન્ત્યાદિષડ્ગુણોપેતઃ શઙ્ખવાદ્યપ્રિયસ્તથા ।
શ્યામરક્તસિતજ્યોતિઃ શુદ્ધપઞ્ચાક્ષરપ્રિયઃ ॥ ૧૭૫ ॥

શ્રીહાલાસ્યક્ષેત્રવાસી શ્રીમાન્ શક્તિધરસ્તથા ।
ષોડશદ્વયસમ્પૂર્ણલક્ષણઃ ષણ્મુખપ્રિયઃ ॥ ૧૭૬ ॥

ષડ્ગુણૈશ્વર્યસંયુક્તઃ ષડઙ્ગાવરણોજ્વલઃ ।
ષડક્ષરસ્વરૂપશ્ચ ષટ્ચક્રોપરિ સંસ્થિતઃ ॥ ૧૭૭ ॥

ષોડશી ષોડશાન્તશ્ચ ષટ્શક્તિવ્યક્તમૂર્તિમાન્ ।
ષડ્ભાવરહિતશ્ચૈવ ષડઙ્ગશ્રુતિપારગઃ ॥ ૧૭૮ ॥

ષટ્કોણમધ્યનિલયઃ ષટ્શાસ્ત્રસ્મૃતિપારગઃ ।
સ્વર્ણેન્દ્રનીલમકુટઃ સર્વાભીષ્ટપ્રદાયકઃ ॥ ૧૭૯ ॥

સર્વાત્મા સર્વદોષઘ્નઃ સર્વગર્વપ્રભઞ્જનઃ ।
સમસ્તલોકાભયદઃ સર્વદોષાઙ્ગનાશકઃ ॥ ૧૮૦ ॥

સમસ્તભક્તસુખદઃ સર્વદોષનિવર્તકઃ ।
સર્વનાશક્ષમઃ સૌમ્યઃ સર્વક્લેશનિવારકઃ ॥ ૧૮૧ ॥

સર્વાત્મા સર્વદા તુષ્ટઃ સર્વપીડાનિવારકઃ ।
સર્વરૂપી સર્વકર્મા સર્વજ્ઞઃ સર્વકારકઃ ॥ ૧૮૨ ॥

સુકૃતી સુલભશ્ચૈવ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદઃ ।
સૂર્યાત્મજઃ સદાતુષ્ટઃ સૂર્યવંશપ્રદીપનઃ ॥ ૧૮૩ ॥

સપ્તદ્વીપાધિપશ્ચૈવ સુરાસુરભયઙ્કરઃ ।
સર્વસંક્ષોભહારી ચ સર્વલોકહિતઙ્કરઃ ॥ ૧૮૪ ॥

સર્વૌદાર્યસ્વભાવશ્ચ સન્તોષાત્સકલેષ્ટદઃ ।
સમસ્તઋષિભિઃસ્તુત્યઃ સમસ્તગણપાવૃતઃ ॥ ૧૮૫ ॥

સમસ્તગણસંસેવ્યઃ સર્વારિષ્ટવિનાશનઃ ।
સર્વસૌખ્યપ્રદાતા ચ સર્વવ્યાકુલનાશનઃ ॥ ૧૮૬ ॥

સર્વસંક્ષોભહારી ચ સર્વારિષ્ટ ફલપ્રદઃ ।
સર્વવ્યાધિપ્રશમનઃ સર્વમૃત્યુનિવારકઃ ॥ ૧૮૭ ॥

સર્વાનુકૂલકારી ચ સૌન્દર્યમૃદુભાષિતઃ ।
સૌરાષ્ટ્રદેશોદ્ભવશ્ચ સ્વક્ષેત્રેષ્ટવરપ્રદઃ ॥ ૧૮૮ ॥

સોમયાજિ સમારાધ્યઃ સીતાભીષ્ટ વરપ્રદઃ ।
સુખાસનોપવિષ્ટશ્ચ સદ્યઃપીડાનિવારકઃ ॥ ૧૮૯ ॥

સૌદામનીસન્નિભશ્ચ સર્વાનુલ્લઙ્ઘ્યશાસનઃ ।
સૂર્યમણ્ડલસઞ્ચારી સંહારાસ્ત્રનિયોજિતઃ ॥ ૧૯૦ ॥

સર્વલોકક્ષયકરઃ સર્વારિષ્ટવિધાયકઃ ।
સર્વવ્યાકુલકારી ચ સહસ્રજપસુપ્રિયઃ ॥ ૧૯૧ ॥

સુખાસનોપવિષ્ટશ્ચ સંહારાસ્ત્રપ્રદર્શિતઃ ।
સર્વાલઙ્કાર સંયુક્તકૃષ્ણગોદાનસુપ્રિયઃ ॥ ૧૯૨ ॥

સુપ્રસન્નઃ સુરશ્રેષ્ઠઃ સુઘોષઃ સુખદઃ સુહૃત્ ।
સિદ્ધાર્થઃ સિદ્ધસઙ્કલ્પઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વદઃ સુખી ॥ ૧૯૩ ॥

સુગ્રીવઃ સુધૃતિઃ સારઃ સુકુમારઃ સુલોચનઃ ।
સુવ્યક્તઃ સચ્ચિદાનન્દઃ સુવીરઃ સુજનાશ્રયઃ ॥ ૧૯૪ ॥

હરિશ્ચન્દ્રસમારાધ્યો હેયોપાદેયવર્જિતઃ ।
હરિશ્ચન્દ્રેષ્ટવરદો હંસમન્ત્રાદિ સંસ્તુતઃ ॥ ૧૯૫ ॥

હંસવાહ સમારાધ્યો હંસવાહવરપ્રદઃ ।
હૃદ્યો હૃષ્ટો હરિસખો હંસો હંસગતિર્હવિઃ ॥ ૧૯૬ ॥

હિરણ્યવર્ણો હિતકૃદ્ધર્ષદો હેમભૂષણઃ ।
હવિર્હોતા હંસગતિર્હંસમન્ત્રાદિસંસ્તુતઃ ॥ ૧૯૭ ॥

હનૂમદર્ચિતપદો હલધૃત્ પૂજિતઃ સદા ।
ક્ષેમદઃ ક્ષેમકૃત્ક્ષેમ્યઃ ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષામવર્જિતઃ ॥ ૧૯૮ ॥

ક્ષુદ્રઘ્નઃ ક્ષાન્તિદઃ ક્ષેમઃ ક્ષિતિભૂષઃ ક્ષમાશ્રયઃ ।
ક્ષમાધરઃ ક્ષયદ્વારો નામ્નામષ્ટસહસ્રકમ્ ॥ ૧૯૯ ॥

વાક્યેનૈકેન વક્ષ્યામિ વાઞ્ચિતાર્થં પ્રયચ્છતિ ।
તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન નિયમેન જપેત્સુધીઃ ॥ ૨૦૦ ॥

॥ ઇતિ શનૈશ્ચરસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Shanaishchara:
1000 Names of Shanaishchara – Sahasranama Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil