1000 Names Of Sri Shiva From Rudrayamala Tantra In Odia

॥ Shiva Sahasranama Stotram from Rudrayamala Tantra odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ପୂର୍ଵପୀଠିକା
ଓଂ ଓଂକାରନିଲୟଂ ଦେଵଂ ଗଜଵକ୍ତ୍ରଂ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍ ।
ପିଚଣ୍ଡିଲମହଂ ଵନ୍ଦେ ସର୍ଵଵିଘ୍ନୋପଶାନ୍ତୟେ ॥

ଶ୍ରୁତିସ୍ମୃତିପୁରାଣାନାମାଲୟଂ କରୁଣାଲୟମ୍ ।
ନମାମି ଭଗଵତ୍ପାଦଶଙ୍କରଂ ଲୋକଶଙ୍କରମ୍ ॥

ଶଙ୍କରଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟଂ କେଶଵଂ ବାଦରାୟଣମ୍ ।
ସୂତ୍ରଭାଷ୍ୟକୃତୌ ଵନ୍ଦେ ଭଗଵନ୍ତୌ ପୁନଃପୁନଃ ॥

ଵନ୍ଦେ ଶମ୍ଭୁମୁମାପତିଂ ସୁରଗୁରୁଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗତ୍କାରଣଂ
ଵନ୍ଦେ ପନ୍ନଗଭୂଷଣଂ ମୃଗଧରଂ ଵନ୍ଦେ ପଶୂନାମ୍ପତିମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ସୂର୍ୟଶଶାଙ୍କଵହ୍ନିନୟନଂ ଵନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦପ୍ରିୟଂ
ଵନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନାଶ୍ରୟଂ ଚ ଵରଦଂ ଵନ୍ଦେ ଶିଵଂ ଶଙ୍କରମ୍ ॥

ତଵ ତତ୍ତ୍ଵଂ ନ ଜାନାମି କୀଦୃଶୋଽସି ମହେଶ୍ଵର ।
ୟାଦୃଶୋଽସି ମହାଦେଵ ତାଦୃଶାୟ ନମୋ ନମଃ ॥

ଋଷୟ ଊଚୁଃ-
ସୂତ ଵେଦାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞ ଶିଵଧ୍ୟାନପରାୟଣ ।
ମୁକ୍ତ୍ୟୁପାୟଂ ଵଦାସ୍ମଭ୍ୟଂ କୃପାଲୋ ମୁନିସତ୍ତମ ॥ ୧ ॥

କଃ ସେଵ୍ୟଃ ସର୍ଵଦେଵେଷୁ କୋ ଵା ଜପ୍ୟୋ ମନୁଃ ସଦା ।
ସ୍ଥାତଵ୍ୟଂ କୁତ୍ର ଵା ନିତ୍ୟଂ କିଂ ଵା ସର୍ଵାର୍ଥସାଧକମ୍ ॥ ୨ ॥

ଶ୍ରୀସୂତ ଉଵାଚ-
ଧନ୍ୟାନ୍ମନ୍ୟାମହେ ନୂନମନନ୍ୟଶରଣାନ୍ମୁନୀନ୍ ।
ଵନ୍ୟାଶିନୋ ଵନେଵାସାନ୍ ନ୍ୟସ୍ତମାନୁଷ୍ୟକଲ୍ମଷାନ୍ ॥ ୩ ॥

ଭଵଦ୍ଭିଃ ସର୍ଵଵେଦାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଂ ଜ୍ଞାତମତନ୍ଦ୍ରିତୈଃ ।
ଭଵଦ୍ଭିଃ ସର୍ଵଵେଦାର୍ଥୋ ଜ୍ଞାତ ଏଵାସ୍ତି ୟଦ୍ୟପି ॥ ୪ ॥

ତଥାପି କିଞ୍ଚିଦ୍ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ୟଥା ଜ୍ଞାତଂ ମୟା ତଥା ।
ପୁରା କୈଲାସଶିଖରେ ସୁଖାସୀନଂ ଜଗତ୍ପ୍ରଭୁମ୍ ॥ ୫ ॥

ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟମୀଶାନଂ ଶଙ୍କରଂ ଲୋକଶଙ୍କରମ୍ ।
ଵିଲୋକ୍ୟାତୀଵ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ଷଣ୍ମୁଖଃ ସାମ୍ବମୀଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୬ ॥

ମତ୍ଵା କୃତାର୍ଥମାତ୍ମାନଂ ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ସଦାଶିଵମ୍ ।
ପପ୍ରଚ୍ଛ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ମୁକ୍ତ୍ୟୁପାୟଂ କୃତାଞ୍ଜଲିଃ ॥ ୭ ॥

ଶ୍ରୀସ୍କନ୍ଦ ଉଵାଚ-
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵର ମହାଦେଵ ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମାଦିଵନ୍ଦିତ ।
ଦେଵାନାଂ ମାନଵାନାଂ ଚ କିଂ ମୋକ୍ଷସ୍ୟାସ୍ତି ସାଧନମ୍ ॥ ୮ ॥

ତଵ ନାମାନ୍ୟନନ୍ତାନି ସନ୍ତି ୟଦ୍ୟପି ଶଙ୍କର ।
ତଥାପି ତାନି ଦିଵ୍ୟାନି ନ ଜ୍ଞାୟନ୍ତେ ମୟାଧୁନା ॥ ୯ ॥

ପ୍ରିୟାଣି ଶିଵନାମାନି ସର୍ଵାଣି ଶିଵ ୟଦ୍ୟପି ।
ତଥାପି କାନି ରମ୍ୟାଣି ତେଷୁ ପ୍ରିୟତମାନି ତେ ॥

ତାନି ସର୍ଵାର୍ଥଦାନ୍ୟଦ୍ୟ କୃପୟା ଵକ୍ତୁମର୍ହସି ॥ ୧୦ ॥

ଶ୍ରୀସୂତ ଉଵାଚ-
କୁମାରୋଦୀରିତାଂ ଵାଚଂ ସର୍ଵଲୋକହିତାଵହାମ୍ ।
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରସନ୍ନଵଦନସ୍ତମୁଵାଚ ସଦାଶିଵଃ ॥ ୧୧ ॥

ଶ୍ରୀସଦାଶିଵ ଉଵାଚ-
ସାଧୁ ସାଧୁ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସମ୍ୟକ୍ପୃଷ୍ଠଂ ତ୍ଵୟାଧୁନା ।
ୟଦିଦାନୀଂ ତ୍ଵୟା ପୃଷ୍ଟଂ ତଦ୍ଵକ୍ଷ୍ୟେ ଶୃଣୁ ସାଦରମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଏଵମେଵ ପୁରା ଗୌର୍ୟା ପୃଷ୍ଟଃ କାଶ୍ୟାମହଂ ତଦା ।
ସମାଖ୍ୟାତଂ ମୟା ସମ୍ୟକ୍ସର୍ଵେଷାଂ ମୋକ୍ଷସାଧନମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଦିଵ୍ୟାନ୍ୟନନ୍ତନାମାନି ସନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟଗଂ ପରମ୍ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରସହସ୍ରଂ ତୁ ନାମ୍ନାଂ ପ୍ରିୟତରଂ ମମ ॥ ୧୪ ॥

ଏକୈକମେଵ ତନ୍ମଧ୍ୟେ ନାମ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧକମ୍ ।
ମୟାପି ନାମ୍ନାଂ ସର୍ଵେଷାଂ ଫଲଂ ଵକ୍ତୁଂ ନ ଶକ୍ୟତେ ॥ ୧୫ ॥

ତିଲାକ୍ଷତୈର୍ବିଲ୍ଵପତ୍ରୈଃ କମଲୈଃ କୋମଲୈର୍ନଵୈଃ ।
ପୂଜୟିଷ୍ୟତି ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ୟସ୍ତ୍ଵେତନ୍ନାମସଙ୍ଖ୍ୟୟା ॥ ୧୬ ॥

ସ ପାପେଭ୍ୟଃ ସଂସୃତେଶ୍ଚ ମୁଚ୍ୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ତତୋ ମମାନ୍ତିକଂ ୟାତି ପୁନରାଵୃତ୍ତିଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ଏକୈକେନୈଵ ନାମ୍ନା ମାଂ ଅର୍ଚୟିତ୍ଵା ଦୃଢଵ୍ରତାଃ ।
ସ୍ଵେଷ୍ଟଂ ଫଲଂ ପ୍ରାପ୍ନୁଵନ୍ତି ସତ୍ୟମେଵୋଚ୍ୟତେ ମୟା ॥ ୧୮ ॥

ଏତନ୍ନାମାଵଲୀଂ ୟସ୍ତୁ ପଠନ୍ମାଂ ପ୍ରଣମେତ୍ସଦା ।
ସ ୟାତି ମମ ସାୟୁଜ୍ୟଂ ସ୍ଵେଷ୍ଟଂ ବନ୍ଧୁସମନ୍ଵିତଃ ॥ ୧୯ ॥

ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା ମଲ୍ଲିଙ୍ଗମମଲଂ ଏତନ୍ନାମାନି ୟଃ ପଠେତ୍ ।
ସ ପାତକେଭ୍ୟଃ ସର୍ଵେଭ୍ୟଃ ସତ୍ୟମେଵ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୨୦ ॥

ୟସ୍ତ୍ଵେତନ୍ନାମଭିଃ ସମ୍ୟକ୍ ତ୍ରିକାଲଂ ଵତ୍ସରାଵଧି ।
ମାମର୍ଚୟତି ନିର୍ଦମ୍ଭଃ ସ ଦେଵେନ୍ଦ୍ରୋ ଭଵିଷ୍ୟତି ॥ ୨୧ ॥

ଏତନ୍ନାମାନୁସନ୍ଧାନନିରତଃ ସର୍ଵଦାଽମୁନା ।
ମମ ପ୍ରିୟକରସ୍ତସ୍ମାନ୍ନିଵସାମ୍ୟତ୍ର ସାଦରମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ତତ୍ପୂଜୟା ପୂଜିତୋଽହଂ ସ ଏଵାହଂ ମତୋ ମମ ।
ତସ୍ମାତ୍ପ୍ରିୟତରଂ ସ୍ଥାନମନ୍ୟନ୍ନୈଵ ହି ଦୃଶ୍ୟତେ ॥ ୨୩ ॥

ହିରଣ୍ୟବାହୁରିତ୍ୟାଦିନାମ୍ନାଂ ଶମ୍ଭୁରହଂ ଋଷିଃ ।
ଦେଵତାପ୍ୟହମେଵାତ୍ର ଶକ୍ତିର୍ଗୌରୀ ମମ ପ୍ରିୟା ॥ ୨୪ ॥

ମହେଶ ଏଵ ସଂସେଵ୍ୟଃ ସର୍ଵୈରିତି ହି କୀଲକମ୍ ।
ଧର୍ମାଦ୍ୟର୍ଥାଃ ଫଲଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଫଲଦାୟୀ ସଦାଶିଵଃ ॥ ୨୫ ॥

ଓଂ
ସୌରମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥଂ ସାମ୍ବଂ ସଂସାରଭେଷଜମ୍ ।
ନୀଲଗ୍ରୀଵଂ ଵିରୂପାକ୍ଷଂ ନମାମି ଶିଵମଵ୍ୟୟମ୍ ॥

॥ ନ୍ୟାସଃ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଶମ୍ଭୁରୃଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ । ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀସଦାଶିଵୋ ଦେଵତା ।
ମହେଶ୍ଵର ଇତି ବୀଜମ୍ । ଗୌରୀ ଶକ୍ତିଃ ।
ମହେଶ ଏଵ ସଂସେଵ୍ୟଃ ସର୍ଵୈରିତି କୀଲକମ୍ ।
ଶ୍ରୀସାମ୍ବସଦାଶିଵ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ମୁଖ୍ୟସହସ୍ରନାମଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।
॥ ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ଶାନ୍ତଂ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂ ଶଶିଧରମକୁଟଂ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ
ଶୂଲଂ ଵଜ୍ରଂ ଚ ଖଡ୍ଗଂ ପରଶୁମଭୟଦଂ ଦକ୍ଷଭାଗେ ଵହନ୍ତମ୍ ।
ନାଗଂ ପାଶଂ ଚ ଘଣ୍ଟାଂ ଵରଡମରୁୟୁତଂ ଚାଙ୍କୁଶଂ ଵାମଭାଗେ
ନାନାଲଙ୍କାରୟୁକ୍ତଂ ସ୍ଫଟିକମଣିନିଭଂ ପାର୍ଵତୀଶଂ ନମାମି ॥

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ରୁଦ୍ରାୟ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟବାହୁଃ ସେନାନୀର୍ଦିକ୍ପତିସ୍ତରୁରାଟ୍ ହରଃ ।
ହରିକେଶଃ ପଶୁପତିର୍ମହାନ୍ ସସ୍ପିଞ୍ଜରୋ ମୃଡଃ ॥ ୧ ॥

ଵିଵ୍ୟାଧୀ ବଭ୍ଲୁଶଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ପରମାତ୍ମା ସନାତନଃ ।
ସର୍ଵାନ୍ନରାଟ୍ ଜଗତ୍କର୍ତା ପୁଷ୍ଟେଶୋ ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରଃ ॥ ୨ ॥

ଆତତାଵୀ ମହାରୁଦ୍ରଃ ସଂସାରାସ୍ତ୍ରଃ ସୁରେଶ୍ଵରଃ ।
ଉପଵୀତିରହନ୍ତ୍ୟାତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ରେଶୋ ଵନନାୟକଃ ॥ ୩ ॥

ରୋହିତଃ ସ୍ଥପତିଃ ସୂତୋ ଵାଣିଜୋ ମନ୍ତ୍ରିରୁନ୍ନତଃ ।
ଵୃକ୍ଷେଶୋ ହୁତଭୁଗ୍ଦେଵୋ ଭୁଵନ୍ତିର୍ଵାରିଵସ୍କୃତଃ ॥ ୪ ॥

ଉଚ୍ଚୈର୍ଘୋଷୋ ଘୋରରୂପଃ ପତ୍ତୀଶଃ ପାଶମୋଚକଃ ।
ଓଷଧୀଶଃ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରଃ କୃତ୍ସ୍ନଵୀତୋ ଭୟାନକଃ ॥ ୫ ॥

ସହମାନଃ ସ୍ଵର୍ଣରେତାଃ ନିଵ୍ୟାଧିର୍ନିରୁପପ୍ଲଵଃ ।
ଆଵ୍ୟାଧିନୀଶଃ କକୁଭୋ ନିଷଙ୍ଗୀ ସ୍ତେନରକ୍ଷକଃ ॥ ୬ ॥

ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମା ତସ୍କରାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଵଞ୍ଚକଃ ପରିଵଞ୍ଚକଃ ।
ଅରଣ୍ୟେଶଃ ପରିଚରୋ ନିଚେରୁଃ ସ୍ତାୟୁରକ୍ଷକଃ ॥ ୭ ॥

ପ୍ରକୃନ୍ତେଶୋ ଗିରିଚରଃ କୁଲୁଞ୍ଚେଶୋ ଗୁହେଷ୍ଟଦଃ ।
ଭଵଃ ଶର୍ଵୋ ନୀଲକଣ୍ଠଃ କପର୍ଦୀ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକଃ ॥ ୮ ॥

ଵ୍ୟୁପ୍ତକେଶୋ ଗିରିଶୟଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ ସହସ୍ରପାତ୍ ।
ଶିପିଵିଷ୍ଟଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିର୍ହ୍ରସ୍ଵୋ ମୀଢୁଷ୍ଟମୋଽନଘଃ ॥ ୯ ॥

ଵାମନୋ ଵ୍ୟାପକଃ ଶୂଲୀ ଵର୍ଷୀୟାନଜଡୋଽନଣୁଃ ।
ଊର୍ଵ୍ୟଃ ସୂର୍ମ୍ୟୋଽଗ୍ରିୟଃ ଶୀଭ୍ୟଃ ପ୍ରଥମଃ ପାଵକାକୃତିଃ ॥ ୧୦ ॥

ଆଚାରସ୍ତାରକସ୍ତାରୋଽଵସ୍ଵନ୍ୟୋଽନନ୍ତଵିଗ୍ରହଃ ।
ଦ୍ଵୀପ୍ୟଃ ସ୍ରୋତସ୍ୟ ଈଶାନୋ ଧୁର୍ୟୋ ଗଵ୍ୟୟନୋ ୟମଃ ॥ ୧୧ ॥

ପୂର୍ଵଜୋଽପରଜୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଃ କନିଷ୍ଠୋ ଵିଶ୍ଵଲୋଚନଃ ।
ଅପଗଲ୍ଭୋ ମଧ୍ୟମୋର୍ମ୍ୟୋ ଜଘନ୍ୟୋ ବୁଧ୍ନିୟଃ ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୧୨ ॥

ପ୍ରତିସର୍ୟୋଽନନ୍ତରୂପଃ ସୋଭ୍ୟୋ ୟାମ୍ୟୋ ସୁରାଶ୍ରୟଃ ।
ଖଲ୍ୟୋର୍ଵର୍ୟୋଽଭୟଃ କ୍ଷେମ୍ୟଃ ଶ୍ଲୋକ୍ୟଃ ପଥ୍ୟୋ ନଭୋଽଗ୍ରଣୀଃ ॥ ୧୩ ॥

ଵନ୍ୟୋଽଵସାନ୍ୟଃ ପୂତାତ୍ମା ଶ୍ରଵଃ କକ୍ଷ୍ୟଃ ପ୍ରତିଶ୍ରଵଃ ।
ଆଶୁଷେଣୋ ମହାସେନୋ ମହାଵୀରୋ ମହାରଥଃ ॥ ୧୪ ॥

ଶୂରୋଽତିଘାତକୋ ଵର୍ମୀ ଵରୂଥୀ ବିଲ୍ମିରୁଦ୍ୟତଃ ।
ଶ୍ରୁତସେନଃ ଶ୍ରୁତଃ ସାକ୍ଷୀ କଵଚୀ ଵଶକୃଦ୍ଵଶୀ ॥ ୧୫ ॥

ଆହନନ୍ୟୋଽନନ୍ୟନାଥୋ ଦୁନ୍ଦୁଭ୍ୟୋଽରିଷ୍ଟନାଶକଃ ।
ଧୃଷ୍ଣୁଃ ପ୍ରମୃଶ ଇତ୍ୟାତ୍ମା ଵଦାନ୍ୟୋ ଵେଦସମ୍ମତଃ ॥ ୧୬ ॥

ତୀକ୍ଷ୍ଣେଷୁପାଣିଃ ପ୍ରହିତଃ ସ୍ଵାୟୁଧଃ ଶସ୍ତ୍ରଵିତ୍ତମଃ ।
ସୁଧନ୍ଵା ସୁପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵଵକ୍ତ୍ରଃ ସଦାଗତିଃ ॥ ୧୭ ॥

ସ୍ରୁତ୍ୟଃ ପଥ୍ୟୋ ଵିଶ୍ଵବାହୁଃ କାଟ୍ୟୋ ନୀପ୍ୟୋ ଶୁଚିସ୍ମିତଃ ।
ସୂଦ୍ୟଃ ସରସ୍ୟୋ ଵୈଶନ୍ତୋ ନାଦ୍ୟଃ କୂପ୍ୟୋ ଋଷିର୍ମନୁଃ ॥ ୧୮ ॥

ସର୍ଵୋ ଵର୍ଷ୍ୟୋ ଵର୍ଷରୂପଃ କୁମାରଃ କୁଶଲୋଽମଲଃ ।
ମେଘ୍ୟୋଽଵର୍ଷ୍ୟୋଽମୋଘଶକ୍ତିଃ ଵିଦ୍ୟୁତ୍ୟୋଽମୋଘଵିକ୍ରମଃ ॥ ୧୯ ॥

ଦୁରାସଦୋ ଦୁରାରାଧ୍ୟୋ ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୋ ଦୁଃସହର୍ଷଭଃ ।
ଈଧ୍ରିୟଃ କ୍ରୋଧଶମନୋ ଜାତୁକର୍ଣଃ ପୁରୁଷ୍ଟୁତଃ ॥ ୨୦ ॥

ଆତପ୍ୟୋ ଵାୟୁରଜରୋ ଵାତ୍ୟଃ କାତ୍ୟାୟନୀପ୍ରିୟଃ ।
ଵାସ୍ତଵ୍ୟୋ ଵାସ୍ତୁପୋ ରେଷ୍ମ୍ୟୋ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ଧା ଵସୁପ୍ରଦଃ ॥ ୨୧ ॥

ସୋମସ୍ତାମ୍ରୋଽରୁଣଃ ଶଙ୍ଗଃ ରୁଦ୍ରଃ ସୁଖକରଃ ସୁକୃତ୍ ।
ଉଗ୍ରୋଽନୁଗ୍ରୋ ଭୀମକର୍ମା ଭୀମୋ ଭୀମପରାକ୍ରମଃ ॥ ୨୨ ॥

ଅଗ୍ରେଵଧୋ ହନୀୟାତ୍ମା ହନ୍ତା ଦୂରେଵଧୋ ଵଧଃ ।
ଶମ୍ଭୁର୍ମୟୋଭଵୋ ନିତ୍ୟଃ ଶଙ୍କରଃ କୀର୍ତିସାଗରଃ ॥ ୨୩ ॥

ମୟସ୍କରଃ ଶିଵତରଃ ଖଣ୍ଡପର୍ଶୁରଜଃ ଶୁଚିଃ ।
ତୀର୍ଥ୍ୟଃ କୂଲ୍ୟୋଽମୃତାଧୀଶଃ ପାର୍ୟୋଽଵାର୍ୟୋଽମୃତାକରଃ ॥ ୨୪ ॥

ଶୁଦ୍ଧଃ ପ୍ରତରଣୋ ମୁଖ୍ୟଃ ଶୁଦ୍ଧପାଣିରଲୋଲୁପଃ ।
ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତରଣସ୍ତାର୍ୟସ୍ତାର୍ୟଜ୍ଞସ୍ତାର୍ୟହୃଦ୍ଗତିଃ ॥ ୨୫ ॥

ଆତାର୍ୟଃ ସାରଭୂତାତ୍ମା ସାରଗ୍ରାହୀ ଦୁରତ୍ୟୟଃ ।
ଆଲାଦ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷଦଃ ପଥ୍ୟୋଽନର୍ଥହା ସତ୍ୟସଙ୍ଗରଃ ॥ ୨୬ ॥

ଶଷ୍ପ୍ୟଃ ଫେନ୍ୟଃ ପ୍ରଵାହ୍ୟୋଢା ସିକତ୍ୟଃ ସୈକତାଶ୍ରୟଃ ।
ଇରିଣ୍ୟୋ ଗ୍ରାମଣୀଃ ପୁଣ୍ୟଃ ଶରଣ୍ୟଃ ଶୁଦ୍ଧଶାସନଃ ॥ ୨୭ ॥

ଵରେଣ୍ୟୋ ୟଜ୍ଞପୁରୁଷୋ ୟଜ୍ଞେଶୋ ୟଜ୍ଞନାୟକଃ ।
ୟଜ୍ଞକର୍ତା ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତା ୟଜ୍ଞଵିଘ୍ନଵିନାଶକଃ ॥ ୨୮ ॥

ୟଜ୍ଞକର୍ମଫଲାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ୟଜ୍ଞମୂର୍ତିରନାତୁରଃ ।
ପ୍ରପଥ୍ୟଃ କିଂଶିଲୋ ଗେହ୍ୟୋ ଗୃହ୍ୟସ୍ତଲ୍ପ୍ୟୋ ଧନାକରଃ ॥ ୨୯ ॥

ପୁଲସ୍ତ୍ୟଃ କ୍ଷୟଣୋ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟୋ ଗୋଵିନ୍ଦୋ ଗୀତସତ୍କ୍ରିୟଃ ।
ହୃଦୟ୍ୟୋ ହୃଦ୍ୟକୃତ୍ ହୃଦ୍ୟୋ ଗହ୍ଵରେଷ୍ଠଃ ପ୍ରଭାକରଃ ॥ ୩୦ ॥

ନିଵେଷ୍ପ୍ୟୋ ନିୟତୋଽୟନ୍ତା ପାଂସଵ୍ୟଃ ସମ୍ପ୍ରତାପନଃ ।
ଶୁଷ୍କ୍ୟୋ ହରିତ୍ୟୋଽପୂତାତ୍ମା ରଜସ୍ୟଃ ସାତ୍ଵିକପ୍ରିୟଃ ॥ ୩୧ ॥

ଲୋପ୍ୟୋଲପ୍ୟଃ ପର୍ଣଶଦ୍ୟଃ ପର୍ଣ୍ୟଃ ପୂର୍ଣଃ ପୁରାତନଃ ।
ଭୂତୋ ଭୂତପତିର୍ଭୂପୋ ଭୂଧରୋ ଭୂଧରାୟୁଧଃ ॥ ୩୨ ॥

ଭୂତସଙ୍ଘୋ ଭୂତମୂର୍ତିର୍ଭୂତହା ଭୂତିଭୂଷଣଃ ।
ମଦନୋ ମାଦକୋ ମାଦ୍ୟୋ ମଦହା ମଧୁରପ୍ରିୟଃ ॥ ୩୩ ॥

ମଧୁର୍ମଧୁକରଃ କ୍ରୂରୋ ମଧୁରୋ ମଦନାନ୍ତକଃ ।
ନିରଞ୍ଜନୋ ନିରାଧାରୋ ନିର୍ଲୁପ୍ତୋ ନିରୁପାଧିକଃ ॥ ୩୪ ॥

ନିଷ୍ପ୍ରପଞ୍ଚୋ ନିରାକାରୋ ନିରୀହୋ ନିରୁପଦ୍ରଵଃ ।
ସତ୍ତ୍ଵଃ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣୋପେତଃ ସତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ ସତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ପ୍ରିୟଃ ॥ ୩୫ ॥

ସତ୍ତ୍ଵନିଷ୍ଠଃ ସତ୍ତ୍ଵମୂର୍ତିଃ ସତ୍ତ୍ଵେଶଃ ସତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ତମଃ ।
ସମସ୍ତଜଗଦାଧାରଃ ସମସ୍ତଗୁଣସାଗରଃ ॥ ୩୬ ॥

ସମସ୍ତଦୁଃଖଵିଧ୍ଵଂସୀ ସମସ୍ତାନନ୍ଦକାରଣଃ ।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଭରଣୋ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷପ୍ରିୟଵତ୍ସଲଃ ॥ ୩୭ ॥

ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଵକ୍ଷା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୂପୋ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷପକ୍ଷକଃ ।
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୋ ଵୀରଭଦ୍ରଃ ସମ୍ରାଟ୍ ଦକ୍ଷମଖାନ୍ତକଃ ॥ ୩୮ ॥

ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରୋ ଵିଘ୍ନକର୍ତା ଗୁରୁର୍ଦେଵଶିଖାମଣିଃ ।
ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରଲସତ୍କଣ୍ଠୋ ଭୁଜଙ୍ଗାଭରଣପ୍ରିୟଃ ॥ ୩୯ ॥

ଭୁଜଙ୍ଗଵିଲସତ୍କର୍ଣୋ ଭୁଜଙ୍ଗଵଲୟାଵୃତଃ ।
ମୁନିଵନ୍ଦ୍ୟୋ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ମୁନିଵୃନ୍ଦନିଷେଵିତଃ ॥ ୪୦ ॥

ମୁନିହୃତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକସ୍ଥୋ ମୁନିସଙ୍ଘୈକଜୀଵନଃ ।
ମୁନିମୃଗ୍ୟୋ ଵେଦମୃଗ୍ୟୋ ମୃଗହସ୍ତୋ ମୁନୀଶ୍ଵରଃ ॥ ୪୧ ॥

ମୃଗେନ୍ଦ୍ରଚର୍ମଵସନୋ ନରସିଂହନିପାତନଃ ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୋ ମୃତ୍ୟୁମୃତ୍ୟୁରପମୃତ୍ୟୁଵିନାଶକଃ ॥ ୪୨ ॥

ଦୁଷ୍ଟମୃତ୍ୟୁରଦୁଷ୍ଟେଷ୍ଟଃ ମୃତ୍ୟୁହା ମୃତ୍ୟୁପୂଜିତଃ ।
ଊର୍ଧ୍ଵୋ ହିରଣ୍ୟଃ ପରମୋ ନିଧନେଶୋ ଧନାଧିପଃ ॥ ୪୩ ॥

ୟଜୁର୍ମୂର୍ତିଃ ସାମମୂର୍ତିଃ ଋଙ୍ମୂର୍ତିର୍ମୂର୍ତିଵର୍ଜିତଃ ।
ଵ୍ୟକ୍ତୋ ଵ୍ୟକ୍ତତମୋଽଵ୍ୟକ୍ତୋ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତସ୍ତମୋ ଜଵୀ ॥ ୪୪ ॥

ଲିଙ୍ଗମୂର୍ତିରଲିଙ୍ଗାତ୍ମା ଲିଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗାତ୍ମଵିଗ୍ରହଃ ।
ଗ୍ରହଗ୍ରହୋ ଗ୍ରହାଧାରୋ ଗ୍ରହାକାରୋ ଗ୍ରହେଶ୍ଵରଃ ॥ ୪୫ ॥

ଗ୍ରହକୃଦ୍ ଗ୍ରହଭିଦ୍ ଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରହୋ ଗ୍ରହଵିଲକ୍ଷଣଃ ।
କଲ୍ପାକାରଃ କଲ୍ପକର୍ତା କଲ୍ପଲକ୍ଷଣତତ୍ପରଃ ॥ ୪୬ ॥

କଲ୍ପୋ କଲ୍ପାକୃତିଃ କଲ୍ପନାଶକଃ କଲ୍ପକଲ୍ପକଃ ।
ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଧାନାତ୍ମା ପ୍ରଧାନପୁରୁଷଃ ଶିଵଃ ॥ ୪୭ ॥

ଵେଦ୍ୟୋ ଵୈଦ୍ୟୋ ଵେଦଵେଦ୍ୟୋ ଵେଦଵେଦାନ୍ତସଂସ୍ତୁତଃ ।
ଵେଦଵକ୍ତ୍ରୋ ଵେଦଜିହ୍ଵୋ ଵିଜିହ୍ଵୋ ଜିହ୍ମନାଶକଃ ॥ ୪୮ ॥

କଲ୍ୟାଣରୂପଃ କଲ୍ୟାଣଃ କଲ୍ୟାଣଗୁଣସଂଶ୍ରୟଃ ।
ଭକ୍ତକଲ୍ୟାଣଦୋ ଭକ୍ତକାମଧେନୁଃ ସୁରାଧିପଃ ॥ ୪୯ ॥

ପାଵନଃ ପାଵକୋ ଵାମୋ ମହାକାଲୋ ମଦାପହଃ ।
ଘୋରପାତକଦାଵାଗ୍ନିର୍ଦଵଭସ୍ମକଣପ୍ରିୟଃ ॥ ୫୦ ॥

ଅନନ୍ତସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିମଣ୍ଡଲପ୍ରତିମପ୍ରଭଃ ।
ଜଗଦେକପ୍ରଭୁଃସ୍ଵାମୀ ଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟୋ ଜଗନ୍ମୟଃ ॥ ୫୧ ॥

ଜଗଦାନନ୍ଦଦୋ ଜନ୍ମଜରାମରଣଵର୍ଜିତଃ ।
ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗୀ ନୀତିମାନ୍ ସତ୍ୟୋ ଦେଵତାତ୍ମାଽଽତ୍ମସମ୍ଭଵଃ ॥ ୫୨ ॥

କପାଲମାଲାଭରଣଃ କପାଲୀ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭଃ ।
କମଲାସନକାଲାଗ୍ନିଃ କମଲାସନପୂଜିତଃ ॥ ୫୩ ॥

କାଲାଧୀଶସ୍ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞୋ ଦୁଷ୍ଟଵିଗ୍ରହଵାରକଃ ।
ନାଟ୍ୟକର୍ତା ନଟପରୋ ମହାନାଟ୍ୟଵିଶାରଦଃ ॥ ୫୪ ॥

ଵିରାଡ୍ରୂପଧରୋ ଧୀରୋ ଵୀରୋ ଵୃଷଭଵାହନଃ ।
ଵୃଷାଙ୍କୋ ଵୃଷଭାଧୀଶୋ ଵୃଷାତ୍ମା ଵୃଷଭଧ୍ଵଜଃ ॥ ୫୫ ॥

ମହୋନ୍ନତୋ ମହାକାୟୋ ମହାଵକ୍ଷା ମହାଭୁଜଃ ।
ମହାସ୍କନ୍ଧୋ ମହାଗ୍ରୀଵୋ ମହାଵକ୍ତ୍ରୋ ମହାଶିରାଃ ॥ ୫୬ ॥

ମହାହନୁର୍ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ମହଦୋଷ୍ଠୋ ମହୋଦରଃ ।
ସୁନ୍ଦରଭ୍ରୂଃ ସୁନୟନଃ ସୁଲଲାଟଃ ସୁକନ୍ଦରଃ ॥ ୫୭ ॥

ସତ୍ୟଵାକ୍ୟୋ ଧର୍ମଵେତ୍ତା ସତ୍ୟଜ୍ଞଃ ସତ୍ୟଵିତ୍ତମଃ ।
ଧର୍ମଵାନ୍ ଧର୍ମନିପୁଣୋ ଧର୍ମୋ ଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୫୮ ॥

କୃତଜ୍ଞଃ କୃତକୃତ୍ୟାତ୍ମା କୃତକୃତ୍ୟଃ କୃତାଗମଃ ।
କୃତ୍ୟଵିତ୍ କୃତ୍ୟଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠଃ କୃତଜ୍ଞପ୍ରିୟକୃତ୍ତମଃ ॥ ୫୯ ॥

ଵ୍ରତକୃଦ୍ ଵ୍ରତଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠୋ ଵ୍ରତଵିଦ୍ଵାନ୍ ମହାଵ୍ରତୀ ।
ଵ୍ରତପ୍ରିୟୋ ଵ୍ରତାଧାରୋ ଵ୍ରତାକାରୋ ଵ୍ରତେଶ୍ଵରଃ ॥ ୬୦ ॥

ଅତିରାଗୀ ଵୀତରାଗୀ ରାଗହେତୁର୍ଵିରାଗଵିତ୍ ।
ରାଗଘ୍ନୋ ରାଗଶମନୋ ରାଗଦୋ ରାଗିରାଗଵିତ୍ ॥ ୬୧ ॥

ଵିଦ୍ଵାନ୍ ଵିଦ୍ଵତ୍ତମୋ ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନମାନସସଂଶ୍ରୟଃ ।
ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନାଶ୍ରୟୋ ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନସ୍ତଵ୍ୟପରାକ୍ରମଃ ॥ ୬୨ ॥

ନୀତିକୃନ୍ନୀତିଵିନ୍ନୀତିପ୍ରଦାତା ନୀତିଵିତ୍ପ୍ରିୟଃ ।
ଵିନୀତଵତ୍ସଲୋ ନୀତିସ୍ଵରୂପୋ ନୀତିସଂଶ୍ରୟଃ ॥ ୬୩ ॥

କ୍ରୋଧଵିତ୍ କ୍ରୋଧକୃତ୍ କ୍ରୋଧିଜନକୃତ୍ କ୍ରୋଧରୂପଧୃକ୍ ।
ସକ୍ରୋଧଃ କ୍ରୋଧହା କ୍ରୋଧିଜନହା କ୍ରୋଧକାରଣଃ ॥ ୬୪ ॥

ଗୁଣଵାନ୍ ଗୁଣଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠୋ ନିର୍ଗୁଣୋ ଗୁଣଵିତ୍ପ୍ରିୟଃ ।
ଗୁଣାଧାରୋ ଗୁଣାକାରୋ ଗୁଣକୃଦ୍ ଗୁଣନାଶକଃ ॥ ୬୫ ॥

ଵୀର୍ୟଵାନ୍ ଵୀର୍ୟଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠୋ ଵୀର୍ୟଵିଦ୍ଵୀର୍ୟସଂଶ୍ରୟଃ ।
ଵୀର୍ୟାକାରୋ ଵୀର୍ୟକରୋ ଵୀର୍ୟହା ଵୀର୍ୟଵର୍ଧକଃ ॥ ୬୬ ॥

କାଲଵିତ୍କାଲକୃତ୍କାଲୋ ବଲକୃଦ୍ ବଲଵିଦ୍ବଲୀ ।
ମନୋନ୍ମନୋ ମନୋରୂପୋ ବଲପ୍ରମଥନୋ ବଲଃ ॥ ୬୭ ॥

ଵିଶ୍ଵପ୍ରଦାତା ଵିଶ୍ଵେଶୋ ଵିଶ୍ଵମାତ୍ରୈକସଂଶ୍ରୟଃ ।
ଵିଶ୍ଵକାରୋ ମହାଵିଶ୍ଵୋ ଵିଶ୍ଵଵିଶ୍ଵୋ ଵିଶାରଦଃ ॥ ୬୮ ॥

variation
ଵିଦ୍ୟାପ୍ରଦାତା ଵିଦ୍ୟେଶୋ ଵିଦ୍ୟାମାତ୍ରୈକସଂଶ୍ରୟଃ ।
ଵିଦ୍ୟାକାରୋ ମହାଵିଦ୍ୟୋ ଵିଦ୍ୟାଵିଦ୍ୟୋ ଵିଶାରଦଃ ॥୬୮ ॥

ଵସନ୍ତକୃଦ୍ଵସନ୍ତାତ୍ମା ଵସନ୍ତେଶୋ ଵସନ୍ତଦଃ ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମାତ୍ମା ଗ୍ରୀଷ୍ମକୃଦ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମଵର୍ଧକୋ ଗ୍ରୀଷ୍ମନାଶକଃ ॥ ୬୯ ॥

ପ୍ରାଵୃଟ୍କୃତ୍ ପ୍ରାଵୃଡାକାରଃ ପ୍ରାଵୃଟ୍କାଲପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ପ୍ରାଵୃଟ୍ପ୍ରଵର୍ଧକଃ ପ୍ରାଵୃଣ୍ଣାଥଃ ପ୍ରାଵୃଡ୍ଵିନାଶକଃ ॥ ୭୦ ॥

ଶରଦାତ୍ମା ଶରଦ୍ଧେତୁଃ ଶରତ୍କାଲପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ଶରନ୍ନାଥଃ ଶରତ୍କାଲନାଶକଃ ଶରଦାଶ୍ରୟଃ ॥ ୭୧ ॥

ହିମସ୍ଵରୂପୋ ହିମଦୋ ହିମହା ହିମନାୟକଃ ।
ଶୈଶିରାତ୍ମା ଶୈଶିରେଶଃ ଶୈଶିରର୍ତୁପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୭୨ ॥

ପ୍ରାଚ୍ୟାତ୍ମା ଦକ୍ଷିଣାକାରଃ ପ୍ରତୀଚ୍ୟାତ୍ମୋତ୍ତରାକୃତିଃ ।
ଆଗ୍ନେୟାତ୍ମା ନିରୃତୀଶୋ ଵାୟଵ୍ୟାତ୍ମେଶନାୟକଃ ॥ ୭୩ ॥

ଊର୍ଧ୍ଵାଧଃସୁଦିଗାକାରୋ ନାନାଦେଶୈକନାୟକଃ ।
ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗାକାରଃ ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗାଧିପଃ ॥ ୭୪ ॥

ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗାଧାରୋ ମୃଗାଦ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିକାରଣଃ ।
ଜୀଵାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଜୀଵଵନ୍ଦ୍ୟୋ ଜୀଵଵିଜ୍ଜୀଵରକ୍ଷକଃ ॥ ୭୫ ॥

ଜୀଵକୃଜ୍ଜୀଵହା ଜୀଵଜୀଵନୋ ଜୀଵସଂଶ୍ରୟଃ ।
ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ଵରୂପୋ ଵିଶ୍ଵାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵନାଥୋ ଵିୟତ୍ପତିଃ ॥ ୭୬ ॥

ଵଜ୍ରାତ୍ମା ଵଜ୍ରହସ୍ତାତ୍ମା ଵଜ୍ରେଶୋ ଵଜ୍ରଭୂଷିତଃ ।
କୁମାରଗୁରୁରୀଶାନୋ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଗଣାଧିପଃ ॥ ୭୭ ॥

ପିନାକପାଣିଃ ସୂର୍ୟାତ୍ମା ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନଃ ।
ଅପାୟରହିତଃ ଶାନ୍ତୋ ଦାନ୍ତୋ ଦମୟିତା ଦମଃ ॥ ୭୮ ॥

ଋଷିଃ ପୁରାଣପୁରୁଷଃ ପୁରୁଷେଶଃ ପୁରନ୍ଦରଃ ।
କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରଃ ସର୍ଵେଶଃ ଶମରୂପଃ ଶମେଶ୍ଵରଃ ॥ ୭୯ ॥

ପ୍ରଲୟାନଲକୃଦ୍ ଦିଵ୍ୟଃ ପ୍ରଲୟାନଲନାଶକଃ ।
ତ୍ରିୟମ୍ବକୋଽରିଷଡ୍ଵର୍ଗନାଶକୋ ଧନଦପ୍ରିୟଃ ॥ ୮୦ ॥

ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟଃ କ୍ଷୋଭରହିତଃ କ୍ଷୋଭଦଃ କ୍ଷୋଭନାଶକଃ ।
ସଦମ୍ଭୋ ଦମ୍ଭରହିତୋ ଦମ୍ଭଦୋ ଦମ୍ଭନାଶକଃ ॥ ୮୧ ॥

କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁଶଙ୍ଖଧଵଲୋ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଵିଗ୍ରହଃ ।
ଭସ୍ମଧାରଣହୃଷ୍ଟାତ୍ମା ତୁଷ୍ଟିଃ ପୁଷ୍ଟ୍ୟରିସୂଦନଃ ॥ ୮୨ ॥

ସ୍ଥାଣୁର୍ଦିଗମ୍ବରୋ ଭର୍ଗୋ ଭଗନେତ୍ରଭିଦୁଦ୍ୟମଃ ।
ତ୍ରିକାଗ୍ନିଃ କାଲକାଲାଗ୍ନିରଦ୍ଵିତୀୟୋ ମହାୟଶାଃ ॥ ୮୩ ॥

ସାମପ୍ରିୟଃ ସାମଵେତ୍ତା ସାମଗଃ ସାମଗପ୍ରିୟଃ ।
ଧୀରୋଦାତ୍ତୋ ମହାଧୀରୋ ଧୈର୍ୟଦୋ ଧୈର୍ୟଵର୍ଧକଃ ॥ ୮୪ ॥

ଲାଵଣ୍ୟରାଶିଃ ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସୁବୁଦ୍ଧିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ଵରଃ ।
ତୁମ୍ବଵୀଣଃ କମ୍ବୁକଣ୍ଠଃ ଶମ୍ବରାରିନିକୃନ୍ତନଃ ॥ ୮୫ ॥

ଶାର୍ଦୂଲଚର୍ମଵସନଃ ପୂର୍ଣାନନ୍ଦୋ ଜଗତ୍ପ୍ରିୟଃ ।
ଜୟପ୍ରଦୋ ଜୟାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଜୟାତ୍ମା ଜୟକାରଣଃ ॥ ୮୬ ॥

ଜଙ୍ଗମାଜଙ୍ଗମାକାରୋ ଜଗଦୁତ୍ପତ୍ତିକାରଣଃ ।
ଜଗଦ୍ରକ୍ଷାକରୋ ଵଶ୍ୟୋ ଜଗତ୍ପ୍ରଲୟକାରଣଃ ॥ ୮୭ ॥

ପୂଷଦନ୍ତଭିଦୁତ୍କୃଷ୍ଟଃ ପଞ୍ଚୟଜ୍ଞଃ ପ୍ରଭଞ୍ଜକଃ ।
ଅଷ୍ଟମୂର୍ତିର୍ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତିରତିମୂର୍ତିରମୂର୍ତିମାନ୍ ॥ ୮୮ ॥

କୈଲାସଶିଖରାଵାସଃ କୈଲାସଶିଖରପ୍ରିୟଃ ।
ଭକ୍ତକୈଲାସଦଃ ସୂକ୍ଷ୍ମୋ ମର୍ମଜ୍ଞଃ ସର୍ଵଶିକ୍ଷକଃ ॥ ୮୯ ॥

ସୋମଃ ସୋମକଲାକାରୋ ମହାତେଜା ମହାତପାଃ ।
ହିରଣ୍ୟଶ୍ମଶ୍ରୁରାନନ୍ଦଃ ସ୍ଵର୍ଣକେଶଃ ସୁଵର୍ଣଦୃକ୍ ॥ ୯୦ ॥

ବ୍ରହ୍ମା ଵିଶ୍ଵସୃଗୁର୍ଵୀଶୋ ମୋଚକୋ ବନ୍ଧଵର୍ଜିତଃ ।
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଃ ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରାତ୍ମା ଦ୍ୟୁତିମାନମିତପ୍ରଭଃ ॥ ୯୧ ॥

ପୁଷ୍କରାକ୍ଷଃ ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତିଃ ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନଃ ।
ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତିଃ ପୁଣ୍ୟଦାତା ପୁଣ୍ୟାପୁଣ୍ୟଫଲପ୍ରଦଃ ॥ ୯୨ ॥

ସାରଭୂତଃ ସ୍ଵରମୟୋ ରସଭୂତୋ ରସାଶ୍ରୟଃ ।
ଓଂକାରଃ ପ୍ରଣଵୋ ନାଦୋ ପ୍ରଣତାର୍ତିପ୍ରଭଞ୍ଜନଃ ॥ ୯୩ ॥

ନିକଟସ୍ଥୋଽତିଦୂରସ୍ଥୋ ଵଶୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାୟକଃ ।
ମନ୍ଦାରମୂଲନିଲୟୋ ମନ୍ଦାରକୁସୁମାଵୃତଃ ॥ ୯୪ ॥

ଵୃନ୍ଦାରକପ୍ରିୟତମୋ ଵୃନ୍ଦାରକଵରାର୍ଚିତଃ ।
ଶ୍ରୀମାନନନ୍ତକଲ୍ୟାଣପରିପୂର୍ଣୋ ମହୋଦୟଃ ॥ ୯୫ ॥

ମହୋତ୍ସାହୋ ଵିଶ୍ଵଭୋକ୍ତା ଵିଶ୍ଵାଶାପରିପୂରକଃ ।
ସୁଲଭୋଽସୁଲଭୋ ଲଭ୍ୟୋଽଲଭ୍ୟୋ ଲାଭପ୍ରଵର୍ଧକଃ ॥ ୯୬ ॥

ଲାଭାତ୍ମା ଲାଭଦୋ ଵକ୍ତା ଦ୍ୟୁତିମାନନସୂୟକଃ ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୃଢାଚାରୀ ଦେଵସିଂହୋ ଧନପ୍ରିୟଃ ॥ ୯୭ ॥

ଵେଦପୋ ଦେଵଦେଵେଶୋ ଦେଵଦେଵୋତ୍ତମୋତ୍ତମଃ ।
ବୀଜରାଜୋ ବୀଜହେତୁର୍ବୀଜଦୋ ବୀଜଵୃଦ୍ଧିଦଃ ॥ ୯୮ ॥

ବୀଜାଧାରୋ ବୀଜରୂପୋ ନିର୍ବୀଜୋ ବୀଜନାଶକଃ ।
ପରାପରେଶୋ ଵରଦଃ ପିଙ୍ଗଲୋଽୟୁଗ୍ମଲୋଚନଃ ॥ ୯୯ ॥

ପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷଃ ସୁରଗୁରୁଃ ଗୁରୁଃ ସୁରଗୁରୁପ୍ରିୟଃ ।
ୟୁଗାଵହୋ ୟୁଗାଧୀଶୋ ୟୁଗକୃଦ୍ୟୁଗନାଶକଃ ॥ ୧୦୦ ॥

କର୍ପୂରଗୌରୋ ଗୌରୀଶୋ ଗୌରୀଗୁରୁଗୁହାଶ୍ରୟଃ ।
ଧୂର୍ଜଟିଃ ପିଙ୍ଗଲଜଟୋ ଜଟାମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତଃ ॥ ୧୦୧ ॥

ମନୋଜଵୋ ଜୀଵହେତୁରନ୍ଧକାସୁରସୂଦନଃ ।
ଲୋକବନ୍ଧୁଃ କଲାଧାରଃ ପାଣ୍ଡୁରଃ ପ୍ରମଥାଧିପଃ ॥ ୧୦୨ ॥

ଅଵ୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷଣୋ ୟୋଗୀ ୟୋଗୀଶୋ ୟୋଗପୁଙ୍ଗଵଃ ।
ଶ୍ରିତାଵାସୋ ଜନାଵାସଃ ସୁରଵାସଃ ସୁମଣ୍ଡଲଃ ॥ ୧୦୩ ॥

ଭଵଵୈଦ୍ୟୋ ୟୋଗିଵୈଦ୍ୟୋ ୟୋଗିସିଂହହୃଦାସନଃ ।
ଉତ୍ତମୋଽନୁତ୍ତମୋଽଶକ୍ତଃ କାଲକଣ୍ଠୋ ଵିଷାଦନଃ ॥ ୧୦୪ ॥

ଆଶାସ୍ୟଃ କମନୀୟାତ୍ମା ଶୁଭଃ ସୁନ୍ଦରଵିଗ୍ରହଃ ।
ଭକ୍ତକଲ୍ପତରୁଃ ସ୍ତୋତା ସ୍ତଵ୍ୟଃ ସ୍ତୋତ୍ରଵରପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୦୫ ॥

ଅପ୍ରମେୟଗୁଣାଧାରୋ ଵେଦକୃଦ୍ଵେଦଵିଗ୍ରହଃ ।
କୀର୍ତ୍ୟାଧାରଃ କୀର୍ତିକରଃ କୀର୍ତିହେତୁରହେତୁକଃ ॥ ୧୦୬ ॥

ଅପ୍ରଧୃଷ୍ୟଃ ଶାନ୍ତଭଦ୍ରଃ କୀର୍ତିସ୍ତମ୍ଭୋ ମନୋମୟଃ ।
ଭୂଶୟୋଽନ୍ନମୟୋଽଭୋକ୍ତା ମହେଷ୍ଵାସୋ ମହୀତନୁଃ ॥ ୧୦୭ ॥

ଵିଜ୍ଞାନମୟ ଆନନ୍ଦମୟଃ ପ୍ରାଣମୟୋଽନ୍ନଦଃ ।
ସର୍ଵଲୋକମୟୋ ୟଷ୍ଟା ଧର୍ମାଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଅନିର୍ଵିଣ୍ଣୋ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସର୍ଵଧର୍ମଫଲପ୍ରଦଃ ।
ଦୟାସୁଧାର୍ଦ୍ରନୟନୋ ନିରାଶୀରପରିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ପରାର୍ଥଵୃତ୍ତିର୍ମଧୁରୋ ମଧୁରପ୍ରିୟଦର୍ଶନଃ ।
ମୁକ୍ତାଦାମପରୀତାଙ୍ଗୋ ନିଃସଙ୍ଗୋ ମଙ୍ଗଲାକରଃ ॥ ୧୧୦ ॥

ସୁଖପ୍ରଦଃ ସୁଖାକାରଃ ସୁଖଦୁଃଖଵିଵର୍ଜିତଃ ।
ଵିଶୃଙ୍ଖଲୋ ଜଗତ୍କର୍ତା ଜିତସର୍ଵଃ ପିତାମହଃ ॥ ୧୧୧ ॥

ଅନପାୟୋଽକ୍ଷୟୋ ମୁଣ୍ଡୀ ସୁରୂପୋ ରୂପଵର୍ଜିତଃ ।
ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟୋ ମହାମାୟୋ ମାୟାଵୀ ଵିଗତଜ୍ଵରଃ ॥ ୧୧୨ ॥

ଅମୃତଃ ଶାଶ୍ଵତଃ ଶାନ୍ତୋ ମୃତ୍ୟୁହା ମୂକନାଶନଃ ।
ମହାପ୍ରେତାସନାସୀନଃ ପିଶାଚାନୁଚରାଵୃତଃ ॥ ୧୧୩ ॥

ଗୌରୀଵିଲାସସଦନୋ ନାନାଗାନଵିଶାରଦଃ ।
ଵିଚିତ୍ରମାଲ୍ୟଵସନୋ ଦିଵ୍ୟଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତଃ ॥ ୧୧୪ ॥

ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମାଦିଵନ୍ଦ୍ୟାଙ୍ଘ୍ରିଃ ସୁରାସୁରନମସ୍କୃତଃ ।
କିରୀଟଲେଢିଫାଲେନ୍ଦୁର୍ମଣିକଙ୍କଣଭୂଷିତଃ ॥ ୧୧୫ ॥

ରତ୍ନାଙ୍ଗଦାଙ୍ଗୋ ରତ୍ନେଶୋ ରତ୍ନରଞ୍ଜିତପାଦୁକଃ ।
ନଵରତ୍ନଗଣୋପେତକିରୀଟୀ ରତ୍ନକଞ୍ଚୁକଃ ॥ ୧୧୬ ॥

ନାନାଵିଧାନେକରତ୍ନଲସତ୍କୁଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତଃ ।
ଦିଵ୍ୟରତ୍ନଗଣାକୀର୍ଣକଣ୍ଠାଭରଣଭୂଷିତଃ ॥ ୧୧୭ ॥

ଗଲଵ୍ୟାଲମଣିର୍ନାସାପୁଟଭ୍ରାଜିତମୌକ୍ତିକଃ ।
ରତ୍ନାଙ୍ଗୁଲୀୟଵିଲସତ୍କରଶାଖାନଖପ୍ରଭଃ ॥ ୧୧୮ ॥

ରତ୍ନଭ୍ରାଜଦ୍ଧେମସୂତ୍ରଲସତ୍କଟିତଟଃ ପଟୁଃ ।
ଵାମାଙ୍କଭାଗଵିଲସତ୍ପାର୍ଵତୀଵୀକ୍ଷଣପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୧୯ ॥

ଲୀଲାଵଲମ୍ବିତଵପୁର୍ଭକ୍ତମାନସମନ୍ଦିରଃ ।
ମନ୍ଦମନ୍ଦାରପୁଷ୍ପୌଘଲସଦ୍ଵାୟୁନିଷେଵିତଃ ॥ ୧୨୦ ॥

କସ୍ତୂରୀଵିଲସତ୍ଫାଲୋ ଦିଵ୍ୟଵେଷଵିରାଜିତଃ ।
ଦିଵ୍ୟଦେହପ୍ରଭାକୂଟସନ୍ଦୀପିତଦିଗନ୍ତରଃ ॥ ୧୨୧ ॥

ଦେଵାସୁରଗୁରୁସ୍ତଵ୍ୟୋ ଦେଵାସୁରନମସ୍କୃତଃ ।
ହସ୍ତରାଜତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକଃ ପୁଣ୍ଡରୀକନିଭେକ୍ଷଣଃ ॥ ୧୨୨ ॥

ସର୍ଵାଶାସ୍ୟଗୁଣୋଽମେୟଃ ସର୍ଵଲୋକେଷ୍ଟଭୂଷଣଃ ।
ସର୍ଵେଷ୍ଟଦାତା ସର୍ଵେଷ୍ଟଃ ସ୍ଫୁରନ୍ମଙ୍ଗଲଵିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୨୩ ॥

ଅଵିଦ୍ୟାଲେଶରହିତୋ ନାନାଵିଦ୍ୟୈକସଂଶ୍ରୟଃ ।
ମୂର୍ତିଭଵଃ କୃପାପୂରୋ ଭକ୍ତେଷ୍ଟଫଲପୂରକଃ ॥ ୧୨୪ ॥

ସମ୍ପୂର୍ଣକାମଃ ସୌଭାଗ୍ୟନିଧିଃ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକଃ ।
ହିତୈଷୀ ହିତକୃତ୍ସୌମ୍ୟଃ ପରାର୍ଥୈକପ୍ରୟୋଜନଃ ॥ ୧୨୫ ॥

ଶରଣାଗତଦୀନାର୍ତପରିତ୍ରାଣପରାୟଣଃ ।
ଜିଷ୍ଣୁର୍ନେତା ଵଷଟ୍କାରୋ ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣୁର୍ଭୋଜନଂ ହଵିଃ ॥ ୧୨୬ ॥

ଭୋକ୍ତା ଭୋଜୟିତା ଜେତା ଜିତାରିର୍ଜିତମାନସଃ ।
ଅକ୍ଷରଃ କାରଣଂ କ୍ରୁଦ୍ଧସମରଃ ଶାରଦପ୍ଲଵଃ ॥ ୧୨୭ ॥

ଆଜ୍ଞାପକେଚ୍ଛୋ ଗମ୍ଭୀରଃ କଵିର୍ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନନାଶକଃ ।
ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମସମୁତ୍ପତ୍ତିଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ କ୍ଷେତ୍ରପାଲକଃ ॥ ୧୨୮ ॥

ଵ୍ୟୋମକେଶୋ ଭୀମଵେଷୋ ଗୌରୀପତିରନାମୟଃ ।
ଭଵାବ୍ଧିତରଣୋପାୟୋ ଭଗଵାନ୍ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲଃ ॥ ୧୨୯ ॥

ଵରୋ ଵରିଷ୍ଠୋ ନେଦିଷ୍ଠଃ ପ୍ରିୟଃ ପ୍ରିୟଦଵଃ ସୁଧୀଃ ।
ୟନ୍ତା ୟଵିଷ୍ଠଃ କ୍ଷୋଦିଷ୍ଠୋ ସ୍ଥଵିଷ୍ଠୋ ୟମଶାସକଃ ॥ ୧୩୦ ॥

ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭୋ ହେମାଙ୍ଗୋ ହେମରୂପୋ ହିରଣ୍ୟଦଃ ।
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରନାଵେକ୍ଷ୍ୟଶ୍ଚାମୁଣ୍ଡାଜନକୋ ରଵିଃ ॥ ୧୩୧ ॥

ମୋକ୍ଷାର୍ଥିଜନସଂସେଵ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷଦୋ ମୋକ୍ଷନାୟକଃ ।
ମହାଶ୍ମଶାନନିଲୟୋ ଵେଦାଶ୍ଵୋ ଭୂରଥଃ ସ୍ଥିରଃ ॥ ୧୩୨ ॥

ମୃଗଵ୍ୟାଧୋ ଚର୍ମଧାମା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଃ ସ୍ଫଟିକପ୍ରଭଃ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ପରମାର୍ଥାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦାଶ୍ରୟୋ ଵିଭୁଃ ॥ ୧୩୩ ॥

ମହେଶ୍ଵରୋ ମହାଦେଵଃ ପରବ୍ରହ୍ମ ସଦାଶିଵଃ ॥ ୧୩୪ ॥

ଶ୍ରୀପରବ୍ରହ୍ମ ସଦାଶିଵ ଓଂ ନମ ଇତି ।
ଉତ୍ତର ପୀଠିକା
ଏଵମେତାନି ନାମାନି ମୁଖ୍ୟାନି ମମ ଷଣ୍ମୁଖ ।
ଶୁଭଦାନି ଵିଚିତ୍ରାଣି ଗୌର୍ୟୈ ପ୍ରୋକ୍ତାନି ସାଦରମ୍ ॥ ୧ ॥

ଵିଭୂତିଭୂଷିତଵପୁଃ ଶୁଦ୍ଧୋ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଭୂଷଣଃ ।
ଶିଵଲିଙ୍ଗସମୀପସ୍ଥୋ ନିସ୍ସଙ୍ଗୋ ନିର୍ଜିତାସନଃ ॥ ୨ ॥

ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତୋ ନିୟତୋ ଵଶୀ ଭୂତହିତେ ରତଃ ।
ଶିଵଲିଙ୍ଗାର୍ଚକୋ ନିତ୍ୟଂ ଶିଵୈକଶରଣଃ ସଦା ॥ ୩ ॥

ମମ ନାମାନି ଦିଵ୍ୟାନି ୟୋ ଜପେଦ୍ଭକ୍ତିପୂର୍ଵକମ୍ ।
ଏଵମୁକ୍ତଗୁଣୋପେତଃ ସ ଦେଵୈଃ ପୂଜିତୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୪ ॥

ସଂସାରପାଶସଂବଦ୍ଧଜନମୋକ୍ଷୈକସାଧନମ୍ ।
ମନ୍ନାମସ୍ମରଣଂ ନୂନଂ ତଦେଵ ସକଲାର୍ଥଦମ୍ ॥ ୫ ॥

ମନ୍ନାମୈଵ ପରଂ ଜପ୍ୟମହମେଵାକ୍ଷୟାର୍ଥଦଃ ।
ଅହମେଵ ସଦା ସେଵ୍ୟୋ ଧ୍ୟେୟୋ ମୁକ୍ତ୍ୟର୍ଥମାଦରାତ୍ ॥ ୬ ॥

ଵିଭୂତିଵଜ୍ରକଵଚୈଃ ମନ୍ନାମଶରପାଣିଭିଃ ।
ଵିଜୟଃ ସର୍ଵତୋ ଲଭ୍ୟୋ ନ ତେଷାଂ ଦୃଶ୍ୟତେ ଭୟମ୍ ॥ ୭ ॥

ନ ତେଷାଂ ଦୃଶ୍ୟତେ ଭୟମ୍ ଓଂ ନମ ଇତି ।
ଶ୍ରୀସୂତ ଉଵାଚ-
ଇତ୍ୟୁଦୀରିତମାକର୍ଣ୍ୟ ମହାଦେଵେନ ତଦ୍ଵଚଃ ।
ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ଷଣ୍ମୁଖଃ ଶମ୍ଭୁଂ ତୁଷ୍ଟାଵ ଗିରିଜାସୁତଃ ॥ ୮ ॥

ଶ୍ରୀସ୍କନ୍ଦ ଉଵାଚ-
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମହାଦେଵ ଶମ୍ଭୋ
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରପନ୍ନୈକବନ୍ଧୋ ।
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଦୟାସାରସିନ୍ଧୋ
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମହେଶ ॥ ୯ ॥

ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମହାମୃତ୍ୟୁହାରିନ୍
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମହାଦୁଃଖହାରିନ୍ ।
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମହାପାପହାରିନ୍
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମହେଶ ॥ ୧୦ ॥

ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସଦା ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲେ
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସଦା ଶୂଲପାଣେ ।
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସଦୋମୈକଜାନେ
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମହେଶ ॥ ୧୧ ॥

ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟାୟ ମହାଦୟାୟ
କୈଲାସଵାସାୟ ଶିଵାଧଵାୟ ।
ଶିଵସ୍ଵରୂପାୟ ସଦାଶିଵାୟ
ଶିଵାସମେତାୟ ନମଃଶିଵାୟ ॥ ୧୨ ॥

ଓଂ ନମଃଶିଵାୟ ଇତି
ଶ୍ରୀସୂତ ଉଵାଚ-
ଇତି ସ୍ତୁତ୍ଵା ମହାଦେଵଂ ସର୍ଵଵ୍ୟାପିନମୀଶ୍ଵରମ୍ ।
ପୁନଃପ୍ରଣମ୍ୟାଥ ତତଃ ସ୍କନ୍ଦସ୍ତସ୍ଥୌ କୃତାଞ୍ଜଲିଃ ॥ ୧୩ ॥

ଭଵନ୍ତୋଽପି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ ସାମ୍ବଧ୍ୟାନପରାୟଣାଃ ।
ଶିଵନାମଜପଂ କୃତ୍ଵା ତିଷ୍ଠନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସଦା ॥ ୧୪ ॥

ଶିଵ ଏଵ ସଦା ଧ୍ୟେୟଃ ସର୍ଵଦେଵୋତ୍ତମଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ଶିଵ ଏଵ ସଦା ପୂଜ୍ୟୋ ମୁକ୍ତିକାମୈର୍ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୫ ॥

ମହେଶାନ୍ନାଧିକୋ ଦେଵଃ ସ ଏଵ ସୁରସତ୍ତମଃ ।
ସ ଏଵ ସର୍ଵଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟୋ ନାତ୍ରାସ୍ତି ସଂଶୟଃ ॥ ୧୬ ॥

ଜନ୍ମାନ୍ତରସହସ୍ରେଷୁ ୟଦି ତପ୍ତଂ ତପସ୍ତଦା ।
ତସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମହାଦେଵେ ଭକ୍ତିଶ୍ଚ ଭଵତି ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ସୁଭଗା ଜନନୀ ତସ୍ୟ ତସ୍ୟୈଵ କୁଲମୁନ୍ନତମ୍ ।
ତସ୍ୟୈଵ ଜନ୍ମ ସଫଲଂ ୟସ୍ୟ ଭକ୍ତିଃ ସଦାଶିଵେ ॥ ୧୮ ॥

ୟେ ଶମ୍ଭୁଂ ସୁରସତ୍ତମଂ ସୁରଗଣୈରାରାଧ୍ୟମୀଶଂ ଶିଵଂ
ଶୈଲାଧୀଶସୁତାସମେତମମଲଂ ସମ୍ପୂଜୟନ୍ତ୍ୟାଦରାତ୍ ।
ତେ ଧନ୍ୟାଃ ଶିଵପାଦପୂଜନପରାଃ ହ୍ୟନ୍ୟୋ ନ ଧନ୍ୟୋ ଜନଃ
ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟମିହୋଚ୍ୟତେ ମୁନିଵରାଃ ସତ୍ୟଂ ପୁନଃ ସର୍ଵଥା ॥ ୧୯ ॥

ସତ୍ୟଂ ପୁନଃ ସର୍ଵଥା ଓଂ ନମ ଇତି ।
ନମଃ ଶିଵାୟ ସାମ୍ବାୟ ସଗଣାୟ ସସୂନଵେ ।
ପ୍ରଧାନପୁରୁଷେଶାୟ ସର୍ଗସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତହେତଵେ ॥ ୨୦ ॥

ନମସ୍ତେ ଗିରିଜାନାଥ ଭକ୍ତାନାମିଷ୍ଟଦାୟକ ।
ଦେହି ଭକ୍ତିଂ ତ୍ଵୟୀଶାନ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଂ ଚ ଦେହି ମେ ॥ ୨୧ ॥

ସାମ୍ବ ଶମ୍ଭୋ ମହାଦେଵ ଦୟାସାଗର ଶଙ୍କର ।
ମଚ୍ଚିତ୍ତଭ୍ରମରୋ ନିତ୍ୟଂ ତଵାସ୍ତୁ ପଦପଙ୍କଜେ ॥ ୨୨ ॥

ସର୍ଵାର୍ଥ ଶର୍ଵ ସର୍ଵେଶ ସର୍ଵୋତ୍ତମ ମହେଶ୍ଵର ।
ତଵ ନାମାମୃତଂ ଦିଵ୍ୟଂ ଜିହ୍ଵାଗ୍ରେ ମମ ତିଷ୍ଠତୁ ॥ ୨୩ ॥

ୟଦକ୍ଷରଂ ପଦଂ ଭ୍ରଷ୍ଟଂ ମାତ୍ରାହୀନଂ ଚ ୟଦ୍ ଭଵେତ୍ ।
ତତ୍ସର୍ଵଂ କ୍ଷମ୍ୟତାଂ ଦେଵ ପ୍ରସୀଦ ପରମେଶ୍ଵର ॥ ୨୪ ॥

କରଚରଣକୃତଂ ଵାକ୍କାୟଜଂ କର୍ମଜଂ ଵା
ଶ୍ରଵଣନୟନଜଂ ଵା ମାନସଂ ଵାଽପରାଧମ୍ ।
ଵିହିତମଵିହିତଂ ଵା ସର୍ଵମେତତ୍ କ୍ଷମସ୍ଵ
ଜୟଜୟ କରୁଣାବ୍ଧେ ଶ୍ରୀମହାଦେଵ ଶମ୍ଭୋ ॥ ୨୫ ॥

କାୟେନ ଵାଚା ମନସେନ୍ଦ୍ରିୟୈର୍ଵା
ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଽଽତ୍ମନା ଵା ପ୍ରକୃତେଃ ସ୍ଵଭାଵାତ୍ ।
କରୋମି ୟଦ୍ୟତ୍ ସକଲଂ ପରସ୍ମୈ
ସଦାଶିଵାୟେତି ସମର୍ପୟାମି ॥ ୨୬ ॥

॥ ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ଇତି ଶ୍ରୀମୁଖ୍ୟଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil