Shiva Stotra

Dakshinamurthy Stotram 3 in Tamil

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம் -3 ॥ மௌநவ்யாக்²யா ப்ரகடித பரப்³ரஹ்மதத்த்வம் யுவாநம் வர்ஷிஷ்டா²ந்தே வஸத்³ருஷிக³ணைராவ்ருதம் ப்³ரஹ்மநிஷ்டை²꞉ । ஆசார்யேந்த்³ரம் கரகலித சிந்முத்³ரமாநந்த³மூர்திம் ஸ்வாத்மாராமம் முதி³தவத³நம் த³க்ஷிணாமூர்திமீடே³ ॥ 1 ॥ வடவிடபிஸமீபேபூ⁴மிபா⁴கே³ நிஷண்ணம் ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா³தாரமாராத் । த்ரிபு⁴வநகு³ருமீஶம் த³க்ஷிணாமூர்திதே³வம் ஜநநமரணது³꞉க²ச்சே²த³த³க்ஷம் நமாமி ॥ 2 ॥ சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்³தா⁴꞉ ஶிஷ்யா கு³ருர்யுவா । கு³ரோஸ்து மௌநம் வ்யாக்²யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி²ந்நஸம்ஶயா꞉ ॥ 3 ॥ […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in Kannada

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಯುವಾನಂ ವರ್ಷಿಷ್ಠಾಂತೇ ವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ । ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥ ೧ ॥ ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ । ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂ ಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೨ ॥ ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಗುರುರ್ಯುವಾ । ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತುಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ ॥ ೩ ॥ ನಿಧಯೇ […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in Telugu

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Telugu Lyrics ॥ ॥ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ॥ మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్షిష్ఠాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః । ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥ ౧ ॥ వటవిటపిసమీపేభూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ । త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి ॥ ౨ ॥ చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యా గురుర్యువా । గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥ ౩ ॥ నిధయే సర్వవిద్యానాం […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in Sanskrit

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् ॥ मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः । आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ १ ॥ वटविटपिसमीपेभूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् । त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥ २ ॥ चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा । गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः ॥ ३ ॥ निधये […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in English

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 English Lyrics ॥ ॥ śrī dakṣiṇāmūrti stōtram ॥ maunavyākhyā prakaṭita parabrahmatattvaṁ yuvānaṁ varṣiṣṭhāntē vasadr̥ṣigaṇairāvr̥taṁ brahmaniṣṭhaiḥ । ācāryēndraṁ karakalita cinmudramānandamūrtiṁ svātmārāmaṁ muditavadanaṁ dakṣiṇāmūrtimīḍē ॥ 1 ॥ vaṭaviṭapisamīpēbhūmibhāgē niṣaṇṇaṁ sakalamunijanānāṁ jñānadātāramārāt । tribhuvanagurumīśaṁ dakṣiṇāmūrtidēvaṁ jananamaraṇaduḥkhacchēdadakṣaṁ namāmi ॥ 2 ॥ citraṁ vaṭatarōrmūlē vr̥ddhāḥ śiṣyā gururyuvā । gurōstu maunaṁ vyākhyānaṁ śiṣyāstucchinnasaṁśayāḥ ॥ 3 ॥ nidhayē […]

Uma Maheshwara Stotram in Tamil

॥ Uma Maheshwara Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம் பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் । நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம் நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம் நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் । நாராயணேநார்சிதபாது³காப்⁴யாம் நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹநாப்⁴யாம் விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் । விபூ⁴திபாடீரவிளேபநாப்⁴யாம் நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம் ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் । ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வந்தி³தாப்⁴யாம் […]

Uma Maheshwara Stotram in Kannada

॥ Uma Maheshwara Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ । ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ । ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೨ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿಂದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ । ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೩ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಮ್ । ಜಂಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂ […]

Uma Maheshwara Stotram in Telugu

॥ Uma Maheshwara Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం ॥ నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ । నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧ ॥ నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ । నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౨ ॥ నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ । విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౩ ॥ నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ । జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం నమో […]

Uma Maheshwara Stotram in Sanskrit

॥ Uma Maheshwara Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री उमामहेश्वर स्तोत्रम् ॥ नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् । नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १ ॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् । नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ २ ॥ नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम् । विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ३ ॥ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् । जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां […]

Uma Maheshwara Stotram in English

॥ Uma Maheshwara Stotram English Lyrics ॥ ॥ śrī umāmahēśvara stōtram ॥ namaḥ śivābhyāṁ navayauvanābhyāṁ parasparāśliṣṭavapurdharābhyām । nagēndrakanyāvr̥ṣakētanābhyāṁ namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 1 ॥ namaḥ śivābhyāṁ sarasōtsavābhyāṁ namaskr̥tābhīṣṭavarapradābhyām । nārāyaṇēnārcitapādukābhyāṁ namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 2 ॥ namaḥ śivābhyāṁ vr̥ṣavāhanābhyāṁ viriñciviṣṇvindrasupūjitābhyām । vibhūtipāṭīravilēpanābhyāṁ namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 3 ॥ namaḥ śivābhyāṁ jagadīśvarābhyāṁ jagatpatibhyāṁ jayavigrahābhyām । jambhārimukhyairabhivanditābhyāṁ […]

Scroll to top