1000 Names Of Sri Shivakama Sundari – Sahasranama Stotram In Gujarati

॥ Shivakama Sundari Sahasranamastotram Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીશિવકામસુન્દરીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
॥ પૂર્વપીઠિકા ॥

યસ્યાસ્સર્વં સમુત્પન્નં ચરાચરમિદં જગત્ ।
ઇદં નમો નટેશાન્યૈ તસ્યૈ કારુણ્યમૂર્તયે ॥

કૈલાસાદ્રૌ સુખાસીનં શિવં વેદાન્તગોચરમ્ ।
સર્વવિદ્યેશ્વરં ભૂતિરુદ્રાક્ષાલઙ્કૃતં પરમ્ ॥ ૧ ॥

સર્વલક્ષણસમ્પન્નં સનકાદિમુનીડિતમ્ ।
સંસારારણ્યદાવાગ્નિં યોગિરાજં યતેન્દ્રિયમ્ ॥ ૨ ॥

મુકુટેન્દુસુધાપૂરલબ્ધજીવકશીર્ષકમ્ ।
વ્યાઘ્રચર્મામ્બરધરં નીલકણ્ઠં કપર્દિનમ્ ॥ ૩ ॥

સવ્યહસ્તે વહ્નિધરં મન્દસ્મિતમુખામ્બુજમ્ ।
ઢક્કાં ચ દક્ષિણે હસ્તે વહન્તં ચ ત્રિલોચનમ્ ॥ ૪ ॥

અભયં દક્ષહસ્તેન દર્શયન્તં મનોહરમ્ ।
ડોલહસ્તેન વામેન દર્શયન્તં પદામ્બુજમ્ ॥ ૫ ॥

કુચિતં દક્ષપાદેન તિષ્ઠન્તં મુસલોપરિ ।
બ્રહ્મવિષ્ણ્વાદિવિનુતં વેદવેદ્યં નટેશ્વરમ્ ॥ ૬ ॥

પ્રણમ્ય પાર્વતી ગૌરી પપ્રચ્છ મુદિતાનના ।
સર્વલક્ષણસમ્પન્ના સર્વદા સર્વદા નૃણામ્ ॥ ૭ ॥

પાર્વત્યુવાચ –
શિવ! શઙ્કર! વિશ્વેશ! મહાદેવ! દયાનિધે!
સર્વાસાં ચૈવ દેવીનાં નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ॥ ૮ ॥

પુરા પ્રોક્તં સદાનન્દ ! મહ્યં શ્રીપતિપૂજિત ! ।
શિવકામસુન્દરીનામ્નાં સહસ્રં વદ સુન્દર! ॥ ૯ ॥

સદ્યસ્સમ્પત્કરં પુણ્યં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ।
ઇત્યુક્ત્વા પાર્વતી દેવી તુષ્ટાવ નટનેશ્વરમ્ ॥ ૧૦ ॥

સત્યપ્રબોધસુખસન્તતિરૂપ વિશ્વ –
માયેન્દ્રજાલિકવરેણ્ય સમસ્તસાક્ષિન્ ।
સૃષ્ટિસ્થિતિપ્રલયહેતુકવિષ્ણુરુદ્ર
શ્રીમન્નટેશ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧૧ ॥

ભૂવારિવહ્નિપવનામ્બરચન્દ્રસૂર્ય –
યજ્વાષ્ટમૂર્તિવિમલીકૃતવિગ્રહેદશ ।
સ્વાઙ્ઘ્ર્યમ્બુજદ્વયનિષસ્તહૃદાં પ્રસન્ન !
શ્રીમન્નટેશ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧૨ ॥

લિઙ્ગાકૃતે પશુપતે ગિરિજાપતે ત્વં
નારાયણેશ ગિરિવાસ વિધીશ શમ્ભો
ફાલાક્ષ શઙ્કર! મહેશ્વર મન્મથારે
શ્રીમન્નટેશ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧૩ ॥

શ્રીનીલકણ્ઠ શમનાન્તક પઞ્ચવક્ત્ર
પઞ્ચાક્ષરપ્રિય પરાત્પર! વિશ્વવન્દ્ય ।
શ્રીચન્દ્રચૂડ ગજવક્ત્રપિતઃ પરેશ
શ્રીમન્નટેશ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧૪ ॥

ગઙ્ગાધર પ્રમથનાથ સદાશિવાર્યા –
જાને! જલન્ધરરિપો જગતામધીશ ।
શર્વોગ્ર ભર્ગ મૃડ શાશ્વત! શૂલપાણે
શ્રીમન્નટેશ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧૫ ॥

સ્થાણો ત્રિણેત્ર શિપિવિષ્ટ! મહેશ! તાત
નારાયણપ્રિય કુમારગુરો કપર્દિન્ ।
શમ્ભો! ગિરીશ! શિવ લોકપતે! પિનાકિન્
શ્રીમન્નટેશ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧૬ ॥

ખઙ્ગાઙ્ગિન્ અન્ધકરિપો ભવ ભીમ રુદ્ર
દેવેશ! ખણ્ડપરશો! કરુણામ્બુરાશે ।
ભસ્માઙ્ગરાગ પરમેશ્વર! વિશ્વમૂર્તે
શ્રીમન્નટેશ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧૭ ॥

વિશ્વેશ્વરાત્મક વિવેકસુખાભિરામ
શ્રીવીરભદ્ર! મખહન્તરુમાસહાય ।
વીરેશ્વરૈણકર શુભ્રવૃષાધિરૂઢ
શ્રીમન્નટેશ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧૮ ॥

એવં સ્તુત્વા મહાદેવી પઞ્ચાઙ્ગં પ્રણનામ હ ।
તતસ્તુષ્ટો નટેશશ્ચ પ્રોવાચ વચનં શુભમ્ ॥ ૧૯ ॥

એવમેવ પુરા દેવી મહાલક્ષ્મીઃ પતિવ્રતા ।
શઙ્ખચક્રગદાપાણિઃ સર્વલોકહિતાવહઃ ॥ ૨૦ ॥

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાયાવતારાન્યુગે યુગે ।
કરિષ્યતિ મહા વિષ્ણુઃ મમ ભર્તા દશ શૃણુ ॥ ૨૧ ॥

મત્સ્યઃ કૂર્મો વરાહશ્ચ નારસિંહોઽથ વામનઃ ।
રામો દાશરથિશ્ચૈવ રામઃ પરશુધારકઃ ॥ ૨૨ ॥

હલભૃત્ બલરામશ્ચ કૃષ્ણઃ કલ્કિઃ દશ સ્મૃતાઃ ।
અવતારેષુ દશસુ મદ્ભર્તુર્નાશશઙ્કયા ॥ ૨૩ ॥

પ્રાપ્તા ભવન્ત શરણં ભવાનેવ પરા ગતિઃ ।
ઇત્યુક્ત્વા ચ મહાલક્ષ્મીર્ભસ્તાનામિષ્ટદાયકમ્ ॥ ૨૪ ॥

વેદપાદસ્તવં ચારુ મધુરં મધુરાક્ષરમ્ ।
ઉક્ત્વા તુષ્ટાવ મુદિતા નટેશાનં મહેશ્વરમ્ ॥ ૨૫ ॥

વિઘ્નેશ્વરં વીતવિરાગસેવિતમ્
વિધીન્દ્રવિષ્ણ્વાદિનતાઙ્ઘ્રિપઙ્કજમ્ ।
સભાસદામાશુ સુખાર્થસિદ્ધિદં
ગણાનાં ત્વાં ગણપતિં હવામહે ॥ ૨૬ ॥

નગેન્દ્રતનયારમ્યસ્તન્યપાનરતાનનમ્ ।
માણિક્યકુણ્ડલધરં કુમારં પુષ્કરસ્રજમ્ ॥ ૨૭ ॥

નમઃ શિવાય સામ્બાય સગણાય સસૂનવે ।
નમો જ્ઞાનસભેશાય દિશાં ચ પતયેનમઃ ॥ ૨૮ ॥

નમો બ્રહ્માદિદેવાય વિષ્ણુકાન્તાય શમ્ભવે ।
પીતામ્બરાય ચ નમઃ પશુનાં પતયે નમઃ ॥ ૨૯ ॥

સન્માર્ગદાય શિષ્ટાનામાશ્રિતાનાં દ્વિજન્મનામ્ ।
અભક્તાનાં મોહદાત્રે પથીનાં પતયે નમઃ ॥ ૩૦ ॥

અપસ્મારમધઃ કૃત્ય નૃત્યન્તં તસ્ય પૃષ્ઠકે ।
સર્વાભરણરમ્યં તં પશ્યેમ શરદશ્શતમ્ ॥ ૩૧ ॥

સુન્દરં સ્મેરવદનં નટરાજમુમાપતિમ્ ।
સમ્પૂજ્ય નૃત્યપાદં તે જીવેમ શરદશ્શતમ્ ॥ ૩૨ ॥

કુભીન્દ્રદૈત્યં હતવાનિતિ શમ્ભુર્જગત્પતિઃ ।
શ્રુત્વા તે કીર્તિમમલાં નન્દામ શરદશ્શતમ્ ॥ ૩૩ ॥

મન્મથાન્ધકસંહારકથાશ્રુતિમનોહરમ્ ।
શ્રુત્વા તે વિક્રમયુતં મોદામ શરદશ્શતમ્ ॥ ૩૪ ॥

સર્વદુઃખાન્વિહાયાશુ શિવ તેઽઙ્ઘ્રિયુગામ્બુજમ્ ।
અર્ચયન્તઃ સદા ધન્યા ભવામ શરદશ્શતમ્ ॥ ૩૫ ॥

ત્વત્કીર્તનં સદા ભક્ત્યા સર્વકલ્મષનાશનમ્ ।
શઙ્કરાઘહર સ્વામિન્ શૃણવામ શરદશ્શતમ્ ॥ ૩૬ ॥

ત્વચ્ચરિત્રં પવિત્રં ચ સર્વદારિદ્ર્યનાશનમ્ ।
અસ્મત્પુત્રપ્રણપ્તૄણાં પ્રબ્રવામ શરદશ્શતમ્ ॥ ૩૭ ॥

ત્વદ્ભક્તકલ્પકતરુમાશ્રયન્તસ્સદા વયમ્ ।
ઇન્દ્રિયાઘૌઘનિચયૈરજીતાસ્સ્યામ શરદશ્શતમ્ ॥ ૩૮ ॥

એવં સ્તુત્વા મહાદેવી મહાલક્ષ્મીર્મનોહરા ।
પ્રણમ્ય ચિત્સભાનાથં તિષ્ઠન્તી મુદિતાનના ॥ ૩૯ ॥

મન્માઙ્ગલ્યસ્ય રક્ષાયૈ મન્ત્રમેકં મમાદિશ ।
તાં દૃષ્ટ્વા ચ મહાદેવઃ પ્રહસન્નિદમબ્રવીત્ ॥ ૪૦ ॥

ત્વં શીઘ્રં ગચ્છ દેવેશીં શિવકામાં ચ સુન્દરીમ્ ।
તત્ર ગત્વા મહેશાનીં પૂજય ત્વં વિશેષતઃ ॥ ૪૧ ॥

સહસ્રકુસુમૈઃ પદ્મૈઃ નૈવેદ્યૈશ્ચ મનોહરૈઃ ।
ઇત્યુક્ત્વા પરમપ્રીતો ભગવાન્ભક્તવત્સલઃ ॥ ૪૨ ॥

શિવકામસુન્દરીનામ્નાં સહસ્રં પ્રજગાદ હ ।
ઉપદિશ્ય ચ તાં દેવીં પ્રેષયામાસ શઙ્કરઃ ॥ ૪૩ ॥

લક્ષ્મીર્ગત્વા મહેશાનીં શિવકામીં મુદાન્વિતા ।
શિવોક્તેન પ્રકારેણ સહસ્રૈઃ પઙ્કજૈઃ ક્રમાત્ ॥ ૪૪ ॥

નામભિશ્ચ ત્રિતારૈશ્ચ યુક્ત્વૈશ્ચ સુમહત્તરૈઃ ।
પૂજયામાસ વિધિવત્ શિવાચિન્તનતત્પરા ॥ ૪૫ ॥

તદા શિવઃ શોધનાય તસ્યાઃ ચિત્તં જગત્પ્રભુઃ ।
આનીતેષુ ચ પદ્મેષુ ન્યૂનમેકં ચકાર હિ ॥ ૪૬ ॥

અતીવ દુઃખિતાલક્ષ્મીઃ પૂર્તિકામેચ્છયા સ્વયમ્ ।
અભાવપુષ્પસમ્પૂર્ત્યૈ નેત્રમુત્પાટ્ય વામકમ્ ॥ ૪૭ ॥

અર્ચયામાસ લક્ષ્મીશ્ચ ભક્ત્યા પરમયા યુતા ।
દૃષ્ટેવદં સુન્દરીદેવી શિવકામમનોહરી ॥ ૪૮ ॥

પૂર્વસ્માદપિ સૌન્દર્યં નેત્રં દત્વાઽતિહર્ષતઃ ।
તુષ્ટાઽહમિષ્ટં વ્રિયતાં વરમિત્યાહ શઙ્કરી ॥ ૪૯ ॥

તદા વવ્રે મહાલક્ષ્મીઃ સર્વલોકપ્રિયઙ્કરમ્ ।
સૌમઙ્ગલ્યં કુરુ મમ દીર્ઘં ચ ભવતુ ધુવમ્ ।
તથા ભવતુ ભદ્રં તે વિષ્ણું ગચ્છ યથાસુખમ્ ॥ ૫૦ ॥

ઇત્યુક્ત્વાઽન્તર્દધે દેવી શિવકામી મહેશ્વરી ।
લક્ષ્મીશ્ચ વિષ્ણું ગત્વાઽથ યથાપૂર્વં સ્થિતોરસિ ॥ ૫૧ ॥

તાદૃશં નામસાહસ્રં શિવકામ્યાઃ મનોહરમ્ ।
વદામિ શૃણુ હે દેવીનામસાહસ્રમુત્તમમ્ ॥ ૫૨ ॥

ઋષિઃ છન્દો દેવતા ચ બીજં શક્તિશ્ચ કીલકમ્ ।
કરાઙ્ગન્યાસકૌ પૂર્વં સુરહસ્યં મહેશ્વરિ ॥ ૫૩ ॥

નામ્નાં ત્રિપુરસુન્દર્યાઃ યત્પ્રોસ્તં તદ્વદેવ હિ ।
શિવકામસુન્દરીપ્રીત્યૈ વિનિયોગો જપે સ્મૃતઃ ॥ ૫૪ ॥

દિગ્બન્ધં તતો ધ્યાયેત્ શિવકામીં મહેશ્વરીમ્ ।
તતશ્ચ પઞ્ચપૂજા ચ કર્તવ્યા મનુજાપિના ॥ ૫૫ ॥

તતઃ પરં સ્તોત્રમેતજ્જપ્તવ્યં ભદ્રકામિના ।
સ્તોત્રાન્તે ચ પ્રકર્તવ્યમઙ્ગન્યાસં ચ પૂર્વવત્ત્ ॥ ૫૬ ॥

કૃત્વા ચ દિગ્વિમોકં ચ તતોધ્યાયેચ્ચ સુન્દરીમ્ ।
લમિત્યાદિમમન્ત્રૈશ્ચ પઞ્ચપૂજાં ચ સંવદેત્ ॥ ૫૭ ॥

ૐ અસ્ય શ્રી શિવકામસુન્દરીસહસ્રનામસ્તોત્રમહા
મન્ત્રસ્ય । આનન્દભૈરવદક્ષિણામૂર્તિઃ ઋષિઃ । દેવી ગાયત્રી
છન્દઃ । શ્રીશિવકામસુન્દરી દેવતા । બીજં શક્તિઃ કીલકં
કરાઙ્ગન્યાસૌ ચ શ્રીમહાત્રિપુરસુન્દરીમહામન્ત્રવત્ ।

॥ ધ્યાનમ્ ॥

પદ્મસ્થાં કનકપ્રભાં પરિલસત્પદ્માક્ષિયુગ્મોત્પલામ્
અક્ષસ્રક્ષુકશારિકાકટિલસત્ કલ્હાર હસ્તાબ્જિનીમ્ ।
રક્તસ્રક્સુવિલેપનામ્બરધરાં રાજીવનેત્રાર્ચિતાં
ધ્યાયેત્ શ્રીશિવકામકોષ્ઠનિલયાં નૃત્તેશ્વરસ્ય પ્રિયામ્ ॥

મુક્તાકુન્દેન્દુગૌરાં મણિમયમકુટાં રત્નતાણ્ટઙ્કયુક્તાં
અક્ષસ્રક્પુષ્પહસ્તા સશુકકટિકરાં ચન્દ્રચૂડાં ત્રિનેત્રીમ્ ।
નાનાલઙ્કારયુક્તાં સુરમકુટમણિદ્યોતિત સ્વર્ણપીઠાં
યાસાપદ્માસનસ્થાં શિવપદસહિતાં સુન્દરીં ચિન્તયામિ ॥

રત્નતાટઙ્કસંયુક્તાં સુવર્ણકવચાન્વિતામ્ ।
દક્ષિણોર્ધ્વકરાગ્રેણ સ્વર્ણમાલાધરાં શુભામ્ ॥

દક્ષાધઃ કરપદ્મેન પુલ્લકલ્હાર ધારિણીમ્ ।
વામેનોએધ્વકરાબ્જેન શુકાર્ભકધરાં વરામ્ ।
કટિદેશે વામહસ્તં ન્યસ્યન્તીં ચ સુદર્શનામ્ ॥

શિવકામસુન્દરીં નૌમિ પ્રસન્નવદનાં શિવામ્ ।
લમિત્પાદિપઞ્ચપૂજા ॥

॥ શ્રી શિવકામસુન્દરીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં અં – ૧ ॥

અગણ્યાઽગણ્યમહિમાઽસુરપ્રેતાસનસ્થિતા ।
અજરાઽમૃત્યુજનનાઽપ્યકાલાન્તક ભીકરા ॥ ૧ ॥

અજાઽજાંશસમુદ્ભૂતાઽમરાલીવૃતગોપુરા ।
અત્યુગ્રાજિનટચ્છત્રુકબન્ધાનેકકોટિકા ॥ ૨ ॥

અદ્રિદુર્ગાઽણિમાસિદ્ધિદાપિતેષ્ટામરાવલિઃ ।
અનન્તાઽનન્યસુલભપ્રિયાઽદ્ભુતવિભૂષણા ॥ ૩ ॥

અનૂરુકરસઙ્કાશાઽખણ્ડાનન્દસ્વરૂપિણી ।
અન્ધીકૃતદ્વિજારાતિનેત્રાઽત્યુગ્રાટ્ટહાસિની ॥ ૪ ॥

અન્નપૂર્ણાઽપરાઽલક્ષ્યાઽમ્બિકાઽઘવિનાશિની ।
અપારકરુણાપૂરનિભરેખાં જનાક્ષિણી ॥ ૫ ॥

અમૃતામ્ભોધિમધ્યસ્થાઽણિમાસિદ્ધિમુખાશ્રિતા ।
અરવિન્દાક્ષમાલાલિપાત્રશૂલધરાઽનઘા ॥ ૬ ॥

અશ્વમેધમખાવાપ્તહવિઃપુજકૃતાદરા ।
અશ્વસેનાવૃતાઽનેકપારૂઢાઽપ્યગજન્મભૂઃ ॥ ૭ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં આં – ૨ ॥

આકાશવિગ્રહાઽઽનન્દદાત્રી ચાજ્ઞાબ્જભાસુરા ।
આચારતત્પરસ્વાન્તપદ્મસંસ્થાઽઽઢ્યપૂજિતા ॥ ૮ ॥

આત્માયત્તજગચ્ચક્રા ચાત્મારામપરાયણા ।
આદિત્યમણ્ડલાન્તસ્થા ચાદિમધ્યાન્તવર્જિતા ॥ ૯ ॥

આદ્યન્તરહિતાઽચાર્યા ચાદિક્ષાન્તાર્ણરૂપિણી ।
આદ્યાઽમાત્યુનુતા ચાજ્યહોમપ્રીતાઽઽવૃતાઙ્ગના ॥ ૧૦ ॥

આધારકમલારૂઢા ચાધારાધેયવિવર્જિતા ।
આધિહીનાઽઽસુરીદુર્ગાઽઽજિસઙ્ક્ષોભિતાસુરા ॥ ૧૧ ॥

આધોરણાજ્ઞાશુણ્ડાગ્રાકૃષ્ટાસુરગજાવૃતા ।
આશ્ચર્યવિયહાઽઽચાર્યસેવિતાઽઽગમસંસ્તુતા ॥ ૧૨ ॥

આશ્રિતાખિલદેવાદિવૃન્દરક્ષણતત્પરા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઇં – ૩ ॥

See Also  1000 Names Of Shiva Kama Sundari – Sahasranamavali Stotram 2 From Rudrayamala In English

ઇચ્છાજ્ઞાનક્રિયાશક્તિરૂપેરાવતિસંસ્તુતા ॥ ૧૩ ॥

ઇન્દ્રાણીરચિતશ્વેતચ્છત્રેડાભક્ષણપ્રિયા ।
ઇન્દ્રાક્ષીન્દ્રાર્ચિતેન્દ્રાણી ચેન્દિરાપતિસોદરી ॥ ૧૪ ॥

ઇન્દિરેન્દીવરશ્યામા ચેરમ્મદસમપ્રભા ।
ઇભકુમ્ભાભવક્ષોજદ્વયા ચેક્ષુધનુર્ધરા ॥ ૧૫ ॥

ઇભદન્તોરુનયના ચેન્દ્રગોપસમાકૃતિઃ ।
ઇભશુણ્ડોરુયુગલાચેન્દુમણ્ડલમધ્યગા ॥ ૧૬ ॥

ઇષ્ટાર્તિઘ્નીષ્ટવરદા ચેભવક્ત્રપ્રિયઙ્કરી ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઈં – ૪ ॥

ઈશિત્વસિદ્ધિસમ્પ્રાર્થિતાપસેષત્સ્મિતાનના ॥ ૧૭ ॥

ઈશ્વરીશપ્રિયા ચેશતાણ્ડવાલોકનોન્તુકા ।
ઈક્ષણોત્પન્નભુવનકદમ્બા ચેડ્યવૈભવા ॥ ૧૮ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઉં – ૫ ॥

ઉચ્ચનીચાદિરહિતાઽપ્યુરુકાન્તારવાસિની ।
ઉત્સાહરહિતેન્દ્રારિશ્ચોરુસન્તોષિતામરા ॥ ૧૯ ॥

ઉદાસીનોડુરાવક્ત્રાઽપ્યુગ્રકૃત્યવિદૂષણી ।
ઉપાધિરહિતોપાદાનકારણોન્મત્તનૃત્તકી ॥ ૨૦ ॥

ઉરુસ્યન્દનસમ્બદ્ધકોટ્યશ્વોરુપરાક્રમા ।
ઉલ્કામુખી હ્યુમાદેવી ચોન્મત્તક્રોધભૈરવી ॥ ૨૧ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઊં – ૬ ॥

ઊર્જિતજ્ઞોઢભુવનકદમ્બોર્ધ્વમુખાવલિઃ ।
ઊર્ધ્વપ્રસારિતાઙ્ઘ્રીશદર્શનોદ્વિગ્રમાનસા ॥ ૨૨ ॥

ઊહાપોહવિહીનોરુજિતરમ્ભામનોહરા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઋં – ૭ ॥

ઋગ્વેદસંસ્તુતા ઋદ્ધિદાયિની ઋણમોચિની ॥ ૨૩ ॥

ઋજુમાર્ગપરપ્રીતા ઋષભધ્વજભાસુરા ।
ઋદ્ધિકામમુનિવ્રાતસત્રયાગસમર્ચિતા ॥ ૨૪ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ૠં – ૮ ॥

ૠકારવાચ્યા ૠક્ષાદિવૃતા ૠકારનાસિકા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં લૃં – ૯ ॥

લૃકરિણી લૃકારોષ્ઠા
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં લૄં – ૧૦ ॥

લૄવર્ણાધરપલ્લવા ॥ ૨૫ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં એં – ૧૧ ॥

એકાકિન્યેકમન્ત્રાક્ષરૈધિતોત્સાહવલ્લભા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઐં – ૧૨ ॥

ઐશ્વર્યદાત્રી
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઓં – ૧૩ ॥

ચોઙ્કારવાદિવાગીશસિદ્ધિદા ॥ ૨૬ ॥

ઓજઃપુઞ્જઘનીસાન્દ્રરૂપિણ્યોઙ્કારમધ્યગા ।
ઓષધીશમનુપ્રીતા
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઔં – ૧૪ ॥

ચૌદાર્યગુપાવારિધિઃ ॥ ૨૭ ॥

ઔપમ્યરહિતાચૈવ
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં અં – ૧૫ ॥

અમ્બુજાસનસુન્દરી ।
અમ્બરાધીશનટનસાક્ષિણી
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં અઃ – ૧૬ ॥

અઃ પદદાયિની ॥ ૨૮ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં કં – ૧૭ ॥

કબરીબન્ધમુખરીભમરભ્રમરાલકા ।
કરવાલલતાધારાભીષણા કૌમુદીનિભા ॥ ૨૯ ॥

કર્પૂરામ્બા કાલરાત્રિઃ કાલી કલિવિનાશિની ।
કાદિવિદ્યામયી કામ્યા કાઞ્ચનાભા કલાવતી ॥ ૩૦ ॥

કામેશ્વરી કામરાજમનુપ્રીતા કૃપાવતી ।
કાર્તવીર્યદ્વિસાહસ્રદોર્દણ્ડપટહધ્વનિઃ ॥ ૩૧ ॥

કિટિવક્ત્રાધિકારોદ્યદ્ગણપ્રોત્સાહિતાઙ્ગના ।
કીર્તિપ્રદા કીર્તિમતી કુમારી કુલસુન્દરી ॥ ૩૨ ॥

કુન્તાયુધધરા કુબ્જિકામ્બા કુધ્રવિહારિણી ।
કુલાગમરહસ્યજ્ઞવાઞ્છાદાનપરાયણા ॥ ૩૩ ॥

કૂટસ્થિતિજુષી કૂર્મપૃષ્ઠજિત્પ્રપદાન્વિતા ।
કેકાશબ્દતિરસ્કારિબાણાસનમણીરવા ॥ ૩૪ ॥

કેશાકેશિચણા કેશિરાક્ષસાધિપમર્દિની ।
કૈતકચ્છદસન્ધ્યાભપિશઙ્ગિતકચામ્બુદા ॥ ૩૫ ॥

કૈલાસોત્તુઙ્ગશૃઙ્ગાદ્રવિલાસેશપરાજિતા ।
કૈશિક્યારભટીરીતિસ્તુતરક્તેશ્વરીપ્રિયા ॥ ૩૬ ॥

કોકાહિતકરસ્પર્ધિનખા કોકિલવાદિની ।
કોપહુઙ્કારસન્ત્રસ્તસસેનાસુરનાયકા ॥ ૩૭ ॥

કોલાહલરવોદ્રેકરિઙ્ખજ્જમ્બુકમણ્ડલા ।
કૌણિડન્યાન્વયસમ્ભૂતા કરિચર્મામ્બરપ્રિયા ॥ ૩૮ ॥

કૌપીનશિષ્ટવિપ્રર્ષિસ્તુતા કૌલિકદેશિકા ।
કૌસુમ્ભાસ્તરણા કૌલમાર્ગનિષ્ઠાન્તરાસ્થિતા ॥ ૩૯ ॥

કઙ્કણાહિગણક્ષેમવચનોદ્વિગ્નતાર્ક્ષ્યકા ।
કઞ્જાક્ષી કઞ્જવિનુતા કઞ્જજાતિપ્રિયઙ્કરી ॥ ૪૦ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ખં – ૧૮ ॥

ખડ્ગખેટકદોર્દણ્ડા ખટ્વાઙ્ગી ખડ્ગસિદ્ધિદા ।
ખણ્ડિતાસુરગર્વાદ્રિઃ ખલાદૃષ્ટસ્વરૂપિણી ॥ ૪૧ ॥

ખણ્ડેન્દુમૌલિહૃદયા ખણ્ડિતાર્કેન્દુમણ્ડલા ।
ખરાંશુતાપશમની ખસ્થા ખેચરસંસ્તુતા ॥ ૪૨ ॥

ખેચરી ખેચરીમુદ્રા ખેચરાધીશવાહના ।
ખેલાપારાવતરતિપ્રીતા ખાદ્યાયિતાન્તકા ॥ ૪૩ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ગં – ૧૯ ॥

ગગના ગગનાન્તસ્થા ગગનાકારમધ્યમા ।
ગજારૂઢા ગજમુખી ગાથાગીતામરાઙ્ગના ॥ ૪૪ ॥

ગદાધરી ગદાઽઽધાતમૂર્છિતાનેકપાસુરા ।
ગરિમાલઘિમાસિદ્ધિવૃતા ગ્રામાદિપાલિની ॥ ૪૫ ॥

ગર્વિતા ગન્ધવસના ગન્ધવાહસમર્ચિતા ।
ગર્વિતાસુરદારાશ્રુપઙ્કિતાજિવસુન્ધરા ॥ ૪૬ ॥

ગાયત્રી ગાનસન્તુષ્ટા ગન્ધર્વાધિપતીડિતા ।
ગિરિદુર્ગા ગિરીશાનસુતા ગિરિવરાશ્રયા ॥ ૪૭ ॥

ગિરીન્દ્રક્રૂરકઠિનકર્ષદ્ધલવરાયુધા ।
ગીતચારિત્રહરિતશુકૈકગતમાનસા ॥ ૪૮ ॥

ગીતિશાસ્ત્રગુરુઃ ગીતિહૃદયા ગીર્ગિરીશ્વરી ।
ગીર્વાણદનુજાચાર્યપૂજિતા ગૃધ્રવાહના ॥ ૪૯ ॥

ગુડપાયસસન્તુષ્ટહૃદ્યપ્તતરયોગિની ।
ગુણાતીતા ગુરુર્ગૌરી ગોપ્ત્રી ગોવિન્દસોદરી ॥ ૫૦ ॥

ગુરુમૂતિર્ગુણામ્ભોધિર્ગુણાગુણવિવર્જિતા ।
ગુહેષ્ટદા ગુહાવાસિયોગિચિન્તિતરૂપિણી ॥ ૫૧ ॥

ગુહ્યાગમરહસ્યજ્ઞા ગુહ્યકાનન્દદાયિની ।
ગુહ્યા ગુહ્યાર્ચિતા ગુહ્યસ્થાનબિન્દુસ્વરૂપિણી ॥ ૫૨ ॥

ગોદાવરીનદીતીરવાસિની ગુણવર્જિતા ।
ગોમેદકમણીકર્ણકુણ્ડલા ગોપપાલિની ॥ ૫૩ ॥

ગોસવાસક્તહૃદયા ગોશૃઙ્ગધ્યાનમોદિની ।
ગઙ્ગાગર્વઙ્કષોદ્યુક્તરુદ્રપ્રોત્સાહવાદિની ॥ ૫૪ ॥

ગન્ધર્વવનિતામાલામોદિની ગર્વનાશિની ।
ગુઞ્જામણિગણપ્રોતમાલાભાસુરકન્ધરા ॥ ૫૫ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ઘં – ૨૦ ॥

ઘટવાદ્યપ્રિયા ઘોરકોણપઘ્ની ઘટાર્ગલા ।
ઘટિકા ઘટિકામુખ્યષટ્પારાયણમોદિની ॥ ૫૬ ॥

ઘણ્ટાકર્ણાદિવિનુતા ઘનજ્યોતિર્લતાનિભા ।
ઘનશ્યામા ઘટોત્ભૂતતાપસાત્માર્થદેવતા ॥ ૫૭ ॥

ઘનસારાનુલિપ્તાઙ્ગી ઘોણોદ્ધૃતવસુન્ધરા ।
ઘનસ્ફટિકસઙ્ક્લૃપ્તસાલાન્તરકદમ્બકા ॥ ૫૮ ॥

ઘનાલ્યુદ્ભેદશિખરગોપુરાનેકમન્દિરા ।
ઘૂર્ણીતાક્ષી ઘૃણાસિન્ધુઃ ઘૃણિવિદ્યા ઘટેશ્વરી ॥ ૫૯ ॥

ઘૃતકાતિન્યહૃદ્ધણ્ટામણિમાલાપ્રસાધના ।
ઘોરકૃત્યા ઘોરવાદ્યા ઘોરાઘૌઘવિનાશિની ॥ ૬૦ ॥

ઘોરાઘનકૃપાયુક્તા ઘનનીલામ્બરાન્વિતા ।
ઘોરાસ્યા ઘોરશૂલાગ્રપ્રોતાસુરકલેબરા ॥ ૬૧ ॥

ઘોષત્રસ્તાન્તકભટા ઘોરસઙ્ઘોષકૃદ્બલા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઙં – ૨૧ ॥

ઙાન્તાર્ણાદ્યમનુપ્રીતા ઙાકારાડીમ્પરાયણા ॥ ૬૨ ॥

ઙીકારિમમઞ્જુમઞ્જીરચરણા ઙાઙ્કિત્તાઙ્ગુલિઃ ।
ઓં ઐ હ્રીં શ્રીં ચં – ૨૨ ॥

ચક્રવર્તિસમારાધ્યા ચક્રનેમિરવોન્તુકા ॥ ૬૩ ॥

ચણ્ડમાર્ણ્ડધિક્કારિપ્રભા ચક્રાધિનાયિકા ।
ચણ્ડાલાસ્યપરામોદા ચણ્ડવાદપટીયસી ॥ ૬૪ ॥

ચણ્ડિકા ચણ્ડકોદણ્ડા ચણ્ડઘ્ની ચણ્ડભૈરવી ।
ચતુરા ચતુરામ્નાયશિરોલક્ષિતરૂપિણી ॥ ૬૫ ॥

ચતુરઙ્ગબલોપેતા ચરાચરવિનોદિની ।
ચતુર્વક્ત્રા ચક્રહસ્તા ચક્રપાણિસમર્ચિતા ॥ ૬૬ ॥

ચતુષ્ષષ્ટિકલારૂપા ચતુષ્ષષ્યચર્ચનોસ્તુકા ।
ચન્દ્રમણ્ડલન્ધ્યયસ્થા ચતુર્વર્ગફલપ્રદા ॥ ૬૭ ॥

ચમરીમૃગયોદ્યુક્તા ચિરઞ્જીવિત્વદાયિની ।
ચમ્પકાશોકસ્રદ્બદ્ધચિકુરા ચરુભક્ષિણી ॥ ૬૮ ॥

ચરાચરજગદ્ધાત્રી ચન્દ્રિકાધવલસ્મિતા ।
ચર્મામ્બરધરા ચણ્ડક્રોધહુઙ્કારભીકરા ॥ ૬૯ ॥

ચાટુવાદપ્રિયા ચામીકરપર્વતવાસિની ।
ચાપિની ચાપમુક્તેષુચ્છન્નદિગ્ભ્રાન્તપન્નગા ॥ ૭૦ ॥

ચિત્રભાનુમુખી ચિત્રસેના ચિત્રાઙ્ગદેષ્ટદા ।
ચિત્રલેખા ચિદાકાશમધ્યગા ચિન્તિતાર્થદા ॥ ૭૧ ॥

ચિન્ત્યા ચિરન્તની ચિત્રા ચિત્રામ્બા ચિત્તવાસિની ।
ચૈતન્યરૂપા ચિચ્છક્તિશ્ચિદમ્બરવિહારિણી ॥ ૭૨ ॥

ચોરઘ્ની ચીર્યવિમુખા ચતુર્દશમનુપ્રિયા ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં છં – ૨૩ ॥

છત્રચામરભૃલ્લક્ષ્મીવાગિન્દ્રાણીરતીવૃતા ॥ ૭૩ ॥

છન્દશ્શાસ્ત્રમયી છન્દોલક્ષ્યાચ્છેદવિવર્જિતા ।
છન્દોરૂપાછન્દગતિઃ છન્દશ્શિરવિહારિણી ॥ ૭૪ ॥

છદ્મહૃત્છવિસન્દીપ્તસૂર્યચન્દ્રાગ્નિતારકા ।
છર્દિતાણ્ડાવલિશ્છાદિતાકારા છિન્નસંશયા ॥ ૭૫ ॥

છાયાપતિસમારાધ્યા છાયામ્બા છત્રસેવિતા ।
છિન્નમસ્તાબિકા છિન્નશીર્ષશત્રુશ્છલાન્તકી ॥ ૭૬ ॥

છેદિતાસુરજિહ્વાગ્રા છત્રીકૃતયશસ્વિની ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં જં – ૨૪ ॥

જગન્માતા જગત્સાક્ષી જગદ્યોનિર્જગદ્ગુરુઃ ॥ ૭૭ ॥

જગન્માયા જગન્ત્વૃન્દવન્દિતા જયિનીજયા ।
જનજાડ્યપ્રતાપઘ્ની જિતાસુરમહાવ્રજા ॥ ૭૮ ॥

જનની જગદાનન્દદાત્રી જહ્નુસમર્ચિતા ।
જપમાલાવરાભીતિમુદ્રાપુસ્તકધારિણી ॥ ૭૯ ॥

જપયજ્ઞપરાધીનહૃદયા જગદીશ્વરી ।
જપાકુસુમસઙ્કાશા જન્માદિધ્વંસકારણા ॥ ૮૦ ॥

જાલધ્રપૂર્ણકામોડ્યાણચતુષ્પીઠરૂપિણી ।
જીવનાર્થિદ્વિજવ્રાતત્રાણનાબદ્ધકઙ્કણા ॥ ૮૧ ॥

જીવબ્રહ્મૈકતાકાઙ્ક્ષિ જનતાકીર્ણપાર્વભૂઃ ।
જમ્ભિની જમ્ભભિત્પૂલ્યા જાગ્રદાદિત્રયાતિગા ॥ ૮૨ ॥

જલદગ્રિધરા જ્વાલાપ્રોચ્ચકેશી જ્વરાર્તિહૃત્ ।
જ્વાલામાલિનિકા જ્વાલામુખી જૈમિનિસંસ્તુતા ॥ ૮૩ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ઝં – ૨૫ ॥

ઝલઞ્ઝલકૃતસ્વર્ણમઞ્જીરા ઝષલોચના ।
ઝષકુણ્ડલિની ઝલ્લરીવાદ્યમુદિતાનના ॥ ૮૪ ॥

ઝષકેતુસમારાધ્યા ઝષમાંસાન્નભક્ષિણી ।
ઝષોપદ્રવકૃદ્ધન્ત્રી ઝ્મ્રૂમ્મન્ત્રાધિદેવતા ॥ ૮૫ ॥

ઝઞ્ઝાનિલાતિગમના ઝષરાણ્ણીતસાગરા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં જ્ઞં – ૨૬ ॥

જ્ઞાનમુદ્રાધરા જ્ઞાનિહૃત્પદ્મકુહરાસ્થિતા ॥ ૮૬ ॥

જ્ઞાનમૂર્તિજ્ઞનિગમ્યા જ્ઞાનદા જ્ઞાતિવર્જિતા ।
જ્ઞેયા જ્ઞેયાદિરહિતા જ્ઞાત્રી જ્ઞાનસ્વરૂપિણી ॥ ૮૭ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ટં – ૨૭ ॥

ટઙ્કપુષ્પાલિસ્રઙ્મઞ્જુકન્ધરા ટઙ્કિતાચલા ।
ટઙ્કવેત્રાદિકાનેકશસ્ત્રભૃદ્દોર્લતાવલિઃ ॥ ૮૮ ॥

ઓં ઐ હ્રીં શ્રીં ઠં – ૨૮ ॥

ઠકારનિભવક્ષોજદ્વયાધોવૃત્તભાસુરા ।
ઠકારાઙ્કિતજાન્વગ્રજિતકોરકિતામ્બુજા ॥ ૮૯ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં શં – ૨૯ ॥

ડાકિની ડામરીતન્ત્રરૂપા ડાડિમપાટલા ।
ડમ્બઘ્ની ડમ્બરાઽઽડમ્બરોન્મુખી ડમરુપ્રિયા ॥ ૯૦ ॥

ડિમ્બદાનચણા ડોલામુદિતા ડુણ્ઠિપૂજિતા ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ઢં – ૩૦ ॥

ઢકાનિનદસન્તુષ્ટશિખિનૃત્તસમુત્સુકા ॥ ૯૧ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ણં – ૩૧ ॥

ણકારપઞ્જરશુકી ણકારોદ્યાનકોકિલા ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં તં – ૩૨ ॥

તત્વાતીતા તપોલક્ષ્યા તપ્તકાઞ્ચનસન્નિભા ॥ ૯૨ ॥

તન્ત્રી તત્વમસીવાક્યવિષયા તરુણીવૃતા ।
તર્જન્યઙ્ગુષ્ઠસંયોગજ્ઞાનબ્રહ્મમુનીશ્વરા ॥ ૯૩ ॥

તર્જિતાનેકદનુજા તક્ષકી તડિતાલિભા ।
તામ્રચૂડધ્વજોત્સઙ્ગા તાપત્રયવિનાશિની ॥ ૯૪ ॥

તારામ્બા તારકી તારાપૂજ્યા તાણ્ડવલોલુપા ।
તિલોત્તમાદિદેવસ્ત્રીશારીરોન્સુકમાનસા ॥ ૯૫ ॥

તિલ્વદ્રુસઙ્કુલાભોગકાન્તારાન્તરવાસિની ।
ત્રયીદ્વિડ્રસનારક્તપાનલોલાસિધારિણી ॥ ૯૬ ॥

ત્રયીમયી ત્રયીવેદ્યા ત્ર્યય્યન્તોદ્ગીતવૈભવા ।
ત્રિકોણસ્થા ત્રિકાલજ્ઞા ત્રિકૂટા ત્રિપુરેશ્વરી ॥ ૯૭ ॥

ત્રિચત્વારિંશદશ્રાઙ્કચક્રાન્તર્બિન્દુસંસ્થિતા ।
ત્રિતારા તુમ્બુરૂદ્ગીતા તાર્ક્ષ્યાકારા ત્રિકાગ્નિજા ॥ ૯૮ ॥

ત્રિપુરા ત્રિપુરધ્વંસિપ્રિયા ત્રિપુરસુન્દરી ।
ત્રિસ્થા ત્રિમૂર્તિસહજશક્તિસ્ત્રિપુરભૈરવી ॥ ૯૯ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં થં – ૩૩ ॥

થાં થીકરમૃદગાદિભૃદ્વિષ્ણુમુખસેવિતા ।
થાં થીં તક્તક થિં તોકૃત્તાલધ્વનિસભાઙ્ગણા ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં દં – ૩૪ ॥

દક્ષા દાક્ષાયણી દક્ષપ્રજાપતિમખાન્તકી ।
દક્ષિણાચારરસિકા દયાસમ્પૂર્ણમાનસા ॥ ૧૦૧ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vasavi Devi – Sahasranamavali 2 Stotram In Kannada

દારિદ્રયોન્મૂલિની દાનશીલા દોષવિવર્જિતા ।
દારુકાન્તકરી દારુકારણ્યમુનિમોહિની ॥ ૧૦૨ ॥

દીર્ઘદંષ્ટ્રાનના દીર્ઘરસનાગીર્ણદાનવા ।
દીક્ષિતા દીક્ષિતારાધ્યા દીનસંરક્ષણોદ્યતા ॥ ૧૦૩ ॥

દુઃખાબ્ધિબડબા દુર્ગા દુમ્બીજા દુરિતાપહા ।
દુષ્ટદૂરા દુરાચારશમની દ્યૂતવેદિની ॥ ૧૦૪ ॥

દ્વિજાવગૂરણસ્વાન્તપિશિતામોદિતાણ્ડજા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ધં – ૩૫ ॥

ધનદા ધનદારાધ્યા ધનદાપ્તકુટુમ્બિની ॥ ૧૦૫ ॥

ધરાધરાત્મજા ધર્મરૂપા ધરણિધૂર્ધરા ।
ધાત્રી ધાતૃશિરચ્છેત્રી ધીધ્યેયા ધુવપૂજિતા ॥ ૧૦૬ ॥

ધૂમાવતી ધૂમ્રનેત્રગર્વસંહારિણી ધૃતિઃ ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં નં – ૩૬ ॥

નખોત્પન્નદશાકારમાધવા નકુલીશ્વરી ॥ ૧૦૭ ॥

નરનારાયણસ્તુત્યા નલિનાયતલોચના ।
નરાસ્થિસ્રગ્ધરા નારી નરપ્રેતોપરિસ્થિતા ॥ ૧૦૮ ॥

નવાક્ષરીનામમન્ત્રજપપ્રીતા નટેશ્વરી ।
નાદચામુણ્ડિકા નાનારૂપકૃન્નાસ્તિકાન્તકી ॥ ૧૦૯ ॥

નાદબ્રહ્મમયી નામરૂપહીના નતાનના ।
નારાયણી નન્દિવિદ્યા નારદોદ્ગીતવૈભવા ॥ ૧૧૦ ॥

નિગમાગમસંવેદ્યા નેત્રી નીતિવિશારદા ।
નિર્ગુણા નિત્યસન્તુષ્ટા નિત્યાષોડશિકાવૃતા ॥ ૧૧૧ ॥

નૃસિંહદર્પશમની નરેન્દ્રગણવન્દિતા ।
નૌકારૂઢાસમુત્તીર્ણભવામ્ભોધિ નિજાશ્રિતા ॥ ૧૧૨ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં પં – ૩૭ ॥

પરમા પરમં જ્યોતિઃ પરબ્રહ્મમયી પરા ।
પરાપરમયી પાશબાણાઙ્કુશધનુર્ધરા ॥ ૧૧૩ ॥

પરાપ્રાસાદમન્ત્રાર્થા પતઞ્જલિસમર્ચિતા ।
પાપઘ્ની પાશરહિતા પાર્વતી પરમેશ્વરી ॥ ૧૧૪ ॥

પુણ્યા પુલિન્દિનીપૂજ્યા પ્રાજ્ઞા પ્રજ્ઞાનરૂપિણી ।
પુરાતના પરાશક્તિઃ પઞ્ચવર્ણસ્વરૂપિણી ॥ ૧૧૫ ॥

પ્રત્યઙ્ગિરાઃ પાનપાત્રધરા પીનોન્નતસ્તની ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ફં – ૩૮ ॥

ફડર્ણધ્વસ્તપાપૌઘદાસા ફણિવરેડિતા ॥ ૧૧૬ ॥

ફણિરત્નાસનાસીનકામેશોત્સઙ્ગવાસિની ।
ફલદા ફલ્ગુનપ્રીતા ફુલ્લાનનસરોરુહા ॥ ૧૧૭ ॥

ફુલ્લોત્તપ્તાઙ્ગસાહસ્રદલપઙ્કજભાસુરા ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં બં – ૩૯ ॥

બન્ધૂકસુમનોરાગા બાદરાયણદેશિકા ॥ ૧૧૮ ॥

બાલામ્બા બાણકુસુમા બગલામુખિરૂપિણી ।
બિન્દુચક્રસ્થિતા બિન્દુતર્પણપ્રીતમાનસા ॥ ૧૧૯ ॥

બૃહત્સામસ્તુતા બ્રહ્મમાયા બ્રહ્મર્ષિપૂજિતા ।
બૃહદૈશ્વર્યદા બન્ધહીના બુધસમર્ચિતા ॥ ૧૨૦ ॥

બ્રહ્મચામુણ્ડિકા બ્રહ્મજનની બ્રાહ્મણપ્રિયા ।
બ્રહ્મજ્ઞાનપ્રદા બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્માણ્ડનાયિકા ॥ ૧૨૧ ॥

બ્રહ્મતાલપ્રિયા બ્રહ્મપઞ્ચમઞ્ચકશાયિની । (??)
બ્રહ્માદિવિનુતા બ્રહ્મપત્ની બ્રહ્મપુરસ્થિતા ॥ ૧૨૨ ॥

બ્રાહ્મીમાહેશ્વરીમુખ્યશક્તિવૃન્દસમાવૃતા ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ભં – ૪૦ ॥

ભગારાધ્યા ભગવતી ભાર્ગવી ભાર્ગવાર્ચિતા ॥ ૧૨૩ ॥

ભણ્ડાસુરશિરશ્છેત્રી ભાષાસર્વસ્વદર્શિની ।
ભદ્રા ભદ્રાર્ચિતા ભદ્રકાલી ભર્ગસ્વરૂપિણી ॥ ૧૨૪ ॥

ભવાની ભાગ્યદા ભીમા ભામતી ભીમસૈનિકા ।
ભુજઙ્ગનટનોદ્યુક્તા ભુજનિર્જિતદાનવા ॥ ૧૨૫ ॥

ભ્રુકુટીક્રૂરવદના ભ્રૂમધ્યનિલયસ્થિતા ।
ભેતાલનટનપ્રીતા ભોગિરાજાઙ્ગુલીયકા ॥ ૧૨૬ ॥

ભેરુણ્ડા ભેદનિર્મુક્તા ભૈરવી ભૈરવાર્ચિતા ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં મં – ૪૧ ॥

મણિમણ્ડપમધ્યસ્થા માણિક્યાભરણાન્વિતા ॥ ૧૨૭ ॥

મનોન્મની મનોગમ્યા મહાદેવપતિત્રતા ।
મન્ત્રરૂપા મહારાજ્ઞી મહાસિદ્ધાલિસંવૃતા ॥ ૧૨૮ ॥

મન્દરાદિકૃતાવાસા મહાદેવી મહેશ્વરી ।
મહાહિધમેખલા માર્ગદુર્ગા માઙ્ગલ્યદાયિની ॥ ૧૨૯ ॥

મહાવતક્રતુપ્રીતા માણિભદ્રસમર્ચિતા । (??)
મહિષાસુરશિરશ્છેદનર્તકી મુણ્ડખમિડની ॥ ૧૩૦ ॥

માતા મરકટશ્યામા માતઙ્ગી મતિસાક્ષિણી । (??)
માધવી માધવારાધ્યા મધુમાંસપ્રિયા મહી ॥ ૧૩૧ ॥

મારી મારાન્તક ક્ષોભકારિણી મીનલોચના ।
માલતીકુન્દમાલાઢ્યા માષૌદનસમુન્સુકા ॥ ૧૩૨ ॥

મિથુનાસક્તહૃદયા મોહિતાશેષવિષ્ટપા ।
મુદ્રા મુદ્રાપ્રિયા મૂર્ખનાશિની મેષભક્ષિણી ॥ ૧૩૩ ॥

મૂકામ્બા મુખજા મોદજનકાલોકનપ્રિયા ।
મૌનવ્યાખ્યાપરા મૌનસત્યચિન્માત્રલક્ષણા ॥ ૧૩૪ ॥

મૌઞ્જીકચ્છધરા મૌર્વીદ્વિરેફમુખરોન્મુખા ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં યં – ૪૨ ॥

યજ્ઞવૃન્દપ્રિયા યષ્ટ્રી યાન્તવર્ણસ્વરૂપિણી ॥ ૧૩૫ ॥

યન્ત્રરૂપા યશોદાત્મજાતસજુતવૈભવા ।
યશસ્કરી યમારાધ્યા યજમાનાકૃતિર્યતિઃ ॥ ૧૩૬ ॥

યાકિની યક્ષરક્ષાદિવૃતા યજનતર્પણા ।
યાથાર્થ્યવિગ્રહા યોગ્યા યોગિની યોગનાયિકા ॥ ૧૩૭ ॥

યામિની યજમોત્સાહા યામિનીચરભક્ષિણી ।
યાયજૂકર્ચિતપદા યજ્ઞેશી યક્ષિણીશ્વરી ॥ ૧૩૮ ॥

યાસાપદ્મધરા યાસાપદ્માન્તરપરિષ્કૃતા ।
યોષાઽભયઙ્કરી યોષિદ્વૃન્દવન્દિતપાદુકા ॥ ૧૩૯ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં રં – ૪૩ ॥

રક્તચામુણ્ડિકા રાત્રિદેવતા રાગલોલુપા ।
રક્તબીજપ્રશમની રજોગન્ધનિવારિણી ॥ ૧૪૦ ॥

રણરગનટીરત્ત્રમજ્જીરચરણામ્બુજા ।
રજધ્વવસ્તાચલા રાગહીનમાનસહંસિની ॥ ૧૪૧ ॥

રસનાલેપિતક્રૂરરક્તબીજકલેબરા ।
રક્ષાકરી રમા રમ્યા રઞ્જિની રસિકાવૃતા ॥ ૧૪૨ ॥

રાકિણ્યમ્બા રામનુતા રમાવાણીનિષેવિતા ।
રાગાલાપપરબ્રહ્મ શિરો માલાપ્રસાધના ॥ ૧૪૩ ॥

રાજરાજેશ્વરી રાજ્ઞી રાજીવનયનપ્રિયા ।
રાજવ્રાતકિરીટાંશુનીરાજિતપદામ્બુજા ॥ ૧૪૪ ॥

રુદ્રચામુણ્ડિકા રુક્મસદૃશા રુધિરપ્રિયા ।
રુદ્રતાણ્ડવસામર્થ્યદર્શનોત્સુકમાનસા ॥ ૧૪૫ ॥

રુદ્રાટ્ટહાસસઙ્ક્ષુભ્યજ્જગન્તુષ્ટિવિધાયિની ।
રુદ્રાણી રુદ્રવનિતા રુરુરાજહિતૈષિણી ॥ ૧૪૬ ॥

રેણુકા રેણુકાસૂનુસ્તુત્યા રેવાવિહારિણી ।
રોગઘ્ની રોષનિર્દગ્ધશત્રુસેનાનિવેશિની ॥ ૧૪૭ ॥

રોહિણીશાંશુસમ્ભૂતઝરીરત્નવિતાનકા ।
રૌદ્રી રૌદ્રાસ્ત્રનિર્દગ્ધરાક્ષસા રાહુપૂજિતા ॥ ૧૪૮ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં લં – ૪૪ ॥

લઘૂક્તિવલ્ગુસ્તિમિતવાણીત્યક્તવિપઞ્ચિકા ।
લજ્જાવતી લલત્પ્રોચ્ચકેશા લમ્બિપયોધરા ॥ ૧૪૯ ॥

લયાદિકર્ત્રી લોમાલિલતાનાભીસરઃ કટી ।
લલદોષ્ઠદલદ્વન્દ્વવદના લક્ષ્યદૂરગા ॥ ૧૫૦ ॥

લલન્તિકામણીભાસ્વન્નિટિલશ્રીમુખામ્બુજા ।
લલાટાર્ધનિશાનાથકલઙ્કોદ્ભાસિલોચના ॥ ૧૫૧ ॥

લલિતા લોભિની લોભહીના લોકેશ્વરી લઘુઃ ।
લક્ષ્મીર્લક્ષ્મીશસહજા લક્ષ્મણાગ્રજવન્દિતા ॥ ૧૫૨ ॥

લાકિની લઘિતાપૃભોધિનિવહા લલિતાગ્બિકા ।
લાજહોમપ્રિયા લમ્બમુક્તાભાસુરનાસિકા ॥ ૧૫૩ ॥

લાભાલાભાદિરહિતા લાસ્યદર્શનકોવિદા ।
લાવણ્યદર્શનોદ્વિગ્નરતીશા લધુભાષિણી ॥ ૧૫૪ ॥

લાક્ષારસાઞ્ચિતપદા લધુશ્યામા લતાતનુઃ ।
લાક્ષાલક્ષ્મીતિરસ્કારિયુગલાધરપલ્લવા ॥ ૧૫૫ ॥

લીલાગતિપરાભૂતહંસા લીલાવિનોદિની ।
લીલાનન્દનકલ્પદ્રુમલતાડોલાવિહારિણી ॥ ૧૫૬ ॥

લીલાપીતાબ્ધિવિનુતા લીલાસ્વીકૃતવિયહા ।
લીલાશુકોસ્તિમુદિતા લીલામૃગવિહારિણી ॥ ૧૫૭ ॥

લોકમાતા લોકસૃષ્ટિસ્થિતિસંહારકારિણી ।
લોકાતીતપદા લોકવન્દ્યા લોકૈકસાક્ષિણી ॥ ૧૫૮ ॥

લોકાતીતાકૃતિર્લબ્ધા માર્ગત્યાગપરાન્તકી । (??)
લોકાનુલ્લઙ્ઘિતનિજશાસના લબ્ધવિયહા ॥ ૧૫૯ ॥

લોમાવલિ લતા લમ્બિસ્તનયુગ્મનતાનના ।
લોલચિત્તવિદૂરસ્થા લોમલમ્બ્યણ્ડજાલકા ॥ ૧૬૦ ॥

લબિતારિશિરોહસ્તા લોકરક્ષાપરાયણા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં વં – ૪૫ ॥

વનદુર્ગા વિન્ધ્યદલવાસિની વામકેશ્વરી ॥ ૧૬૧ ॥

વશિન્યાદિસ્તુતા વહ્નિજ્વાલોદ્ગારિમુખી વરા ।
વક્ષોજયયુગ્મવિરહાસહિષ્ણુકરશઙ્કરા ॥ ૧૬૨ ॥

વાઙ્મનોતીતવિષયા વામાચારસમુત્સુકા ।
વાજપેયાધ્વરાનન્દા વાસુદેવેષ્ટદાયિની ॥ ૧૬૩ ॥

વાદિત્રધ્વનિસમ્ભ્રાન્તદિગ્ગજાલિર્વિધીડિતા ।
વામદેવવસિષ્ઠાદિપૂજિતા વારિદપ્રભા ॥ ૧૬૪ ॥

વામસ્તનાશ્લિષ્દ્ધસ્તપદ્મશમ્ભુવિહારિણી ।
વારાહી વાસ્તુમધ્યસ્થા વાસવાન્તઃ પુરેષ્ટદા ॥ ૧૬૫ ॥

વારાઙ્ગનાનીતપૂર્ણકુમ્ભદીપાલિમણ્ટપા ।
વારિજાસનશીર્ષાલિમાલા વાર્ધિસરોવરા ॥ ૧૬૬ ॥

વારિતાસુરદર્પશ્રીઃ વાર્ધઘ્નીમન્ત્રરૂપિણી ।
વાર્તાલી વારુણી વિદ્યા વરુણારોગ્યદાયિની ॥ ૧૬૭ ॥

વિજયા વિજયાસ્તુત્યા વિરૂપા વિશ્વરૂપિણી ।
વિપ્રશત્રુકદમ્બઘ્ની વિપ્રપૂજ્યા વિષાપહા ॥ ૧૬૮ ॥

વિરિઞ્ચિશિક્ષણોદ્યુક્તમધુકૈટભનાશિની ।
વિશ્વમાતા વિશાલાક્ષી વિરાગા વીશવાહના ॥ ૧૬૯ ॥

વીતરાગવૃતા વ્યાઘ્રપાદ નૃત્તપ્રદર્શિની ।
વીરભદ્રહતોન્મત્તદક્ષયજ્ઞાશ્રિતામરા ॥ ૧૭૦ ॥

વેદવેદ્યા વેદરૂપા વેદાનનસરોરુહા ।
વેદાન્તવિષયા વેણુનાદજ્ઞા વેદપૂજિતા ॥ ૧૭૧ ॥

વૌષટ્મન્ત્રમયાકારા વ્યોમકેશી વિભાવરી । ??
વન્દ્યા વાગ્વાદિની વન્યમાંસાહારા વનેશ્વરી ॥ ૧૭૨ ॥

વાઞ્છાકલ્પલતા વાણી વાક્પ્રદા વાગધીશ્વરી ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં શં – ૪૬ ॥

શક્તિવૃન્દાવૃતા શબ્દમયી શ્રીચક્રરૂપિણી ॥ ૧૭૩ ॥

શબરી શબરીદુર્ગા શરભેશચ્છદાકૃતિઃ ।
શબ્દજાલોદ્ભવઢ્ઢક્કારવાસન્દિગ્ધતાપસા ॥ ૧૭૪ ॥

શરણાગતસન્ત્રાણપરાયણપટીયસી ।
શશાઙ્કશેખરા શસ્ત્રધરા શતમુખામ્બુજા ॥ ૧૭૫ ॥

શાતોદરી શાન્તિમતી શરચ્ચન્દ્રનિભાનના ।
શાપાપનોદનચણા શઙ્કાદોષાદિનાશિની ॥ ૧૭૬ ॥

શિવકામસુન્દરી શ્રીદા શિવવામાઙ્ગવાસિની ।
શિવા શ્રીદાનનિપુણલોચના શ્રીપતિપ્રિયા ॥ ૧૭૭ ॥

શુકાદિદ્વિજવૃન્દોક્તિસ્તબ્ધમાનસગીષ્પતિઃ ।
શુક્રમણ્ડલસઙ્કાશમુક્તામાલા શુચિસ્મિતા ॥ ૧૭૮ ॥

શુક્લદંષ્ટ્રાગ્રસન્દીપ્તપાતાલભ્રાન્તપન્નગા ।
શુભ્રાસના શૂરસેનાવૃતા શૂલાદિનાશિની ॥ ૧૭૯ ॥

શૂકવૃશ્ચિકનાગાખુર્વૃકહ્રિંસ્રાલિસંવૃતા ।
શૂલિની શૂલડ્ગાહિશઙ્ખચક્રગદાધરા ॥ ૧૮૦ ॥

શોકાબ્ધિશોષણોદ્યુક્તબડવા શ્રોત્રિયાવૃતા ।
શઙ્કરાલિઙ્ગનાનન્દમેદુરા શીતલામ્બિકા ॥ ૧૮૧ ॥

શઙ્કરી શઙ્કરાર્ધાઙ્ગહરા શાક્કરવાહના ।
શમ્ભુકોપાગ્નિનિર્દગ્ધમદનોત્પાદકેક્ષણા ॥ ૧૮૨ ॥

શામ્ભવી શમ્ભુહસ્તાબ્જલીલારુણકરાવલિઃ ।
શ્રીવિદ્યા શુભદા શુભવસ્ત્રા શુમ્ભાસુરાન્તકી ॥ ૧૮૩ ॥

ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ષં – ૪૭ ॥

ષડાધારાબ્જનિલયા ષાડ્ગુણ્યશ્રીપ્રદાયિની ।
ષડૂર્મિઘ્નિ ષડધ્વાન્તપદારૂઢસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮૪ ॥

ષટ્કોણમધ્યનિલયા ષડર્ણા ષાન્તરૂપિણી ।
ષડ્જાદિસ્વરનિર્માત્રી ષડઙ્ગયુવતીશ્વરી ॥ ૧૮૫ ॥

ષડ્ભાવરહિતા ષણ્ડકણ્ટકી ષણ્મુખપ્રિયા ।
ષડ્સાસ્વાદમુદિતા ષષ્ઠીશાદિમદેવતા ॥ ૧૮૬ ॥

ષોઢાન્યાસમયાકારા ષોડશાક્ષરદેવતા ।
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં સં – ૪૮ ॥

સકલા સચ્ચિદાનન્દલક્ષણા સૌખ્યદાયિની ॥ ૧૮૭ ॥

સનકાદિમુનિધ્યેયા સન્ધ્યાનાટ્યવિશારદા ।
સમસ્તલોકજનની સભાનટનરઞ્જિની ॥ ૧૮૮ ॥

સરઃ પુલિનલીલાર્થિયુવતીનિવહોત્સુકા ।
સરસ્વતી સુરારાધ્યા સુરાપાનપ્રિયાસુરા ॥ ૧૮૯ ॥

સરોજલવિહારોદ્યત્પ્રિયાકૃષ્ટોત્તરાંશુકા ।
સાધ્યા સાધ્યાદિરીહતા સ્વતન્ત્રા સ્વસ્તિરૂપિણી ॥ ૧૯૦ ॥

સાધ્વી સઙ્ગીતરસિકા સર્વદા સર્વમઙ્ગલા ।
સામોદ્ગીતનિજાનન્દમહિમાલિસ્સનાતના ॥ ૧૯૧ ॥

સારસ્વતપ્રદા સામા સંસારાર્ણવતારિણીમ્ ।
સાવિત્રી સઙ્ગનિર્મુક્તા સતીશી સર્વતોમુખી ॥ ૧૯૨ ॥

સાખ્યતત્વજ્ઞનિવહવ્યાપિસાલા સુખેશ્વરી ।
સિદ્ધસઙ્ઘાવૃતા સાન્ધ્યવન્દિતા સાધુસત્કૃતા ॥ ૧૯૩ ॥

સિંહાસનગતા સર્વશૃઙ્ગારરસવારિધિઃ ।
સુધાબ્ધિમધ્યનિલયા સ્વર્ણદ્વીપાન્તરસ્થિતા ॥ ૧૯૪ ॥

સુધાસિક્તાલવાલોદ્યત્કાયમાનલતાગૃહા ।
સુભગા સુન્દરી સુભ્રૂઃ સમુપાસ્યત્વલક્ષણા ॥ ૧૯૫ ॥

સુરદુસઙ્કુલાભોગતટા સૌદામિનીનિભા ।
સુરભીકેશસમ્ભ્રાન્તદ્વિરેફમુખરાન્વિતા ॥ ૧૯૬ ॥

See Also  Sri Venkateswara Suprabhatam In Gujarati

સૂર્યચન્દ્રાંશુધિક્કારિપ્રભારત્નાલિમણ્ડપા ।
સોમપાનોદ્ભવામોદવિપ્રગીતાપદાનકા ॥ ૧૯૭ ॥

સોમયાગપ્રિયા સોમસૂર્યવહ્નિવિલોચના ।
સૌગન્ધિકમરુદ્વેગમોદિતા સદ્વિલાસિની ॥ ૧૯૮ ॥

સૌન્દર્યમોહિતાધીનવલ્લભા સન્તતિપ્રદા ।
સૌભાગ્યમન્ત્રિણી સત્યવાદા સાગરમેખલા ॥ ૧૯૯ ॥

સ્વશ્વાસોચ્છવાસભુવનમોચનોન્મોચના સ્વધા ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં હં – ૪૯ ॥

હયારૂઢા હયગ્રીવવિનુતા હતકિલ્બિષા ॥ ૨૦૦ ॥

હરાલિઙ્ગનશીતાંશૂન્મિષન્નેત્રમુદ્વતી ।
હરિનાભિસમુદ્ભૂતવિરિઞ્ચિવિનુતા હરા ॥ ૨૦૧ ॥

હાદિવિદ્યા હાનિહીના હાકિની હરિચણ્ડિકા ।
હારાવલિપ્રભાદીપ્ત હરિદન્તદિગમ્બરા ॥ ૨૦૨ ॥

હાલાહલવિષોદ્વિગ્રવિષ્ટાપાનેકરક્ષકી ।
હાહાકારરવોદ્ગીતદનુજા હારમઞ્જુલા ॥ ૨૦૩ ॥

હિમાદ્રિતનયા હીરમકુટા હારપન્નગા ।
હુતાશનધરા હોમપ્રિયા હોત્રી હયેશ્વરી ॥ ૨૦૪ ॥

હેમપદ્મધરા હેમવર્મરાજસમર્ચિતા ।
હંસિની હંસમન્ત્રાર્થા હંસવાહા હરાઙ્ગભૃત્ ॥ ૨૦૫ ॥

હૃદ્યા હૃદ્યમનોનિત્યવાસા હરકુટુમ્બિની । (??)
હ્રીમતિઃ હૃદયાકાશતરણિઃ હ્રિમ્પરાયણા ॥ ૨૦૬ ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્ષં – ૫૦ ॥

ક્ષણદાચરસંહારચતુરા ક્ષુદ્રદુર્મુખા ।
ક્ષણદાર્ચ્યા ક્ષપાનાથસુધાર્દ્રકબરી ક્ષિતિઃ ॥ ૨૦૭ ॥

ક્ષમા ક્ષમાધરસુતા ક્ષામક્ષોભવિનાશિની ।
ક્ષિપ્રસિદ્ધિમ્પ્રદા ક્ષિપ્રગમના ક્ષુણ્ણિવારિણી ॥ ૨૦૮ ॥

ક્ષીણપુણ્યાસુહૃત્ ક્ષીરવર્ણા ક્ષયવિવર્જિતા ।
ક્ષીરાન્નાહારમુદિતા ક્ષ્મ્ર્યૂમ્મન્ત્રાપ્તેષ્ટયોગિરાટ્ ॥ ૨૦૯ ॥

ક્ષીરાબ્ધિતનયા ક્ષીરઘૃતમધ્વાસવાર્ચિતા ।
ક્ષુધાર્તિદીનસન્ત્રાણા ક્ષિતિસંરક્ષણક્ષમા ॥ ૨૧૦ ॥

ક્ષેમઙ્કરી ક્ષેત્રપાલવન્દિતા ક્ષેત્રરૂપિણી ।
ક્ષૌમામ્બરધરા ક્ષત્રસમ્પ્રાર્થિતજયોત્સવા ॥ ૨૧૧ ॥

ક્ષ્વેલભુગ્રસનાસ્વાદ જાત વાગ્રસવૈભવા ।

ઇતિ શ્રીભૃઙ્ગિરિટિસંહિતાયાં શક્ત્યુત્કર્ષપ્રકરણે
શિવગૌરીસંવાદે શ્રીશિવકામસુન્દરીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્

॥ ઉત્તરપીતિકા ॥

ઇત્યેતત્તે મયાઽઽખ્યાતં નામ સાહસ્રમુત્તમમ્ ।
શિવકામસુન્દરીદેવ્યાઃ શિવાયાઃ પરમેશ્વરિ ॥ ૧ ॥

ચતુર્વેદસ્ય તાત્પર્યસારભૂતં સુખપ્રદમ્ ।
સહસ્રનામક સ્તોત્રરત્નાભિધમિદં પ્રિયે ।
શ્રુત્યન્તવાક્યનિચયબદ્ધં શીઘ્રપ્રસિદ્ધિદમ્ ॥ ૨ ॥

આયુરારોગ્યદં પુણ્યવર્ધનં ભુક્તિમુક્તિદમ્ ।
વિઘ્નવારણવિઘ્નેશં સંસારધ્વાન્તભાસ્કરમ્ ॥ ૩ ॥

શોકકાન્તારદાવાગ્નિમજ્ઞાનાબ્ધિઘટોદ્ભવમ્ ।
રોગપર્વતદભ્ભોલિં શત્રુવર્ગાહિતાર્ક્ષ્યકમ્ ॥ ૪ ॥

સર્વવિદ્યાપ્રદં નૄણાં તુષ્ટિદં પુષ્ટિદં પ્રિયે ।
ભૂતાઃ પ્રેતાઃ પિશાચાશ્ચ બ્રહ્મરક્ષોગણોરગાઃ ॥ ૫ ॥

જટામુનિગણાઃ ક્ષુદ્રજ્વરકૃદ્ગ્રહમણ્ડલાઃ ।
કોટરારેવતીજ્યેષ્ઠાપૂતનામાતૃકાદયઃ ॥ ૬ ॥

મહાજ્વરકરાશ્ચાન્યે ભેતાલાગ્નિધરાશ્શિવે ।
અપસ્મારાદિમાશ્ચાન્યે દૃષ્ટા હિંસારારાશ્શિવે ॥ ૭ ॥

રાક્ષસા મનુજા યજ્ઞવિઘ્નભૂતાશ્ચ પન્નગાઃ ।
સાલુવાઃ શરભાઃ સિંહાઃ વ્યાઘ્રા ઋક્ષા ગજા વૃષાઃ ।
શાક્કરા મહિષાચ્છગાઃ ગવયાવૃકજમ્બુકાઃ ।
અન્યે વન્યા મૃગા દેવિ હિંસકાશ્શૂકવૃશ્ચિકાઃ ॥ ૯ ॥

અણ્ડજાસ્સ્વેદજા દેવિ ચોદ્ભિદાશ્ચ જરાયુજાઃ ।
યે યે હિંસાકરાસ્સર્વે નામસાહસ્રજાપિનમ્ ॥ ૧૦ ॥

દૃષ્ટ્વા ભીત્યા પરિભ્રાન્તાઃ સ્ખલન્તશ્ચ વિદૂરતઃ ।
પતન્તશ્ચ પલાયન્તે પ્રાણત્રાણપરાયણાઃ ॥ ૧૧ ॥

અમ્બિકાનામસાહસ્રજપશીલસ્ય યોગિનઃ ।
દ્રવ્યાણિ યોઽપહરતે તં ભક્ષયતિ યોગિની ॥ ૧૨ ॥

શિવકામસુન્દરીભસ્તિશાલિનં દ્વેષ્ટિ યો નરઃ ।
તં નાશયતિ સા દેવી સપુત્રગણબાન્ધવમ્ ॥ ૧૩ ॥

શિવકામસુન્દરીભક્તે ચાભિચારાદિદુષ્કૃતિમ્ ।
યઃ પ્રેરયતિ મૂઢાત્મા તં દેવી શિવસુન્દરી ॥ ૧૪ ॥

મુખાગ્નિજ્વાલયા દેવી દાહયત્યઞ્જસા ધુવમ્ ।
અનેન સદૃશં સ્તોત્રં નાસ્તિ નાસ્ત્યદ્રિકન્યકે ॥ ૧૫ ॥

એતત્સ્તોત્રજપેનૈવ વિષ્ણુર્લક્ષ્મીશ્વરોઽભવત્ ।
જગદ્રક્ષકકર્તૃત્વં બ્રહ્મણો વેધસઃ પ્રિયે ॥ ૧૬ ॥

સૃષ્ટિકર્તૃત્વમપ્યમ્બે વેદાનાં ચ વિધાયકઃ ।
અભૂદન્યેઽમરાશ્ચૈવ વહ્નીન્દ્રયમરાક્ષસાઃ ॥ ૧૭ ॥

જલવાય્વીશધનદાઃ યોગિનશ્ચ મહર્ષયઃ ।
જપાદસ્ય સ્વયં સિદ્ધિં લેભિરે સતતં શિવે ॥ ૧૮ ॥

મમ શક્તિમયી ત્વં હિ દેવી સા કામસુન્દરી ।
તસ્યાઃ પ્રભાવં નાન્યેન વસ્તું શક્યં હિ સુન્દરિ! ॥ ૧૯ ॥

ત્વયૈવ ચિન્તનીયં તત્ ત્વત્તો નાન્યાસ્તિ હિ પ્રિયા ।
એતન્નામસહસ્રસ્ય જપે ત્રૈવર્ણિકઃ પ્રિયે ॥ ૨૦ ॥

મયાધિક્રિયતેઽન્યેષાં ચ ભવેદધિકારતા ।
અન્યે તુ પાઠયેદ્વિપ્રૈઃ લભેરન્દવેષ્ટકામનામ્ ॥ ૨૧ ॥

યો વિપ્રશ્શાન્તહૃદયઃ નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ।
જપતિ શ્રદ્ધયા યુક્તઃ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ॥ ૨૨ ॥

શુક્રવારે સૌમવારે ભૌમવારે ગુરોર્દિને ।
દર્શે પર્વણિ પઞ્ચમ્યાં નવમ્યાં કુલસુન્દરિ ॥ ૨૩ ॥

કૃષ્ણાઙ્ગારચતુર્દશ્યાં સઙ્ક્રાન્તાવયને વિષૌ ।
વૃષે શુક્લનવમ્યાં ચ શ્રાવણ્યાં મૂલભે શુભે ॥ ૨૪ ॥

આષાઢે ચ તુલાયાં ચ નક્ષત્રે પૂર્વફલ્ગુને ।
જ્યેષ્ઠે ચ ફાલ્ગુને માસિ ઉત્તરે ફલ્ગુને શુભે ॥ ૨૫ ॥

નક્ષત્રે ચ શુભાં દેવીં ગૌરીનામભિરમ્બિકામ્ ।
અર્ચયેત્સતતં પ્રીતા સુન્દરી ભવતિ પ્રિયે ॥ ૨૬ ॥

પ્રતિપન્મુખરાકાન્તદિનરાત્રિષુ ચામ્બિકામ્ ।
અર્ચયેત્કુસુમૈર્બિલ્વૈઃ હારિદ્રૈઃ કુકુમૈઃ શુભૈઃ ॥ ૨૭ ॥

હરિદ્રાચૂર્ણસમ્પૃક્તૈરક્ષતૈર્તુલસીદલૈઃ ।
કેસરૈઃ કેતકૈશ્ચૈવ મન્દારૈશ્ચમ્પકૈરપિ ॥ ૨૮ ॥

પ્રથમં ગન્ધતૈલેનાભિષિચ્ય તતઃ પરમ્ ।
પયસા મધુના દઘ્ના ઘૃતેન લિકુચેન ચ ॥ ૨૯ ॥

નારિકેલામ્રપનસકદલીનાં ફલત્રયમ્ ।
શર્કરામધુસમ્પૃક્તં પઞ્ચ્જામૃતમથામ્બિકામ્ ॥ ૩૦ ॥

અભિષિચ્ય તતઃ પશ્ચાત્સગન્ધીશ્ચન્દનૈઃ શુભૈઃ ।
અન્નૈશ્ચ કુઙ્કુમૈશ્ચૈવ ફલાનાં ચ રસૈસ્તથા ॥ ૩૧ ॥

ગઙ્ગામ્બુભિસ્તતઃ કુર્યાત્વાસિતૈઃ સલિલૈશ્શુભૈઃ ।
સમ્યગુન્માર્જ્ય વસ્ત્રૈશ્ચ પીતામ્બરમુખૈઃ શિવૈઃ ॥ ૩૨ ॥

આચ્છાદ્ય કઞ્ચુકૈશ્ચૈવાલઙ્કૃત્યાભરણૈસ્સુમૈઃ ।
શુદ્ધાન્નૈઃ પાયસાન્નૈશ્ચ રસખણ્ડાન્નૈશ્ચ ભક્ષ્યકૈઃ ॥ ૩૩ ॥

ગુડાન્નેઃ પાયસાપૂપૈર્માષાપૂપૈશ્ચ લેહ્યકૈઃ ।
ખાદ્યૈશ્ચ વિવિધૈરન્નૈઃ ચિત્રાન્નૈશ્ચ વિશેષતઃ ॥ ૩૪ ॥

લડ્ડુકૈર્મોદકૈશ્ચાપિ કરમ્ભૈશ્ચ શરાવકૈઃ ।
ફલૈશ્ચ વિવિધૈશ્ચાપિ કુર્યાન્નૈવેદ્યમાદરાત્ ॥ ૩૫ ॥

ષોડશૈરુપચારૈશ્ચ પૂજયેચ્છિવસુન્દરીમ્ ।
સુવાસિનીઃ કન્યકાશ્ચ વસ્ત્રાન્નૈશ્ચ પ્રપૂજયેત્ ॥ ૩૬ ॥

એભિર્નામભિરેવૈતાં મૂર્તે યન્ત્રે ઘટેઽપિ વા ।
આવાહ્યાભ્યર્ચ્યયેદ્દેવીં જપેદ્વા સન્નિધૌ સ્તુતિમ્ ॥ ૩૭ ॥

યં યં કામયતે શીઘ્રં તં તં પ્રાપ્નોત્યસંશયઃ ।
વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં પુત્રાર્થી પુત્રમાપ્નુયાત્ ॥ ૩૮ ॥

કન્યાર્થી લભતે કન્યાં અપ્સરસ્સદૃશીં શિવે ।
ધનાર્થી લભતે શીઘ્રં ધનં ભૂરિ મહેશ્વરિ ॥ ૩૯ ॥

શ્રીવિદ્યોપાસ્તિશીલાનામાત્મરક્ષાર્થમાદરાત્ ।
શત્રુનિર્ઘાતનાર્થઞ્ચ સ્વદાસાનુગ્રહાય ચ ॥ ૪૦ ॥

જપ્તવ્યં સતતં ભદ્રે શ્રુતિવદ્વાગ્યતશ્શુચિઃ ।
સર્વમન્ત્રાધિકારત્વાત્ શ્રીવિદ્યોપાસકસ્ય તુ ॥ ૪૧ ॥

ગુરું સ્વયં જપ્યં વિના સુન્દર્યેવાસ્ય દેશિકા ।
તેષામેવ વિધિઃ પ્રોક્તો નાન્યેષાં મેનકાત્મન્તે ॥ ૪૨ ॥

ઉપદેશાદેવ ચ ગુરોઃ જપ્તવ્યં શિવભાષિતમ્ ।
શ્રીચક્રપુરસમાજસ્ત્રિપુરાતુષ્ટિકારણમ્ ॥ ૪૩ ॥

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યાર્થપરબ્રહ્મપદપ્રદમ્ ।
શિવજ્ઞાનપ્રદં દેવિ શીઘ્રસિદ્ધિકરં પરમ્ ॥ ૪૪ ॥

શ્રૌતસ્માર્તાદિકર્માદૌ ભક્ત્યેદં યો જપેત્પ્રિયે ।
અવિઘ્નેન ચ તત્કર્મ સાફલ્યં ચૈતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૪૫ ॥

યુદ્ધે પ્રયાણે દુર્દ્ધર્ષે સ્વપ્ને વાતે જલે ભયે ।
જપ્તવ્યં સતતં ભદ્રે તત્તચ્છાન્ત્યૈ મહેશ્વરિ ॥ ૪૬ ॥

તત્તન્માતૃકયા પુસ્તં ત્રિતારેણ સમન્વિતમ્ ।
સ્તોત્રમેતજ્જપેદ્દેવીમર્ચયેચ્ચ વિશેષતઃ ॥ ૪૭ ॥

સદા તસ્ય હૃદમ્ભોજે સુન્દરી વસતિ ધુવમ્ ।
અણિમાદિમહાસિદ્ધીઃ લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૪૮ ॥

અશ્વમેધાદિભિર્યજ્ઞૈઃ યત્ફલં તત્ સુદુર્લભમ્ ।
અણિમાદિમમહાસિદ્ધીઃ લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૪૯ ॥

એભિર્નામભિરેવં યઃ કાલીં દુર્ગાઞ્ચ ચણ્ડિકામ્ ।
અર્ચયેત્સતતં ભક્ત્યા યે સર્વાન્કામાંલ્લભેન્નરઃ ॥ ૫૦ ॥

સુન્દરીમૂર્તિભેદાશ્ચ કાલી દુર્ગા ચ ચણ્ડિકા ॥ ૫૧ ॥

એકૈવ શક્તિઃ પરમેશ્વરસ્ય
ભિન્ના ચતુર્ધા વિનિયોગકાલે ।
ભોગે ભવાની પુરુષેષુ વિષ્ણુઃ
કોપેષુ કાલી સમરેષુ દુર્ગા ॥ ૫૨ ॥

એકા શક્તિશ્ચ શમ્ભોર્વિનિમયનવિધૌ સા ચતુર્ધા વિભિન્ના
ક્રોધે કાલી વિજાતાચ સમરસમયે સા ચ ચણ્ડી ચ દુર્ગા ।
ભોગે સૃષ્ટૌ નિયોગે ચ સકલજગતાં સા ભવાની ચ જાતા
સર્વેષાં રક્ષણાનુગ્રહકરણવિધૌ તસ્ય વિષ્ણુર્ભવેત્સા ॥ ૫૨ ॥

સમ્પ્રયચ્છતિ તસ્યેષ્ટમચિરાદેવ સુન્દરી ।
સ્તોત્રરત્નમિદં ભદ્રે સદા નિષ્કામનાયુતઃ ॥ ૫૩ ॥

યો જપેન્મામકં ધામ બ્રહ્મવિષ્ણ્વાદિદુર્લભમ્ ।
સત્યજ્ઞાનમનન્તાખ્યં બ્રાહ્મં કૈવલ્યસઞ્જ્ઞકમ્ ॥ ૫૪ ॥

ભવાબ્ધિતારકં સોઽપિ પ્રાપ્નોતિ મદનુગ્રહાત્ ।
ચિત્સભાયાં નૃત્યમાનનટરાજસ્ય સાક્ષિણી ॥ ૫૫ ॥

તસ્યૈવ મહિષી નામ્રા શિવકામા ચ સુન્દરી ।
સા પરબ્રહ્મમહિષી સદાનન્દા શુભપ્રદા ॥ ૫૬ ॥

શિવકામસુન્દરીનામ્નાં સહસ્રં પ્રોક્તમમ્બિકે ।
એતસ્ય સદૃશં સ્તોત્રં નાસ્તિ નાસ્તિ જગત્ત્રયે ॥ ૫૭ ॥

સત્યં સત્યં પુનસ્સત્યં ત્વાં શપેઽહં વદામિ તે ।
નાસ્તિકાય કૃતઘ્નાય વિપ્રદ્વેષપરાય ચ ॥ ૫૮ ॥

ન દેયં વેદવિપ્રર્ષિભક્તિયુક્તાય શામ્ભવિ ।
દેયં ત્રિપુરવિદ્યેશીત્યથર્વશ્રુતિ ચોદિતમ્ ॥ ૫૯ ॥

વિસ્તૃતેન કિમન્યચ્ચ શ્રોતુકામાસિ સુન્દરિ ।
ઇતિ નિગદિતવન્તં રાજતે પર્વતેઽસ્મિન્
નવમણિગણપીઠે સંસ્થિતં દેવમીશમ્ ।
મુહુરપિ કૃતનમ્રા ભક્તિનમ્રા ભવાની
કરયુગસરસિજેનાલિલિઙ્ગાતિગાઢમ્ ॥ ૬૦ ॥

ઇતિ શ્રીભૃઙ્ગિરિટિસંહિતાયાં શક્ત્યુત્કર્ષપ્રકરણે શિવગૌરીસંવાદે
શ્રીશિવકામસુન્દરીસહસ્રનામસ્તોત્રોત્તરપીઠિકા સમ્પૂર્ણા ॥

॥ શિવમસ્તુ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Shivakamasundari:
1000 Names of Sri Shivakama Sundari – Sahasranama Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil