1000 Names Of Sri Subrahmanya Swamy Stotram In Bengali

॥ Sri Subramanya Sahasranamavali Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীসুব্রহ্মণ্যসহস্রনামাবলী ॥

ধ্যানম্ –
ধ্যায়েৎষণ্মুখমিন্দুকোটিসদৃশং রত্নপ্রভাশোভিতম্ ।
বালার্কদ্যুতিষট্কিরীটবিলসৎকেয়ূরহারান্বিতম্ ॥ ১ ॥

কর্ণালম্বিতকুণ্ডলপ্রবিলসদ্গণ্ডস্থলাশোভিতম্ ।
কাঞ্চীকঙ্কণকিঙ্কিণীরবয়ুতং শৃঙ্গারসারোদয়ম্ ॥ ২ ॥

ধ্যায়েদীপ্সিতসিদ্ধিদং শিবসুতং শ্রীদ্বাদশাক্ষং গুহম্ ।
খেটং কুক্কুটমঙ্কুশং চ বরদং পাশং ধনুশ্চক্রকম্ ॥ ৩ ॥

বজ্রং শক্তিমসিং চ শূলমভয়ং দোর্ভির্ধৃতং ষণ্মুখম্ ।
দেবং চিত্রময়ূরবাহনগতং চিত্রাম্বরালঙ্কৃতম্ ॥ ৪ ॥

॥ অথ সুব্রহ্মণ্যসহস্রনামাবলিঃ ॥

ওঁ অচিন্ত্যশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষোভ্যায় নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ অনাথবৎসলায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘায় নমঃ ।
ওঁ অশোকায় নমঃ ।
ওঁ অজরায় নমঃ ।
ওঁ অভয়ায় নমঃ ।
ওঁ অত্যুদারায় নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ অঘহরায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রগণ্যায় নমঃ ।
ওঁ অদ্রিজাসুতায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তমহিম্নে নমঃ ।
ওঁ অপারায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তসৌখ্যপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অব্যযায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তমোক্ষদায় নমঃ ।
ওঁ অনাদয়ে নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ অকল্মষায় নমঃ ।
ওঁ অভিরামায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রধুর্যায় নমঃ ।
ওঁ অমিতবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ অনাথনাথায় নমঃ ।
ওঁ অমলায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমত্তায় নমঃ ।
ওঁ অমরপ্রভবে নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ অরিন্দমায় নমঃ ।
ওঁ অখিলাধারায় নমঃ ।
ওঁ অণিমাদিগুণায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রণ্যে নমঃ ।
ওঁ অচঞ্চলায় নমঃ ।
ওঁ অমরস্তুত্যায় নমঃ ।
ওঁ অকলঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ অমিতাশনায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিভুবে নমঃ ।
ওঁ অনবদ্যাঙ্গায় নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ অদ্ভুতায় নমঃ ।
ওঁ অভীষ্টদায়কায় নমঃ ।
ওঁ অতীন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ অদৃশ্যায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ আপদ্বিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ আর্যায় নমঃ ।
ওঁ আঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ আগমসংস্তুতায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ আর্তসংরক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ আদ্যায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দায় নমঃ ।
ওঁ আর্যসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ আশ্রিতেষ্টার্থবরদায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দিনে নমঃ ।
ওঁ আর্তফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ আশ্চর্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দায় নমঃ ।
ওঁ আপন্নার্তিবিনাশনায় নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ ইভবক্ত্রানুজায় নমঃ ।
ওঁ ইষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ইভাসুরহরাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ ইতিহাসশ্রুতিস্তুত্যায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রভোগফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ইষ্টাপূর্তফলপ্রাপ্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ইষ্টেষ্টবরদায়কায় নমঃ ।
ওঁ ইহামুত্রেষ্টফলদায় নমঃ ।
ওঁ ইষ্টদায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রবন্দিতায় নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ ঈডনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঈশপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ ঈপ্সিতার্থপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ ঈতিভীতিহরায় নমঃ ।
ওঁ ঈড্যায় নমঃ ।
ওঁ ঈষণাত্র্যবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ উদারকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ উদ্যোগিনে নমঃ ।
ওঁ উৎকৃষ্টোরুপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ উৎকৃষ্টশক্তয়ে নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ উৎসাহায় নমঃ ।
ওঁ উদারায় নমঃ ।
ওঁ উৎসবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ উজ্জৃম্ভায় নমঃ ।
ওঁ উদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
ওঁ উদগ্রায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রলোচনায় নমঃ ।
ওঁ উন্মত্তায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রশমনায় নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ উদ্বেগঘ্নোরগেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ উরুপ্রভাবায় নমঃ ।
ওঁ উদীর্ণায় নমঃ ।
ওঁ উমাপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ উদারধিয়ে নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বরেতঃসুতায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বগতিদায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্জপালকায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বগায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ ঊর্ধ্বায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বলোকৈকনায়কায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্জাবতে নমঃ ।
ওঁ ঊর্জিতোদারায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্জিতোর্জিতশাসনায় নমঃ ।
ওঁ ঋষিদেবগণস্তুত্যায় নমঃ ।
ওঁ ঋণত্র্যবিমোচনায় নমঃ ।
ওঁ ঋজুরূপায় নমঃ ।
ওঁ ঋজুকরায় নমঃ ।
ওঁ ঋজুমার্গপ্রদর্শনায় নমঃ । ১১০ ।

ওঁ ঋতম্বরায় নমঃ ।
ওঁ ঋজুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ ঋষভায় নমঃ ।
ওঁ ঋদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ ঋতায় নমঃ ।
ওঁ লুলিতোদ্ধারকায় নমঃ ।
ওঁ লূতভবপাশপ্রভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ এণাঙ্কধরসৎপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ একস্মৈ নমঃ ।
ওঁ এনোবিনাশনায় নমঃ । ১২০ ।

ওঁ ঐশ্বর্যদায় নমঃ ।
ওঁ ঐন্দ্রভোগিনে নমঃ ।
ওঁ ঐতিহ্যায় নমঃ ।
ওঁ ঐন্দ্রবন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ ওজস্বিনে নমঃ ।
ওঁ ওষধিস্থানায় নমঃ ।
ওঁ ওজোদায় নমঃ ।
ওঁ ওদনপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ঔদার্যশীলায় নমঃ ।
ওঁ ঔমেয়ায় নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ ঔগ্রায় নমঃ ।
ওঁ ঔন্নত্যদায়কায় নমঃ ।
ওঁ ঔদার্যায় নমঃ ।
ওঁ ঔষধকরায় নমঃ ।
ওঁ ঔষধায় নমঃ ।
ওঁ ঔষধাকরায় নমঃ ।
ওঁ অংশুমালিনে নমঃ ।
ওঁ অংশুমালীড্যায় নমঃ ।
ওঁ অম্বিকাতনয়ায় নমঃ ।
ওঁ অন্নদায় নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ অন্ধকারিসুতায় নমঃ ।
ওঁ অন্ধৎবহারিণে নমঃ ।
ওঁ অম্বুজলোচনায় নমঃ ।
ওঁ অস্তমায়ায় নমঃ ।
ওঁ অমরাধীশায় নমঃ ।
ওঁ অস্পষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অস্তোকপুণ্যদায় নমঃ ।
ওঁ অস্তামিত্রায় নমঃ ।
ওঁ অস্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ অস্খলৎসুগতিদায়কায় নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ কার্তিকেয়ায় নমঃ ।
ওঁ কামরূপায় নমঃ ।
ওঁ কুমারায় নমঃ ।
ওঁ ক্রৌঞ্চদারণায় নমঃ ।
ওঁ কামদায় নমঃ ।
ওঁ কারণায় নমঃ ।
ওঁ কাম্যায় নমঃ ।
ওঁ কমনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ কৃপাকরায় নমঃ ।
ওঁ কাঞ্চনাভায় নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ কান্তিয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ কামিনে নমঃ ।
ওঁ কামপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ কীর্তিকৃতে নমঃ ।
ওঁ কুক্কুটধরায় নমঃ ।
ওঁ কূটস্থায় নমঃ ।
ওঁ কুবলেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ কুঙ্কুমাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ক্লমহরায় নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ কুশলায় নমঃ ।
ওঁ কুক্কুটধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ কুশানুসম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ ক্রূরায় নমঃ ।
ওঁ ক্রূরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ কলিতাপহৃতে নমঃ ।
ওঁ কামরূপায় নমঃ ।
ওঁ কল্পতরবে নমঃ ।
ওঁ কান্তায় নমঃ ।
ওঁ কামিতদায়কায় নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ কল্যাণকৃতে নমঃ ।
ওঁ ক্লেশনাশায় নমঃ ।
ওঁ কৃপালবে নমঃ ।
ওঁ করুণাকরায় নমঃ ।
ওঁ কলুষঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কঠোরায় নমঃ ।
ওঁ কবচিনে নমঃ ।
ওঁ কৃতিনে নমঃ ।
ওঁ কোমলাঙ্গায় নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ কুশপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ কুৎসিতঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ কলাধরায় নমঃ ।
ওঁ খ্যাতায় নমঃ ।
ওঁ খেটধরায় নমঃ ।
ওঁ খড্গিনে নমঃ ।
ওঁ খট্বাঙ্গিনে নমঃ ।
ওঁ খলনিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ খ্যাতিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ খেচরেশায় নমঃ । ২০০ ।

ওঁ খ্যাতেহায় নমঃ ।
ওঁ খেচরস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ খরতাপহরায় নমঃ ।
ওঁ খস্থায় নমঃ ।
ওঁ খেচরায় নমঃ ।
ওঁ খেচরাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ খণ্ডেন্দুমৌলিতনয়ায় নমঃ ।
ওঁ খেলায় নমঃ ।
ওঁ খেচরপালকায় নমঃ ।
ওঁ খস্থলায় নমঃ । ২১০ ।

ওঁ খণ্ডিতার্কায় নমঃ ।
ওঁ খেচরীজনপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ গাঙ্গেয়ায় নমঃ ।
ওঁ গিরিজাপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ গণনাথানুজায় নমঃ ।
ওঁ গুহায় নমঃ ।
ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গীর্বাণসংসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতায় নমঃ ।
ওঁ গুহাশ্রয়ায় নমঃ । ২২০ ।

ওঁ গতিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ গুণনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরায় নমঃ ।
ওঁ গিরিজাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ গূঢরূপায় নমঃ ।
ওঁ গদহরায় নমঃ ।
ওঁ গুণাধীশায় নমঃ ।
ওঁ গুণাগ্রণ্যে নমঃ ।
ওঁ গোধরায় নমঃ ।
ওঁ গহনায় নমঃ । ২৩০ ।

ওঁ গুপ্তায় নমঃ ।
ওঁ গর্বঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ গুণবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায় নমঃ ।
ওঁ গুণজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ গীতিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ গতাতঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ গুণাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ গদ্যপদ্যপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গুণ্যায় নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ গোস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ গগনেচরায় নমঃ ।
ওঁ গণনীয়চরিত্রায় নমঃ ।
ওঁ গতক্লেশায় নমঃ ।
ওঁ গুণার্ণবায় নমঃ ।
ওঁ ঘূর্ণিতাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ঘৃণিনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ঘনগম্ভীরঘোষণায় নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টানাদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঘোষায় নমঃ । ২৫০ ।

ওঁ ঘোরাঘৌঘবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ ঘনানন্দায় নমঃ ।
ওঁ ঘর্মহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ঘৃণাবতে নমঃ ।
ওঁ ঘৃষ্টিপাতকায় নমঃ ।
ওঁ ঘৃণিনে নমঃ ।
ওঁ ঘৃণাকরায় নমঃ ।
ওঁ ঘোরায় নমঃ ।
ওঁ ঘোরদৈত্যপ্রহারকায় নমঃ ।
ওঁ ঘটিতৈশ্বর্যসন্দোহায় নমঃ । ২৬০ ।

See Also  Shiva Naamavali Ashtakam In Bengali

ওঁ ঘনার্থায় নমঃ ।
ওঁ ঘনসঙ্ক্রমায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রকৃতে নমঃ ।
ওঁ চিত্রবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ চঞ্চলায় নমঃ ।
ওঁ চপলদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ চিন্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ চিৎস্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ চিরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ চিরন্তনায় নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ চিত্রকেলয়ে নমঃ ।
ওঁ চিত্রতরায় নমঃ ।
ওঁ চিন্তনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ চমৎকৄতয়ে নমঃ ।
ওঁ চোরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ চতুরায় নমঃ ।
ওঁ চারবে নমঃ ।
ওঁ চামীকরবিভূষণায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রার্ককোটিসদৃশায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমৌলিতনূভবায় নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ চাদিতাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ছদ্মহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ছেদিতাখিলপাতকায় নমঃ ।
ওঁ ছেদীকৃততমঃক্লেশায় নমঃ ।
ওঁ ছত্রীকৃতমহায়শসে নমঃ ।
ওঁ ছাদিতাশেষসন্তাপায় নমঃ ।
ওঁ ছরিতামৃতসাগরায় নমঃ ।
ওঁ ছন্নত্রৈগুণ্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ ছাতেহায় নমঃ ।
ওঁ ছিন্নসংশয়ায় নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ ছন্দোময়ায় নমঃ ।
ওঁ ছন্দগামিনে নমঃ ।
ওঁ ছিন্নপাশায় নমঃ ।
ওঁ ছবিশ্ছদায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্ধিতায় নমঃ ।
ওঁ জগৎপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ জগজ্জ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ জগন্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ জনকায় নমঃ ।
ওঁ জাহ্নবীসূনবে নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ জিতামিত্রায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্গুরবে নমঃ ।
ওঁ জয়িনে নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ জৈত্রায় নমঃ ।
ওঁ জরামরণবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতির্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথায় নমঃ ।
ওঁ জগজ্জীবায় নমঃ ।
ওঁ জনাশ্রয়ায় নমঃ । ৩১০ ।

ওঁ জগৎসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ জগৎকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ জগৎসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ জগৎপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ জম্ভারিবন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ জয়দায় নমঃ ।
ওঁ জগজ্জনমনোহরায় নমঃ ।
ওঁ জগদানন্দজনকায় নমঃ ।
ওঁ জনজাড্যাপহারকায় নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুমসঙ্কাশায় নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ জনলোচনশোভনায় নমঃ ।
ওঁ জনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জিতক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ জনজন্মনিবর্হণায় নমঃ ।
ওঁ জয়দায় নমঃ ।
ওঁ জন্তুতাপঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ জিতদৈত্যমহাব্রজায় নমঃ ।
ওঁ জিতমায়ায় নমঃ ।
ওঁ জিতক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ জিতসঙ্গায় নমঃ । ৩৩০ ।

ওঁ জনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঝঞ্জানিলমহাবেগায় নমঃ ।
ওঁ ঝরিতাশেষপাতকায় নমঃ ।
ওঁ ঝর্ঝরীকৃতদৈত্যৌঘায় নমঃ ।
ওঁ ঝল্লরীবাদ্যসম্প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানগম্যায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানমহানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ টঙ্খ়ারনৃত্তবিভবায় নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ টঙ্কবজ্রধ্বজাঙ্কিতায় নমঃ ।
ওঁ টঙ্কিতাখিললোকায় নমঃ ।
ওঁ টঙ্কিতৈনস্তমোরবয়ে নমঃ ।
ওঁ ডম্বরপ্রভবায় নমঃ ।
ওঁ ডম্ভায় নমঃ ।
ওঁ ডম্বায় নমঃ ।
ওঁ ডমরুকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ডমরোৎকটসন্নাদায় নমঃ ।
ওঁ ডিম্বরূপস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ ঢক্কানাদপ্রীতিকরায় নমঃ । ৩৫০ ।

ওঁ ঢালিতাসুরসঙ্কুলায় নমঃ ।
ওঁ ঢৌকিতামরসন্দোহায় নমঃ ।
ওঁ ঢুণ্ডিবিঘ্নেশ্বরানুজায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বগায় নমঃ ।
ওঁ তীব্রায় নমঃ ।
ওঁ তপোরূপায় নমঃ ।
ওঁ তপোময়ায় নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীময়ায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞায় নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ ত্রিমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশেশায় নমঃ ।
ওঁ তারকারয়ে নমঃ ।
ওঁ তাপঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ তাপসপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ তুষ্টিদায় নমঃ ।
ওঁ তুষ্টিকৃতে নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ তপোরূপায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালবিদে নমঃ । ৩৭০ ।

ওঁ স্তোত্রে নমঃ ।
ওঁ স্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ স্তবপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ স্তুতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্তোত্রায় নমঃ ।
ওঁ স্তুতিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতায় নমঃ ।
ওঁ স্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ স্থাপকায় নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ স্থূলসূক্ষ্মপ্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ স্থবিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ স্থবিরায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলায় নমঃ ।
ওঁ স্থানদায় নমঃ ।
ওঁ স্থৈর্যদায় নমঃ ।
ওঁ স্থিরায় নমঃ ।
ওঁ দান্তায় নমঃ ।
ওঁ দয়াপরায় নমঃ ।
ওঁ দাত্রে নমঃ । ৩৯০ ।

ওঁ দুরিতঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ দুরাসদায় নমঃ ।
ওঁ দর্শনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ দয়াসারায় নমঃ ।
ওঁ দেবদেবায় নমঃ ।
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ দুরাধর্ষায় নমঃ ।
ওঁ দুর্বিগাহ্যায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দর্পণশোভিতায় নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ দুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ দানশীলায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিষড্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিষট্কর্ণায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিষড্বাহবে নমঃ ।
ওঁ দীনসন্তাপনাশনায় নমঃ ।
ওঁ দন্দশূকেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যায় নমঃ । ৪১০ ।

ওঁ দিব্যাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ দমায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘবৃত্তায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘবাহবে নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘদৃষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ দিবস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ দণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ দময়িত্রে নমঃ ।
ওঁ দর্পায় নমঃ ।
ওঁ দেবসিংহায় নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ দৃঢব্রতায় নমঃ ।
ওঁ দুর্লভায় নমঃ ।
ওঁ দুর্গমায় নমঃ ।
ওঁ দীপ্তায় নমঃ ।
ওঁ দুষ্প্রেক্ষ্যায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যমণ্ডনায় নমঃ ।
ওঁ দুরোদরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ দুঃখঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ দুরারিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ দিশাম্পতয়ে নমঃ । ৪৩০ ।

ওঁ দুর্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ দেবসেনেশায় নমঃ ।
ওঁ দুর্জ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ দুরতিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ দম্ভায় নমঃ ।
ওঁ দৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ দেবর্ষয়ে নমঃ ।
ওঁ দৈবজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ দৈবচিন্তকায় নমঃ ।
ওঁ ধুরন্ধরায় নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ ধর্মপরায় নমঃ ।
ওঁ ধনদায় নমঃ ।
ওঁ ধৃতবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মেশায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ধন্বিনে নমঃ ।
ওঁ ধর্মপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ ধনাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ধনপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ধৃতিমতে নমঃ । ৪৫০ ।

ওঁ ধূতকিল্বিষায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মহেতবে নমঃ ।
ওঁ ধর্মশূরায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মকৃতে নমঃ ।
ওঁ ধর্মবিদে নমঃ ।
ওঁ ধ্রুবায় নমঃ ।
ওঁ ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ ধীমতে নমঃ ।
ওঁ ধর্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ ধন্যায় নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ ধুর্যায় নমঃ ।
ওঁ ধৃতব্রতায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যসত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যতৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ নির্লেপায় নমঃ ।
ওঁ নিস্চলাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ নিরবদ্যায় নমঃ ।
ওঁ নিরাধারায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্কলঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ । ৪৭০ ।

ওঁ নির্মমায় নমঃ ।
ওঁ নিরহঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ নির্মোহায় নমঃ ।
ওঁ নিরুপদ্রবায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যানন্দায় নমঃ ।
ওঁ নিরাতঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্প্রপঞ্চায় নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরবদ্যায় নমঃ ।
ওঁ নিরীহায় নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ নির্দর্শায় নমঃ ।
ওঁ নির্মলাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যানন্দায় নমঃ ।
ওঁ নির্জরেশায় নমঃ ।
ওঁ নিঃসঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ নিগমস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্কণ্টকায় নমঃ ।
ওঁ নিরালম্বায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্প্রত্যূহায় নমঃ ।
ওঁ নিরুদ্ভবায় নমঃ । ৪৯০ ।

ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ নিয়তকল্যাণায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পায় নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ নেত্রে নমঃ ।
ওঁ নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ নৈকরূপায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকারায় নমঃ ।
ওঁ নদীসুতায় নমঃ ।
ওঁ পুলিন্দকন্যারমণায় নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ পুরুজিতে নমঃ ।
ওঁ পরমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যক্ষমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রত্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ পরেশায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণপুণ্যদায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যাকরায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যপরায়ণায় নমঃ । ৫১০ ।

ওঁ পুণ্যোদয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরঞ্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যকৃতে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ পরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ পরতরায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নরূপায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণেশায় নমঃ । ৫২০ ।

See Also  1000 Names Of Sri Shanaishchara – Sahasranama Stotram In Gujarati

ওঁ পন্নগায় নমঃ ।
ওঁ পাপনাশনায় নমঃ ।
ওঁ প্রণতার্তিহরায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ পার্বতীনন্দনায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ পূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবায় নমঃ । ৫৩০ ।

ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ পরমস্পষ্টায় নমঃ ।
ওঁ পরায় নমঃ ।
ওঁ পরিবৃঢায় নমঃ ।
ওঁ পরায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পরার্থায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়দর্শনায় নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্টিদায় নমঃ ।
ওঁ পূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্টিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ পাপহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পাশধরায় নমঃ ।
ওঁ প্রমত্তাসুরশিক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ পাবনায় নমঃ ।
ওঁ পাবকায় নমঃ । ৫৫০ ।

ওঁ পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণানন্দায় নমঃ ।
ওঁ পরাৎপরায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্কলায় নমঃ ।
ওঁ প্রবরায় নমঃ ।
ওঁ পূর্বায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃভক্তায় নমঃ ।
ওঁ পুরোগমায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণদায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণিজনকায় নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ প্রদিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ পাবকোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মস্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ পরমৈশ্বর্যকারণায় নমঃ ।
ওঁ পরর্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্টিকরায় নমঃ ।
ওঁ প্রকাশাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রতাপবতে নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞাপরায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃষ্টার্থায় নমঃ । ৫৭০ ।

ওঁ পৃথুবে নমঃ ।
ওঁ পৃথুপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ ফণীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ফণিবারায় নমঃ ।
ওঁ ফণামণিবিভুষণায় নমঃ ।
ওঁ ফলদায় নমঃ ।
ওঁ ফলহস্তায় নমঃ ।
ওঁ ফুল্লাম্বুজবিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ ফডুচ্চাটিতপাপৌঘায় নমঃ ।
ওঁ ফণিলোকবিভূষণায় নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ বাহুলেয়ায় নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্রূপায় নমঃ ।
ওঁ বলিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বলবতে নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপায় নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ ভুদ্ধিমতাং বরায় নমঃ ।
ওঁ বালরূপায় নমঃ । var বলরূপায়
ওঁ ব্রহ্মগর্ভায় নমঃ । ৫৯০ ।

ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ বুধপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বহুশৃতায় নমঃ ।
ওঁ বহুমতায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বলপ্রমথনায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ বহুরূপায় নমঃ ।
ওঁ বহুপ্রদায় নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ বৃহদ্ভানুতনূদ্ভূতায় নমঃ ।
ওঁ বৃহৎসেনায় নমঃ ।
ওঁ বিলেশয়ায় নমঃ ।
ওঁ বহুবাহবে নমঃ ।
ওঁ বলশ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ বহুদৈত্যবিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ বিলদ্বারান্তরালস্থায় নমঃ ।
ওঁ বৃহচ্ছক্তিধনুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ বালার্কদ্যুতিমতে নমঃ ।
ওঁ বালায় নমঃ । ৬১০ ।

ওঁ বৃহদ্বক্ষসে নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্ধনুষে নমঃ ।
ওঁ ভব্যায় নমঃ ।
ওঁ ভোগীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ভাব্যায় নমঃ ।
ওঁ ভবনাশায় নমঃ ।
ওঁ ভবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তিগম্যায় নমঃ ।
ওঁ ভয়হরায় নমঃ ।
ওঁ ভাবজ্ঞায় নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ ভক্তসুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ভোগিনে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ভাবনায় নমঃ ।
ওঁ ভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভীমায় নমঃ ।
ওঁ ভীমপরাক্রমায় নমঃ । ৬৩০ ।

ওঁ ভূতিদায় নমঃ ।
ওঁ ভূতিকৃতে নমঃ ।
ওঁ ভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ভাবকায় নমঃ ।
ওঁ ভীকরায় নমঃ ।
ওঁ ভীষ্মায় নমঃ ।
ওঁ ভাবকেষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ভবোদ্ভবায় নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ ভবতাপপ্রশমনায় নমঃ ।
ওঁ ভোগবতে নমঃ ।
ওঁ ভূতভাবনায় নমঃ ।
ওঁ ভোজ্যপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ভ্রান্তিনাশায় নমঃ ।
ওঁ ভানুমতে নমঃ ।
ওঁ ভুবনাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভূরিভোগপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভজনীয়ায় নমঃ । ৬৫০ ।

ওঁ ভিষগ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহাসেনায় নমঃ ।
ওঁ মহোদরায় নমঃ ।
ওঁ মহাশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ মহোৎসাহায় নমঃ ।
ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ মহাভোগিনে নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ মহামায়িনে নমঃ ।
ওঁ মেধাবিনে নমঃ ।
ওঁ মেখলিনে নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ মুনিস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ মহামান্যায় নমঃ ।
ওঁ মহানন্দায় নমঃ ।
ওঁ মহায়শসে নমঃ ।
ওঁ মহোর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ মাননিধয়ে নমঃ । ৬৭০ ।

ওঁ মনোরথফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ মহোদয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাপুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাবলপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ মানদায় নমঃ ।
ওঁ মতিদায় নমঃ ।
ওঁ মালিনে নমঃ ।
ওঁ মুক্তামালাবিভূষণায় নমঃ ।
ওঁ মনোহরায় নমঃ ।
ওঁ মহামুখ্যায় নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ মহর্দ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ মূর্তিমতে নমঃ ।
ওঁ মুনয়ে নমঃ ।
ওঁ মহোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ মহোপায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদায় নমঃ ।
ওঁ মঙ্গলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ মুদাকরায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তিদাত্রে নমঃ ।
ওঁ মহাভোগায় নমঃ । ৬৯০ ।

ওঁ মহোরগায় নমঃ ।
ওঁ যশস্করায় নমঃ ।
ওঁ যোগয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ যোগিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ যমিনাং বরায় নমঃ ।
ওঁ যশস্বিনে নমঃ ।
ওঁ যোগপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ যোগ্যায় নমঃ ।
ওঁ যোগনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ যমিনে নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ যতিসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ যোগয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ যোগবিদে নমঃ ।
ওঁ যোগসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ যন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ যন্ত্রিণে নমঃ ।
ওঁ যন্ত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ যন্ত্রবতে নমঃ ।
ওঁ যন্ত্রবাহকায় নমঃ ।
ওঁ যাতনারহিতায় নমঃ ।
ওঁ যোগিনে নমঃ । ৭১০ ।

ওঁ যোগীশায় নমঃ ।
ওঁ যোগিনাং বরায় নমঃ ।
ওঁ রমণীয়ায় নমঃ ।
ওঁ রম্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ রসজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ রসভাবনায় নমঃ ।
ওঁ রঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ রঞ্জিতায় নমঃ ।
ওঁ রাগিণে নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ রুচিরায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রসম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ রণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রণোদারায় নমঃ ।
ওঁ রাগদ্বেষবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ রত্নার্চিষে নমঃ ।
ওঁ রুচিরায় নমঃ ।
ওঁ রম্যায় নমঃ ।
ওঁ রূপলাবণ্যবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ রত্নাঙ্গদধরায় নমঃ । ৭৩০ ।

ওঁ রত্নভূষণায় নমঃ ।
ওঁ রমণীয়কায় নমঃ ।
ওঁ রুচিকৃতে নমঃ ।
ওঁ রোচমানায় নমঃ ।
ওঁ রঞ্জিতায় নমঃ ।
ওঁ রোগনাশনায় নমঃ ।
ওঁ রাজীবাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ রাজরাজায় নমঃ ।
ওঁ রক্তমাল্যানুলেপনায় নমঃ ।
ওঁ রাজদ্বেদাগমস্তুত্যায় নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ রজঃসত্ত্বগুণান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ রজনীশকলারম্যায় নমঃ ।
ওঁ রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ রত্নসন্মৌলিশোভাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ রণন্মঞ্জীরভূষণায় নমঃ ।
ওঁ লোকৈকনাথায় নমঃ ।
ওঁ লোকেশায় নমঃ ।
ওঁ ললিতায় নমঃ ।
ওঁ লোকনায়কায় নমঃ ।
ওঁ লোকরক্ষায় নমঃ । ৭৫০ ।

ওঁ লোকশিক্ষায় নমঃ ।
ওঁ লোকলোচনরঞ্জিতায় নমঃ ।
ওঁ লোকবন্ধবে নমঃ ।
ওঁ লোকধাত্রে নমঃ ।
ওঁ লোকত্রয়মহাহিতায় নমঃ ।
ওঁ লোকচূডামণয়ে নমঃ ।
ওঁ লোকবন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ লাবণ্যবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ লোকাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ লীলাবতে নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ লোকোত্তরগুণান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ বরিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ বিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ বিবুধাগ্রচরায় নমঃ ।
ওঁ বশ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিকল্পপরিবর্জিতায় নমঃ । ৭৭০ ।

ওঁ বিপাশায় নমঃ ।
ওঁ বিগতাতঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ বিচিত্রাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ বিরোচনায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাধরায় নমঃ ।
ওঁ বিশুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বেদাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ বিবুধপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বচস্করায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপকায় নমঃ । ৭৮০ ।

See Also  108 Names Of Gauri 3 In Kannada

ওঁ বিজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ বিনয়ান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্বত্তমায় নমঃ ।
ওঁ বিরোধিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ বিগতরাগবতে নমঃ ।
ওঁ বীতভাবায় নমঃ ।
ওঁ বিনীতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বেদগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ বসুপ্রদায় নমঃ । ৭৯০ ।

ওঁ বিশ্বদীপ্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিজিতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিভাবনায় নমঃ ।
ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিধেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ বীতদোষায় নমঃ ।
ওঁ বেদবিদে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ বীতভয়ায় নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ বাগীশায় নমঃ ।
ওঁ বাসবার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ বীরধ্বংসায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ বরাসনায় নমঃ ।
ওঁ বিশাখায় নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ ।
ওঁ বিদুষে নমঃ । ৮১০ ।

ওঁ বেদধরায় নমঃ ।
ওঁ বটবে নমঃ ।
ওঁ বীরচূডামণয়ে নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যেশায় নমঃ ।
ওঁ বিবুধাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়িনে নমঃ ।
ওঁ বিনয়িনে নমঃ ।
ওঁ বেত্রে নমঃ ।
ওঁ বরীয়সে নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ বিরজাসে নমঃ ।
ওঁ বসবে নমঃ ।
ওঁ বীরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ বিজ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বেগবতে নমঃ ।
ওঁ বীর্যবতে নমঃ ।
ওঁ বশিনে নমঃ ।
ওঁ বরশীলায় নমঃ ।
ওঁ বরগুণায় নমঃ । ৮৩০ ।

ওঁ বিশোকায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রধারকায় নমঃ ।
ওঁ শরজন্মনে নমঃ ।
ওঁ শক্তিধরায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ শিখিবাহনায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ শিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায় নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিসাগরায় নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ শুভদায় নমঃ ।
ওঁ শর্মণে নমঃ ।
ওঁ শিষ্টেষ্টায় নমঃ ।
ওঁ শুভলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ শূলধরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ । ৮৫০ ।

ওঁ শুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ শিতিকণ্ঠাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ শূরায় নমঃ ।
ওঁ শান্তিদায় নমঃ ।
ওঁ শোকনাশনায় নমঃ ।
ওঁ ষাণ্মাতুরায় নমঃ ।
ওঁ ষণ্মুখায় নমঃ ।
ওঁ ষড্গুণৈশ্বর্যসংয়ুতায় নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ ষট্চক্রস্থায় নমঃ ।
ওঁ ষডূর্মিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ ষডঙ্গশ্রুতিপারগায় নমঃ ।
ওঁ ষড্ভাবরহিতায় নমঃ ।
ওঁ ষট্কায় নমঃ ।
ওঁ ষট্শাস্ত্রস্মৃতিপারগায় নমঃ ।
ওঁ ষড্বর্গদাত্রে নমঃ ।
ওঁ ষড্গ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ ষডরিঘ্নে নমঃ ।
ওঁ ষডাশ্রয়ায় নমঃ । ৮৭০ ।

ওঁ ষট্কিরীটধরায় শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ ষডাধারায় নমঃ ।
ওঁ ষট্ক্রমায় নমঃ ।
ওঁ ষট্কোণমধ্যনিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ ষণ্ডৎবপরিহারকায় নমঃ ।
ওঁ সেনান্যে নমঃ ।
ওঁ সুভগায় নমঃ ।
ওঁ স্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ সুরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ সতাং গতয়ে নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ সুব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুরাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদায় নমঃ ।
ওঁ সুখিনে নমঃ ।
ওঁ সুলভায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধেশায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিসাধনায় নমঃ । ৮৯০ ।

ওঁ সিদ্ধার্থায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধসঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধসাধবে নমঃ ।
ওঁ সুরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সুভুজায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদৃশে নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ সুপ্রসাদায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ সুধাপতয়ে নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ স্বয়ম্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভুবে নমঃ ।
ওঁ সর্বতোমুখায় নমঃ ।
ওঁ সমর্থায় নমঃ ।
ওঁ সৎকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ সুঘোষায় নমঃ ।
ওঁ সুখদায় নমঃ ।
ওঁ সুহৃদে নমঃ ।
ওঁ সুপ্রসন্নায় নমঃ । ৯১০ ।

ওঁ সুরশ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ সুশীলায় নমঃ ।
ওঁ সত্যসাধকায় নমঃ ।
ওঁ সম্ভাব্যায় নমঃ ।
ওঁ সুমনসে নমঃ ।
ওঁ সেব্যায় নমঃ ।
ওঁ সকলাগমপারগায় নমঃ ।
ওঁ সুব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ সুবীরায় নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ সুজনাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলক্ষণ্সম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ সত্যধর্মপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবময়ায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ সদা মৃষ্টান্নদায়কায় নমঃ ।
ওঁ সুধাপিনে নমঃ ।
ওঁ সুমতয়ে নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিঘ্নবিনাশনায় নমঃ । ৯৩০ ।

ওঁ সর্বদুঃখপ্রশমনায় নমঃ ।
ওঁ সুকুমারায় নমঃ ।
ওঁ সুলোচনায় নমঃ ।
ওঁ সুগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ সুধৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ সারায় নমঃ ।
ওঁ সুরারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ সুরারিঘ্নে নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণবর্ণায় নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ সর্পরাজায় নমঃ ।
ওঁ সদাশুচয়ে নমঃ ।
ওঁ সপ্তার্চির্ভুবে নমঃ ।
ওঁ সুরবরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বায়ুধবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ হস্তিচর্মাম্বরসুতায় নমঃ ।
ওঁ হস্তিবাহনসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ হস্তচিত্রায়ুধধরায় নমঃ ।
ওঁ হৃতাঘায় নমঃ ।
ওঁ হসিতাননায় নমঃ । ৯৫০ ।

ওঁ হেমভূষায় নমঃ ।
ওঁ হরিদ্বর্ণায় নমঃ ।
ওঁ হৃষ্টিদায় নমঃ ।
ওঁ হৃষ্টিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ হেমাদ্রিভিদে নমঃ ।
ওঁ হংসরূপায় নমঃ ।
ওঁ হুঙ্কারহতকিল্বিষায় নমঃ ।
ওঁ হিমাদ্রিজাতাতনুজায় নমঃ ।
ওঁ হরিকেশায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্ময়ায় নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ হৃদ্যায় নমঃ ।
ওঁ হৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ হরিসখায় নমঃ ।
ওঁ হংসায় নমঃ ।
ওঁ হংসগতয়ে নমঃ ।
ওঁ হবিষে নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ হিতকৃতে নমঃ ।
ওঁ হর্ষদায় নমঃ ।
ওঁ হেমভূষণায় নমঃ । ৯৭০ ।

ওঁ হরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হিতকরায় নমঃ ।
ওঁ হতপাপায় নমঃ ।
ওঁ হরোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমদায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমকৃতে নমঃ ।
ওঁ ক্ষেম্যায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষামবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ ক্ষমাধারায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমক্ষেত্রায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমাকরায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষুদ্রঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষান্তিদায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিতিভূষায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষালিতাঘায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিতিধরায় নমঃ । ৯৯০ ।

ওঁ ক্ষীণসংরক্ষণক্ষমায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষণভঙ্গুরসন্নদ্ধঘনশোভিকপর্দকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিতিভৃন্নাথতনয়ামুখপঙ্কজভাস্করায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষতাহিতায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ক্ষতদোষায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ক্ষপিতাখিলসন্তাপায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষপানাথসমাননায় নমঃ । ১০০০ ।

ওঁ ফালনেত্রসুতায় নমঃ ।
ওঁ সকলজীবাধারপ্রাণবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞেশবৈশ্বানরতনূদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরমস্তকবিলসদ্গঙ্গাসুতায় নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্রাত্মককৃত্তিকাপ্রিয়সূনবে নমঃ ।
ওঁ গৌরীহস্তাভ্যাং সম্ভাবিততিলকধারিণে নমঃ ।
ওঁ দেবরাজরাজ্যপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবল্লিদেবসেনাসমেত শ্রীসুব্রহ্মণ্যস্বামিনে নমঃ । ১০০৮ ।

॥ ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে ঈশ্বরপ্রোক্তে ব্রহ্মনারদসংবাদে
ষণ্মুখসহস্রনামাবলিঃ সম্পূর্ণম্ ॥

ফলশ্রুতি –
ইতি নাম্নাং সহস্রাণি ষণ্মুখস্য চ নারদ ।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিয়ুক্তেন চেতসা ॥ ১ ॥

স সদ্যো মুচ্যতে পাপৈর্মনোবাক্কায়সম্ভবৈঃ ।
আয়ুর্বৃদ্ধিকরং পুংসাং স্থৈর্যবীর্যবিবর্ধনম্ ॥ ২ ॥

বাক্যেনৈকেন বক্ষ্যামি বাঞ্ছিতার্থং প্রয়চ্ছতি ।
তস্মাৎসর্বাত্মনা ব্রহ্মন্নিয়মেন জপেৎসুধীঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীসুব্রহ্মণ্য অর্চনা ।
ওঁ ভবস্য দেবস্য সুতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বস্য দেবস্য সুতায় নমঃ ।
ওঁ ঈশানস্য দেবস্য সুতায় নমঃ ।
ওঁ পশুপতের্ দেবস্য সুতায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রস্য দেবস্য সুতায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রস্য দেবস্য সুতায় নমঃ ।
ওঁ ভীমস্য দেবস্য সুতায় নমঃ ।
ওঁ মহতো দেবস্য সুতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবল্লিদেবসেনাসমেত শ্রীশিবসুব্রহ্মণ্যস্বামিনে নমঃ ।
নানাবিধপরিমলপত্রপুষ্পাণি সমর্পয়ামি ।
সমস্তোপচারান্ সমর্পয়ামি ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy Stotram in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil