1000 Names Of Sri Subrahmanya Swamy Stotram In Kannada

॥ Sri Subramanya Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ॥

ಧ್ಯಾನಂ –
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಷಣ್ಮುಖಮಿಂದುಕೋಟಿಸದೃಶಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಷಟ್ಕಿರೀಟವಿಲಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಂ ॥ 1 ॥

ಕರ್ಣಾಲಂಬಿತಕುಂಡಲಪ್ರವಿಲಸದ್ಗಂಡಸ್ಥಲಾಶೋಭಿತಂ
ಕಾಂಚೀಕಂಕಣಕಿಂಕಿಣೀರವಯುತಂ ಶೃಂಗಾರಸಾರೋದಯಂ ॥ 2 ॥

ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗುಹಂ
ಖೇಟಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ಪಾಶಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಂ ॥ 3 ॥

ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಶೂಲಮಭಯಂ ದೋರ್ಭಿರ್ಧೃತಂ ಷಣ್ಮುಖಂ
ದೇವಂ ಚಿತ್ರಮಯೂರವಾಹನಗತಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ ॥ 4 ॥

॥ ಅಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯುದಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಅಘಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ರಿಜಾಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಅರಿಂದಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಿತಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪದ್ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನಂದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಇಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಭಾಸುರಹರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದ್ರಭೋಗಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟೇಷ್ಟವರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಹಾಮುತ್ರೇಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಈಡನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈತಿಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರ್ಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟೋರುಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಉತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ಉದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಉದ್ವೇಗಘ್ನೋರಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉರುಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಃಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಾವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಿತೋದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಿತೋರ್ಜಿತಶಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷಿದೇವಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಣತ್ರ್ಯವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜುಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಋತಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲುಲಿತೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೂತಭವಪಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಣಾಂಕಧರಸತ್ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏನೋವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂದ್ರಭೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐತಿಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಷಧಿಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಜೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓದನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔಮೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 130 ॥

ಓಂ ಔಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔನ್ನತ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔಷಧಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔಷಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔಷಧಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಶುಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಶುಮಾಲೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ಅಂಧಕಾರಿಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಧತ್ವಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬುಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ತಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ತೋಕಪುಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಖಲತ್ಸುಗತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 150 ॥

ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುವಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲಮಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 170 ॥

ಓಂ ಕುಶಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಾನುಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿತಾಪಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲುಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ॥ 190 ॥

ಓಂ ಕುಶಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಟಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಖ್ಯಾತೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರತಾಪಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಂಡೇಂದುಮೌಲಿತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ ॥ 210 ॥

ಓಂ ಖಂಡಿತಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರೀಜನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನಾಥಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ ॥ 230 ॥

ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಗೋಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗನೇಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನೀಯಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಕ್ಲೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಿನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಗಂಭೀರಘೋಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಷಾಯ ನಮಃ ॥ 250 ॥

ಓಂ ಘೋರಾಘೌಘವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಮಹಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಾವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಷ್ಟಿಪಾತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರದೈತ್ಯಪ್ರಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಟಿತೈಶ್ವರ್ಯಸಂದೋಹಾಯ ನಮಃ ॥ 260 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Sharabha – Sahasranama Stotram 3 In Kannada

ಓಂ ಘನಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಸಂಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಪಲದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಂತನಾಯ ನಮಃ ॥ 270 ॥

ಓಂ ಚಿತ್ರಕೇಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಂತನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮತ್ಕೄತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮೀಕರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿತನೂಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ಚಾದಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮಹಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛೇದೀಕೃತತಮಃಕ್ಲೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರೀಕೃತಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾದಿತಾಶೇಷಸಂತಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛರಿತಾಮೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ನತ್ರೈಗುಣ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾತೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ ॥ 290 ॥

ಓಂ ಛಂದೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಂದಗಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಪಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛವಿಶ್ಛದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀಸೂನವೇ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ॥ 310 ॥

ಓಂ ಜಗತ್ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಭಾರಿವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜನಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾನಂದಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಜನಲೋಚನಶೋಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂತುತಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತದೈತ್ಯಮಹಾವ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಸಂಗಾಯ ನಮಃ ॥ 330 ॥

ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಂಜಾನಿಲಮಹಾವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝರಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝರ್ಝರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸಂಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಖ಼ಾರನೃತ್ತವಿಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ಟಂಕವಜ್ರಧ್ವಜಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಿತೈನಸ್ತಮೋರವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಂಬರಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಂಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರೋತ್ಕಟಸನ್ನಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಿಂಬರೂಪಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 350 ॥

ಓಂ ಢಾಲಿತಾಸುರಸಂಕುಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢೌಕಿತಾಮರಸಂದೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢುಂಡಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲವಿದೇ ನಮಃ ॥ 370 ॥

ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥವಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೈರ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 390 ॥

ಓಂ ದುರಿತಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಪಣಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಷಟ್ಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಸಂತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂದಶೂಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 410 ॥

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರೋದರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 430 ॥

ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಸೇನೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರತಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ಧರ್ಮಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ ॥ 450 ॥

ಓಂ ಧೂತಕಿಲ್ಬಿಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಚಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ॥ 470 ॥

ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೀಹಾಯ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ನಿರ್ದರ್ಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಜರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 490 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಕರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನದೀಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಿಂದಕನ್ಯಾರಮಣಾಯ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಪುರುಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಪುಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ॥ 510 ॥

ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 520 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shodashi – Sahasranama Stotram In Kannada

ಓಂ ಪನ್ನಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 530 ॥

ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿವೃಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವಕಾಯ ನಮಃ ॥ 550 ॥

ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರೋಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಿಜನಕಾಯ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವಕೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರರ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥ 570 ॥

ಓಂ ಪೃಥುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥುಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭುಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫುಲ್ಲಾಂಬುಜವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಡುಚ್ಚಾಟಿತಪಾಪೌಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ಬಾಹುಲೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ । var ಬಲರೂಪಾಯ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ॥ 590 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಶೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನುತನೂದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲೇಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲದ್ವಾರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 610 ॥

ಓಂ ಬೃಹದ್ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ಧನುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥ 630 ॥

ಓಂ ಭೂತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಕೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರಿಭೋಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಜನೀಯಾಯ ನಮಃ ॥ 650 ॥

ಓಂ ಭಿಷಗ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಿನೇ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಖಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ 670 ॥

ಓಂ ಮನೋರಥಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಮಹರ್ದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯ ನಮಃ ॥ 690 ॥

ಓಂ ಮಹೋರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಿನಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಿನೇ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಯತಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂತ್ರವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂತ್ರವಾಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತನಾರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ॥ 710 ॥

ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಿಣೇ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣೋದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗದಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 730 ॥

ಓಂ ರತ್ನಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣೀಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಚಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಚಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜದ್ವೇದಾಗಮಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ರಜಃಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜನೀಶಕಲಾರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಸನ್ಮೌಲಿಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣನ್ಮಂಜೀರಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕೈಕನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥ 750 ॥

ಓಂ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಲೋಚನರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಬಂಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕತ್ರಯಮಹಾಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾವತೇ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 770 ॥

ಓಂ ವಿಪಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಚಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ ॥ 780 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Nateshvari Nateshvara Sammelana – Sahasranamavali Stotram In Odia

ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಧಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತರಾಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 790 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತದೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಧ್ವಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ ॥ 810 ॥

ಓಂ ವೇದಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೀಯಸೇ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ವಿರಜಾಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಗುಣಾಯ ನಮಃ ॥ 830 ॥

ಓಂ ವಿಶೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 850 ॥

ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಕನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಾಣ್ಮಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡರಿಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ॥ 870 ॥

ಓಂ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಂಡತ್ವಪರಿಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ॥ 890 ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಾಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಘೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ॥ 910 ॥

ಓಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೀರಾಯ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಸುಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ್ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 930 ॥

ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿಚರ್ಮಾಂಬರಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿವಾಹನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಚಿತ್ರಾಯುಧಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃತಾಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸಿತಾನನಾಯ ನಮಃ ॥ 950 ॥

ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಭಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾತಾತನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ॥ 970 ॥

ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹತಪಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾಮವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಕ್ಷಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾಲಿತಾಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 990 ॥

ಓಂ ಕ್ಷೀಣಸಂರಕ್ಷಣಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಸನ್ನದ್ಧಘನಶೋಭಿಕಪರ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಭೃನ್ನಾಥತನಯಾಮುಖಪಂಕಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತಾಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತದೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಿತಾಖಿಲಸಂತಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಾನಾಥಸಮಾನನಾಯ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಜೀವಾಧಾರಪ್ರಾಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶವೈಶ್ವಾನರತನೂದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮಸ್ತಕವಿಲಸದ್ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಾತ್ಮಕಕೃತ್ತಿಕಾಪ್ರಿಯಸೂನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಭಾವಿತತಿಲಕಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವರಾಜರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿದೇವಸೇನಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ॥ 1008 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಈಶ್ವರಪ್ರೋಕ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ
ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

ಫಲಶ್ರುತಿ –
ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಚ ನಾರದ
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ॥ 1 ॥

ಸ ಸದ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವೈಃ
ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯವೀರ್ಯವಿವರ್ಧನಂ ॥ 2 ॥

ವಾಕ್ಯೇನೈಕೇನ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿಯಮೇನ ಜಪೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅರ್ಚನಾ
ಓಂ ಭವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತೇರ್ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೋ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿದೇವಸೇನಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ನಾನಾವಿಧಪರಿಮಲಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಸಮಸ್ತೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil