1000 Names of Sri Tara – Sahasranamavali 1 Takaradi in English

॥ Tara Sahasranamavali 1 Takaradi English Lyrics ॥

॥ sritarasahasranamavali 1 takaradi ॥

1. visvavyapakavarimadhyavilasacchvetambujanmasthitam ।
kartrikhadgakapalanilanalinaih rajatkaram nilabham ॥

kancikundalaharakankanalasatkeyuramanjirakam ।
aptairnagavarairvibhusitatanum caraktanetratrayam ॥

pingaikagrajatam lasatsurasanam damstrakaralananam ।
hastaiscapi varam katau vidadhatim svetasthipattalikam ॥

aksebhyena virajamanasirasam smerananambhoruham ।
taram savahrdasanam drdhakucamambam trilokyam bhaje ॥

2. svetambaram saradacandrakantim sadbhusanam candrakalavatamsam ।
kartrikapalanvitapadapadmam taram trinetram prabhaje’khilarddhyai ॥

3. pratyalidhapadarpitanghrisavahrdghorattahasa para ।
khadgendivarakartrikharparabhuja hunkarabijodbhava ॥

kharva nilavisalapingalajatajutaikanagairyuta ।
jadyam nyasya kapalake trijagatam hantyugratara svayam ॥

4. sattvikamurtidhyanam ॥

svetambaradhyam hamsastham muktabharanabhusitam ।
caturvaktramastabhujairdadhanam kundikambuje ॥

varabhaye pasasakti aksasrakpuspamalike ।
sabdapathonidhermadhye taram sthitikarim bhaje ॥

5. rajasamurtidhyanam ॥

raktambaram raktasimhasanastham hemabhusitam ।
ekavaktram vedasankhyairbhujaih sambibhratim kramat ॥

aksamalam panapatramabhayam varamuttamam ।
svetadvipasthitam vande taram sthitiparayanam ॥

6. tamasamurtidhyanam ॥

krsnambaradhyam nausamsthamasthyabharanabhusitam ।
navavaktram bhujairastadasabhirdadhatim varam ॥

abhayam parasum darvim khadgam pasupatam halam ।
bhindim sulam ca musalam kartrim saktim trisirsakam ॥

samharastram vajrapasau khatvangam gadaya saha ।

Om tarayai namah ।
Om taradi pancarnayai namah ।
Om taranyavedaviryajayai namah ।
Om tarayai namah ।
Om tarahitavarnayai namah ।
Om taradyayai namah ।
Om tararupinyai namah ।
Om tararatrisamutpannayai namah ।
Om tararatrivarodyatayai namah ।
Om tararatrijapasaktayai namah ॥ 10 ॥

Om tararatrisvarupinyai namah ।
Om tararajnisvasantustayai namah ।
Om tararajnivarapradayai namah ।
Om tararajnisvarupayai namah ।
Om tararajniprasiddhidayai namah ।
Om tarahrtpankajagarayai namah ।
Om tarahrtpankajaparayai namah ।
Om tarahrtpankajadharayai namah ।
Om tarahrtpankajayai namah ।
Om taresvaryai namah ॥ 20 ॥

Om tarabhayai namah ।
Om taraganasvarupinyai namah ।
Om taraganasamakirnayai namah ।
Om taragananisevitayai namah ।
Om tarayai namah ।
Om taranvitayai namah ।
Om tararatnanvitavibhusanayai namah ।
Om taraganaranasannayai namah ।
Om tarakrtyaprapujitayai namah ।
Om taraganakrtaharayai namah ॥ 30 ॥

Om taraganakrtasrayayai namah ।
Om taraganakrtagarayai namah ।
Om taragananatatparayai namah ।
Om taragunaganakirnayai namah ।
Om taragunaganapradayai namah ।
Om taragunaganasaktayai namah ।
Om taragunaganalayayai namah ।
Om taresvaryai namah ।
Om tarapujyayai namah ।
Om tarajapyayai namah ॥ 40 ॥

Om taranayai namah ।
Om taramukhyayai namah ।
Om tarakhyayai namah ।
Om taradaksayai namah ।
Om tarinyai namah ।
Om taragamyayai namah ।
Om tarasthayai namah ।
Om taramrtataranginyai namah ।
Om tarabhavyayai namah ।
Om tararnayai namah ॥ 50 ॥

Om tarahavyayai namah ।
Om tarinyai namah ।
Om tarakayai namah ।
Om tarakantasthayai namah ।
Om tarakarasibhusanayai namah ।
Om tarakaharasobhadhyayai namah ।
Om tarakavestitanganayai namah ।
Om tarakahamsakakirnayai namah ।
Om tarakakrtabhusanayai namah ।
Om tarakangadasobhangyai namah ॥ 60 ॥

Om tarakasritakankanayai namah ।
Om tarakancitakancyai namah ।
Om tarakanvitabhaksanayai namah ।
Om tarakacitravasanayai namah ।
Om tarakasanamandalayai namah ।
Om tarakakirnamukutayai namah ।
Om tarakasritakundalayai namah ।
Om tarakanvitatatankayugmagandasthalojjvalayai namah ।
Om tarakasritapadabjayai namah ।
Om tarakavaradayikayai namah ॥ 70 ॥

Om tarakadattahrdayayai namah ।
Om tarakancitasayakayai namah ।
Om tarakanyasakusalayai namah ।
Om tarakanyasavigrahayai namah ।
Om tarakanyasasantustayai namah ।
Om tarakanyasasiddhidayai namah ।
Om tarakanyasanilayayai namah ।
Om tarakanyasapujitayai namah ।
Om tarakanyasasamhrstayai namah ।
Om tarakanyasasiddhidayai namah ॥ 80 ॥

Om tarakanyasasammagnayai namah ।
Om tarakanyasavasinyai namah ।
Om tarakanyasasampurnamantrasiddhividhayinyai namah ।
Om tarakopasakapranayai namah ।
Om tarakopasakapriyayai namah ।
Om tarakopasakasadhyayai namah ।
Om tarakopasakestadayai namah ।
Om tarakopasakasaktayai namah ।
Om tarakopasakarthinyai namah ।
Om tarakopasakaradhyayai namah ॥ 90 ॥

Om tarakopasakasrayayai namah ।
Om tarakasurasantustayai namah ।
Om tarakasurapujitayai namah ।
Om tarakasuranirmanakartryai namah ।
Om tarakavanditayai namah ।
Om tarakasurasammanyayai namah ।
Om tarakasuramanadayai namah ।
Om tarakasurasamsiddhayai namah ।
Om tarakasuradevatayai namah ।
Om tarakasuradehasthayai namah ॥ 100 ॥

Om tarakasurasvargadayai namah ।
Om tarakasurasamsrstayai namah ।
Om tarakasuragarvadayai namah ।
Om tarakasurasamhantryai namah ।
Om tarakasuramardinyai namah ।
Om tarakasurasangramanartakyai namah ।
Om tarakapahayai namah ।
Om tarakasurasangramakarinyai namah ।
Om tarakaribhrte namah ।
Om tarakasurasangramakabandhavrndavanditayai namah ॥ 110 ॥

Om tarakariprasuve namah ।
Om tarakarimatre
Om tarikayai namah ।
Om tarakarimanoharivastrabhusanusasikayai namah ।
Om tarakarividhatryai namah ।
Om tarakarinisevitayai namah ।
Om tarakarivacastustayai namah ।
Om tarakarisusiksitayai namah ।
Om tarakarisusantustayai namah ।
Om tarakarivibhusitayai namah । 120 ।

Om tarakarikrtotsangyai namah ।
Om tarakaripraharsadayai namah ।
Om tamah sampurnasarvangyai namah ।
Om tamoliptakalevarayai namah ।
Om tamovyaptasthalasangayai namah ।
Om tamahpatalasannibhayai namah ।
Om tamohantryai namah ।
Om tamahkartryai namah ।
Om tamahsancarakarinyai namah ।
Om tamogatryai namah । 130 ।

Om tamodatryai namah ।
Om tamahpatryai namah ।
Om tamo’pahayai namah ।
Om tamorasaye namah ।
Om tamonasayai namah ।
Om tamorasivinasinyai namah ।
Om tamorasikrtadhvamsyai namah ।
Om tamorasibhayankaryai namah ।
Om tamogunaprasannasyayai namah ।
Om tamogunasusiddhidayai namah । 140 ।

Om tamogunoktamargasthayai namah ।
Om tamogunavirajitayai namah ।
Om tamogunastutiparayai namah ।
Om tamogunavivardhinyai namah ।
Om tamogunasritaparayai namah ।
Om tamogunavinasinyai namah ।
Om tamogunaksayakaryai namah ।
Om tamogunakalevarayai namah ।
Om tamogunadhvamsatustayai namah ।
Om tamahpare pratisthitayai namah । 150 ।

Om tamobhavabhavapritayai namah ।
Om tamobhavabhavapriyayai namah ।
Om tamobhavabhavasraddhayai namah ।
Om tamobhavabhavasrayayai namah ।
Om tamobhavabhavapranayai namah ।
Om tamobhavabhavarcitayai namah ।
Om tamobhavabhavapratyalidhakumbhasthalasthitayai namah ।
Om tapasvibrndasantustayai namah ।
Om tapasvibrndapustidayai namah ।
Om tapasvibrndasamstutyayai namah । 160 ।

Om tapasvibrndavanditayai namah ।
Om tapasvibrndasampannayai namah ।
Om tapasvibrndaharsadayai namah ।
Om tapasvibrndasampujyayai namah ।
Om tapasvibrndabhusitayai namah ।
Om tapasvicittatalpasthayai namah ।
Om tapasvicittamadhyagayai namah ।
Om tapasvicittacittarhayai namah ।
Om tapasvicittaharinyai namah ।
Om tapasvikalpavalyabhayai namah । 170 ।

Om tapasvikalpapadapyai namah ।
Om tapasvikamadhenave namah ।
Om tapasvikamapurtidayai namah ।
Om tapasvitrananiratayai namah ।
Om tapasvigrhasamsthitayai namah ।
Om tapasvigrharajasriyai namah ।
Om tapasvirajyadayikayai namah ।
Om tapasvimanasaradhyayai namah ।
Om tapasvimanadayikayai namah ।
Om tapasvitapasamhartryai namah । 180 ।

Om tapasvitapasantikrte namah ।
Om tapasvisiddhividyayai namah ।
Om tapasvimantrasiddhikrte namah ।
Om tapasvimantratantresyai namah ।
Om tapasvimantrarupinyai namah ।
Om tapasvimantranipunayai namah ।
Om tapasvikarmakarinyai namah ।
Om tapasvikarmasambhutayai namah ।
Om tapasvikarmasaksinyai namah ।
Om tapassevyayai namah । 190 ।

Om tapobhavyayai namah ।
Om tapobhavyayai namah ।
Om tapassvinyai namah ।
Om tapovasyayai namah ।
Om tapogamyayai namah ।
Om tapogehanivasinyai namah ।
Om tapodhanyayai namah ।
Om tapomanyayai namah ।
Om tapahkanyayai namah ।
Om tapovrtayai namah । 200 ।

Om tapase namah ।
Om tathyayai namah ।
Om tapogopyayai namah ।
Om tapojapyayai namah ।
Om tapo’nrtayai namah ।
Om tapassadhyayai namah ।
Om tapo”radhyayai namah ।
Om tapovandyayai namah ।
Om tapomayyai namah ।
Om tapassandhyayai namah । 210 ।

Om tapovandyayai namah ।
Om tapassannidhyakarinyai namah ।
Om tapodhyeyayai namah ।
Om tapogeyayai namah ।
Om tapastaptayai namah ।
Om tapobalayai namah ।
Om tapoleyayai namah ।
Om tapodeyayai namah ।
Om tapastattvaphalapradayai namah ।
Om tapovighnavaraghnyai namah । 220 ।

Om tapovighnavinasinyai namah ।
Om tapovighnacayadhvamsyai namah ।
Om tapovighnabhayankaryai namah ।
Om tapobhumivarapranayai namah ।
Om tapobhumipatistutayai namah ।
Om tapobhumipatidhyeyayai namah ।
Om tapobhumipatistadayai namah ।
Om tapovanakurangasthayai namah ।
Om tapovanavinasinyai namah ।
Om tapovanagatipritayai namah । 230 ।

Om tapovanaviharinyai namah ।
Om tapovanaphalasaktayai namah ।
Om tapovanaphalapradayai namah ।
Om tapovanasusadhyayai namah ।
Om tapovanasusiddhidayai namah ।
Om tapovanasusevyayai namah ।
Om tapovananivasinyai namah ।
Om tapodhanasusamsevyayai namah ।
Om tapodhanasusadhitayai namah ।
Om tapodhanasusamlinayai namah । 240 ।

Om tapodhanamanomayyai namah ।
Om tapodhananamaskarayai namah ।
Om tapodhanavimuktidayai namah ।
Om tapodhanadhanasadhyayai namah ।
Om tapodhanadhanatmikayai namah ।
Om tapodhanadhanaradhyayai namah ।
Om tapodhanaphalapradayai namah ।
Om tapodhanadhanadhyayai namah ।
Om tapodhanadhanesvaryai namah ।
Om tapodhanadhanapritayai namah । 250 ।

Om tapodhanadhanalayayai namah ।
Om tapodhanajanakirnayai namah ।
Om tapodhanajanasrayayai namah ।
Om tapodhanajanaradhyayai namah ।
Om tapodhanajanaprasuve
Om tapodhanajanapranayai namah ।
Om tapodhanajanestadayai namah ।
Om tapodhanajanasadhyayai namah ।
Om tapodhanajanesvaryai namah ।
Om tarunasrkprapannartayai namah । 260 ।

Om tarunasrkpratarpitayai namah ।
Om tarunasrksamudrasthayai namah ।
Om tarunasrkpraharsadayai namah ।
Om tarunasrksusantustayai namah ।
Om tarunasrgvilepitayai namah ।
Om tarunasrnnadipranayai namah ।
Om tarunasrgvibhusanayai namah ।
Om tarunainabalipritayai namah ।
Om tarunainabalipriyayai namah ।
Om tarunainabalipranayai namah । 270 ।

Om tarunainabalistadayai namah ।
Om tarunajabalipritayai namah ।
Om tarunajabalipriyayai namah ।
Om tarunajabalighranayai namah ।
Om tarunajabaliprabhuje namah ।
Om tarunadityasankasayai namah ।
Om tarunadityavigrahayai namah ।
Om tarunadityarucirayai namah ।
Om tarunadityanirmalayai namah ।
Om tarunadityanilayayai namah । 280 ।

Om tarunadityamandalayai namah ।
Om tarunadityalalitayai namah ।
Om tarunadityakundalayai namah ।
Om tarunarkasamajyotsnayai namah ।
Om tarunarkasamaprabhayai namah ।
Om tarunarkapratikasayai namah ।
Om tarunarkapravardhitayai namah ।
Om tarunarunanetrayai namah ।
Om tarunarunalocanayai namah ।
Om tarunarunagatrayai namah । 290 ।

Om tarunarunabhusanayai namah ।
Om tarunidattasanketayai namah ।
Om tarunidattabhusanayai namah ।
Om taruniganasantustayai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om tarunimanyai namah ।
Om tarunimanisamsevyayai namah ।
Om tarunimanivanditayai namah ।
Om tarunimanisantustayai namah ।
Om tarunimanipujitayai namah । 300 ।

Om tarunibrndasamvandyayai namah ।
Om tarunibrndavanditayai namah ।
Om tarunibrndasamstutyayai namah ।
Om tarunibrndamanadayai namah ।
Om tarunibrndamadhyasthayai namah ।
Om tarunibrndavestitayai namah ।
Om tarunibrndasampritayai namah ।
Om tarunibrndabhusitayai namah ।
Om tarunijapasamsiddhayai namah ।
Om tarunijapamoksadayai namah । 310 ।

Om tarunipujakasaktayai namah ।
Om tarunipujakarthinyai namah ।
Om tarunipujakasridayai namah ।
Om tarunipujakartihayai namah ।
Om tarunipujakapranayai namah ।
Om taruninindakartidayai namah ।
Om tarunikotinilayayai namah ।
Om tarunikotivigrahayai namah ।
Om tarunikotimadhyasthayai namah ।
Om tarunikotivestitayai namah । 320 ।

Om tarunikotidussadhyayai namah ।
Om tarunikotivigrahayai namah ।
Om tarunikotirucirayai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om tarunisvaryai namah ।
Om tarunimaniharadhyayai namah ।
Om tarunimanikundalayai namah ।
Om tarunimanisantustayai namah ।
Om tarunimanimanditayai namah ।
Om tarunisaranipritayai namah । 330 ।

Om tarunisaraniratayai namah ।
Om tarunisaranisthanayai namah ।
Om tarunisaranimatayai namah ।
Om taranimandalasridayai namah ।
Om taranimandalesvaryai namah ।
Om taranimandalasraddhayai namah ।
Om taranimandalasthitayai namah ।
Om taranimandalarghyadhyayai namah ।
Om taranimandalarcitayai namah ।
Om taranimandaladhyeyayai namah । 340 ।

Om taranibhavasagarayai namah ।
Om taranikaranasaktayai namah ।
Om taranitaksakarcitayai namah ।
Om taranitaksakasridayai namah ।
Om taranitaksakarthinyai namah ।
Om taryai namah ।
Om taranasilayai namah ।
Om taritaranatarinyai namah ।
Om taritaranasamvedyayai namah ।
Om taritaranakarinyai namah । 350 ।

Om tarurupayai namah ।
Om tarupasthayai namah ।
Om tarave namah ।
Om tarulatamayyai namah ।
Om tarurupayai namah ।
Om tarusthayai namah ।
Om tarumadhyanivasinyai namah ।
Om taptakancanagehasthayai namah ।
Om taptakancanabhumikayai namah ।
Om taptakancanaprakarayai namah । 360 ।

Om taptakancanapadukayai namah ।
Om taptakancanadiptangyai namah ।
Om taptakancanasannibhayai namah ।
Om taptakancanagaurangyai namah ।
Om taptakancanamancagayai namah ।
Om taptakancanavastradhyayai namah ।
Om taptakancanarupinyai namah ।
Om taptakancanamadhyasthayai namah ।
Om taptakancanakarinyai namah ।
Om taptakancanamasarcyayai namah । 370 ।

Om taptakancanapatrabhuje namah ।
Om taptakancanasailasthayai namah ।
Om taptakancanakundalayai namah ।
Om taptakancanaksetradhyayai namah ।
Om taptakancanadandadhrse namah ।
Om taptakancanabhusadhyayai namah ।
Om taptakancanadanadayai namah ।
Om taptakancanadevesyai namah ।
Om taptakancanacapadhrse namah ।
Om taptakancanatunadhyayai namah । 380 ।

Om taptakancanabanabhrte
Om talatalavidhatryai namah ।
Om talatalavidhayinyai namah ।
Om talatalasvarupesyai namah ।
Om talatalaviharinyai namah ।
Om talatalajanasadhyayai namah ।
Om talatalajanesvaryai namah ।
Om talatalajanaradhyayai namah ।
Om talatalajanarthadayai namah ।
Om talatalajayabhaksyai namah । 390 ।

Om talatalajacancalayai namah ।
Om talatalajaratnadhyayai namah ।
Om talatalajadevatayai namah ।
Om tatinisthanarasikayai namah ।
Om tatinitatavasinyai namah ।
Om tatinyai namah ।
Om tatinitiragaminyai namah ।
Om tatinipriyayai namah ।
Om tatiniplavanapritayai namah ।
Om tatiniplavanodyatayai namah । 400 ।

Om tatiniplavanaslaghyayai namah ।
Om tatiniplavanarthadayai namah ।
Om tatalasyayai namah ।
Om tatasthanayai namah ।
Om tatesyai namah ।
Om tatavasinyai namah ।
Om tatapujyayai namah ।
Om tataradhyayai namah ।
Om tataromamukharthinyai namah ।
Om tatajayai namah । 410 ।

Om tatarupayai namah ।
Om tatasthayai namah ।
Om tatacancalayai namah ।
Om tatasannidhigehasthasahitayai namah ।
Om tatasayinyai namah ।
Om taranginyai namah ।
Om tarangabhayai namah ।
Om tarangayatalocanayai namah ।
Om tarangasamadurdharsayai namah ।
Om tarangasamacancalayai namah । 420 ।

Om tarangasamadirghangyai namah ।
Om tarangasamavardhitayai namah ।
Om tarangasamasamvrddhaye namah ।
Om tarangasamanirmalayai namah ।
Om tadagamadhyanilayayai namah ।
Om tadagamadhyasambhavayai namah ।
Om tadagaracanaslaghyayai namah ।
Om tadagaracanodyatayai namah ।
Om tadagakumudamodyai namah ।
Om tadagesyai namah । 430 ।

Om tadaginyai namah ।
Om tadaganirasamsnatayai namah ।
Om tadaganiranirmalayai namah ।
Om tadagakamalagarayai namah ।
Om tadagakamalalayayai namah ।
Om tadagakamalantassthayai namah ।
Om tadagakamalodyatayai namah ।
Om tadagakamalangyai namah ।
Om tadagakamalananayai namah ।
Om tadagakamalapranayai namah । 440 ।

Om tadagakamaleksanayai namah ।
Om tadagaraktapadmasthayai namah ।
Om tadagasvetapadmagayai namah ।
Om tadaganilapadmabhayai namah ।
Om tadaganilapadmabhrte namah ।
Om tanvai namah ।
Om tanugatayai namah ।
Om tanvyai namah ।
Om tanvangyai namah ।
Om tanudharinyai namah । 450 ।

Om tanurupayai namah ।
Om tanugatayai namah ।
Om tanudhrse namah ।
Om tanurupinyai namah ।
Om tanusthayai namah ।
Om tanumadhyangyai namah ।
Om tanukrte namah ।
Om tanumangalayai namah ।
Om tanusevyayai namah ।
Om tanujayai namah । 460 ।

Om tanujatanusambhavayai namah ।
Om tanubhrte namah ।
Om tanusambhutayai namah ।
Om tanudayai namah ।
Om tanukarinyai namah ।
Om tanubhrte namah ।
Om tanusamhantryai namah ।
Om tanusancarakarinyai namah ।
Om tathyavace namah ।
Om tathyavacanayai namah । 470 ।

Om tathyakrte namah ।
Om tathyavadinyai namah ।
Om tathyabhrte namah ।
Om tathyacaritayai namah ।
Om tathyadharmanuvartinyai namah ।
Om tathyabhuje namah ।
Om tathyagamanayai namah ।
Om tathyabhaktivarapradayai namah ।
Om tathyanicesvaryai namah ।
Om tathyacittacarasusiddhidayai namah । 480 ।

Om tarkyayai namah ।
Om tarkyasvabhavayai namah ।
Om tarkadayai namah ।
Om tarkakrte namah ।
Om tarkadhyapanamadhyasthayai namah ।
Om tarkadhyapanakarinyai namah ।
Om tarkadhyapanasantustayai namah ।
Om tarkadhyapanarupinyai namah ।
Om tarkadhyapanasamsilayai namah ।
Om tarkarthapratipaditayai namah । 490 ।

Om tarkadhyapanasantrptayai namah ।
Om tarkarthapratipadinyai namah ।
Om tarkavadasritapadayai namah ।
Om tarkavadavivardhinyai namah ।
Om tarkavadaikanipunayai namah ।
Om tarkavadapracarinyai namah ।
Om tamaladalasyamangyai namah ।
Om tamaladalamalinyai namah ।
Om tamalavanasanketayai namah ।
Om tamalapuspapujitayai namah । 500 ।

Om tagaryai namah ।
Om tagararadhyayai namah ।
Om tagararcitapadukayai namah ।
Om tagarasraksusantustayai namah ।
Om tagarasragvirajitayai namah ।
Om tagarahutisantustayai namah ।
Om tagarahutikirtidayai namah ।
Om tagarahutisamsiddhayai namah ।
Om tagarahutimanadayai namah ।
Om tadite namah । 510 ।

Om tadillatakarayai namah ।
Om tadiccancalalocanayai namah ।
Om tadillatayai namah ।
Om tadittanvyai namah ।
Om tadiddiptayai namah ।
Om taditprabhayai namah ।
Om tadrupayai namah ।
Om tatsvarupesyai namah ।
Om tanmayyai namah ।
Om tattvarupinyai namah । 520 ।

Om tatsthanadananiratayai namah ।
Om tatkarmaphaladayinyai namah ।
Om tattvakrte namah ।
Om tattvadayai namah ।
Om tattvayai namah ।
Om tattvavide namah ।
Om tattvatarpitayai namah ।
Om tattvarcyayai namah ।
Om tattvapujyayai namah ।
Om tattvarghyayai namah । 530 ।

Om tattvarupinyai namah ।
Om tattvajnanapradanesyai namah ।
Om tattvajnanasumoksadayai namah ।
Om tvaritayai namah ।
Om tvaritapritayai namah ।
Om tvaritartivinasinyai namah ।
Om tvaritasavasantustayai namah ।
Om tvaritasavatarpitayai namah ।
Om tvagvastrayai namah ।
Om tvakparidhanayai namah । 540 ।

Om taralayai namah ।
Om taraleksanayai namah ।
Om taraksucarmavasanayai namah ।
Om taraksutvagvibhusanayai namah ।
Om taraksave namah ।
Om taraksupranayai namah ।
Om taraksuprsthagaminyai namah ।
Om taraksuprsthasamsthanayai namah ।
Om taraksuprsthavasinyai namah ।
Om udaistarpitayai namah । 550 ।

Om tarpanasayai namah ।
Om tarpanasaktamanasayai namah ।
Om tarpananandahrdayayai namah ।
Om tarpanadhipataye namah ।
Om tataye namah ।
Om trayimayyai namah ।
Om trayisevyayai namah ।
Om trayipujyayai namah ।
Om trayikathayai namah ।
Om trayibhavyayai namah । 560 ।

Om trayibhavyayai namah ।
Om trayihavyayai namah ।
Om trayiyutayai namah ।
Om tryaksaryai namah ।
Om tryaksaresanyai namah ।
Om tryaksarisighrasiddhidayai namah ।
Om tryaksaresyai namah ।
Om tryaksaristhayai namah ।
Om tryaksaripurusaspadayai namah ।
Om tapanayai namah । 570 ।

Om tapanestayai namah ।
Om tapase namah ।
Om tapanakanyakayai namah ।
Om tapanamsusamasahyayai namah ।
Om tapanakotikantibhrte namah ।
Om tapaniyayai namah ।
Om talpagatayai namah ।
Om talpayai namah ।
Om talpavidhayinyai namah ।
Om talpakrte namah । 580 ।

Om talpagayai namah ।
Om talpadatryai namah ।
Om talpalatasrayayai namah ।
Om tapaniyalataratryai namah ।
Om tapaniyamsuprarthinyai namah ।
Om tapaniyapradayai namah ।
Om taptayai namah ।
Om tapaniyadrisamsthitayai namah ।
Om talpesyai namah ।
Om talpadayai namah । 590 ।

Om talpasamsthitayai namah ।
Om talpavallabhayai namah ।
Om talpapriyayai namah ।
Om talparatayai namah ।
Om talpanirmanakarinyai namah ।
Om tarasapujanasaktayai namah ।
Om tarasavaradayinyai namah ।
Om tarasasiddhisandhatryai namah ।
Om tarasamoksadayinyai namah ।
Om tapasyai namah । 600 ।

Om tapasaradhyayai namah ।
Om tapasartivinasinyai namah ।
Om tapasartayai namah ।
Om tapasasriyai namah ।
Om tapasapriyavadinyai namah ।
Om tapasanandahrdayayai namah ।
Om tapasanandadayinyai namah ।
Om tapasasritapadabjayai namah ।
Om tapasasaktamanasayai namah ।
Om tamasyai namah । 610 ।

Om tamasipujyayai namah ।
Om tamasipranayotsukayai namah ।
Om tamasyai namah ।
Om tamasipritayai namah ।
Om tamasisighrasiddhidayai namah ।
Om talesyai namah ।
Om talabhuje namah ।
Om taladatryai namah ।
Om talopamastanyai namah ।
Om talavrksasthitayai namah । 620 ।

Om talavrksajayai namah ।
Om talarupinyai namah ।
Om tarksyayai namah ।
Om tarksyasamarudhayai namah ।
Om tarksyesyai namah ।
Om tarksyapujitayai namah ।
Om tarksyesvaryai namah ।
Om tarksyamatre namah ।
Om tarksyesivaradayinyai namah ।
Om tapyai namah । 630 ।

Om tapinyai namah ।
Om tapasamhantryai namah ।
Om tapanasinyai namah ।
Om tapadatryai namah ।
Om tapakartryai namah ।
Om tapavidhvamsakarinyai namah ।
Om trasakartryai namah ।
Om trasadatryai namah ।
Om trasahartryai namah ।
Om trasahayai namah । 640 ।

Om trasitayai namah ।
Om trasarahitayai namah ।
Om trasanirmulakarinyai namah ।
Om tranakrte namah ।
Om tranasamsilayai namah ।
Om tanesyai namah ।
Om tanadayinyai namah ।
Om tanaganaratayai namah ।
Om tanakarinyai namah ।
Om tanagayinyai namah । 650 ।

Om tarunyamrtasampurnayai namah ।
Om tarunyamrtavaridhyai namah ।
Om tarunyamrtasantustayai namah ।
Om tarunyamrtatarpitayai namah ।
Om tarunyamrtapurnangyai namah ।
Om tarunyamrtavigrahayai namah ।
Om tarunyagunasampannayai namah ।
Om tarunyoktivisaradayai namah ।
Om tambulyai namah ।
Om tambulesanyai namah । 660 ।

Om tambulacarvanodyatayai namah ।
Om tambulapuritasyayai namah ।
Om tambularunitadharayai namah ।
Om tatankaratnavikhyatyai namah ।
Om tatankaratnabhusinyai namah ।
Om tatankaratnamadhyasthayai namah ।
Om tatankadvayabhusitayai namah ।
Om tithisayai namah ।
Om tithisampujyayai namah ।
Om tithisthayai namah । 670 ।

Om tithirupinyai namah ।
Om tithitritayavastavyayai namah ।
Om tithisavaradayinyai namah ।
Om tilottamadikaradhyayai namah ।
Om tilottamadikaprabhayai namah ।
Om tilottamayai namah ।
Om tilapreksayai namah ।
Om tilaradhyayai namah ।
Om tilarcitayai namah ।
Om tilabhuje namah । 680 ।

Om tilasandatryai namah ।
Om tilatustayai namah ।
Om tilalayayai namah ।
Om tiladayai namah ।
Om tilasankasayai namah ।
Om tilatailavidhayinyai namah ।
Om tilatailopaliptangyai namah ।
Om tilatailasugandhinyai namah ।
Om tilajyahomasantustayai namah ।
Om tilajyahomasiddhidayai namah । 690 ।

Om tilapuspanjalipritayai namah ।
Om tilapuspanjalipriyayai namah ।
Om tilapuspanjalisresthayai namah ।
Om tilapuspabhanasinyai namah ।
Om tilakasritasindurayai namah ।
Om tilakankitacandanayai namah ।
Om tilakahrtakasturyai namah ।
Om tilakamodamohinyai namah ।
Om trigunayai namah ।
Om trigunakarayai namah । 700 ।

Om trigunanvitavigrahayai namah ।
Om trigunakaravikhyatayai namah ।
Om trimurtaye namah ।
Om trigunatmikayai namah ।
Om trisirase namah ।
Om tripuresanyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om tripuresvaryai namah ।
Om tripuresyai namah ।
Om trilokasthayai namah । 710 ।

Om tripuryai namah ।
Om tripurambikayai namah ।
Om tripurarisamaradhyayai namah ।
Om tripurarivarapradayai namah ।
Om tripurarisirobhusayai namah ।
Om tripurarisukhapradayai namah ।
Om tripuraristasandatryai namah ।
Om tripuraristadevatayai namah ।
Om tripurarikrtardhangyai namah ।
Om tripurarivilasinyai namah । 720 ।

Om tripurasurasamhantryai namah ।
Om tripurasuramardinyai namah ।
Om tripurasurasamsevyayai namah ।
Om tripurasuravaryapayai namah ।
Om trikutayai namah ।
Om trikutaradhyayai namah ।
Om trikutarcitavigrahayai namah ।
Om trikutacalamadhyasthayai namah ।
Om trikutacalavasinyai namah ।
Om trikutacalasanjatayai namah । 730 ।

Om trikutacalanirgatayai namah ।
Om trijatayai namah ।
Om trijatesanyai namah ।
Om trijatavaradayinyai namah ।
Om trinetresyai namah ।
Om trinetrayai namah ।
Om trinetravaravarninyai namah ।
Om trivalyai namah ।
Om trivaliyuktayai namah ।
Om trisulavaradharinyai namah । 740 ।

Om trisulesyai namah ।
Om trisulisyai namah ।
Om trisulabhrte namah ।
Om trisulinyai namah ।
Om trimanave namah ।
Om trimanupasyayai namah ।
Om trimanupasakesvaryai namah ।
Om trimanujapasantustayai namah ।
Om trimanosturnasiddhidayai namah ।
Om trimanupujanapritayai namah । 750 ।

Om trimanudhyanamoksadayai namah ।
Om trividhayai namah ।
Om trividhabhaktyai namah ।
Om trimatayai namah ।
Om trimatesvaryai namah ।
Om tribhavasthayai namah ।
Om tribhavesyai namah ।
Om tribhavaparipuritayai namah ।
Om tritattvatmane namah ।
Om tritattvesyai namah । 760 ।

Om tritattvajnayai namah ।
Om tritattvadhrse namah ।
Om tritattvacamanapritayai namah ।
Om tritattvacamanestadayai namah ।
Om trikonasthayai namah ।
Om trikonesyai namah ।
Om trikonacakravasinyai namah ।
Om trikonacakramadhyasthayai namah ।
Om trikonabindurupinyai namah ।
Om trikonayantrasamsthanayai namah । 770 ।

Om trikonayantrarupinyai namah ।
Om trikonayantrasampujyayai namah ।
Om trikonayantrasiddhidayai namah ।
Om trivarnadhyayai namah ।
Om trivarnesyai namah ।
Om trivarnopasirupinyai namah ।
Om trivarnasthayai namah ।
Om trivarnadhyayai namah ।
Om trivarnavaradayinyai namah ।
Om trivarnadyayai namah । 780 ।

Om trivarnarcyayai namah ।
Om trivargaphaladayinyai namah ।
Om trivargadhyayai namah ।
Om trivargesyai namah ।
Om trivargadyaphalapradayai namah ।
Om trisandhyarcyayai namah ।
Om trisandhyesyai namah ।
Om trisandhyaradhanestadayai namah ।
Om trisandhyarcanasantustayai namah ।
Om trisandhyajapamoksadayai namah । 790 ।

Om tripadaradhitapadayai namah ।
Om tripadayai namah ।
Om tripadesvaryai namah ।
Om tripadapratipadyesyai namah ।
Om tripadapratipadikayai namah ।
Om trisaktyai namah ।
Om trisaktisyai namah ।
Om trisaktestaphalapradayai namah ।
Om trisaktestayai namah ।
Om trisaktistayai namah । 800 ।

Om trisaktiparivestitayai namah ।
Om trivenyai namah ।
Om trivenistriyai namah ।
Om trivenimadhavarcitayai namah ।
Om trivenijalasantustayai namah ।
Om trivenisnanapunyadayai namah ।
Om trivenijalasamsnatayai namah ।
Om trivenijalarupinyai namah ।
Om trivenijalaputangyai namah ।
Om trivenijalapujitayai namah । 810 ।

Om trinadisthayai namah ।
Om trinadisyai namah ।
Om trinadimadhyagaminyai namah ।
Om trinadisandhyasanchreyayai namah ।
Om trinadyai namah ।
Om trikotinyai namah ।
Om tripancasate namah ।
Om trirekhayai namah ।
Om trisaktipathagaminyai namah ।
Om tripathasthayai namah । 820 ।

Om trilokesyai namah ।
Om trikotikulamoksadayai namah ।
Om triramesyai namah ।
Om triramarcyayai namah ।
Om triramavaradayinyai namah ।
Om tridasasritapadabjayai namah ।
Om tridasalayacancalayai namah ।
Om tridasayai namah ।
Om tridasaprarthyayai namah ।
Om tridasasuvarapradayai namah । 830 ।

Om tridasaisvaryasampannayai namah ।
Om tridasesvarasevitayai namah ।
Om triyamarcyayai namah ।
Om triyamesyai namah ।
Om triyamanantasiddhidayai namah ।
Om triyamesadhikajyotsnayai namah ।
Om triyamesadhikananayai namah ।
Om triyamanathavatsaumyayai namah ।
Om triyamanathabhusanayai namah ।
Om triyamanathalavanyaratnatiyutananayai namah । 840 ।

Om trikalasthayai namah ।
Om trikalajnayai namah ।
Om trikalajnatvakarinyai namah ।
Om trikalesyai namah ।
Om trikalarcyayai namah ।
Om trikalajnatvadayinyai namah ।
Om tirabhuje namah ।
Om tiragayai namah ।
Om tirasaritayai namah ।
Om tiravasinyai namah । 850 ।

Om tirabhugdesasanjatayai namah ।
Om tirabhugdesasamsthitayai namah ।
Om tigmayai namah ।
Om tigmamsusankasayai namah ।
Om tigmamsukrodasamsthitayai namah ।
Om tigmamsukotidiptangyai namah ।
Om tigmamsukotivigrahayai namah ।
Om tiksnayai namah ।
Om tiksnatarayai namah ।
Om tiksnamahisasurasamsthitayai namah । 860 ।

tiksnakartrilasatpanaye
Om tiksnasivaradharinyai namah ।
Om tivrayai namah ।
Om tivragataye namah ।
Om tivrasurasanghavinasinyai namah ।
Om tivrastanagabharanayai namah ।
Om tivramundavibhusanayai namah ।
Om tirthatmikayai namah ।
Om tirthamayyai namah ।
Om tirthesyai namah । 870 ।

Om tirthapujitayai namah ।
Om tirtharajesvaryai namah ।
Om tirthaphaladayai namah ।
Om tirthadanadayai namah ।
Om tumulyai namah ।
Om tumulaprajnyai namah ।
Om tumulasuraghatinyai namah ।
Om tumulaksatajapritayai namah ।
Om tumulangananartakyai namah ।
Om turagyai namah । 880 ।

Om turagarudhayai namah ।
Om turangaprsthagaminyai namah ।
Om turangagamanahladayai namah ।
Om turangavegagaminyai namah ।
Om turiyayai namah ।
Om tulanayai namah ।
Om tulyayai namah ।
Om tulyavrttaye namah ।
Om tulyakrte namah ।
Om tulanesyai namah । 890 ।

Om tularajnyai namah ।
Om tularajnitvasuksmavide namah ।
Om tumbikayai namah ।
Om tumbikapatrabhojanayai namah ।
Om tumbikarthinyai namah ।
Om tulasyai namah ।
Om tulasivaryayai namah ।
Om tulajayai namah ।
Om tulajesvaryai namah ।
Om tusagnivratasantustayai namah । 900 ।

Om tusagnaye namah ।
Om tusarasikrte namah ।
Om tusarakarasitangyai namah ।
tusarakarapurtikrte
Om tusaradraye namah ।
Om tusaradrisutayai namah ।
Om tuhinadidhitaye namah ।
Om tuhinacalakanyayai namah ।
Om tuhinacalavasinyai namah ।
Om turyavargesvaryai namah । 910 ।

Om turyavargadayai namah ।
Om turyavedadayai namah ।
Om turyavaryatmikayai namah ।
Om turyayai namah ।
Om turyesvarasvarupinyai namah ।
Om tustidayai namah ।
Om tustikrte namah ।
Om tustyai namah ।
Om tuniradvayaprsthadhrse namah ।
Om tumburajnanasantustayai namah । 920 ।

Om tustasamsiddhidayinyai namah ।
Om turnarajyapradayai namah ।
Om turnagadgadayai namah ।
Om turnapadyadayai namah ।
Om turnapandityasandatryai namah ।
Om turnayai namah ।
Om turnabalapradayai namah ।
Om trtiyayai namah ।
Om trtiyesyai namah ।
Om trtiyatithipujitayai namah । 930 ।

Om trtiyacandracudesyai namah ।
Om trtiyacandrabhusanayai namah ।
Om trptyai namah ।
Om trptikaryai namah ।
Om trptayai namah ।
Om trsnayai namah ।
Om trsnavivardhinyai namah ।
Om trsnapurnakaryai namah ।
Om trsnanasinyai namah ।
Om trsitayai namah । 940 ।

Om trsayai namah ।
Om tretasamsadhitayai namah ।
Om tretayai namah ।
Om tretayugaphalapradayai namah ।
Om trailokyapujyayai namah ।
Om trailokyadatryai namah ।
Om trailokyasiddhidayai namah ।
Om trailokyesvaratadatryai namah ।
Om trailokyaparamesvaryai namah ।
Om trailokyamohanesanyai namah । 950 ।

Om trailokyarajyadayinyai namah ।
Om taitrisakhesvaryai namah ।
Om taitrisakhayai namah ।
Om taitravivekavide namah ।
Om torananvitagehasthayai namah ।
Om toranasaktamanasayai namah ।
Om tolakasvarnasandatryai namah ।
Om tolakasvarnakankanayai namah ।
Om tomarayudharupayai namah ।
Om tomarayudhadharinyai namah । 960 ।

Om tauryatrikesvaryai namah ।
Om tauryatrikyai namah ।
Om tauryatrikotsukyai namah ।
Om tantrakrte namah ।
Om tantravatsuksmayai namah ।
Om tantramantrasvarupinyai namah ।
Om tantrakrte namah ।
Om tantrasampujyayai namah ।
Om tantresyai namah ।
Om tantrasammatayai namah । 970 ।

Om tantrajnayai namah ।
Om tantravide namah ।
Om tantrasadhyayai namah ।
Om tantrasvarupinyai namah ।
Om tantrasthayai namah ।
Om tantrajayai namah ।
Om tantryai namah ।
Om tantrabhrte namah ।
Om tantramantradayai namah ।
Om tantradyayai namah । 980 ।

Om tantragayai namah ।
Om tantrayai namah ।
Om tantrarcyayai namah ।
Om tantrasiddhidayai namah ।
Om tantravijnayai namah ।
Om tantraratayai namah ।
Om tantragopyayai namah ।
Om tantrikyai namah ।
Om tarasvarena mahitayai namah ।
Om tantracaraphalapradayai namah । 990 ।

apurna takaradi sritarasahasranamavali namavalih ।
margavidbhih upasakaih puraniya ।
Namavai is incomplete to be filled in by those worshippers who are capable of doing so.

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Tara:
1000 Names of Sri Tara – Sahasranamavali 1 Takaradi in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *