1000 Names Of Sri Tara – Sahasranamavali 1 Takaradi In Kannada

॥ Tara Sahasranamavali 1 Takaradi Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ 1 ತಕಾರಾದಿ ॥

1. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವಾರಿಮಧ್ಯವಿಲಸಚ್ಛ್ವೇತಾಮ್ಬುಜನ್ಮಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಕರ್ತ್ರೀಖಡ್ಗಕಪಾಲನೀಲನಲಿನೈಃ ರಾಜತ್ಕರಾಂ ನೀಲಭಾಮ್ ॥

ಕಾಂಚೀಕುಂಡಲಹಾರಕಂಕಣಲಸತ್ಕೇಯೂರಮಂಜೀರಕಾಮ್ ।
ಆಪ್ತೈರ್ನಾಗವರೈರ್ವಿಭೂಷಿತತನುಂ ಚಾರಕ್ತನೇತ್ರತ್ರಯಾಮ್ ॥

ಪಿಂಗೈಕಾಗ್ರಜಟಾಂ ಲಸತ್ಸುರಸನಾಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನನಾಮ್ ।
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಾಪಿ ವರಂ ಕಟೌ ವಿದಧತೀಂ ಶ್ವೇತಾಸ್ಥಿಪಟ್ಟಾಲಿಕಾಮ್ ॥

ಅಕ್ಷೇಭ್ಯೇಣ ವಿರಾಜಮಾನಶಿರಸಂ ಸ್ಮೇರಾನನಾಮ್ಭೋರುಹಾಮ್ ।
ತಾರಂ ಶಾವಹೃದಾಸನಾಂ ದೃಢಕುಚಾಮಮ್ಬಾಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಂ ಭಜೇ ॥

2. ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಾಂ ಶಾರದಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿಂ ಸದ್ಭೂಷಣಾಂ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸಾಮ್ ।
ಕರ್ತ್ರೀಕಪಾಲಾನ್ವಿತಪಾದಪದ್ಮಾಂ ತಾರಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಪ್ರಭಜೇಽಖಿಲರ್ದ್ಧ್ಯೈ ॥

3. ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಾರ್ಪಿತಾಂಘ್ರಿಶವಹೃದ್ಘೋರಾಟ್ಟಹಾಸಾ ಪರಾ ।
ಖಡ್ಗೇನ್ದೀವರಕರ್ತ್ರಿಖರ್ಪರಭುಜಾ ಹುಂಕಾರಬೀಜೋದ್ಭವಾ ॥

ಖರ್ವಾ ನೀಲವಿಶಾಲಪಿಂಗಲಜಟಾಜೂಟೈಕನಾಗೈರ್ಯುತಾ ।
ಜಾಡ್ಯಂ ನ್ಯಸ್ಯ ಕಪಾಲಕೇ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಹನ್ತ್ಯುಗ್ರತಾರಾ ಸ್ವಯಮ್ ॥

4. ಸಾತ್ತ್ವಿಕಮೂರ್ತಿಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಹಂಸಸ್ಥಾಂ ಮುಕ್ತಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾಮಷ್ಟಭುಜೈರ್ದಧಾನಾಂ ಕುಂಡಿಕಾಮ್ಬುಜೇ ॥

ವರಾಭಯೇ ಪಾಶಶಕ್ತೀ ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೇ ।
ಶಬ್ದಪಾಥೋನಿಧೇರ್ಮಧ್ಯೇ ತಾರಾಂ ಸ್ಥಿತಿಕರೀಂ ಭಜೇ ॥

5. ರಾಜಸಮೂರ್ತಿಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಾಂ ರಕ್ತಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಂ ಹೇಮಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ಏಕವಕ್ತ್ರಾಂ ವೇದಸಂಖ್ಯೈರ್ಭುಜೈಃ ಸಮ್ಬಿಭ್ರತೀಂ ಕ್ರಮಾತ್ ॥

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಪಾನಪಾತ್ರಮಭಯಂ ವರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಸ್ಥಿತಾಂ ವನ್ದೇ ತಾರಾಂ ಸ್ಥಿತಿಪರಾಯಣಾಮ್ ॥

6. ತಾಮಸಮೂರ್ತಿಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ನೌಸಂಸ್ಥಾಮಸ್ಥ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ನವವಕ್ತ್ರಾಂ ಭುಜೈರಷ್ಟಾದಶಭಿರ್ದಧತೀಂ ವರಮ್ ॥

ಅಭಯಂ ಪರಶುಂ ದರ್ವೀಂ ಖಡ್ಗಂ ಪಾಶುಪತಂ ಹಲಮ್ ।
ಭಿನ್ದಿಂ ಶೂಲಂ ಚ ಮುಸಲಂ ಕರ್ತ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಂ ತ್ರಿಶೀರ್ಷಕಮ್ ॥

ಸಂಹಾರಾಸ್ತ್ರಂ ವಜ್ರಪಾಶೌ ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಗದಯಾ ಸಹ ।

ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾದಿ ಪಂಚಾರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾನ್ಯಾವೇದವೀರ್ಯಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಹಿತಾವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರಾತ್ರಿಸಮುತ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರಾತ್ರಿವರೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರಾತ್ರಿಜಪಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ತಾರಾರಾತ್ರಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರಾಜ್ಞೀಸ್ವಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರಾಜ್ಞೀವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರಾಜ್ಞೀಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರಾಜ್ಞೀಪ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಹೃತ್ಪಂಕಜಾಗಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಹೃತ್ಪಂಕಜಾಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಹೃತ್ಪಂಕಜಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಹೃತ್ಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ತಾರಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗಣಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗಣಸಮಾಕೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗಣನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರತ್ನಾನ್ವಿತವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗಣರಣಾಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಕೃತ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗಣಕೃತಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ತಾರಾಗಣಕೃತಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗಣಕೃತಾಗಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗಣನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗುಣಗಣಾಕೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗುಣಗಣಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗುಣಗಣಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗುಣಗಣಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ತಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಮೃತತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ತಾರಹವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಾಶಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಹಾರಶೋಭಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾವೇಷ್ಟಿತಾಂಗಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಹಂಸಕಾಕೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಕೃತಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಂಗದಶೋಭಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ತಾರಕಾಶ್ರಿತಕಂಕಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಂಚಿತಕಾಂಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ವಿತಭಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಚಿತ್ರವಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸನಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಕೀರ್ಣಮುಕುಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಶ್ರಿತಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ವಿತತಾಟಂಕಯುಗ್ಮಗಂಡಸ್ಥಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾವರದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ತಾರಕಾದತ್ತಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಂಚಿತಸಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಂಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಮ್ಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕೋಪಾಸಕಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕೋಪಾಸಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕೋಪಾಸಕಾಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕೋಪಾಸಕೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕೋಪಾಸಕಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕೋಪಾಸಕಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕೋಪಾಸಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ತಾರಕೋಪಾಸಕಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಮ್ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಮಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರದೇಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸ್ವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಸೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಗರ್ವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಗ್ರಾಮನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಗ್ರಾಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಗ್ರಾಮಕಬನ್ಧವೃನ್ದವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ತಾರಕಾರಿಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಮಾತ್ರೇ
ಓಂ ತಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಮನೋಹಾರಿವಸ್ತ್ರಭೂಷಾನುಶಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿವಚಸ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಸುಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ತಾರಕಾರಿಕೃತೋತ್ಸಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಿಪ್ರಹರ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಸರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಲಿಪ್ತಕಲೇವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋವ್ಯಾಪ್ತಸ್ಥಲಾಸಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಃಪಟಲಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಃಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಃಸಂಚಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ತಮೋದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಃಪಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಽಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋನಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋರಾಶಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋರಾಶಿಕೃತಧ್ವಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋರಾಶಿಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣಸುಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ತಮೋಗುಣೋಕ್ತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣಸ್ತುತಿಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣಾಶ್ರಿತಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣಕಲೇವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣಧ್ವಂಸತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಃಪಾರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯೈ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ತಮೋಭವಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಭವಭವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಭವಭವಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಭವಭವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಭವಭವಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಭವಭವಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಭವಭವಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಕುಮ್ಭಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಬೃನ್ದಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಬೃನ್ದಪುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಬೃನ್ದಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ತಪಸ್ವಿಬೃನ್ದವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಬೃನ್ದಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಬೃನ್ದಹರ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಬೃನ್ದಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಬೃನ್ದಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಚಿತ್ತತಲ್ಪಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಚಿತ್ತಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಚಿತ್ತಚಿತ್ತಾರ್ಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಚಿತ್ತಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಕಲ್ಪವಲ್ಯಾಭಾಯೈ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ತಪಸ್ವಿಕಲ್ಪಪಾದಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಕಾಮಪೂರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿತ್ರಾಣನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಗೃಹಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಗೃಹರಾಜಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿರಾಜ್ಯದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಮಾನಸಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಮಾನದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿತಾಪಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ತಪಸ್ವಿತಾಪಶಾನ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಸಿದ್ಧಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಮನ್ತ್ರನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಕರ್ಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಕರ್ಮಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ತಪೋಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಭಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಗೇಹನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಃಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವೃತಾಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಗೋಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಽನೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಽಽರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ತಪೋವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಗೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಲೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋದೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ತತ್ತ್ವಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವಿಘ್ನವರಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ತಪೋವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವಿಘ್ನಚಯಧ್ವಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವಿಘ್ನಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಭೂಮಿವರಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಭೂಮಿಪತಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಭೂಮಿಪತಿಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಭೂಮಿಪತೀಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನಕುರಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನಗತಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ತಪೋವನವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನಫಲಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನಸುಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನಸುಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನಸುಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋವನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಸುಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಸುಸಾಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಸುಸಂಲೀನಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ತಪೋಧನಮನೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನನಮಸ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನವಿಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಧನಾಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಧನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಧನಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಧನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಧನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಧನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ತಪೋಧನಧನಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಜನಾಕೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಜನಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಜನಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಜನಪ್ರಸುವೇ
ಓಂ ತಪೋಧನಜನಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಜನೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಜನಾಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಧನಜನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಸೃಕ್ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ತರುಣಾಸೃಕ್ಪ್ರತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಸೃಕ್ಸಮುದ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಸೃಕ್ಪ್ರಹರ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಸೃಕ್ಸುಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಸೃಗ್ವಿಲೇಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಸೃಙ್ನದೀಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಸೃಗ್ವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೈಣಬಲಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೈಣಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೈಣಬಲಿಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ತರುಣೈಣಬಲೀಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಜಬಲಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಜಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಜಬಲಿಘ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಜಬಲಿಪ್ರಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯರುಚಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾರ್ಕಸಮಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾರ್ಕಪ್ರತೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾರ್ಕಪ್ರವರ್ಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾರುಣನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾರುಣಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾರುಣಗಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ತರುಣಾರುಣಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀದತ್ತಸಂಕೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀದತ್ತಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಗಣಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣಿಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ತರುಣೀಬೃನ್ದಸಂವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಬೃನ್ದವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಬೃನ್ದಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಬೃನ್ದಮಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಬೃನ್ದಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಬೃನ್ದವೇಷ್ಟಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಬೃನ್ದಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಬೃನ್ದಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಜಪಸಂಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಜಪಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ತರುಣೀಪೂಜಕಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಪೂಜಕಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಪೂಜಕಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಪೂಜಕಾರ್ತಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಪೂಜಕಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀನಿನ್ದಕಾರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಕೋಟಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಕೋಟಿವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಕೋಟಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಕೋಟಿವೇಷ್ಟಿತಾಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ತರುಣೀಕೋಟಿದುಸ್ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಕೋಟಿವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಕೋಟಿರುಚಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣಿಹಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣಿಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣಿಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಮಣಿಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಸರಣೀಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ತರುಣೀಸರಣೀರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಸರಣೀಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಸರಣೀಮತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀಮಂಡಲಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀಮಂಡಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀಮಂಡಲಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀಮಂಡಲಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀಮಂಡಲಾರ್ಘ್ಯಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀಮಂಡಲಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀಮಂಡಲಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ತರಣೀಭವಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀಕಾರಣಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀತಕ್ಷಕಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀತಕ್ಷಕಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣೀತಕ್ಷಕಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರೀತರಣತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರೀತರಣಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರೀತರಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ತರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರೂಪಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಲತಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಗೇಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಪ್ರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನದೀಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಗೌರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಮಂಚಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನವಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಮಾಸಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಪಾತ್ರಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಶೈಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಕ್ಷೇತ್ರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನದಂಡಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನದಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಚಾಪಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನತೂಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಬಾಣಭೃತೇ
ಓಂ ತಲಾತಲವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲಸ್ವರೂಪೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲಜನಾಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲಜನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲಜನಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲಜನಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲಜಯಾಭಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ತಲಾತಲಜಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲಜರತ್ನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲಾತಲಜದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನೀಸ್ಥಾನರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನೀತಟವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನೀತೀರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನೀಪ್ಲವನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನೀಪ್ಲವನೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ತಟಿನೀಪ್ಲವನಶ್ಲಾಘ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನೀಪ್ಲವನಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟರೋಮಮುಖಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಜಾಯೈ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ತಟರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಸನ್ನಿಧಿಗೇಹಸ್ಥಾಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಾಯತಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಸಮದುರ್ಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಸಮಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ತರಂಗಸಮದೀರ್ಘಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಸಮವರ್ಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಸಮಸಂವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಸಮನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಮಧ್ಯಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗರಚನಶ್ಲಾಘ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗರಚನೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಕುಮುದಾಮೋದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ತಡಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗನೀರಸಂಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗನೀರನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಕಮಲಾಗಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಕಮಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಕಮಲಾನ್ತಸ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಕಮಲೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಕಮಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಕಮಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಕಮಲಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ತಡಾಗಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗರಕ್ತಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗಶ್ವೇತಪದ್ಮಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗನೀಲಪದ್ಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಾಗನೀಲಪದ್ಮಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ವಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ತನುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಜಾಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ತನುಜಾತನುಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಸಂಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಸಂಚಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯವಚನಾಯೈ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ತಥ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಚರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಧರ್ಮಾನುವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಗಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಭಕ್ತಿವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯನೀಚೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಚಿತ್ತಾಚಾರಾಶುಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ತರ್ಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕ್ಯಸ್ವಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಸಂಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಯೈ ನಮಃ । 490 ।

See Also  106 Names Of Mrityunjaya – Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

ಓಂ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಸನ್ತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕವಾದಾಶ್ರಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕವಾದವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕವಾದೈಕನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕವಾದಪ್ರಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಾಲದಲಶ್ಯಾಮಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಾಲದಲಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಾಲವನಸಂಕೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಾಲಪುಷ್ಪಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ತಗರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಗರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಗರಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಗರಸ್ರಕ್ಸುಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಗರಸ್ರಗ್ವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಗರಾಹುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಗರಾಹುತಿಕೀರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಗರಾಹುತಿಸಂಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಗರಾಹುತಿಮಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿತೇ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ತಡಿಲ್ಲತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿಚ್ಚಂಚಲಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿಲ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿತ್ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿದ್ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸ್ವರೂಪೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ತತ್ಸ್ಥಾನದಾನನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಕರ್ಮಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಘ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಸುಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವರಿತಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವರಿತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವರಿತಾಸವಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವರಿತಾಸವತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವಗ್ವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವಕ್ಪರೀಧಾನಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ತರಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಕ್ಷುಚರ್ಮವಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಕ್ಷುತ್ವಗ್ವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಕ್ಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಕ್ಷುಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಕ್ಷುಪೃಷ್ಠಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಕ್ಷುಪೃಷ್ಠಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಕ್ಷುಪೃಷ್ಠವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದೈಸ್ತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ತರ್ಪಣಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಪಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಪಣಾನನ್ದಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಪಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಕಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ತ್ರಯೀಭಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಹವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀಪುರುಷಾಸ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನಾಯೈ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ತಪನೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನಾಂಶುಸಮಾಸಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನಕೋಟಿಕಾನ್ತಿಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪಕೃತೇ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ತಲ್ಪಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪಲತಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನೀಯಲತಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನೀಯಾಂಶುಪ್ರಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನೀಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನೀಯಾದ್ರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ತಲ್ಪಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಲ್ಪನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಸಾಪೂಜನಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಸಾವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಸಾಸಿದ್ಧಿಸನ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಸಾಮೋಕ್ಷದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸ್ಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಪ್ರಿಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಾನನ್ದಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ತಾಮಸೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸೀಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸೀಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸೀಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲೋಪಮಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲವೃಕ್ಷಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ತಾಲವೃಕ್ಷಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸಮಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೇಶೀವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪ್ಯೈ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ತಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಂಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸಹಾಯೈ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ತ್ರಾಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಣಸಂಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾನಗಾನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾನಗಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತವಾರಿಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಪೂರ್ಣಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯೋಕ್ತಿವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ಬೂಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ಬುಲೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ತಾಮ್ಬೂಲಚರ್ವಣೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ಬೂಲಾರುಣಿತಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಂಕರತ್ನವಿಖ್ಯಾತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಂಕರತ್ನಭೂಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಂಕರತ್ನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಂಕದ್ವಯಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ತಿಥಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥಿತ್ರಿತಯವಾಸ್ತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಥೀಶವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾದಿಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾದಿಕಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಪ್ರೇಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಭುಜೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ತಿಲಸನ್ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲತೈಲವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲತೈಲೋಪಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲತೈಲಸುಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಾಜ್ಯಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಾಜ್ಯಹೋಮಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ತಿಲಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಕಾಶ್ರಿತಸಿನ್ದೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಕಾಂಕಿತಚನ್ದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಕಾಹೃತಕಸ್ತೂರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಕಾಮೋದಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾನ್ವಿತವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರವಿಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ತ್ರಿಪುರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರೋಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರೀಷ್ಟಸನ್ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರೀಷ್ಟದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಕೃತಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಸುರಸಂಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಸುರಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಸುರವರ್ಯಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕುಟಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲಸಂಜಾತಾಯೈ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲನಿರ್ಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಜಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಜಟೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಜಟಾವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರವರವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಲೀಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲೀಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮನೂಪಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮನೂಪಾಸಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮನುಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮನೋಸ್ತೂರ್ಣಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮನುಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ತ್ರಿಮನುಧ್ಯಾನಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಧಾಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭಾವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭಾವಪರಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿತತ್ತ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾಚಮನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾಚಮನೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಬಿನ್ದುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣೋಪಾಸಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಾದ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾರಾಧನೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಚನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಜಪಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ತ್ರಿಪದಾರಾಧಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಪ್ರತಿಪಾದ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತೀಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತೀಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಸ್ತ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಮಾಧವಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಜಲಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಸ್ನಾನಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಜಲಸಂಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಜಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಜಲಪೂತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಜಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ತ್ರಿನಾಡೀಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನಾಡೀಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನಾಡೀಮಧ್ಯಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನಾಡೀಸನ್ಧ್ಯಸಂಛ್ರೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪಂಚಾಶತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪಥಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಟಿಕುಲಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿರಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿರಾಮಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿರಾಮವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶಾಲಯಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶಾಶುವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ತ್ರಿದಶೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮಾನನ್ತಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮೇಶಾಧಿಕಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮೇಶಾಧಿಕಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮಾನಾಥವತ್ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮಾನಾಥಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮಾನಾಥಲಾವಣ್ಯರತ್ನಟಿಯುತಾನನಾಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞತ್ವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞತ್ವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರಸರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ತೀರಭುಗ್ದೇಶಸಂಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರಭುಗ್ದೇಶಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಗ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಗ್ಮಾಂಶುಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಗ್ಮಾಂಶುಕ್ರೋಡಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಗ್ಮಾಂಶುಕೋಟಿದೀಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಗ್ಮಾಂಶುಕೋಟಿವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಮಹಿಷಾಸುರಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ತೀಕ್ಷ್ಣಕರ್ತ್ರೀಲಸತ್ಪಾಣಯೇ
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಸಿವರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಾಸುರಸಂಘವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಾಷ್ಟನಾಗಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಮುಂಡವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ತೀರ್ಥಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಫಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥದಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮುಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮುಲಪ್ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮುಲಾಸುರಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮುಲಕ್ಷತಜಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮುಲಾಂಗಣನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರಗ್ಯೈ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ತುರಗಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರಂಗಪೃಷ್ಠಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರಂಗಗಮನಾಹ್ಲಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರಂಗವೇಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲ್ಯವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ತುಲಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಾರಾಜ್ಞೀತ್ವಸೂಕ್ಷ್ಮವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮ್ಬಿಕಾಪಾತ್ರಭೋಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮ್ಬಿಕಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಸೀವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾಗ್ನಿವ್ರತಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ತುಷಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷರಾಶಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಕರಶೀತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತುಷಾರಕರಪೂರ್ತಿಕೃತೇ
ಓಂ ತುಷಾರಾದ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಾದ್ರಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಹಿನದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಹಿನಾಚಲಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯವರ್ಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ತುರ್ಯವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯವೇದದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯವರ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೂಣೀರದ್ವಯಪೃಷ್ಠಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಮ್ಬುರಾಜ್ಞಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ತುಷ್ಟಸಂಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೂರ್ಣರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೂರ್ಣಗದ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೂರ್ಣಪದ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೂರ್ಣಪಾಂಡಿತ್ಯಸನ್ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೂರ್ಣಬಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯಾತಿಥಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ತೃತೀಯಾಚನ್ದ್ರಚೂಡೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯಾಚನ್ದ್ರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಪ್ತಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಷ್ಣಾವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಷ್ಣಾಪೂರ್ಣಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಷ್ಣಾನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ತೃಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೇತಾಸಂಸಾಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೇತಾಯುಗಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಶ್ವರತಾದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೈತ್ರಿಶಾಖೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೈತ್ರಿಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೈತ್ರವಿವೇಕವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋರಣಾನ್ವಿತಗೇಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋರಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಲಕಾಸ್ವರ್ಣಸನ್ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಲಕಾಸ್ವರ್ಣಕಂಕಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಮರಾಯುಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಮರಾಯುಧಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ತೌರ್ಯತ್ರಿಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೌರ್ಯತ್ರಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೌರ್ಯತ್ರಿಕೋತ್ಸುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರವತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸಮ್ಮತಾಯೈ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ತನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ತನ್ತ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಗೋಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾನ್ತ್ರಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಸ್ವರೇಣ ಮಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಾಚಾರಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 990 ।

ಅಪೂರ್ಣಾ ತಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಮಾರ್ಗವಿದ್ಭಿಃ ಉಪಾಸಕೈಃ ಪೂರಣೀಯಾ ।
Namavai is incomplete to be filled in by those worshippers who are capable of doing so.

॥ ശ്രീതാരാസഹസ്രനാമാവലീ 1 തകാരാദി ॥

1. വിശ്വവ്യാപകവാരിമധ്യവിലസച്ഛ്വേതാംബുജന്‍മസ്ഥിതാം ।
കര്‍ത്രീഖഡ്ഗകപാലനീലനലിനൈഃ രാജത്കരാം നീലഭാം ॥

കാഞ്ചീകുണ്ഡലഹാരകങ്കണലസത്കേയൂരമഞ്ജീരകാം ।
ആപ്തൈര്‍നാഗവരൈര്‍വിഭൂഷിതതനും ചാരക്തനേത്രത്രയാം ॥

See Also  Pingala Gita In Kannada

പിങ്ഗൈകാഗ്രജടാം ലസത്സുരസനാം ദംഷ്ട്രാകരാലാനനാം ।
ഹസ്തൈശ്ചാപി വരം കടൌ വിദധതീം ശ്വേതാസ്ഥിപട്ടാലികാം ॥

അക്ഷേഭ്യേണ വിരാജമാനശിരസം സ്മേരാനനാംഭോരുഹാം ।
താരം ശാവഹൃദാസനാം ദൃഢകുചാമംബാം ത്രിലോക്യാം ഭജേ ॥

2. ശ്വേതാംബരാം ശാരദചന്ദ്രകാന്തിം സദ്ഭൂഷണാം ചന്ദ്രകലാവതംസാം ।
കര്‍ത്രീകപാലാന്വിതപാദപദ്മാം താരാം ത്രിനേത്രാം പ്രഭജേഽഖിലര്‍ദ്ധ്യൈ ॥

3. പ്രത്യാലീഢപദാര്‍പിതാങ്ഘ്രിശവഹൃദ്ഘോരാട്ടഹാസാ പരാ ।
ഖഡ്ഗേന്ദീവരകര്‍ത്രിഖര്‍പരഭുജാ ഹുങ്കാരബീജോദ്ഭവാ ॥

ഖര്‍വാ നീലവിശാലപിങ്ഗലജടാജൂടൈകനാഗൈര്യുതാ ।
ജാഡ്യം ന്യസ്യ കപാലകേ ത്രിജഗതാം ഹന്ത്യുഗ്രതാരാ സ്വയം ॥

4. സാത്ത്വികമൂര്‍തിധ്യാനം ॥

ശ്വേതാംബരാഢ്യാം ഹംസസ്ഥാം മുക്താഭരണഭൂഷിതാം ।
ചതുര്‍വക്ത്രാമഷ്ടഭുജൈര്‍ദധാനാം കുണ്ഡികാംബുജേ ॥

വരാഭയേ പാശശക്തീ അക്ഷസ്രക്പുഷ്പമാലികേ ।
ശബ്ദപാഥോനിധേര്‍മധ്യേ താരാം സ്ഥിതികരീം ഭജേ ॥

5. രാജസമൂര്‍തിധ്യാനം ॥

രക്താംബരാം രക്തസിംഹാസനസ്ഥാം ഹേമഭൂഷിതാം ।
ഏകവക്ത്രാം വേദസങ്ഖ്യൈര്‍ഭുജൈഃ സംബിഭ്രതീം ക്രമാത് ॥

അക്ഷമാലാം പാനപാത്രമഭയം വരമുത്തമം ।
ശ്വേതദ്വീപസ്ഥിതാം വന്ദേ താരാം സ്ഥിതിപരായണാം ॥

6. താമസമൂര്‍തിധ്യാനം ॥

കൃഷ്ണാംബരാഢ്യാം നൌസംസ്ഥാമസ്ഥ്യാഭരണഭൂഷിതാം ।
നവവക്ത്രാം ഭുജൈരഷ്ടാദശഭിര്‍ദധതീം വരം ॥

അഭയം പരശും ദര്‍വീം ഖഡ്ഗം പാശുപതം ഹലം ।
ഭിന്ദിം ശൂലം ച മുസലം കര്‍ത്രീം ശക്തിം ത്രിശീര്‍ഷകം ॥

സംഹാരാസ്ത്രം വജ്രപാശൌ ഖട്വാങ്ഗം ഗദയാ സഹ ।

ഓം താരായൈ നമഃ ।
ഓം താരാദി പഞ്ചാര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം താരാന്യാവേദവീര്യജായൈ നമഃ ।
ഓം താരായൈ നമഃ ।
ഓം താരഹിതാവര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം താരാദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരാരാത്രിസമുത്പന്നായൈ നമഃ ।
ഓം താരാരാത്രിവരോദ്യതായൈ നമഃ ।
ഓം താരാരാത്രിജപാസക്തായൈ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം താരാരാത്രിസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരാരാജ്ഞീസ്വസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം താരാരാജ്ഞീവരപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം താരാരാജ്ഞീസ്വരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം താരാരാജ്ഞീപ്രസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഹൃത്പങ്കജാഗാരായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഹൃത്പങ്കജാപരായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഹൃത്പങ്കജാധാരായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഹൃത്പങ്കജായൈ നമഃ ।
ഓം താരേശ്വര്യൈ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം താരാഭായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗണസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗണസമാകീര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗണനിഷേവിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരായൈ നമഃ ।
ഓം താരാന്വിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരാരത്നാന്വിതവിഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗണരണാസന്നായൈ നമഃ ।
ഓം താരാകൃത്യപ്രപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗണകൃതാഹാരായൈ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം താരാഗണകൃതാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗണകൃതാഗാരായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗണനതത്പരായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗുണഗണാകീര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗുണഗണപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗുണഗണാസക്തായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗുണഗണാലയായൈ നമഃ ।
ഓം താരേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം താരപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരാജപ്യായൈ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം താരണായൈ നമഃ ।
ഓം താരമുഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരദക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം താരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരാഗംയായൈ നമഃ ।
ഓം താരസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം താരാമൃതതരങ്ഗിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരഭവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരാര്‍ണായൈ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം താരഹവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്തസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരാശിഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാഹാരശോഭാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാവേഷ്ടിതാങ്ഗണായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാഹംസകാകീര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാകൃതഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാങ്ഗദശോഭാങ്ഗ്യൈ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം താരകാശ്രിതകങ്കണായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാഞ്ചിതകാഞ്ച്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്വിതഭക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാചിത്രവസനായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസനമണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാകീര്‍ണമുകുടായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാശ്രിതകുണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്വിതതാടങ്കയുഗ്മഗണ്ഡസ്ഥലോജ്ജ്വലായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാശ്രിതപാദാബ്ജായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാവരദായികായൈ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം താരകാദത്തഹൃദയായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാഞ്ചിതസായകായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസകുശലായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസനിലയായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസസംഹൃഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസസിദ്ധിദായൈ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം താരകാന്യാസസമ്മഗ്നായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാന്യാസസമ്പൂര്‍ണമന്ത്രസിദ്ധിവിധായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകോപാസകപ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം താരകോപാസകപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം താരകോപാസകാസാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരകോപാസകേഷ്ടദായൈ നമഃ ।
ഓം താരകോപാസകാസക്തായൈ നമഃ ।
ഓം താരകോപാസകാര്‍ഥിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകോപാസകാരാധ്യായൈ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം താരകോപാസകാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരനിര്‍മാണകര്‍ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകവന്ദിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരസമ്മാന്യായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരമാനദായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരസംസിദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരദേഹസ്ഥായൈ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം താരകാസുരസ്വര്‍ഗദായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരസംസൃഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരഗര്‍വദായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരസംഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരമര്‍ദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരസങ്ഗ്രാമനര്‍തക്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരസങ്ഗ്രാമകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിഭൃതേ നമഃ ।
ഓം താരകാസുരസങ്ഗ്രാമകബന്ധവൃന്ദവന്ദിതായൈ നമഃ ॥ 110 ॥

ഓം താരകാരിപ്രസുവേ നമഃ ।
ഓം താരകാരിമാത്രേ
ഓം താരികായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിമനോഹാരിവസ്ത്രഭൂഷാനുശാസികായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിവിധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിനിഷേവിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിവചസ്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിസുശിക്ഷിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിസുസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിവിഭൂഷിതായൈ നമഃ । 120 ।

ഓം താരകാരികൃതോത്സങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാരിപ്രഹര്‍ഷദായൈ നമഃ ।
ഓം തമഃ സമ്പൂര്‍ണസര്‍വാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോലിപ്തകലേവരായൈ നമഃ ।
ഓം തമോവ്യാപ്തസ്ഥലാസങ്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം തമഃപടലസന്നിഭായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തമഃകര്‍ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തമഃസഞ്ചാരകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗാത്ര്യൈ നമഃ । 130 ।

ഓം തമോദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തമഃപാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോഽപഹായൈ നമഃ ।
ഓം തമോരാശയേ നമഃ ।
ഓം തമോനാശായൈ നമഃ ।
ഓം തമോരാശിവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോരാശികൃതധ്വംസ്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോരാശിഭയങ്കര്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണപ്രസന്നാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണസുസിദ്ധിദായൈ നമഃ । 140 ।

ഓം തമോഗുണോക്തമാര്‍ഗസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണവിരാജിതായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണസ്തുതിപരായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണവിവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണാശ്രിതപരായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണക്ഷയകര്യൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണകലേവരായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഗുണധ്വംസതുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തമഃപാരേ പ്രതിഷ്ഠിതായൈ നമഃ । 150 ।

ഓം തമോഭവഭവപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഭവഭവപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഭവഭവശ്രദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഭവഭവാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഭവഭവപ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഭവഭവാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഭവഭവപ്രത്യാലീഢകുംഭസ്ഥലസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിബൃന്ദസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിബൃന്ദപുഷ്ടിദായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിബൃന്ദസംസ്തുത്യായൈ നമഃ । 160 ।

ഓം തപസ്വിബൃന്ദവന്ദിതായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിബൃന്ദസമ്പന്നായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിബൃന്ദഹര്‍ഷദായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിബൃന്ദസമ്പൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിബൃന്ദഭൂഷിതായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിചിത്തതല്‍പസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിചിത്തമധ്യഗായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിചിത്തചിത്താര്‍ഹായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിചിത്തഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വികല്‍പവല്യാഭായൈ നമഃ । 170 ।

ഓം തപസ്വികല്‍പപാദപ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വികാമധേനവേ നമഃ ।
ഓം തപസ്വികാമപൂര്‍തിദായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിത്രാണനിരതായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിഗൃഹസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിഗൃഹരാജശ്രിയൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിരാജ്യദായികായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിമാനസാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിമാനദായികായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിതാപസംഹര്‍ത്ര്യൈ നമഃ । 180 ।

ഓം തപസ്വിതാപശാന്തികൃതേ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിസിദ്ധിവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിമന്ത്രസിദ്ധികൃതേ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിമന്ത്രതന്ത്രേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിമന്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിമന്ത്രനിപുണായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വികര്‍മകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വികര്‍മസംഭൂതായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്വികര്‍മസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്സേവ്യായൈ നമഃ । 190 ।

ഓം തപോഭവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഭാവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്സ്വിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോവശ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഗംയായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഗേഹനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോധന്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോമാന്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപഃകന്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവൃതായൈ നമഃ । 200 ।

ഓം തപസേ നമഃ ।
ഓം തഥ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഗോപ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോജപ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഽനൃതായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്സാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഽഽരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവന്ദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്സന്ധ്യായൈ നമഃ । 210 ।

ഓം തപോവന്ദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്സാന്നിധ്യകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോധ്യേയായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഗേയായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്തപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം തപോബലായൈ നമഃ ।
ഓം തപോലേയായൈ നമഃ ।
ഓം തപോദേയായൈ നമഃ ।
ഓം തപസ്തത്ത്വഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവിഘ്നവരഘ്ന്യൈ നമഃ । 220 ।

ഓം തപോവിഘ്നവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോവിഘ്നചയധ്വംസ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോവിഘ്നഭയങ്കര്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോഭൂമിവരപ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഭൂമിപതിസ്തുതായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഭൂമിപതിധ്യേയായൈ നമഃ ।
ഓം തപോഭൂമിപതീഷ്ടദായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനകുരങ്ഗസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനഗതിപ്രീതായൈ നമഃ । 230 ।

ഓം തപോവനവിഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനഫലാസക്തായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനസുസാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനസുസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനസുസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോവനനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനസുസംസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനസുസാധിതായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനസുസംലീനായൈ നമഃ । 240 ।

ഓം തപോധനമനോമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനനമസ്കാരായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനവിമുക്തിദായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനധനാസാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനധനാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനധനാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനധനാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനധനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനധനപ്രീതായൈ നമഃ । 250 ।

ഓം തപോധനധനാലയായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനജനാകീര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനജനാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനജനാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനജനപ്രസുവേ
ഓം തപോധനജനപ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനജനേഷ്ടദായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനജനാസാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപോധനജനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാസൃക്പ്രപന്നാര്‍തായൈ നമഃ । 260 ।

ഓം തരുണാസൃക്പ്രതര്‍പിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാസൃക്സമുദ്രസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാസൃക്പ്രഹര്‍ഷദായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാസൃക്സുസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാസൃഗ്വിലേപിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാസൃങ്നദീപ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാസൃഗ്വിഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണൈണബലിപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണൈണബലിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണൈണബലിപ്രാണായൈ നമഃ । 270 ।

ഓം തരുണൈണബലീഷ്ടദായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാജബലിപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാജബലിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാജബലിഘ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാജബലിപ്രഭുജേ നമഃ ।
ഓം തരുണാദിത്യസങ്കാശായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാദിത്യവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാദിത്യരുചിരായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാദിത്യനിര്‍മലായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാദിത്യനിലയായൈ നമഃ । 280 ।

ഓം തരുണാദിത്യമണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാദിത്യലലിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാദിത്യകുണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാര്‍കസമജ്യോത്സ്നായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാര്‍കസമപ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാര്‍കപ്രതീകാശായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാര്‍കപ്രവര്‍ധിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാരുണനേത്രായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാരുണലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണാരുണഗാത്രായൈ നമഃ । 290 ।

ഓം തരുണാരുണഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീദത്തസങ്കേതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീദത്തഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീഗണസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണിസംസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണിവന്ദിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണിസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണിപൂജിതായൈ നമഃ । 300 ।

ഓം തരുണീബൃന്ദസംവന്ദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീബൃന്ദവന്ദിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീബൃന്ദസംസ്തുത്യായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീബൃന്ദമാനദായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീബൃന്ദമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീബൃന്ദവേഷ്ടിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീബൃന്ദസമ്പ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീബൃന്ദഭൂഷിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീജപസംസിദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീജപമോക്ഷദായൈ നമഃ । 310 ।

ഓം തരുണീപൂജകാസക്തായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീപൂജകാര്‍ഥിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീപൂജകശ്രീദായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീപൂജകാര്‍തിഹായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീപൂജകപ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീനിന്ദകാര്‍തിദായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീകോടിനിലയായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീകോടിവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീകോടിമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീകോടിവേഷ്ടിതായൈ നമഃ । 320 ।

ഓം തരുണീകോടിദുസ്സാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീകോടിവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീകോടിരുചിരായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണിഹാരാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണികുണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണിസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീമണിമണ്ഡിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീസരണീപ്രീതായൈ നമഃ । 330 ।

ഓം തരുണീസരണീരതായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീസരണീസ്ഥാനായൈ നമഃ ।
ഓം തരുണീസരണീമതായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീമണ്ഡലശ്രീദായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീമണ്ഡലേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തരണീമണ്ഡലശ്രദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീമണ്ഡലസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീമണ്ഡലാര്‍ഘ്യാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീമണ്ഡലാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീമണ്ഡലധ്യേയായൈ നമഃ । 340 ।

ഓം തരണീഭവസാഗരായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീകാരണാസക്തായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീതക്ഷകാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീതക്ഷകശ്രീദായൈ നമഃ ।
ഓം തരണീതക്ഷകാര്‍ഥിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തര്യൈ നമഃ ।
ഓം തരണശീലായൈ നമഃ ।
ഓം തരീതരണതാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരീതരണസംവേദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തരീതരണകാരിണ്യൈ നമഃ । 350 ।

ഓം തരുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം തരൂപസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തരവേ നമഃ ।
ഓം തരുലതാമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം തരുസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തരുമധ്യനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനഗേഹസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനഭൂമികായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനപ്രാകാരായൈ നമഃ । 360 ।

ഓം തപ്തകാഞ്ചനപാദുകായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനദീപ്താങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനഗൌരാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനമഞ്ചഗായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനവസ്ത്രാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനമാസാര്‍ച്യായൈ നമഃ । 370 ।

ഓം തപ്തകാഞ്ചനപാത്രഭുജേ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനശൈലസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനകുണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനക്ഷേത്രാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനദണ്ഡധൃഷേ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനഭൂഷാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനദാനദായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനദേവേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനചാപധൃഷേ നമഃ ।
ഓം തപ്തകാഞ്ചനതൂണാഢ്യായൈ നമഃ । 380 ।

ഓം തപ്തകാഞ്ചനബാണഭൃതേ
ഓം തലാതലവിധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലവിധായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലസ്വരൂപേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലവിഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലജനാസാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലജനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലജനാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലജനാര്‍ഥദായൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലജയാഭാക്ഷ്യൈ നമഃ । 390 ।

ഓം തലാതലജചഞ്ചലായൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലജരത്നാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തലാതലജദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം തടിനീസ്ഥാനരസികായൈ നമഃ ।
ഓം തടിനീതടവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തടിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തടിനീതീരഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തടിനീപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം തടിനീപ്ലവനപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം തടിനീപ്ലവനോദ്യതായൈ നമഃ । 400 ।

ഓം തടിനീപ്ലവനശ്ലാഘ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തടിനീപ്ലവനാര്‍ഥദായൈ നമഃ ।
ഓം തടലാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തടസ്ഥാനായൈ നമഃ ।
ഓം തടേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തടവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തടപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തടാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തടരോമമുഖാര്‍ഥിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തടജായൈ നമഃ । 410 ।

ഓം തടരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം തടസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തടചഞ്ചലായൈ നമഃ ।
ഓം തടസന്നിധിഗേഹസ്ഥാസഹിതായൈ നമഃ ।
ഓം തടശായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗാഭായൈ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗായതലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗസമദുര്‍ധര്‍ഷായൈ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗസമചഞ്ചലായൈ നമഃ । 420 ।

ഓം തരങ്ഗസമദീര്‍ഘാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗസമവര്‍ധിതായൈ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗസമസംവൃദ്ധയേ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗസമനിര്‍മലായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗമധ്യനിലയായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗമധ്യസംഭവായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗരചനശ്ലാഘ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗരചനോദ്യതായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗകുമുദാമോദ്യൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗേശ്യൈ നമഃ । 430 ।

ഓം തഡാഗിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗനീരസംസ്നാതായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗനീരനിര്‍മലായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗകമലാഗാരായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗകമലാലയായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗകമലാന്തസ്സ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗകമലോദ്യതായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗകമലാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗകമലാനനായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗകമലപ്രാണായൈ നമഃ । 440 ।

ഓം തഡാഗകമലേക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗരക്തപദ്മസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗശ്വേതപദ്മഗായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗനീലപദ്മാഭായൈ നമഃ ।
ഓം തഡാഗനീലപദ്മഭൃതേ നമഃ ।
ഓം തന്വൈ നമഃ ।
ഓം തനുഗതായൈ നമഃ ।
ഓം തന്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം തന്വങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തനുധാരിണ്യൈ നമഃ । 450 ।

ഓം തനുരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം തനുഗതായൈ നമഃ ।
ഓം തനുധൃഷേ നമഃ ।
ഓം തനുരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തനുസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തനുമധ്യാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തനുകൃതേ നമഃ ।
ഓം തനുമങ്ഗലായൈ നമഃ ।
ഓം തനുസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തനുജായൈ നമഃ । 460 ।

ഓം തനുജാതനുസംഭവായൈ നമഃ ।
ഓം തനുഭൃതേ നമഃ ।
ഓം തനുസംഭൂതായൈ നമഃ ।
ഓം തനുദായൈ നമഃ ।
ഓം തനുകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തനുഭൃതേ നമഃ ।
ഓം തനുസംഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തനുസഞ്ചാരകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തഥ്യവാചേ നമഃ ।
ഓം തഥ്യവചനായൈ നമഃ । 470 ।

ഓം തഥ്യകൃതേ നമഃ ।
ഓം തഥ്യവാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തഥ്യഭൃതേ നമഃ ।
ഓം തഥ്യചരിതായൈ നമഃ ।
ഓം തഥ്യധര്‍മാനുവര്‍തിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തഥ്യഭുജേ നമഃ ।
ഓം തഥ്യഗമനായൈ നമഃ ।
ഓം തഥ്യഭക്തിവരപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം തഥ്യനീചേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തഥ്യചിത്താചാരാശുസിദ്ധിദായൈ നമഃ । 480 ।

ഓം തര്‍ക്യായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍ക്യസ്വഭാവായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കദായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കകൃതേ നമഃ ।
ഓം തര്‍കാധ്യാപനമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കാധ്യാപനകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കാധ്യാപനസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കാധ്യാപനരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കാധ്യാപനസംശീലായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കാര്‍ഥപ്രതിപാദിതായൈ നമഃ । 490 ।

See Also  Kamakshya Ashtakam In Kannada

ഓം തര്‍കാധ്യാപനസന്തൃപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കാര്‍ഥപ്രതിപാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കവാദാശ്രിതപദായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കവാദവിവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കവാദൈകനിപുണായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍കവാദപ്രചാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തമാലദലശ്യാമാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തമാലദലമാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തമാലവനസങ്കേതായൈ നമഃ ।
ഓം തമാലപുഷ്പപൂജിതായൈ നമഃ । 500 ।

ഓം തഗര്യൈ നമഃ ।
ഓം തഗരാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തഗരാര്‍ചിതപാദുകായൈ നമഃ ।
ഓം തഗരസ്രക്സുസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തഗരസ്രഗ്വിരാജിതായൈ നമഃ ।
ഓം തഗരാഹുതിസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തഗരാഹുതികീര്‍തിദായൈ നമഃ ।
ഓം തഗരാഹുതിസംസിദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം തഗരാഹുതിമാനദായൈ നമഃ ।
ഓം തഡിതേ നമഃ । 510 ।

ഓം തഡില്ലതാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം തഡിച്ചഞ്ചലലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം തഡില്ലതായൈ നമഃ ।
ഓം തഡിത്തന്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം തഡിദ്ദീപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം തഡിത്പ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം തദ്രൂപായൈ നമഃ ।
ഓം തത്സ്വരൂപേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തന്‍മയ്യൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വരൂപിണ്യൈ നമഃ । 520 ।

ഓം തത്സ്ഥാനദാനനിരതായൈ നമഃ ।
ഓം തത്കര്‍മഫലദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വകൃതേ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വദായൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വായൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വവിദേ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വതര്‍പിതായൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വാര്‍ഘ്യായൈ നമഃ । 530 ।

ഓം തത്ത്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദാനേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനസുമോക്ഷദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്വരിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്വരിതപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്വരിതാര്‍തിവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്വരിതാസവസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ത്വരിതാസവതര്‍പിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്വഗ്വസ്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ത്വക്പരീധാനായൈ നമഃ । 540 ।

ഓം തരലായൈ നമഃ ।
ഓം തരലേക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം തരക്ഷുചര്‍മവസനായൈ നമഃ ।
ഓം തരക്ഷുത്വഗ്വിഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം തരക്ഷവേ നമഃ ।
ഓം തരക്ഷുപ്രാണായൈ നമഃ ।
ഓം തരക്ഷുപൃഷ്ഠഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തരക്ഷുപൃഷ്ഠസംസ്ഥാനായൈ നമഃ ।
ഓം തരക്ഷുപൃഷ്ഠവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഉദൈസ്തര്‍പിതായൈ നമഃ । 550 ।

ഓം തര്‍പണാശായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍പണാസക്തമാനസായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍പണാനന്ദഹൃദയായൈ നമഃ ।
ഓം തര്‍പണാധിപതയേ നമഃ ।
ഓം തതയേ നമഃ ।
ഓം ത്രയീമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രയീസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രയീപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രയീകഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രയീഭവ്യായൈ നമഃ । 560 ।

ഓം ത്രയീഭാവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രയീഹവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രയീയുതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്ര്യക്ഷര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്ര്യക്ഷരേശാന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്ര്യക്ഷരീശീഘ്രസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്ര്യക്ഷരേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്ര്യക്ഷരീസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്ര്യക്ഷരീപുരുഷാസ്പദായൈ നമഃ ।
ഓം തപനായൈ നമഃ । 570 ।

ഓം തപനേഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തപസേ നമഃ ।
ഓം തപനകന്യകായൈ നമഃ ।
ഓം തപനാംശുസമാസഹ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തപനകോടികാന്തിഭൃതേ നമഃ ।
ഓം തപനീയായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പഗതായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പവിധായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പകൃതേ നമഃ । 580 ।

ഓം തല്‍പഗായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പലതാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം തപനീയലതാരാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തപനീയാംശുപ്രാര്‍ഥിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തപനീയപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം തപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം തപനീയാദ്രിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പദായൈ നമഃ । 590 ।

ഓം തല്‍പസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പവല്ലഭായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പരതായൈ നമഃ ।
ഓം തല്‍പനിര്‍മാണകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരസാപൂജനാസക്തായൈ നമഃ ।
ഓം തരസാവരദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തരസാസിദ്ധിസന്ധാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തരസാമോക്ഷദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താപസ്യൈ നമഃ । 600 ।

ഓം താപസാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താപസാര്‍തിവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താപസാര്‍തായൈ നമഃ ।
ഓം താപസശ്രിയൈ നമഃ ।
ഓം താപസപ്രിയവാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താപസാനന്ദഹൃദയായൈ നമഃ ।
ഓം താപസാനന്ദദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താപസാശ്രിതപാദാബ്ജായൈ നമഃ ।
ഓം താപസാസക്തമാനസായൈ നമഃ ।
ഓം താമസ്യൈ നമഃ । 610 ।

ഓം താമസീപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താമസീപ്രണയോത്സുകായൈ നമഃ ।
ഓം താമസ്യൈ നമഃ ।
ഓം താമസീപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം താമസീശീഘ്രസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം താലേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം താലഭുജേ നമഃ ।
ഓം താലദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം താലോപമസ്തന്യൈ നമഃ ।
ഓം താലവൃക്ഷസ്ഥിതായൈ നമഃ । 620 ।

ഓം താലവൃക്ഷജായൈ നമഃ ।
ഓം താലരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താര്‍ക്ഷ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താര്‍ക്ഷ്യസമാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം താര്‍ക്ഷ്യേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം താര്‍ക്ഷ്യപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഓം താര്‍ക്ഷ്യേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം താര്‍ക്ഷ്യമാത്രേ നമഃ ।
ഓം താര്‍ക്ഷ്യേശീവരദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താപ്യൈ നമഃ । 630 ।

ഓം തപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താപസംഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം താപനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താപദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം താപകര്‍ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം താപവിധ്വംസകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രാസകര്‍ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രാസദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രാസഹര്‍ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രാസഹായൈ നമഃ । 640 ।

ഓം ത്രാസിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രാസരഹിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രാസനിര്‍മൂലകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രാണകൃതേ നമഃ ।
ഓം ത്രാണസംശീലായൈ നമഃ ।
ഓം താനേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം താനദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം താനഗാനരതായൈ നമഃ ।
ഓം താനകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താനഗായിന്യൈ നമഃ । 650 ।

ഓം താരുണ്യാമൃതസമ്പൂര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യാമൃതവാരിധ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യാമൃതസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യാമൃതതര്‍പിതായൈ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യാമൃതപൂര്‍ണാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യാമൃതവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യഗുണസമ്പന്നായൈ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യോക്തിവിശാരദായൈ നമഃ ।
ഓം താംബൂല്യൈ നമഃ ।
ഓം താംബുലേശാന്യൈ നമഃ । 660 ।

ഓം താംബൂലചര്‍വണോദ്യതായൈ നമഃ ।
ഓം താംബൂലപൂരിതാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താംബൂലാരുണിതാധരായൈ നമഃ ।
ഓം താടങ്കരത്നവിഖ്യാത്യൈ നമഃ ।
ഓം താടങ്കരത്നഭൂഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം താടങ്കരത്നമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം താടങ്കദ്വയഭൂഷിതായൈ നമഃ ।
ഓം തിഥീശായൈ നമഃ ।
ഓം തിഥിസമ്പൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തിഥിസ്ഥായൈ നമഃ । 670 ।

ഓം തിഥിരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തിഥിത്രിതയവാസ്തവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തിഥീശവരദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തിലോത്തമാദികാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തിലോത്തമാദികപ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം തിലോത്തമായൈ നമഃ ।
ഓം തിലപ്രേക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം തിലാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തിലാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം തിലഭുജേ നമഃ । 680 ।

ഓം തിലസന്ദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തിലതുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തിലാലയായൈ നമഃ ।
ഓം തിലദായൈ നമഃ ।
ഓം തിലസങ്കാശായൈ നമഃ ।
ഓം തിലതൈലവിധായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തിലതൈലോപലിപ്താങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തിലതൈലസുഗന്ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തിലാജ്യഹോമസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം തിലാജ്യഹോമസിദ്ധിദായൈ നമഃ । 690 ।

ഓം തിലപുഷ്പാഞ്ജലിപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം തിലപുഷ്പാഞ്ജലിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം തിലപുഷ്പാഞ്ജലിശ്രേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം തിലപുഷ്പാഭനാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തിലകാശ്രിതസിന്ദൂരായൈ നമഃ ।
ഓം തിലകാങ്കിതചന്ദനായൈ നമഃ ।
ഓം തിലകാഹൃതകസ്തൂര്യൈ നമഃ ।
ഓം തിലകാമോദമോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിഗുണാകാരായൈ നമഃ । 700 ।

ഓം ത്രിഗുണാന്വിതവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിഗുണാകാരവിഖ്യാതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം ത്രിഗുണാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശിരസേ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരേശാന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിലോകസ്ഥായൈ നമഃ । 710 ।

ഓം ത്രിപുര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാംബികായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാരിസമാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാരിവരപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാരിശിരോഭൂഷായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാരിസുഖപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാരീഷ്ടസന്ദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാരീഷ്ടദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാരികൃതാര്‍ധാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാരിവിലാസിന്യൈ നമഃ । 720 ।

ഓം ത്രിപുരാസുരസംഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാസുരമര്‍ദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാസുരസംസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാസുരവര്യപായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികൂടായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികുടാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികൂടാര്‍ചിതവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികൂടാചലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികൂടാചലവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികൂടാചലസഞ്ജാതായൈ നമഃ । 730 ।

ഓം ത്രികൂടാചലനിര്‍ഗതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിജടായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിജടേശാന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിജടാവരദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിനേത്രേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിനേത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിനേത്രവരവര്‍ണിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവല്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവലീയുക്തായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശൂലവരധാരിണ്യൈ നമഃ । 740 ।

ഓം ത്രിശൂലേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശൂലീശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശൂലഭൃതേ നമഃ ।
ഓം ത്രിശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമനവേ നമഃ ।
ഓം ത്രിമനൂപാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമനൂപാസകേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമനുജപസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമനോസ്തൂര്‍ണസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമനുപൂജനപ്രീതായൈ നമഃ । 750 ।

ഓം ത്രിമനുധ്യാനമോക്ഷദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവിധായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവിധാഭക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിമതേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിഭാവസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിഭാവേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിഭാവപരിപൂരിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിതത്ത്വാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ത്രിതത്ത്വേശ്യൈ നമഃ । 760 ।

ഓം ത്രിതത്ത്വജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിതത്ത്വധൃഷേ നമഃ ।
ഓം ത്രിതത്ത്വാചമനപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിതത്ത്വാചമനേഷ്ടദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണചക്രവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണചക്രമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണബിന്ദുരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണയന്ത്രസംസ്ഥാനായൈ നമഃ । 770 ।

ഓം ത്രികോണയന്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണയന്ത്രസമ്പൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണയന്ത്രസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ണാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ണേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ണോപാസിരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ണസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ണാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ണവരദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ണാദ്യായൈ നമഃ । 780 ।

ഓം ത്രിവര്‍ണാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ഗഫലദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ഗാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ഗേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവര്‍ഗാദ്യഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിസന്ധ്യാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിസന്ധ്യേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിസന്ധ്യാരാധനേഷ്ടദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിസന്ധ്യാര്‍ചനസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിസന്ധ്യാജപമോക്ഷദായൈ നമഃ । 790 ।

ഓം ത്രിപദാരാധിതപദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപദേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപദാപ്രതിപാദ്യേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപദാപ്രതിപാദികായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശക്തീശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശക്തേഷ്ടഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശക്തേഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശക്തീഷ്ടായൈ നമഃ । 800 ।

ഓം ത്രിശക്തിപരിവേഷ്ടിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണീസ്ത്രിയൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണീമാധവാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണീജലസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണീസ്നാനപുണ്യദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണീജലസംസ്നാതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണീജലരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണീജലപൂതാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിവേണീജലപൂജിതായൈ നമഃ । 810 ।

ഓം ത്രിനാഡീസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിനാഡീശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിനാഡീമധ്യഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിനാഡീസന്ധ്യസഞ്ഛ്രേയായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിനാഡ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോടിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപഞ്ചാശതേ നമഃ ।
ഓം ത്രിരേഖായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിശക്തിപഥഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപഥസ്ഥായൈ നമഃ । 820 ।

ഓം ത്രിലോകേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോടികുലമോക്ഷദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിരാമേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിരാമാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിരാമവരദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിദശാശ്രിതപാദാബ്ജായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിദശാലയചഞ്ചലായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിദശായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിദശപ്രാര്‍ഥ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിദശാശുവരപ്രദായൈ നമഃ । 830 ।

ഓം ത്രിദശൈശ്വര്യസമ്പന്നായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിദശേശ്വരസേവിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമാനന്തസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമേശാധികജ്യോത്സ്നായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമേശാധികാനനായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമാനാഥവത്സൌംയായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമാനാഥഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമാനാഥലാവണ്യരത്നടിയുതാനനായൈ നമഃ । 840 ।

ഓം ത്രികാലസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലജ്ഞത്വകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലജ്ഞത്വദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തീരഭുജേ നമഃ ।
ഓം തീരഗായൈ നമഃ ।
ഓം തീരസരിതായൈ നമഃ ।
ഓം തീരവാസിന്യൈ നമഃ । 850 ।

ഓം തീരഭുഗ്ദേശസഞ്ജാതായൈ നമഃ ।
ഓം തീരഭുഗ്ദേശസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം തിഗ്മായൈ നമഃ ।
ഓം തിഗ്മാംശുസങ്കാശായൈ നമഃ ।
ഓം തിഗ്മാംശുക്രോഡസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം തിഗ്മാംശുകോടിദീപ്താങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം തിഗ്മാംശുകോടിവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം തീക്ഷ്ണായൈ നമഃ ।
ഓം തീക്ഷ്ണതരായൈ നമഃ ।
ഓം തീക്ഷ്ണമഹിഷാസുരസംസ്ഥിതായൈ നമഃ । 860 ।

തീക്ഷ്ണകര്‍ത്രീലസത്പാണയേ
ഓം തീക്ഷ്ണാസിവരധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തീവ്രായൈ നമഃ ।
ഓം തീവ്രഗതയേ നമഃ ।
ഓം തീവ്രാസുരസങ്ഘവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തീവ്രാഷ്ടനാഗാഭരണായൈ നമഃ ।
ഓം തീവ്രമുണ്ഡവിഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥേശ്യൈ നമഃ । 870 ।

ഓം തീര്‍ഥപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥരാജേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥഫലദായൈ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥദാനദായൈ നമഃ ।
ഓം തുമുല്യൈ നമഃ ।
ഓം തുമുലപ്രാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
ഓം തുമുലാസുരഘാതിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തുമുലക്ഷതജപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം തുമുലാങ്ഗണനര്‍തക്യൈ നമഃ ।
ഓം തുരഗ്യൈ നമഃ । 880 ।

ഓം തുരഗാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം തുരങ്ഗപൃഷ്ഠഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തുരങ്ഗഗമനാഹ്ലാദായൈ നമഃ ।
ഓം തുരങ്ഗവേഗഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തുരീയായൈ നമഃ ।
ഓം തുലനായൈ നമഃ ।
ഓം തുല്യായൈ നമഃ ।
ഓം തുല്യവൃത്തയേ നമഃ ।
ഓം തുല്യകൃതേ നമഃ ।
ഓം തുലനേശ്യൈ നമഃ । 890 ।

ഓം തുലാരാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
ഓം തുലാരാജ്ഞീത്വസൂക്ഷ്മവിദേ നമഃ ।
ഓം തുംബികായൈ നമഃ ।
ഓം തുംബികാപാത്രഭോജനായൈ നമഃ ।
ഓം തുംബികാര്‍ഥിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തുലസ്യൈ നമഃ ।
ഓം തുലസീവര്യായൈ നമഃ ।
ഓം തുലജായൈ നമഃ ।
ഓം തുലജേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തുഷാഗ്നിവ്രതസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ । 900 ।

ഓം തുഷാഗ്നയേ നമഃ ।
ഓം തുഷരാശികൃതേ നമഃ ।
ഓം തുഷാരകരശീതാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
തുഷാരകരപൂര്‍തികൃതേ
ഓം തുഷാരാദ്രയേ നമഃ ।
ഓം തുഷാരാദ്രിസുതായൈ നമഃ ।
ഓം തുഹിനദീധിതയേ നമഃ ।
ഓം തുഹിനാചലകന്യായൈ നമഃ ।
ഓം തുഹിനാചലവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തുര്യവര്‍ഗേശ്വര്യൈ നമഃ । 910 ।

ഓം തുര്യവര്‍ഗദായൈ നമഃ ।
ഓം തുര്യവേദദായൈ നമഃ ।
ഓം തുര്യവര്യാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം തുര്യായൈ നമഃ ।
ഓം തുര്യേശ്വരസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ടിദായൈ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ടികൃതേ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ട്യൈ നമഃ ।
ഓം തൂണീരദ്വയപൃഷ്ഠധൃഷേ നമഃ ।
ഓം തുംബുരാജ്ഞാനസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ । 920 ।

ഓം തുഷ്ടസംസിദ്ധിദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തൂര്‍ണരാജ്യപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം തൂര്‍ണഗദ്ഗദായൈ നമഃ ।
ഓം തൂര്‍ണപദ്യദായൈ നമഃ ।
ഓം തൂര്‍ണപാണ്ഡിത്യസന്ദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തൂര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം തൂര്‍ണബലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം തൃതീയായൈ നമഃ ।
ഓം തൃതീയേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തൃതീയാതിഥിപൂജിതായൈ നമഃ । 930 ।

ഓം തൃതീയാചന്ദ്രചൂഡേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തൃതീയാചന്ദ്രഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം തൃപ്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം തൃപ്തികര്യൈ നമഃ ।
ഓം തൃപ്തായൈ നമഃ ।
ഓം തൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
ഓം തൃഷ്ണാവിവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തൃഷ്ണാപൂര്‍ണകര്യൈ നമഃ ।
ഓം തൃഷ്ണാനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തൃഷിതായൈ നമഃ । 940 ।

ഓം തൃഷായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രേതാസംസാധിതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രേതായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രേതായുഗഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യേശ്വരതാദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യപരമേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യമോഹനേശാന്യൈ നമഃ । 950 ।

ഓം ത്രൈലോക്യരാജ്യദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം തൈത്രിശാഖേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തൈത്രിശാഖായൈ നമഃ ।
ഓം തൈത്രവിവേകവിദേ നമഃ ।
ഓം തോരണാന്വിതഗേഹസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തോരണാസക്തമാനസായൈ നമഃ ।
ഓം തോലകാസ്വര്‍ണസന്ദാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തോലകാസ്വര്‍ണകങ്കണായൈ നമഃ ।
ഓം തോമരായുധരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം തോമരായുധധാരിണ്യൈ നമഃ । 960 ।

ഓം തൌര്യത്രികേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം തൌര്യത്രിക്യൈ നമഃ ।
ഓം തൌര്യത്രികോത്സുക്യൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രകൃതേ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രവത്സൂക്ഷ്മായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രമന്ത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രകൃതേ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രസമ്പൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രസമ്മതായൈ നമഃ । 970 ।

ഓം തന്ത്രജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രവിദേ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രസാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രജായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രഭൃതേ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രമന്ത്രദായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രാദ്യായൈ നമഃ । 980 ।

ഓം തന്ത്രഗായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രസിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രവിജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രരതായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രഗോപ്യായൈ നമഃ ।
ഓം താന്ത്രിക്യൈ നമഃ ।
ഓം താരസ്വരേണ മഹിതായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രാചാരഫലപ്രദായൈ നമഃ । 990 ।

അപൂര്‍ണാ തകാരാദി ശ്രീതാരാസഹസ്രനാമാവലീ നാമാവലിഃ ।
മാര്‍ഗവിദ്ഭിഃ ഉപാസകൈഃ പൂരണീയാ ।
Namavai is incomplete to be filled in by those worshippers who are capable of doing so.

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Tara:
1000 Names of Sri Tara – Sahasranamavali 1 Takaradi in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil