1000 Names Of Sri Virabhadra – Sahasranama Stotram In English

॥ VirabhadraSahasranamastotram English Lyrics ॥

॥ srivirabhadrasahasranamastotram ॥

Om sriganesaya namah ।
sriumamahesvarabhyam namah ।
srivirabhadraya namah ।
sribhadrakalyai namah ।

॥ srivirabhadrasahasranamastotram ॥

purvabhagam ।

Om asya srivirabhadrasahasranamastotramahamantrasya
narayanarsih । anustupchandah । srivirabhadrodevata ।
srim bijam । vim saktih । ram kilakam ॥

mamopatta samastaduritaksayartham cintitaphalavaptyartham
dharmarthakamamoksa caturvidhaphalapurusarthasiddhyartham
srivirabhadrasahasranamastotrapathe viniyogah ॥

atha dhyanam ।
raudram rudravataram hutavahanayanam cordhvakesam sudamstram
bhimangam bhimarupam kinikinirabhasam jvalamala”vrtangam ।
bhutapretadinatham karakamalamahakhadgapatre vahantam
vande lokaikaviram tribhuvananamitam syamalam virabhadram ॥

atha sahasranamastotram ।
sambhuh sivo mahadevo sitikantho vrsadhvajah ।
daksadhvarakaro daksah kruradanavabhanjanah ॥ 1 ॥

kapardi kalavidhvamsi kapali karunarnavah ।
saranagataraksaikanipuno nilalohitah ॥ 2 ॥

niriso nirbhayo nityo nityatrpto niramayah ।
gambhiraninado bhimo bhayankarasvarupadhrt ॥ 3 ॥

purandaradi girvanavandyamanapadambujah ।
samsaravaidyah sarvajnah sarvabhesajabhesajah ॥ 4 ॥

mrtyunjayah krttivasastryambakastripurantakah ।
vrndaravrndamandaro mandaracalamandanah ॥ 5 ॥

kundenduharaniharaharagaurasamaprabhah ।
rajarajasakhah sriman rajivayatalocanah ॥ 6 ॥

mahanato mahakalo mahasatyo mahesvarah ।
utpattisthitisamharakarananandakarmakah ॥ 7 ॥

sarah suro mahadhiro varijasanapujitah ।
virasimhasanarudho viramaulisikhamanih ॥ 8 ॥

virapriyo viraraso virabhasanatatparah ।
virasangramavijayi viraradhanatositah ॥ 9 ॥

viravrato viradrupo visvacaitanyaraksakah ।
virakhadgo bharasaro merukodandamanditah ॥ 10 ॥

virottamangah srngaraphalako vividhayudhah ।
nanasano nataratimandalo nagabhusanah ॥ 11 ॥

naradastutisantusto nagalokapitamahah ।
sudarsanah sudhakayo surarativimardanah ॥ 12 ॥

asahayah parah sarvasahayah sampradayakah ।
kamado visabhugyogi bhogindrancitakundalah ॥ 13 ॥

upadhyayo daksaripuh kaivalyanidhiracyutah ।
sattvam rajastamah sthulah suksmo’ntarbahiravyayah ॥ 14 ॥

bhurapo jvalano vayurgaganam trijagadguruh ।
niradharo niralambah sarvadharah sadasivah ॥ 15 ॥

bhasvaro bhagavan bhalanetro bhavajasamharah ।
vyalabaddhajatajuto balacandrasikhamanih ॥ 16 ॥

aksayyaikaksaro dustasiksakah sistaraksitah ।
daksapaksesubahulyavanalilagajo rjuh ॥ 17 ॥

yajnango yajnabhugyajno yajneso yajanesvarah ।
mahayajnadharo daksasampurnahutikausalah ॥ 18 ॥

mayamayo mahakayo mayatito manoharah ।
maradarpaharo manjurmahisutadinapriyah ॥ 19 ॥

saumyah samo’samo’nantah samanarahito harah ।
somo’nekakaladhama vyomakeso niranjanah ॥ 20 ॥

guruh suragururgudho guharadhanatositah ।
gurumantraksaraguruh parah paramakaranam ॥ 21 ॥

kalih kaladhyo nitijnah karalasurasevitah ।
kamaniyaravicchayo nandananandavardhanah ॥ 22 ॥

svabhaktapaksah prabalah svabhaktabalavardhanah ।
svabhaktaprativadindramukhacandravituntudah ॥ 23 ॥

sesabhuso visesajnastositah sumanah sudhih ।
dusakabhijanoddhutadhumaketussanatanah ॥ 24 ॥

durikrtaghapatalascorikrtasukhaprajah ।
purikrtesukodando nirvairikrtasangarah ॥ 25 ॥

brahmavidbrahmano brahma brahmacari jagatpatih ।
brahmesvaro brahmamayah parabrahmatmakah prabhuh ॥ 26 ॥

nadapriyo nadamayo nadabindurnagesvarah ।
adimadhyantarahito vado vadavidam varah ॥ 27 ॥

isto visistastustaghnah pustidah pustivardhanah ।
kastadaridryanirnaso dustavyadhiharo harah ॥ 28 ॥

padmasanah padmakaro navapadmasanarcitah ।
nilambujadalasyamo nirmalo bhaktavatsalah ॥ 29 ॥

nilajimutasankasah kalakandharabandhurah ।
japakusumasantusto japahomarccanapriyah ॥ 30 ॥

jagadadiranadiso’jagavandharakautukah ।
purandarastutanandah pulindah punyapanjarah ॥ 31 ॥

paulastyacalitollolaparvatah pramadakarah ।
karanam karanam karma karaniyagranirdrdhah ॥ 32 ॥

karidaityendravasanah karunapuravaridhih ।
kolahalapriyah pritah suli vyalakapalabhrt ॥ 33 ॥

kalakutagalah kridalilakrtajagattrayah ।
digambaro dineseso dhimandhiro dhurandharah ॥ 34 ॥

dikkaladyanavacchinno dhurjatirdhutadurgatih ।
kamaniyah karalasyah kalikalmasasudanah ॥ 35 ॥

karaviro’runambhojakalharakusumarpitah ।
kharo manditadordandah kharupah kalabhanjanah ॥ 36 ॥

kharamsumandalamukhah khanditaramatindalah ।
ganesaganito’ganyah punyarasi sukhodayah ॥ 37 ॥

ganadhipakumaradiganakairavabandhavah ।
ghanaghosabrhannadaghanikrtasunupurah ॥ 38 ॥

ghanacarcitasinduro ghantabhisanabhairavah ।
paraparo balo’nantascaturascakrabandhakah ॥ 39 ॥

caturmukhamukhambhojacaturastutitosanah ।
chalavadi chalassantaschandasaschandasapriyah ॥ 40 ॥

chinnacchaladidurvadacchinnasattantratantrikah ।
jadikrtamahavajrajambharatirnatonnatah ॥ 41 ॥

jagadadharabhuteso jagadanto niranjanah ।
jharjharadhvanisamyukto jhankararavabhusanah ॥ 42 ॥

See Also  108 Names Of Mahishasuramardini – Ashtottara Shatanamavali In English

jhativipaksavrksaughajhanjhamarutasannibhah ।
pravarnancitapatrankah pravarnadyaksaravrajah ॥ 43 ॥

ta varnabindusamyuktastankarahrtadiggajah ।
tha varnapuradvidalastavarnagradalaksarah ॥ 44 ॥

tha varnayutasadyantrastha ja caksarapurakah ।
damarudhvanisamrakto dambaranandatandavah ॥ 45 ॥

dandandhaghosapramada”dambaro ganatandavah ।
dhakkapatahasuprito dhakkaravavasanugah ॥ 46 ॥

dhakkaditalasantusto todibaddhastutipriyah ।
tapasvirupastapanastaptakancanasannibhah ॥ 47 ॥

tapasvivadanambhojakarunyastaranidyutih ।
dhagadivadasauhardasthitah samyaminam varah ॥ 48 ॥

sthanustandunutipritah sthitisthavarajangamah ।
darahasananambhojadantahiravalidyutih ॥ 49 ॥

darvikarangatabhujo durvaro duhkhadurgaha ।
dhanadhipasakho dhiro dharmadharmaparayanah ॥ 50 ॥

dharmadhvajo danasaundo dharmakarmaphalapradah ।
pasupasaharah sarvah paramatma sadasivah ॥ 51 ॥

paraparah parasudhrt pavitrah sarvapavanah ।
phalgunastutisantustah phalgunagrajavatsalah ॥ 52 ॥

phalgunarjitasangramaphalapasupatapradah ।
balo bahuvilasango bahuliladharo bahuh ॥ 53 ॥

barhirmukho suraradhyo balibandhanabandhavah ।
bhayankaro bhavaharo bhargo bhayaharo bhavah ॥ 54 ॥

bhalanalo bahubhujo bhasvan sadbhaktavatsalah ।
mantro mantragano mantri mantraradhanatositah ॥ 55 ॥

mantrayajno mantravadi mantrabijo mahanmahah ।
yantro yantramayo yantri yantrajno yantravatsalah ॥ 56 ॥

yantrapalo yantraharastrijagadyantravahakah ।
rajatadrisadavaso ravindusikhilocanah ॥ 57 ॥

ratisranto jitasranto rajanikarasekharah ।
lalito lasyasantusto labdhogro laghusahasah ॥ 58 ॥

laksminijakaro laksyalaksanajno lasanmatih ।
varistho varado vandyo varadanaparo vasi ॥ 59 ॥

vaisvanarancitabhujo varenyo visvatomukhah ।
saranartiharah santah sankarah sasisekharah ॥ 60 ॥

sarabhah sambararatirbhasmoddhulitavigrahah ।
sattrimsattattvavidrupah sanmukhastutitosanah ॥ 61 ॥

sadaksarah saktiyutah satpadadyarthakovidah ।
sarvajnah sarvasarvesah sarvada”nandakarakah ॥ 62 ॥

sarvavitsarvakrtsarvah sarvadah sarvatomukhah ।
harah paramakalyano haricarmadharah parah ॥ 63 ॥

harinardhakaro hamso harikotisamaprabhah ।
devadevo jagannatho deveso devavallabhah ॥ 64 ॥

devamaulisikharatnam devasurasutositah ।
surupah suvratah suddhassukarma susthirah sudhih ॥ 65 ॥

surottamah suphaladah suracintamanih subhah ।
kusali vikramastarkkah kundalikrtakundali ॥ 66 ॥

khandendukarakajatajutah kalanaladyutih ।
vyaghracarmambaradharo vyaghrograbahusahasah ॥ 67 ॥

vyalopaviti vilasacchonatamarasambakah ।
dyumanistaranirvayuh salilam vyoma pavakah ॥ 68 ॥

sudhakaro yajnapatirastamurtih krpanidhih ।
cidrupascidghananandakandascinmayaniskalah ॥ 69 ॥

nirdvandvo nisprabho nityo nirguno nirgatamayah ।
vyomakeso virupakso vamadevo niranjanah ॥ 70 ॥

namarupah samadhurah kamacari kaladharah ।
jambunadaprabho jagrajjanmadirahitojjvalah ॥ 71 ॥

janakah sarvajantunam janmaduhkhapanodanah ।
pinakapanirakrodhah pingalayatalocanah ॥ 72 ॥

paramatma pasupatih pavanah pramathadhipah ।
pranavah kamadah kantah sriprado divyalocanah ॥ 73 ॥

pranatartiharah pranah paranjyotih paratparah ।
tustastuhinasailadhivasah stotrvarapradah ॥ 74 ॥

istakamyarthaphaladah srstikarta marutpatih ।
bhrgvatrikanvajabali hrtpadmahimadidhitih ॥ 75 ॥

kratudhvamsi kratumukhah kratukotiphalapradah ।
kratuh kratumayah kruradarpaghno vikramo vibhuh ॥ 76 ॥

dadhicihrdayanando dadhicyadisupalakah ।
dadhicivanchitasakho dadhicivarado’naghah ॥ 77 ॥

satpathakramavinyaso jatamandalamanditah ।
saksitrayimayascarukaladharakapardabhrt ॥ 78 ॥

markandeyamuniprito mrdo jitaparetarat ।
mahiratho vedahayah kamalasanasarathih ॥ 79 ॥

kaundinyavatsavatsalyah kasyapodayadarpanah ।
kanvakausikadurvasahrdguhantarnidhirnijah ॥ 80 ॥

kapilaradhanapritah karpuradhavaladyutih ।
karunavarunah kalinayanotsavasangarah ॥ 81 ॥

ghrnaikanilayo gudhatanurmuraharapriyah ।
ganadhipo gunanidhirgambhirancita vakpatih ॥ 82 ॥

vighnanaso visalakso vighnarajo visesavit ।
saptayajnayajah saptajihva jihvatisamvarah ॥ 83 ॥

asthimala”vilasiro vistaritajagadbhujah ।
nyastakhilasrajastokavibhavah prabhurisvarah ॥ 84 ॥

bhuteso bhuvanadharo bhutido bhutibhusanah ।
bhutatmakatmako bhurbhuvadi ksemakarah sivah ॥ 85 ॥

anoraniyanmahato mahiyan vagagocarah ।
anekavedavedantatattvabijastaponidhih ॥ 86 ॥

mahavanavilaso’tipunyanama sadasucih ।
mahisasuramardinya nayanotsavasangarah ॥ 87 ॥

sitikanthah siladadi maharsinatibhajanah ।
giriso gispatirgitavadyanrtyastutipriyah ॥ 88 ॥

angikrtah sukrtibhih srngararasajanmabhuh ।
bhrngitandavasantustho mangalo mangalapradah ॥ 89 ॥

muktendranilatatanko muktaharavibhusitah ।
saktasajjanasadbhavo bhuktimuktiphalapradah ॥ 90 ॥

surupah sundarah sukladharmah sukrtavigrahah ।
jitamaradrumah sarvadevaradasameksanah ॥ 91 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu – Sahasranama Stotram In Kannada

divaspatisahasraksaviksanavalitosakah ।
divyanamamrtaraso divakarapatih prabhuh ॥ 92 ॥

pavakapranasanmitram prakhyatordhvajvalanmahah ।
prakrstabhanuh purusah purodasabhugisvarah ॥ 93 ॥

samavarti pitrpatirdharmaratsamano yami ।
pitrkananasantusto bhutanayakanayakah ॥ 94 ॥

nayanvitah surapatirnanapunyajanasrayah ।
nairrtyadi maharaksasendrastutayaso’mbudhih ॥ 95 ॥

pracetajivanapatirdhrtapaso digisvarah ।
dhirodaragunambhodhikaustubho bhuvanesvarah ॥ 96 ॥

sadanubhogasampurnasauhardah sumanojjvalah ।
sadagatih sararasah sajagatpranajivanah ॥ 97 ॥

rajarajah kinnaresah kailasastho dhanapradah ।
yaksesvarasakhah kuksiniksiptanekavismayah ॥ 98 ॥

isanah sarvavidyanamisvaro vrsalanchanah ।
indradidevavilasanmauliramyapadambujah ॥ 99 ॥

visvakarma”srayo visvatobahurvisvatomukhah ।
visvatah pramado visvanetro visvesvaro vibhuh ॥ 100 ॥

siddhantah siddhasankalpah siddhagandharvasevitah ।
siddhitah suddhahrdayah sadyojatananassivah ॥ 101 ॥

srimayah srikataksangah srinama sriganesvarah ।
sridah srivamadevasyah srikanthah sripriyankarah ॥ 102 ॥

ghoraghadhvantamartando ghoretaraphalapradah ।
ghoraghoramahayantrarajo ghoramukhambujah ॥ 103 ॥

tatah susira suprita tattvadyagamajanmabhuh ।
tattvamasyadi vakyarthastatpurvamukhamanditah ॥ 104 ॥

asapasavinirmuktah sesabhusanabhusitah ।
dosakaralasanmaulirisanamukhanirmalah ॥ 105 ॥

pancavaktro dasabhujah pancasadvarnanayakah ।
pancaksarayutah pancah panca panca sulocanah ॥ 106 ॥

varnasramaguruh sarvavarnadharah priyankarah ।
karnikararka duttura purnapujaphalapradah ॥ 107 ॥

yogindrahrdayanando yogi yogavidam varah ।
yogadhyanadisantusto ragadirahito ramah ॥ 108 ॥

bhavambhodhiplavo bandhamocako bhadradayakah ।
bhaktanurakto bhavyah sadbhaktido bhaktibhavanah ॥ 109 ॥

anadinidhano’bhisto bhimakanto’rjuno balah ।
aniruddhah satyavadi sadanandasrayo’naghah ॥ 110 ॥

alayah sarvavidyanamadharah sarvakarmanam ।
alokah sarvalokanamavirbhavo mahatmanam ॥ 111 ॥

ijyapurtestaphaladah icchasaktyadi samsrayah ।
inah sarvamararadhya isvaro jagadisvarah ॥ 112 ॥

rundapingalamadhyastho rudraksancitakandharah ।
runditadharabhaktyadiriditah savanasanah ॥ 113 ॥

uruvikramabahulya urvyadharo dhurandharah ।
uttarottarakalyana uttamottamanayakah ॥ 114 ॥

urujanutadidvrnda urdhvareta manoharah ।
uhitanekavibhava uhitamnayamandalah ॥ 115 ॥

rsisvarastutiprito rsivakyapratisthitah ।
ṝgadi nigamadharo rjukarma manojavah ॥ 116 ॥

rupadi visayadharo rupatito rsisvarah ।
rupalavanyasamyukto rupanandasvarupadhrt ॥ 117 ॥

lulitanekasangramo lupyamanaripuvrajah ।
luptakrurandhako varo lukarancitayantradhrt ॥ 118 ॥

lukaradi vyadhiharo lusvarancitayantrayuk ।
lusadi girisah paksah khalavacamagocarah ॥ 119 ॥

esyamano natajana ekaccito drdhavratah ।
ekaksaramahabija ekarudro’dvitiyakah ॥ 120 ॥

aisvaryavarnanamanga aisvaryaprakarojjvalah ।
airavanadi laksmisa aihikamusmikapradah ॥ 121 ॥

osadhisasikharatna onkaraksarasamyutah ।
okah sakaladevanamojorasirajadyajah ॥ 122 ॥

audaryajivanapara aucityamanijanmabhuh ।
udasinaikagirisa utsavotsavakaranau ॥ 123 ॥

angikrtasadanganga angaharamahanatah ।
angajangajabhasmango mangalayatavigrahah ॥ 124 ॥

kah kim tvadanu devesah kah kinnu varadapradah ।
kah kinnu bhaktasantapaharah karunyasagarah ॥ 125 ॥

stotavyah stotumicchunam mantavyah saranarthinam ।
dhyeyo dhyanaikanisthanam dhamnah paramapurakah ॥ 126 ॥

bhaganetraharah putah sadhudusakabhusanah ।
bhadrakalimanorajo hamsah satkarmasarathih ॥ 127 ॥

sabhyah sadhuh sabharatnam saundaryagirisekharah ।
sukumarah saukhyakarah sahisnuh sadhyasadhanam ॥ 128 ॥

nirmatsaro nisprapanco nirlobho nirguno nayah ।
vitabhimano nirjato niratanko niranjanah ॥ 129 ॥

kalatrayah kaliharo netratrayavirajitah ।
agnitrayanibhangasca bhasmikrtapuratrayah ॥ 130 ॥

krtakaryo vratadharo vratanasah pratapavan ।
nirastadurvidhirnirgataso nirvananiradhih ॥ 131 ॥

nidhanam sarvahetunam niscitarthesvaresvarah ।
advaitasambhavamaho sanirvyajordhvalocanah ॥ 132 ॥

apurvapurvah paramah sapurvah purvapurvadik ।
atindriyah satyanidhirakhandanandavigrahah ॥ 133 ॥

adidevah prasannatma aradhakajanestadah ।
sarvadevamayah sarvah jagadvyasah sulaksanah ॥ 134 ॥

sarvantaratma sadrsah sarvalokaikapujitah ।
puranapurusah punyah punyaslokah sudhamayah ॥ 135 ॥

purvaparajnah purajit purvadevamararcitah ।
prasannadarsitamukhah pannagavalibhusanah ॥ 136 ॥

prasiddhah pranatadharah pralayodbhutakaranam ।
jyotirmayo jvaladdamstro jyotirmalavalivrtah ॥ 137 ॥

jajjvalyamano jvalananetro jaladharadyutih ।
krpambhorasiramlano vakyapusto’parajitah ॥ 138 ॥

See Also  108 Names Of Rajarajeshvari – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ksapakararkakotiprabhakarah karunakarah ।
ekamurtistridhamurtirdivyamurtiranakulah ॥ 139 ॥

anantamurtiraksobhyah krpamurtih sukirtidhrt ।
akalpitamaratarurakamitasukamadhuk ॥ 140 ॥

acintitamahacintamanirdevasikhamanih ।
atindriyo’jitah pramsurbrahmavisnvadivanditah ॥ 141 ॥

hamso maricirbhimasca ratnasanusarasanah ।
sambhavo’tindriyo vaidyo visvarupi niranjanah ॥ 142 ॥

vasudah subhujo naikamayo’vyayah pramadanah ।
agado rogaharta ca sarasanavisaradah ॥ 143 ॥

mayavisvadano vyapi pinakakarasambhavah ।
manovego manorupi purnah purusapungavah ॥ 144 ॥

sabdadigo gabhiratma komalangah prajagarah ।
trikalajno munih saksi paparih sevakapriyah ॥ 145 ॥

uttamah sattvikah satyah satyasandho nirakulah ।
raso rasajno sarajno lokasaro rasatmakah ॥ 146 ॥

pusadantabhidavyagro daksayajnanisudanah ।
devagranih sivadhyanatatparah paramah subhah ॥ 147 ॥

jayo jayadih sarvaghasamano bhavabhanjanah ।
alankarisnuracalo rocisnurvikramottamah ॥ 148 ॥

sabdagah pranavo vayuramsumananilatapahrt । vayuramsumananala
niriso nirvikalpasca cidrupo jitasadhvasah ॥ 149 ॥

uttarano duskrtiha durdharso dussaho’bhayah ।
naksatramali nakesah svadhisthanasadasrayah ॥ 150 ॥

akayo bhaktakayasthah kalajnani mahanatah ।
amsuh sabdapatiryogi pavanah sikhisarathih ॥ 151 ॥

vasanto madhavo grismah pavanah pavano’malah ।
varurvisalyacaturah sivacatvarasamsthitah ॥ 152 ॥

atmayogah samamnayatirthadehah sivalayah ।
mundo virupo vikrtirdando danto gunottamah ॥ 153 ॥

devasuragururdevo devasuranamaskrtah ।
devasuramahamantro devasuramahasrayah ॥ 154 ॥

divo’cintyo devata”tma iso’niso nagagragah ।
nandisvaro nandisakho nandistutaparakramah ॥ 155 ॥

nagno nagavratadharah pralayakararupadhrt ।
sesvarah svargadah svargah svarah sarvamayah svanah ॥ 156 ॥

bijadhyakso bijakarta dharmakrddharmavardhanah ।
daksayajnamahadvesi visnukandharapatanah ॥ 157 ॥

dhurjatih khandaparasuh sakalo niskalo’samah ।
mrdo natah purayita punyakruro manojavah ॥ 158 ॥

sadbhutah satkrtah santah kalakuto mahanaghah ।
arthanartho mahakayo naikakarmasamanjasah ॥ 159 ॥

bhusayo bhusano bhutirbhusano bhutavahanah ।
sikhandi kavaci suli jati mundi ca kundali ॥ 160 ॥

mekhali musali khadgi kankanikrtavasukih ॥ 161 ॥

uttarabhagam ।
etatsahasranamankam virabhadrasya kirtanam ।
ekaikaksaramahatmyam mahapatakanasanam ॥ 162 ॥

mahavyadhiharam mrtyudaridryatimiranjanam ।
mahasamsarajaladhimagnottarananavikah ॥ 163
dharmarthakamamoksanam nijageham nirargalam ।
karmabhakticidanandam kandakaranakandakam ॥ 164 ॥

rasam rasayanam divyam namamrtarasam narah ।
srnuyadyah smaranyo’pi sarvapapaih pramucyate ॥ 165 ॥

agnistomasya yajnasya vajapeyasatasya ca ।
kanyadanasahasrasya yatphalam labhate narah ॥ 166 ॥

tatphalankotigunitam namaikasya sakrjjapat ।
ayurarogyasaubhagyam putrapautrapravardhanam ॥ 167 ॥

aihikamusmikabhayacchedanam sukhasadhanam ।
kusthapasmarapaisacacestadirujanasakam ॥ 168 ॥

asmarim vatasitosnam jvaram mahesvarijvaram ।
tridosajam sannipatam kuksinetrasirovyatham ॥ 169 ॥

mrtyudaridryajanmadi tivraduhkhanivaranam ।
maranam mohanam caiva stambhanoccatanam tatha ॥ 170 ॥

vidvesanam karsanam ca kutilam vairicestitam ।
visasastroragavyaghrabhayam coragnisatrujam ॥ 171 ॥

bhutavetalayaksadi brahmaraksasajam bhayam ।
sakinyadi bhayam bhairavodbhavam bahudvitbhayam ॥ 172 ॥

tyajantyeva sakrt stotram yah smaredbhitamanasah ।
yah smaret virabhadreti labhet satyam sriyam jayam ॥ 173 ॥

virabhadrasya namnam yat sahasram sarvasiddhidam ।
vajrapanjaramityuktam visnuna prabhavisnuna ॥ 174 ॥

karacintamaninibham svairakamadagosamam ।
svanganasthamaratarusamanamasamopamam ॥ 175 ॥

ekakalam dvikalam va trikalam nityameva va ।
yah pathedvirabhadrasya stotram mantramidam narah ॥ 176 ॥

iha bhuktvakhilanbhoganante sivapadam vrajet ॥ 177 ॥

iti srimatpadmapurane uparibhage daksadhvare srimahasarabha-
nrsimhayuddhe naraharirupanarayanaproktam srivirabhadra-
sahasranamastotram sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Veerabhadra:
1000 Names of Sri Virabhadra – Sahasranama Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil