108 Arohara Namavali – 108 Arogara Namavali

॥ 108 Arohara Namavali ॥

வெற்றிவெல் முருகனுக்கு அவரோகரோ
ெ ீரவெல் முருகனுக்கு
அன்பர்க்கருள்குமரனுக்கு
ஆனைமுகன் தம்பிக்கு
அழகர் மனை முருகனுக்கு
அருள்புரியும் வதெனுக்கு
அல்ைல் வபோக்கும் வதெனுக்கு
ஆைந்த ரூபனுக்கு
அபிவேகப் பிரியனுக்கு
ஆறுமுக ஸ்ெோமிக்கு ॥ 10 ॥

அருணகிரி புகழுக்கு
ஈசனுனமபோைனுக்கு
உைகளந்தோன் மருகனுக்கு
எண்கண் ெடிவெைனுக்கு
ஏறுமயில் ெோகணர்க்கு
ஒப்பில்ைோ மோமணிக்கு
ஓங்கோர ரூபனுக்கு
எல்னையில்ைோ அழகனுக்கு
எல்ைோமோய் ஆைெர்க்கு
ஓங்கோரப் வபோருளுக்கு ॥ 20 ॥

ஓம் உனரத்த நோதனுக்கு
எட்டுக்குடிவெைனுக்கு
கந்தவைனும் அழகனுக்கு
கோர்த்திவகய முருகனுக்கு
குன்றுகுடி வகோண்டெர்க்கு
குன்றக்குடி வெைனுக்கு
வகோழிக்வகோடி குமரனுக்கு
கோர்த்தினக போைனுக்கு
கண்வபோறியில் ெந்தெர்க்கு
கருணோரச மூர்த்திக்கு ॥ 30 ॥

கருனணமிகு கந்தனுக்கு
குருெோய்ெரும்வகோனுக்கு
குற்றமில்ைோ வதெனுக்கு
கூறுமனற நோயகர்க்கு
கோைபயம் துனடப்பெர்க்கு
கருனணவயோடு கோப்பெர்க்கு
வகோள்னளயின்பம் வகோடுப்பெர்க்கு
வகோைமயில் ெோகைர்க்கு
கழுகுமனைக் குமரனுக்கு
கனைவதர்ந்த புைெனுக்கு ॥ 40 ॥

கதிர்கோம வெைனுக்கு
கண்களிக்கும் ெடிெனுக்கு
குமோரசோமிக் கடவுளுக்கு
குன்றுவதோரும் நின்றெர்க்கு
கைியுக ெரதனுக்கு
கந்தவைன்ற
வபயரனுக்கு
சுப்ரமண்ய ஸ்ெோமிக்கு
சூரசம்ஹோர மூர்த்திக்கு
சிங்கோர வெைனுக்கு ॥ 50 ॥

சூரோதி சூரனுக்கு
சுந்தவரசன் னமந்தனுக்கு
சக்தி ெடி வெைனுக்கு
சக்தி உனம போைனுக்கு
சங்கரன் புதல்ெனுக்க
சிந்னதகெர் அழகனுக்கு
சிற்சவபசன் னமந்தனுக்கு
சிவசல்ஸ் முருகனுக்கு
சுந்தர ரூபனுக்கு
சூரசம் ஹோரனுக்கு ॥ 60 ॥

சுரவைோக பூபதிக்கு
சுப்ரமண்ய வதெனுக்கு
சுெோமிமை
நோதனுக்கு
வதெ வசைோ பதிக்கு
திருமோல் மருகனுக்கு
திருப்வபோரூர் முருகனுக்கு
தனரக்குடி போைனுக்கு
தீை பரி போைனுக்கு
திருச்வசந்தூர் வெைனுக்கு ॥ 70 ॥

See Also  Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Tamil

திருப்புகழ் வநயனுக்கு
திருத்தணினக முருகனுக்கு
வதோல்னைவயல்ைோம் வதோனைப்பெர்க்கு
தூய தமிழ் முருகனுக்கு
வதெ வதெ ைோைெர்க்கு
வதெோதி வதெனுக்கு
நரசிம்மன் மருகனுக்கு
நல்ைறிெின் ெடிெினுக்கு
நீைெண்ணன் மருகனுக்கு
நித்யசுப நோயகனுக்கு ॥ 80 ॥

னநவரோபி
முருகனுக்கு
பழைிமனை வெைனுக்கு
பக்தபரி போைனுக்கு
போை தண்டோயுத போணிக்கு
பரங்குன்றின் போைனுக்கு
போர்ெதியோர் போைனுக்கு
போர்புகழும் சீைனுக்கு
புள்ளிமயில் ெோகைனுக்கு
பூரணத்தின் ெடிெினுக்கு ॥ 90 ॥

வபோறியில் ெந்த போைனுக்கு
புெைம்ஆளும்சீைனுக்கு
மயிவைறும் அழகனுக்கு
மூவுைக நோதனுக்கு
மூைமுதற் வபோருளதற்கு
மங்னக உனம போைனுக்கு
மங்கோத புகழனுக்கு
மூெினையும் முடிப்பெர்க்கு
முத்தமிழின் ெித்தகர்க்கு
மங்கள ஸ்ெரூபனுக்கு ॥ 100 ॥

மோல்மருகன் முருகனுக்கு
மோமோயன் மருகனுக்கு
மருதமனை முருகனுக்கு
மோதென்தன்மருகனுக்கு
ெள்ளி மணெோளனுக்கு
வெவைந்தும் ெ ீரனுக்கு
ெள்ளிமனை வெைனுக்கு
ெோழ்வுதரும் போைனுக்கு
ெினை தீர்க்கும் வெைனுக்கு
வெழமுகன் தம்பிக்கு ॥ 110 ॥

ெடிவெல் அழகனுக்கு
ெரதரோஜன் மருகனுக்கு
வெல்பிடித்த
முருகனுக்கு
வெற்றிவயல்ைோம் தருபெர்க்கு
வெற்றி ெடி வெைனுக்கு அவரோகரோ ॥ 116 ॥