108 Names Of Budha Graha in Telugu

॥ 108 Names Of Budha Graha Telugu Lyrics ॥

॥ బుధాష్టోత్తరశతనామావలీ॥
బుధ బీజ మన్త్ర –
ఓం బ్రాఁ బ్రీం బ్రౌం సః బుధాయ నమః ।
ఓం బుధాయ నమః ।
ఓం బుధార్చితాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యచిత్తాయ నమః ।
ఓం శుభప్రదాయ నమః ।
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః ।
ఓం దృఢఫలాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధకాయ నమః ।
ఓం సత్యవాసాయ నమః ।
ఓం సత్యవచసే నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం శ్రేయసాం పతయే నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం సోమజాయ నమః ।
ఓం సుఖదాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం సోమవంశప్రదీపకాయ నమః ।
ఓం వేదవిదే నమః ।
ఓం వేదతత్త్వాశాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తజ్ఞానభాస్కరాయ నమః ।
ఓం విద్యావిచక్షణాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం విదుషే నమః ।
ఓం విద్వత్ప్రీతికరాయ నమః ।
ఓం ఋజవే నమః ।
ఓం విశ్వానుకూలసంచారాయ నమః ।
ఓం విశేషవినయాన్వితాయ నమః ।
ఓం వివిధాగమసారజ్ఞాయ నమః ।
ఓం వీర్యవతే నమః ।
ఓం విగతజ్వరాయ నమః ।
ఓం త్రివర్గఫలదాయ నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం త్రిదశాధిపపూజితాయ నమః ।
ఓం బుద్ధిమతే నమః ।
ఓం బహుశాస్త్రజ్ఞాయ నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం బన్ధవిమోచకాయ నమః ।
ఓం వక్రాతివక్రగమనాయ నమః ।
ఓం వాసవాయ నమః ।
ఓం వసుధాధిపాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నవదనాయ నమః ।
ఓం వన్ద్యాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం వాగ్విలక్షణాయ నమః ।
ఓం సత్యవతే నమః ।
ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః ।
ఓం సత్యబన్ధవే నమః ।
ఓం సదాదరాయ నమః ।
ఓం సర్వరోగప్రశమనాయ నమః ।
ఓం సర్వమృత్యునివారకాయ నమః ।
ఓం వాణిజ్యనిపుణాయ నమః ।
ఓం వశ్యాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం వాతాఙ్గాయ నమః ।
ఓం వాతరోగహృతే నమః ।
ఓం స్థూలాయ నమః ।
ఓం స్థైర్యగుణాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం స్థూలసూక్ష్మాదికారణాయ నమః ।
ఓం అప్రకాశాయ నమః ।
ఓం ప్రకాశాత్మనే నమః ।
ఓం ఘనాయ నమః ।
ఓం గగనభూషణాయ నమః ।
ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం విశాలాక్షాయ నమః ।
ఓం విద్వజ్జనమనోహరాయ నమః ।
ఓం చారుశీలాయ నమః ।
ఓం స్వప్రకాశాయ నమః ।
ఓం చపలాయ నమః ।
ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం ఉదఙ్ముఖాయ నమః ।
ఓం మఖాసక్తాయ నమః ।
ఓం మగధాధిపతయే నమః ।
ఓం హరయే నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం సౌమ్యవత్సరసంజాతాయ నమః ।
ఓం సోమప్రియకరాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం సింహాధిరూఢాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం శిఖివర్ణాయ నమః ।
ఓం శివంకరాయ నమః ।
ఓం పీతామ్బరాయ నమః ।
ఓం పీతవపుషే నమః ।
ఓం పీతచ్ఛత్రధ్వజాఙ్కితాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం ఖడ్గచర్మధరాయ నమః ।
ఓం కార్యకర్త్రే నమః ।
ఓం కలుషహారకాయ నమః ।
ఓం ఆత్రేయగోత్రజాయ నమః ।
ఓం అత్యన్తవినయాయ నమః ।
ఓం విశ్వపవనాయ నమః ।
ఓం చామ్పేయపుష్పసంకాశాయ నమః ।
ఓం చారణాయ నమః ।
ఓం చారుభూషణాయ నమః ।
ఓం వీతరాగాయ నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం వీతభయాయ నమః ।
ఓం విశుద్ధకనకప్రభాయ నమః ।
ఓం బన్ధుప్రియాయ నమః ।
ఓం బన్ధుయుక్తాయ నమః ।
ఓం వనమణ్డలసంశ్రితాయ నమః ।
ఓం అర్కేశాననివాసస్థాయ నమః ।
ఓం తర్కశాస్త్రవిశారదాయ నమః ।
ఓం ప్రశాన్తాయ నమః ।
ఓం ప్రీతిసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం ప్రియకృతే నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం ప్రియభూషణాయ నమః ।
ఓం మేధావినే నమః ।
ఓం మాధవసక్తాయ నమః ।
ఓం మిథునాధిపతయే నమః ।
ఓం సుధియే నమః ।
ఓం కన్యారాశిప్రియాయ నమః ।
ఓం కామప్రదాయ నమః ।
ఓం ఘనఫలాశ్రయాయ నమః ।
॥ ఇతి బుధ అష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Planet Mercury Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Budha Graha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

108 Names Of Budha Graha in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top