108 Names of Chandrashekhara Bharati in Malayalam

॥ 108 Names of Chandrashekhara Bharati Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീചന്ദ്രശേഖരഭാരത്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥
സദാത്മധ്യാനനിരതം വിഷയേഭ്യഃ പരാങ്മുഖം ।
നൌമിശാസ്ത്രേഷു നിഷ്ണാതം ചന്ദ്രശേഖരഭാരതീം ॥

ശ്രീശൃങ്ഗപുരപീഠേശായ നമഃ ।
ശ്രീവിദ്യാജപതത്പരായ നമഃ ।
സുനന്ദനാശ്വയുക്കൃഷ്ണമഘര്‍ക്ഷൈകാദശീഭവായ നമഃ ।
പ്ലവാബ്ദസിതമാഘീയപഞ്ചമീപ്രാപ്തമൌഞ്ജികായ നമഃ ।
പരീധാവിശരച്ചൈത്രപ്രാപ്തതുര്യാശ്രമക്രമായ നമഃ ।
ചന്ദ്രശേഖരശബ്ദാദ്യഭാരത്യാഖ്യാവിരാജിതായ നമഃ ।
ശങ്കരാദിഗുരൂത്തംസപാരമ്പര്യക്രമാഗതായ നമഃ ।
ചന്ദ്രമൌലിപദാംഭോജചഞ്ചരീകഹൃദംബുജായ നമഃ ।
ശാരദാപദപാഥോജമരന്ദാസ്വാദലോലുപായ നമഃ ।
സുരത്നഗര്‍ഭഹേരംബസമാരാധനലാലസായ നമഃ ॥ 10 ॥

ദേശികാങ്ഘ്രിസമാക്രാന്തഹൃദയാഖ്യഗുഹാന്തരായ നമഃ ।
ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാദിശാസ്ത്രപ്രാമാണ്യബദ്ധധിയേ നമഃ ।
ശ്രൌതസ്മാര്‍തസദാചാരധര്‍മപാലനതത്പരായ നമഃ ।
തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യാര്‍ഥപരിചിന്തനമാനസായ നമഃ ।
വിദ്വദ്ബൃന്ദപരിശ്ലാഘ്യപാണ്ഡിത്യപരിശോഭിതായ നമഃ ।
ദക്ഷിണാമൂര്‍തിസന്‍മന്ത്രജപധ്യാനപരായണായ നമഃ ।
വിവിധാര്‍തിപരിക്ലിന്നജനസന്ദോഹദുഃഖഹൃദേ നമഃ ।
നന്ദിതാശേഷവിബുധായ നമഃ ।
നിന്ദിതാഖിലദുര്‍മതായ നമഃ ।
വിവിധാഗമതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ ॥ 20 ॥

വിനയാഭരണോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
വിശുദ്ധാദ്വൈതസന്ദേഷ്ട്രേ നമഃ ।
വിശുദ്ധാത്മപരായണായ നമഃ ।
വിശ്വവന്ദ്യായ നമഃ ।
വിശ്വഗുരവേ നമഃ ।
വിജിതേന്ദ്രിയസംഹതയേ നമഃ ।
വീതരാഗായ നമഃ ।
വീതഭയായ നമഃ ।
വിത്തലോഭവിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
നന്ദിതാശേഷഭുവനായ നമഃ ॥ 30 ॥

നിന്ദിതാഖിലസംസൃതയേ നമഃ ।
സത്യവാദിനേ നമഃ ।
സത്യരതായ നമഃ ।
സത്യധര്‍മപരായണായ നമഃ ।
വിഷയാരയേ നമഃ ।
വിധേയാത്മനേ നമഃ ।
വിവിക്താശാസുസേവനായ നമഃ ।
വിവേകിനേ നമഃ ।
വിമലസ്വാന്തായ നമഃ ।
വിഗതാവിദ്യബന്ധനായ നമഃ ॥ 40 ॥

നതലോകഹിതൈഷിണേ നമഃ ।
നംരഹൃത്താപഹാരകായ നമഃ ।
നംരാജ്ഞാനതമോഭാനവേ നമഃ ।
നതസംശയകൃന്തനായ നമഃ ।
നിത്യതൃപ്തായ നമഃ ।
നിരീഹായ നമഃ ।
നിര്‍ഗുണധ്യാനതത്പരായ നമഃ ।
ശാന്തവേഷായ നമഃ ।
ശാന്തമനസേ നമഃ ।
ശാന്തിദാന്തിഗുണാലയായ നമഃ ॥ 50 ॥

മിതഭാഷിണേ നമഃ ।
മിതാഹാരായ നമഃ ।
അമിതാനന്ദതുന്ദിലായ നമഃ ।
ഗുരുഭക്തായ നമഃ ।
ഗുരുന്യസ്തഭാരായ നമഃ ।
ഗുരുപദാനുഗായ നമഃ ।
ഹാസപൂര്‍വാഭിഭാഷിണേ നമഃ ।
ഹംസമന്ത്രാര്‍ഥചിന്തകായ നമഃ ।
നിശ്ചിന്തായ നമഃ ।
നിരഹങ്കാരായ നമഃ ॥ 60 ॥

നിര്‍മോഹായ നമഃ ।
മോഹനാശകായ നമഃ ।
നിര്‍മമായ നമഃ ।
മമതാഹന്ത്രേ നമഃ ।
നിഷ്പാപായ നമഃ ।
പാപനാശകായ നമഃ ।
കൃതജ്ഞായ നമഃ ।
കീര്‍തിമതേ നമഃ ।
പാപാഗഭിദുരാകൃതയേ നമഃ ।
സത്യസന്ധായ നമഃ ॥ 70 ॥

സത്യതപസേ നമഃ ।
സത്യജ്ഞാനസുഖാത്മധിയേ നമഃ ।
വേദശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ ।
വേദവേദാന്തപാരഗായ നമഃ ।
വിശാലഹൃദയായ നമഃ ।
വാഗ്മിനേ നമഃ ।
വാചസ്പതിസദൃങ്മതയേ നമഃ ।
നൃസിംഹാരാമനിലയായ നമഃ ।
നൃസിംഹാരാധനപ്രിയായ നമഃ ।
നൃപാല്യര്‍ചിതപാദാബ്ജായ നമഃ ॥ 80 ॥

കൃഷ്ണരാജഹിതേ രതായ നമഃ ।
വിച്ഛിന്നഹൃദയഗ്രന്ഥയേ നമഃ ।
ജ़്വിച്ഛിന്നാഖിലസംശയായ നമഃ ।
വിദ്വച്ഛിരോഭൂഷണായ നമഃ ।
വിദ്വദ്ബൃന്ദദൃഢാശ്രയായ നമഃ ।
ഭൂതിഭൂഷിതസര്‍വാങ്ഗായ നമഃ ।
നതഭൂതിപ്രദായകായ നമഃ ।
ത്രിപുണ്ഡ്രവിലസത്ഫാലായ നമഃ ।
രുദ്രാക്ഷൈകവിഭൂഷണായ നമഃ ।
കൌസുംഭവസനോപേതായ നമഃ ॥ 90 ॥

കരലഗ്നകമണ്ഡലവേ നമഃ ।
വേണുദണ്ഡലസദ്ധസ്തായ നമഃ ।
അപ്പവിത്രസമന്വിതായ നമഃ ।
ദാക്ഷിണ്യനിലയായ നമഃ ।
ദക്ഷായ നമഃ ।
ദക്ഷിണാശാമഠാധിപായ നമഃ ।
വര്‍ണസങ്കരസഞ്ജാതസന്താപാവിഷ്ടമാനസായ നമഃ ।
ശിഷ്യപ്രബോധനപടവേ നമഃ ।
നംരാസ്തിക്യപ്രവര്‍ധകായ നമഃ ।
നതാലിഹിതസന്ദേഷ്ട്രേ നമഃ ॥ 100 ॥

വിനേയേഷ്ടപ്രദായകായ നമഃ ।
ഹിതശത്രുസമായ നമഃ ।
ശ്രീമതേ നമഃ ।
സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനായ നമഃ ।
വ്യാഖ്യാനഭദ്രപീഠസ്ഥായ നമഃ ।
ശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാനകൌതുകായ നമഃ ।
ജഗതീതലവിഖ്യാതായ നമഃ ।
ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ । 108 ।

ശ്രീചന്ദ്രശേഖരഭാരതീമഹാസ്വാമിനേ നമഃ ।

ഇതി ശ്രീമജ്ജഗദ്ഗുരു ശ്രീചന്ദ്രശേഖരഭാരതീമഹാസ്വാമിനാം
അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Chandrashekhara Bharati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Chandrashekhara Bharati Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Chandrashekhara Bharati in Malayalam
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top