108 Names of Dhakaradi Dhanvantary – Ashtottara Shatanamavali in Kannada

॥ Dhakaradi Sree Dhanvantary Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

ಧಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಧನ್ವನ್ತರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಓಂ ಧನ್ವನ್ತರಯೇ ನಮಃ । ಧರ್ಮಧ್ವಜಾಯ । ಧರಾವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಧಿಷಣವನ್ದ್ಯಾಯ । ಧೀರಾಯ । ಧೀವರೇಣ್ಯಾಯ । ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ । ಧರ್ಮನಿಯಾಮಕಾಯ ।
ಧರ್ಮರೂಪಾಯ । ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಧರ್ಮವಿದೇ । ಧರಾಧರಧಾರಿಣೇ ।
ಧಾತ್ರೇ । ಧಾತೃಗರ್ಭವಿದೇ । ಧರಿತ್ರೀಹಿತಾಯ । ಧರಾಧರರೂಪಾಯ ।
ಧಾರ್ಮಿಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಧಾರ್ಮಿಕವನ್ದ್ಯಾಯ । ಧಾರ್ಮಿಕಜನಧ್ಯಾತಾಯ ।
ಧನದಾದಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಧನಂಜಯರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಧನಂಜಯವನ್ದ್ಯಾಯ । ಧನಂಜಯಸಾರಥಯೇ ।
ಧಿಷಣರೂಪಾಯ । ಧಿಷಣಪೂಜ್ಯಾಯ । ಧಿಷಣಾಗ್ರಜಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಧಿಷಣಾರೂಪಾಯ । ಧಿಷಣಾದಾಯಕಾಯ । ಧಾರ್ಮಿಕಶಿಖಾಮಣಯೇ । ಧೀಪ್ರದಾಯ ।
ಧೀರೂಪಾಯ । ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಧ್ಯಾನದಾತ್ರೇ । ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಧೀರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಧೀರಶಿಖಾಮಣಯೇ । ಧುರನ್ಧರಾಯ ।
ಧೂಪಧೂಪಿತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಧೂಪದೀಪಾದಿಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಧೂಮಾದಿಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ । ಧೃಷ್ಟಾಯ । ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾಯ ।
ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಸ್ತುತಾಯ । ಧೇನುಕಾಸುರಸೂದನಾಯ । ಧೇನುವ್ರಜರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಧೇನುಕಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ । ಧೈರ್ಯಾಯ । ಧೈರ್ಯವತಾಮಗ್ರಣ್ಯೇ ।
ಧೈರ್ಯವತಾಂ ಧೈರ್ಯದಾಯ । ಧೈರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಧೋಯಿನೇ (ಧೋಯ್ಯೇ) । ಧೌಮ್ಯಾಯ ।
ಧೌಮ್ಯೇಡಿತಪದಾಯ । ಧೌಮ್ಯಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ । ಧೌಮ್ಯವರದಾಯ । ಧರ್ಮಸೇತಬೇ ।
ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವಿಘ್ನಕೃತ್ಸೂದನಾಯ ।
ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪರೈಕವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಧಾಮತ್ರಯಮನ್ದಿರಾಯ ।
ಧನುರ್ವಾತಾದಿರೋಗಘ್ನಾಯ । ಧುತಸರ್ವಾಘವೃನ್ದಾಯ । ಧಾರಣಾರೂಪಾಯ ।
ಧಾರಣಾಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ । ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗತತ್ಪರಾಯ । ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗೈಕಲಭ್ಯಾಯ ।
ಧ್ಯಾನಮಾತ್ರಸುಲಭಾಯ । ಧ್ಯಾತೃಪಾಪಹರಾಯ । ಧ್ಯಾತೃತಾಪತ್ರಯಹರಾಯ ।
ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯ । ಧನಧಾನ್ಯಮತ್ತಜನಸೂದನಾಯ । ಧೂಮಕೇತುವರಪ್ರದಾಯ ।
ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಧೇನುರಕ್ಷಾಧುರೀಣಾಯ । ಧರಣೀರಕ್ಷಣಧುರೀಣಾಯ ।
ಧರಣೀಭಾರಾಪಹಾರಕಾಯ । ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾಯ ।
ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಧರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ । ಧರ್ಮಬನ್ಧವೇ ।
ಧರ್ಮಹೇತವೇ । ಧಾರ್ಮಿಕವ್ರಜರಕ್ಷಾಧುರೀಣಾಯ ।
ಧನಂಜಯಾದಿವರಪ್ರದಾಯ । ಧನಂಜಯಸೇವಾತುಷ್ಟಾಯ ।
ಧನಂಜಯಸಾಹ್ಯಕೃತೇ । ಧನಂಜಯಸ್ತೋತ್ರಪಾತ್ರಾಯ ।
ಧನಂಜಯಗರ್ವಹರ್ತ್ರೇ । ಧನಂಜನಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಾಯ ।
ಧನಂಜಯವಿಯೋಗಖಿನ್ನಾಯ । ಧನಂಜಯಗೀತೋಪದೇಶಕೃತೇ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಚಾರಪರಾಯಣಾಯ । ಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಧರ್ಮನಿಯಾಮಕಾಯ ।
ಧರ್ಮಧುರನ್ಧರಾಯ । ಧನದೃಪ್ತಜನದೂರಗಾಯ । ಧರ್ಮಪಾಲಕಾಯ ।
ಧರ್ಮಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಕೃದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ॥ 100 ॥

ಧರ್ಮಜನವನ್ದ್ಯಾಯ । ಧರ್ಮರೂಪವಿದುರವನ್ದ್ಯಾಯ । ಧರ್ಮತನಯಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ಧರ್ಮತನಯಸ್ತೋತ್ರಪಾತ್ರಾಯ । ಧರ್ಮತನಯಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಧರ್ಮತನಯನಮಾನ್ಯಾಯ ।
ಧಾರಾಮೃತಹಸ್ತಾಯ । ಧನ್ವನ್ತರಯೇ ॥ 108 ॥

ಯೋಽರ್ಥಾಯ ವಿಷ್ಣುರುದಧೇರುದಭೂತ್ಸುರಾಣಾಂ
ನಾನಾವಿಧಾಮಯವಿನಾಶವಿಧಾನವಿಜ್ಞಃ ।
ಪೀಯೂಷಯೂಷಪರಿಪೂರ್ಣಘಟಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ಧನ್ವನ್ತರಿಃ ಸುಖಕರೋಽಸ್ತು ಕರೋನವಿಂಶಃ ।

ಇತಿ ಧಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಧನ್ವನ್ತರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Dhanvantary:
108 Names of Dhakaradi Dhanvantary – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

108 Names of Dhakaradi Dhanvantary – Ashtottara Shatanamavali in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top