108 Names Of Dhanvantari In English

॥ 108 Names of Dhanvantari English Lyrics ॥

om dhanvantaraye namah
dharma dhvajaya namah
dhara vallabhaya namah
dhiraya namah
dhisana vandyaya namah
dharmikaya namah
dharma niyamakaya namah
dharma rupaya namah
dhirodatta gunojvalaya namah ॥ 10 ॥

dharma vide namah
dhara dharine namah
dhatre namah
dhatr garva bhide namah
dhatre ditaya namah
dharadhara rupaya namah
dharmika priyaya namah
dharmika vandyaya namah
dharmika jana dhyataya namah
dhanadadi samarcitaya namah ॥ 20 ॥

dhananjaya rupaya namah
dhananjaya vandyaya namah
dhananjaya sarathaye namah
dhisana rupaya namah
dhisana pujyaya namah
dhisanagraja sevyaya namah
dhisanadhipaya namah
dhisan adayakaya namah
dharmika sikhamanaye namah
dhi pradaya namah ॥ 30 ॥

dhi rupaya namah
dhyana gamyaya namah
dhyana dhyatre namah
dhyatr dhyeya padambujaya namah
dhi svarupine namah
dhira sampujyaya namah
dhira samarcitaya namah
dhira sikhamanaye namah
dhuram dharaya namah
dhupa dhupita vigrahaya namah ॥ 40 ॥

dhupa dipadi puja priyaya namah
dhumadi marga darsakaya namah
dhrsta sammardanaya namah
dhrstadyumnaya namah
dhrsthadyumna stutaya namah
dhenukasura sudanaya namah
dhenu vraja raksakaya namah
dhenukasura vara pradaya namah
dhairyaya namah
dhairya vatam agranaye namah ॥ 50 ॥

See Also  Shiva Stutih – Langkeshvara Virachitaa In English

dhairya vatam dhairya daya namah
dhairya sthirakaya namah
dhiyam pataye namah
dhaumyaya namah
dhaumyedita padaya namah
dhaumyadi muni stutaya namah
dharma marga vighnasudanaya namah ॥ 60 ॥

dharma rajnai namah
dharma marga paraika vandyaya namah
dhama traya mandiraya namah
dhanur vatadi rogaghnaya namah
dhuta sarvadya vrndaya namah
dharana rupaya namah
dharanamarga darsakaya namah
dhyana marga tatparaya namah
dhyana margaika labhyaya namah
dhyana matra sulabhaya namah ॥ 70 ॥

dhyatr papa haraya namah
dhyatr tapa traya haraya namah
dhana dhanya pradaya namah
dhanadhanya matta sudanaya namah
dhuma ketu vara pradaya namah
dharmadhyaksaya namah
dhenu raksadhurinaya namah
dharani raksana dhurinaya namah
dhrta mohini rupaya namah
dhira samarcitaya namah ॥ 80 ॥

dhrtasvini voda sarupaya namah
dharmabhi vrddhi kartre namah
dharma goptre dharma bandhavaya namah
dharma hetave namah
dharmika vraja raksa dhurinaya namah
dhananjayadi vara pradaya namah
dhananjaya seva tustaya namah
dhananjaya sahayya krte namah
dhananjaya stotra patraya namah ॥ 90 ॥

dhananjaya garva hartre namah
dhananjaya stuti harsitaya namah
dhananjaya viyoga khinnaya namah
dhananjaya gitopadesa krte namah
dharmadharma vicara parayanaya namah
dharma saksine namah
dharma niyamakaya namah
dharma dhurandharaya namah
dhana drpta jana duragaya namah
dharma palakaya namah ॥ 100 ॥

See Also  1000 Names Of Dattatreya – Sahasranamavali Stotram In Telugu

dharma margopadesa krd vandyaya namah
dharma tanaya vandyaya namah
dharma rupa vidura vandyaya namah
dharma tanaya stutyaya namah
dhi dhrti smrti pradaya namah
dharmatanaya samsevyaya namah
dhikkrta maharogarnavaya namah
dhara mrta hastaya namah ॥ 108 ॥

dhrtamrta kalasa karaya srimad dhanvantaraye namah ॥