108 Names Of Gauri 3 In Kannada

॥ 108 Names of Gauri 3 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 3 ॥
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮುಕುಟಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಪ್ರಭೃತಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಸೌಭಾಗ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಆನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಷಣತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃತ್ಸರೋರುಹವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯನ್ತರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಭಾಸ್ಕರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರೋತ್ಸಂಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈತಿಬಾಧಾವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾರತಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಮರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪತ್ಯಾದಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಪಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಂಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾರ್ಧದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಹಾರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಕಿನೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Guhyakali Devi – Sahasranama Stotram In Malayalam

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವಕೌಸ್ತುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರೀನ್ದ್ರಾರೂಢಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲೇಶಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಗಾಘೋಷಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬಿನ್ದುಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಓಂಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಾದಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಾರ್ಥಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೂಡಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತೀಚಮ್ಪಕಪುನ್ನಾಗಕೇತಕೀಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವೇನ್ದ್ರಸಂಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ದೀನರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧರ್ಮಪರಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯವರವಿಲಸತ್ಕರಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣೀನ್ದ್ರರತ್ನಶೋಭಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬದರೀವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕ್ರಮಸಂಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುಚಕ್ರೈಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

See Also  108 Names Of Hanuman 6 In Malayalam

ಓಂ ಭವರೋಗಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾದಿ ಸಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮುನೀನ್ದ್ರಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧೈರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gauri Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Gauri 3 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  1000 Names Of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram In Gujarati