108 Names of Guru in Odia

॥ 108 Names of Guru Odia Lyrics ॥

॥ ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଗୁରୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର –
ଓଂ ଗ୍ରାଁ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସଃ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଵତାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୂଣାଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜେତ୍ରେ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ଜୟନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାଵହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଙ୍ଗିରସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧ୍ଵରାସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଵିକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧ୍ଵରକୃତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଚସ୍ପତୟେ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଵଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ଵିଚକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୈତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଶିଖଣ୍ଡିଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୃହଦ୍ରଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୃହଦ୍ଭାନଵେ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭୀଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଚାର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରକାର୍ୟକୃତୋଦ୍ୟମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୀର୍ଵାଣପୋଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୀଷ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ଧୀଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧିଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନୁର୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈତ୍ୟହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନସଂଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନୁର୍ମୀନାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନୁର୍ବାଣଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଙ୍ଗିରୋଵର୍ଷସଂଜତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଙ୍ଗିରଃକୁଲସଂଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିନ୍ଧୁଦେଶାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଣକାୟାୟ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମାଙ୍ଗଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମଵପୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମଭୂଷଣଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ୟନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ୟରାଗମଣିମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଶପୁଷ୍ପସମାନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଦ୍ୟମରସଂଘପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସମାନବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣସମ୍ପଦ୍ଵିଭାଵସଵେ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ଭୂସୁରାଭୀଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂରିୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଵିଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପାଲନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵେଦାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାପଦ୍ଵିନିଵାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପାପପ୍ରଶମନାୟ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ସ୍ଵମତାନୁଗତାମରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଗ୍ଵେଦପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋକ୍ଷରାଶିମାର୍ଗପ୍ରଚାରଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟସଂଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟସଂକଲ୍ପମାନସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଗମଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵେଦାନ୍ତଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାନାଧିକନିର୍ମୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକଵଶଂଵଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସସୁରାସୁରଗନ୍ଧର୍ଵଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଭାଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଚାର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ଲୋକତ୍ରୟଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୋ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦାତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପୂଜିତାୟ ନମଃ ॥ 108 ॥

॥ ଇତି ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Guru Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Guru Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *