108 Names of Kakaradi Kalkya – Ashtottara Shatanamavali in Kannada

॥ Kakaradi Sri Kalka Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಕ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ಕಲ್ಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಕಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಕಿಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಮಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಕ್ಯಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಮಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಿತಕ್ಷೋಣಿಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿತಾಶ್ವಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ತುಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಚಿತ್ತಚೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿನಿಶಾಕಲ್ಯನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನತ್ತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಿಸಹಸ್ರಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿಗಿರಿ ಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪದಮನಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಕಂಠೀರವಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಧರೋಚ್ಚಲಿತಶ್ವೇತಪಟಾನಿರ್ಧೂತಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಹೇಷಾನಿನದತ್ರಾಸಿತಾಶೇಷಮಾನುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವೀನ್ದ್ರಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಸನ ಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನತ್ಖುರಾಗ್ರಕುಲಿಶಚೂರ್ಣೀಕೃತಾಖಿಲಾಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಚಿತ್ತದರ್ಪದಮನಗಮನಸ್ತಮ್ಭಿತಾಹಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಕುಲಕಲಾಜಾಲಚಲವಾಲಾಮಲಾಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾನ್ತಿಸನ್ತಾನ ಪಾರದಕ್ಷಾಲಿತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಕುಸುಮಾಕೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಪಮಹೀರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಚನ್ದ್ರಾಗ್ನೀನ್ದ್ರರುದ್ರಾದಿ ಬುಧಲೋಕಮಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಾಸನಾಂಡಾಮಿತಾತ್ಮಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಧಿಬನ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಖುರವಿನ್ಯಾಸಪೀಡಿತಾಶೇಷಭೂತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಹಿಮಾಂಶುಕಿರಣಾಂಕುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದರ್ಥೀಕೃತರುದ್ರಾದಿವೀರವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿಲೋಕಾಮೃತಾಸಾರವರ್ಷಾಯಿತದೃಗಾವಲಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕದಾತ್ಮಾಯುರ್ಘೃತಗ್ರಾಹಿಕೋಪಾಗ್ನಿರುಚಿದೃಕ್ತತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಶ್ವಾಸನಿರ್ಧೂತಖಲತುಲಾವೃತಾಮ್ಬುಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಿಪದೋದ್ಭೇದಲೀಲಾಕೃತಸಮುತ್ಪ್ಲವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಖುರನಿರ್ಭೇದಕ್ರೋಶದಾಕಾಶಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಾಸ್ಯಾಂಡಬಿಭಿತ್ಸೋರ್ಥ್ವದೃಷ್ಟಿಶ್ರುತಿಯುಗಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನತ್ಪಕ್ಷದ್ವಯವ್ಯಾಜಶಂಖಚಕ್ರೋಪಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದರ್ಥೀಕೃತಕೌಬೇರಶಂಖಶ್ರುತಿಯುಗಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿತಾಂಶುಗದಾವಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಠಸನ್ಮಣಿವಿಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಿಲಸತ್ಫಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಕಮಲಾಲಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರಖಂಡರದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಬಡಬಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಫೇನಾನ್ತಲಮ್ಬಮಾನಾಧರೋಷ್ಟಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿತಾನನ್ತಚರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ಜಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಡರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮವಿಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಯವಿಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಾಸ್ಪೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಾಸನಾಂಡಜಠರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಿತಾಖಿಲವಿಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಾಲಸಜನಾಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮತಾಸಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮವಿಕರ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಭಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಚನ್ದ್ರಾಗ್ನ್ಯುಡುತಾರಾದಿಭಾಸಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯಲಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವಾರ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುದ್ರಮಾಧವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಭೂತಪ್ರಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿತಾನನ್ತಭುವನಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುದ್ರಾದಿತರಂಗಾಧ್ಯಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಪಯೋದಧಯೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕಲಿಚಿತ್ತಾನನ್ದಸಿನ್ಧುಸಮ್ಪೂರ್ಣಾನಂಕಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಚೇತಸ್ಸರೋಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿತಾಖಿಲಚೋದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಿವರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃತಕ್ಷಾಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿಮಕುಟೋದಂಚದ್ಗಂಗಾಪುಷ್ಕರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಾಸನಾತ್ಮಮೋದಾಬ್ಧಿತರಂಗಾರ್ದ್ರಾನಿಲಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಿಕಲಾಶ್ವೇತಶಾರದಾಮ್ಬುದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾವಾಙ್ಮರನ್ದಾಬ್ಧಿಫೇನಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿತಾತ್ಮಾನನ್ದಭುಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಙ್ನೀರಾಜಿತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಕಶ್ಯಪಾದಿಸ್ತುತಖ್ಯಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿಚೇತಸ್ಸುಮಾರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿತಾಕಾರ ಸದ್ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಫಲಮಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಖುರಘಾತಾತ್ತಪ್ರಾಣಾಧರ್ಮವಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಪೂರ್ಣೀಕೃತವೃಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಿತಾದಿಯುಗಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಮಷಪೈಶಾಚಮುಕ್ತತುಷ್ಟಧರಾನುತಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಓಂ ಕರ್ಪೂರಧವಲಾತ್ಮೀಯ ಕೀರ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತದಿಗನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಯಶೋವಲ್ಲೀಪುಷ್ಪಾಯಿತಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಯಶಸ್ಸಿನ್ಧುಜಾತಾಪ್ಸರಸನರ್ತಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕೀರ್ತಿಗಂಗಾಮ್ಭಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಯಶೋಮ್ಬುಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಧೀಮನ್ಥಮಥಿತಾನನ್ದಸಿನ್ಧುಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಪರಾಭವಾಶ್ವಯುಜಕೃಷ್ಣಚತುರ್ಥೀದಿನೇ ಲಿಖಿತಾ ರಾಮೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಾ
ಚ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ದೇವಾಯ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Kakaradi Sri Kalka:
108 Names of Kakaradi Kalkya – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

108 Names of Kakaradi Kalkya – Ashtottara Shatanamavali in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top