Narayaniyam Dvavimsatidasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 22

Narayaniyam Dvavimsatidasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಾವಿಂಶತಿದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಾವಿಂಶತಿದಶಕಮ್ (೨೨) – ಅಜಾಮಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

ಅಜಾಮಿಲೋ ನಾಮ ಮಹೀಸುರಃ ಪುರಾ
ಚರನ್ವಿಭೋ ಧರ್ಮಪಥಾನ್ ಗೃಹಾಶ್ರಮೀ ।
ಗುರೋರ್ಗಿರಾ ಕಾನನಮೇತ್ಯ ದೃಷ್ಟವಾನ್
ಸುಧೃಷ್ಟಶೀಲಾಂ ಕುಲಟಾಂ ಮದಾಕುಲಾಮ್ ॥ ೨೨-೧ ॥

ಸ್ವತಃ ಪ್ರಶಾನ್ತೋಽಪಿ ತದಾಹೃತಾಶಯಃ
ಸ್ವಧರ್ಮಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ತಯಾ ಸಮಾರಮನ್ ।
ಅಧರ್ಮಕಾರೀ ದಶಮೀ ಭವನ್ಪುನ-
ರ್ದಧೌ ಭವನ್ನಾಮಯುತೇ ಸುತೇ ರತಿಮ್ ॥ ೨೨-೨ ॥

ಸ ಮೃತ್ಯುಕಾಲೇ ಯಮರಾಜಕಿಙ್ಕರಾನ್
ಭಯಙ್ಕರಾಂಸ್ತ್ರೀನಭಿಲಕ್ಷಯನ್ಭಿಯಾ ।
ಪುರಾ ಮನಾಕ್ತ್ವತ್ಸ್ಮೃತಿವಾಸನಾಬಲಾತ್
ಜುಹಾವ ನಾರಾಯಣನಾಮಕಂ ಸುತಮ್ ॥ ೨೨-೩ ॥

ದುರಾಶಯಸ್ಯಾಪಿ ತದಾತ್ವನಿರ್ಗತ-
ತ್ವದೀಯನಾಮಾಕ್ಷರಮಾತ್ರವೈಭವಾತ್ ।
ಪುರೋಽಭಿಪೇತುರ್ಭವದೀಯಪಾರ್ಷದಾಃ
ಶ್ಚತುರ್ಭುಜಾಃ ಪೀತಪಟಾ ಮನೋಹರಾಃ ॥ ೨೨-೪ ॥
[** ಮನೋರಮಾಃ **]

ಅಮುಂ ಚ ಸಮ್ಪಾಶ್ಯ ವಿಕರ್ಷತೋ ಭಟಾನ್
ವಿಮುಞ್ಚತೇತ್ಯಾರುರುಧುರ್ಬಲಾದಮೀ ।
ನಿವಾರಿತಾಸ್ತೇ ಚ ಭವಜ್ಜನೈಸ್ತದಾ
ತದೀಯಪಾಪಂ ನಿಖಿಲಂ ನ್ಯವೇದಯನ್ ॥ ೨೨-೫ ॥

ಭವನ್ತು ಪಾಪಾನಿ ಕಥಂ ತು ನಿಷ್ಕೃತೇ
ಕೃತೇಽಪಿ ಭೋ ದಣ್ಡನಮಸ್ತಿ ಪಣ್ಡಿತಾಃ ।
ನ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ಕಿಂ ವಿದಿತಾ ಭವಾದೃಶಾ-
ಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವತ್ಪುರುಷಾ ಬಭಾಷಿರೇ ॥ ೨೨-೬ ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ವಿಹಿತಾ ವ್ರತಾದಯಃ
ಪುನನ್ತಿ ಪಾಪಂ ನ ಲುನನ್ತಿ ವಾಸನಾಮ್ ।
ಅನನ್ತಸೇವಾ ತು ನಿಕೃನ್ತತಿ ದ್ವಯೀ-
ಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವತ್ಪುರುಷಾ ಬಭಾಷಿರೇ ॥ ೨೨-೭ ॥

ಅನೇನ ಭೋ ಜನ್ಮಸಹಸ್ರಕೋಟಿಭಿಃ
ಕೃತೇಷು ಪಾಪೇಷ್ವಪಿ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ಕೃತಾ ।
ಯದಗ್ರಹೀನ್ನಾಮ ಭಯಾಕುಲೋ ಹರೇ-
ರಿತಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವತ್ಪುರುಷಾ ಬಭಾಷಿರೇ ॥ ೨೨-೮ ॥

See Also  Narayaniyam Ekonasatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 59

ನೃಣಾಮಬುದ್ಧ್ಯಾಪಿ ಮುಕುನ್ದಕೀರ್ತನಂ
ದಹತ್ಯಘೌಘಾನ್ಮಹಿಮಾಸ್ಯ ತಾದೃಶಃ ।
ಯಥಾಗ್ನಿರೇಧಾಂಸಿ ಯಥೌಷಧಂ ಗದಾ-
ನಿತಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವತ್ಪುರುಷಾ ಬಭಾಷಿರೇ ॥ ೨೨-೯ ॥

ಇತೀರಿತೈರ್ಯಾಮ್ಯಭಟೈರಪಾಸೃತೇ
ಭವದ್ಭಟಾನಾಂ ಚ ಗಣೇ ತಿರೋಹಿತೇ ।
ಭವತ್ಸ್ಮೃತಿಂ ಕಞ್ಚನ ಕಾಲಮಾಚರನ್
ಭವತ್ಪದಂ ಪ್ರಾಪಿ ಭವದ್ಭಟೈರಸೌ ॥ ೨೨-೧೦ ॥

ಸ್ವಕಿಙ್ಕರಾವೇದನಶಙ್ಕಿತೋ ಯಮ-
ಸ್ತ್ವದಙ್ಘ್ರಿಭಕ್ತೇಷು ನ ಗಮ್ಯತಾಮಿತಿ ।
ಸ್ವಕೀಯಭೃತ್ಯಾನಶಿಶಿಕ್ಷದುಚ್ಚಕೈಃ
ಸ ದೇವ ವಾತಾಲಯನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೨೨-೧೧ ॥

ಇತಿ ದ್ವಾವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Dvavimsatidasakam in English – Kannada – TeluguTamil