108 Names of Lord Kuber in English

॥ kuberastottarasatanamavalih ॥

Om srim Om hrim srim hrim klim srim klim vittesvaraya namah ।
Om yaksarajaya vidmahe alakadhisaya dhimahi ।
tannah kuberah pracodayat ।

Om yaksaya kuberaya vaisravanaya
dhanadhanyadhipataye dhanadhanyadi
samrddhim me dehi dapaya svaha ।
srisuvarnavrstim kuru me grhe srikubera ।
mahalaksmi haripriya padmayai namah ।
rajadhirajaya prasahya sahine namo vayam vaisravanaya kurmahe ।
samekaman kamakamaya mahyam kamesvaro vaisravano dadatu ।
kuberaja vaisravanaya maharajaya namah ।

dhyanam
manujabahyavimanavarastutam
garudaratnanibham nidhinayakam ।
sivasakham mukutadivibhusitam
vararucim tamahamupasmahe sada ॥

agastya devadevesa martyalokahitecchaya ।
pujayami vidhanena prasannasumukho bhava ॥

atha kuberastottarasatanamavalih ॥

॥ 108 Names of Lord Kuber English Lyrics ॥

Om kuberaya namah ।
Om dhanadaya namah ।
Om srimate namah ।
Om yaksesaya namah ।
Om guhyakesvaraya namah ।
Om nidhisaya namah ।
Om sankarasakhaya namah ।
Om mahalaksminivasabhuve namah ।
Om mahapadmanidhisaya namah ।
Om purnaya namah ॥ 10 ॥

Om padmanidhisvaraya namah ।
Om sankhakhyanidhinathaya namah ।
Om makarakhyanidhipriyaya namah ।
Om sukacchapakhyanidhisaya namah ।
Om mukundanidhinayakaya namah ।
Om kundakhyanidhinathaya namah ।
Om nilanityadhipaya namah ।
Om mahate namah ।
Om varanidhidipaya namah ।
Om pujyaya namah ॥ 20 ॥

Om laksmisamrajyadayakaya namah ।
Om ilapilapatyaya namah ।
Om kosadhisaya namah ।
Om kulocitaya namah ।
Om asvarudhaya namah ।
Om visvavandyaya namah ।
Om visesajnaya namah ।
Om visaradaya namah ।
Om nalakubaranathaya namah ।
Om manigrivapitre namah ॥ 30 ॥

Om gudhamantraya namah ।
Om vaisravanaya namah ।
Om citralekhamanahpriyaya namah ।
Om ekapinakaya namah ।
Om alakadhisaya namah ।
Om paulastyaya namah ।
Om naravahanaya namah ।
Om kailasasailanilayaya namah ।
Om rajyadaya namah ।
Om ravanagrajaya namah ॥ 40 ॥

Om citracaitrarathaya namah ।
Om udyanaviharaya namah ।
Om viharasukutuhalaya namah ।
Om mahotsahaya namah ।
Om mahaprajnaya namah ।
Om sadapuspakavahanaya namah ।
Om sarvabhaumaya namah ।
Om anganathaya namah ।
Om somaya namah ।
Om saumyadikesvaraya namah ॥ 50 ॥

Om punyatmane namah ।
Om puruhutasriyai namah ।
Om sarvapunyajanesvaraya namah ।
Om nityakirtaye namah ।
Om nidhivetre namah ।
Om lankapraktananayakaya namah ।
Om yaksinivrtaya namah ।
Om yaksaya namah ।
Om paramasantatmane namah ।
Om yaksaraje namah ॥ 60 ॥

Om yaksinihrdayaya namah ।
Om kinnaresvaraya namah ।
Om kimpurusanathaya namah ।
Om khadgayudhaya namah ।
Om vasine namah ।
Om isanadaksaparsvasthaya namah ।
Om vayuvamasamasrayaya namah ।
Om dharmamarganirataya namah ।
Om dharmasammukhasamsthitaya namah ।
Om nityesvaraya namah ॥ 70 ॥

Om dhanadhyaksaya namah ।
Om astalaksmyasritalayaya namah ।
Om manusyadharmine namah ।
Om sukrtine namah ।
Om kosalaksmisamasritaya namah ।
Om dhanalaksminityavasaya namah ।
Om dhanyalaksminivasabhuve namah ।
Om astalaksmisadavasaya namah ।
Om gajalaksmisthiralayaya namah ।
Om rajyalaksmijanmagehaya namah ॥ 80 ॥

Om dhairyalaksmikrpasrayaya namah ।
Om akhandaisvaryasamyuktaya namah ।
Om nityanandaya namah ।
Om sukhasrayaya namah ।
Om nityatrptaya namah ।
Om nirasaya namah ।
Om nirupadravaya namah ।
Om nityakamaya namah ।
Om nirakanksaya namah ।
Om nirupadhikavasabhuve namah ॥ 90 ॥

Om santaya namah ।
Om sarvagunopetaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvasammataya namah ।
Om sarvanikarunapatraya namah ।
Om sadanandakrpalayaya namah ।
Om gandharvakulasamsevyaya namah ।
Om saugandhikakusumapriyaya namah ।
Om svarnanagarivasaya namah ।
Om nidhipithasamasrayaya namah ॥ 100 ॥

Om mahameruttarasthaya namah ।
Om maharsiganasamstutaya namah ।
Om tustaya namah ।
Om surpanakhajyesthaya namah ।
Om sivapujarataya namah ।
Om anaghaya namah ।
Om rajayogasamayuktaya namah ।
Om rajasekharapujyaya namah ।
Om rajarajaya namah ॥ 109 ॥

iti ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Kuber Ashtottara Shatanamavali » Kuvera » Kuberudu » 108 Names of Kuberan Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *