108 Names Of Lord Surya – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ 108 Names of Lord Surya 1 Kannada Lyrics ॥

॥ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ 1 ॥

ಸೂರ್ಯ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ –
ಓಂ ಹ್ರಾँ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಸಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥

ಸೂರ್ಯಂ ಸುನ್ದರ ಲೋಕನಾಥಮಮೃತಂ ವೇದಾನ್ತಸಾರಂ ಶಿವಮ್
ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಸುರೇಶಮಮಲಂ ಲೋಕೈಕಚಿತ್ತಂ ಸ್ವಯಮ್ ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯ ನರಾಧಿಪಂ ಸುರಗುರುಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಚೂಡಾಮಣಿಮ್
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಸ್ವರೂಪ ಹೃದಯಂ ವನ್ದೇ ಸದಾ ಭಾಸ್ಕರಮ್ ॥

ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಮಾನಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಗಮವೇದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಮನ್ದಿರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಚಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸ್ವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಯತ್ಕಿರಣಜಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

See Also  Sri Angaraka (Mangal) Stotram In Tamil

ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಸ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಜರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರುದ್ವಯಾಭಾವರೂಪಯುಕ್ತಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷಿವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಗ್ಘನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕ್ಷಚಕ್ರಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜುಸ್ವಭಾವಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕಾರಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕ್ಷಾಧಿನಾಥಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲುಪ್ತದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನತ್ಕನಕಭೂಷಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೂನಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಿಭೃತೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಬೃಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದಶ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶದಿಕ್ಸಮ್ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಜಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

See Also  Sri Surya Chandrakala Stotram In Telugu

ಓಂ ಜಗದಾನನ್ದಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನ ಸಮಾರೂಢರಥಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸುರಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಜವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಬಹಿಃ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಅಮರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಣಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಜಗತಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಮ್ಪತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಐಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸೇನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕೋಟಿಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲಾಗಮವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

See Also  108 Names Of Rama 4 – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ ಇತಿ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Navagraha Astotram » 108 Names of Lord Surya » Sri Surya Bhagwan Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil