108 Names of Shiva in English

॥ 108 Names of Shiva English Lyrics ॥

om sivaya namah
mahesvaraya namah
sambhave namah
pinakine namah
sasi sekharaya namah
vamadevaya namah
virupaksaya namah
kapardine namah nila lohitaya namah
sankaraya namah ॥ 10 ॥

sulapanaye namah
khatvangine namah
visnu vallabhaya namah
sipivistaya namah
ambika nathaya namah
srikanthaya namah
bhakta vatsalaya namah
bhavaya namah
sarvaya namah
trilokesaya namah ॥ 20 ॥

sitikanthaya namah
siva priyaya namah
ugraya namah
kapaline namah
kamaraye namah
andhakasuramardanaya namah
ganga dharaya namah
lalataksaya namah
kala kalaya namah
krpa nidhaye namah ॥ 30 ॥

bhimaya namah
parasu hastaya namah
mrga panaye namah
jata dharaya namah
kailasa vasine namah
kavacine namah
kathoraya namah
tri purantakaya namah
vrsankaya namah
vrsabharudhaya namah ॥ 40 ॥

bhasmoddhulita vigrahaya namah
sama priyaya namah
svara mayaya namah
trayi murtaye namah
anisvaraya namah
sarva jnaya namah
paramatmane namah
soma suryagni locanaya namah
havise namah
yajna mayaya namah ॥ 50 ॥

somaya namah
panca vaktraya namah
sada sivaya namah
visvesvaraya namah
vira bhadraya namah
gananathaya namah
prajapataye namah
hiranya retase namah
durgharsaya namah
girisaya namah ॥ 60 ॥

girisaya namah
anaghaya namah
bhujanga bhusanaya namah
bhargaya namah
giri dhanvane namah
giripriyaya namah
krttivasase namah
purarataye namah
bhagavate namah
pramathadhipaya namah ॥ 70 ॥

mrtyunjayaya namah
suksma tanave namah
jagad vyapine namah
jagad gurave namah
vyoma kesaya namah
maha sena janakaya namah
caru vikramaya namah
rudraya namah
bhuta pataye namah
sthanave namah ॥ 80 ॥

ahebudhniyaya namah
digambaraya namah
asta murtaye namah
anekatmane namah
satvikaya namah
suddhavigrahaya namah
sasvataya namah
khanda parasave namah
ajaya namah
pasa vimocakaya namah ॥ 90 ॥

mrdaya namah
pasu pataye namah
devaya namah
maha devaya namah
avyayaya namah
haraye namah
bhaga netrabhide namah
avyaktaya namah
daksadhvara haraya namah
haraya namah ॥ 100 ॥

pusa danta bhide namah
avyagraya namah
sahasraksaya namah
sahasra pade namah
apa varga pradaya namah
anantaya namah
tarakaya namah
paramesvaraya ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *