108 Names Of Dakshinamoorthy – Ashtottara Shatanamavalih In Kannada

॥ Sri Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಮೂಲಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾದ್ಯಾತ್ಮಕಾ
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಚಲಸಿಂಹೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಸಿಂಹಸರ್ವೇನ್ದ್ರಾಯ
ಓಂ ಓಂಕಾರೋದ್ಯಾನಕೋಕಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರನೀಡಶುಕರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಾರಣ್ಯಕುಂಜರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗರಾಜಸುತಾಜಾನತನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗರಾಜನಿಜಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಮಾಣಿಕ್ಯಮಾಲಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಚನ್ದ್ರಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿತಾಶೇಷಮೌನೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದೀಶಾದಿಮದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।॥ 10 ॥।

ಓಂ ಮೋಹಾನಲಸುಧಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । ಮೋಹಾನಲಸುಧಾಸಾರಾಯ
ಓಂ ಮೋಹಾಮ್ಬುಜಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರತರಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹೋತ್ಪಲನಭೋಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಶೀತಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಜ್ಞಾನತೃಣಾನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಮ್ಭೋಜಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕೈರವರಾಕೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕೋಕದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ।॥ 20 ॥।

ಓಂ ಗಜಾನನಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಚರ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧವಲದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಭಂಗಲಸಜ್ಜಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗನಾಮ್ಬರಸಂವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗನಾಮುಕ್ತಮೂರ್ಧಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವದನಾಬ್ಜಜಿತಾಬ್ಜಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವದನೇನ್ದುಸ್ಫುರದ್ದಿಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾನೈಕನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವೀಣೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।॥ 30 ॥।

ಓಂ ವನವಾಸಸಮುಲ್ಲಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಲೀಲೈಕಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ । ವನವೀರೈಕಲೋಲುಪಾಯ
ಓಂ ತೇಜಃಪುಂಜಘನಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜಸಾಮವಿಭಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧೇಯಾನಾಂ ತೇಜಃಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋಮಯನಿಜಾಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮಿತಾನಂಗಸಂಗ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಕಾಯ ನಾಮಃ । ದರಹಾಸಜಿತಾಂಗನಾಯ
ಓಂ ದಯಾರಸಸುಧಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರಿದ್ರಧನಶೇವಧಯೇ ನಮಃ ।॥ 40 ॥।

See Also  1000 Names Of Sri Maha Tripura Sundari – Sahasranama Stotram In Tamil

ಓಂ ಕ್ಷೀರೇನ್ದುಸ್ಫಟಿಕಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀತೀನ್ದ್ರಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷೀರೇನ್ದುಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ
ಓಂ ಕ್ಷೀರೋಪಹಾರರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಭರಣಮುಕ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ನಾನಾಭರಣಮುಗ್ಧಾಂಗಾಯ
ಓಂ ನಾರೀಸಮ್ಮೋಹನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮರಸಾಸ್ವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ತಿನಿನ್ದಿತಕನ್ದರ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಜಗದ್ವಪುಷೇ ನಮಃ ।॥ 50 ॥।

ಓಂ ಮೂಕಾಜ್ಞಾನತಮೋಭಾನವೇ ನಮಃ । ಮೂಲಾಜ್ಞಾನತಮೋಭಾನವೇ
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಪಾದಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರೀವಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಮೂಲೈಕನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಪುಸ್ತೋಲ್ಲಸತ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನೋಡುಪಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಸನ್ನುತಸಂಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಸಂಯಮಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।॥ 60 ॥।

ಓಂ ಯತಿರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಮುಈನ್ದ್ರೋಪಾಸ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಾರಹಾರರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾಯುತಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಲಸದ್ವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾಧರಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಜೀರಮಂಜುಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಪಟ್ಟೋಲ್ಲಸತ್ಕಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಾಂಕುರಿತಚಿನ್ಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಯೋಗಪಟೂತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।॥ 70 ॥। ಹಠಯೋಗಪರೋತ್ತಮಾಯ

ಓಂ ಹಂಸಜಪ್ಯಾಕ್ಷಮಾಲಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸೇನ್ದ್ರಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುಶೃಂಗಸಮುಲ್ಲಾಸಿನೇ ನಮಃ । ಮೇರುಶೃಂಗತಟೋಲ್ಲಾಸಾಯ
ಓಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘಾಂಕುರಾಲವಾಲಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಪಕ್ವಫಲದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾನ್ತಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ । ಧಾರ್ಮಿಕಾನ್ತರ್ಗುಹಾವಾಸಾಯ
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾಮತ್ರಯನಿಜಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರೋತ್ತಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ ।॥ 80 ॥। ಧರ್ಮೋತ್ತಮಮನೋರಥಾಯ

See Also  108 Names Of Mahashastrri 2 – Ashtottara Shatanamavali 2 In Sanskrit

ಓಂ ಪ್ರಬೋಧೋದಾರದೀಪಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರಬೋಧೋದ್ಗಾರದೀಪಶ್ರಿಯೇ
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಚನ್ದ್ರಶಿಲಾಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಣಿಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಜ್ಞಾಮಣಿವರಾಕರಾಯ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿಹೃದ್ಭಾಸಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಾನನ್ತರಭಾಸಾತ್ಮನೇ
ಓಂ ಜ್ಞಾತೄಣಾಮವಿದೂರಗಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾದಿವಿದೂರಗಾಯ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯಾದ್ದೃತದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಾದ್ವೈತದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ
ಓಂ ಜ್ಞಾತಿಜಾತಿಕುಲಾಗತಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾತಿಕುಲಾಗತಾಯ
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಶ್ರಯಾಯ
ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತ್ಯಬ್ಧಿವಾಡವಾಯ ನಮಃ ।॥ 90 ॥।

ಓಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಮಾಣಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಞ್ಹಹಿತಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಿಸತ್ತಮಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಯತ್ತತ್ತ್ವಮಸಿಸಂವೇದ್ಯಾಯ
ಓಂ ಯಕ್ಷಗೇಯಾತ್ಮವೈಭವಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಗೇಯಾತ್ಮವೈಭವಾಯ
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಧಿದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಾದಿದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ
ಓಂ ಯಜಮಾನವಪುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರಾಧಿಪದಿಗೀಶಾಯ ನಮಃ । ಛತ್ರಾಧಿಪತಿವಿಶ್ವೇಶಾಯ
ಓಂ ಛತ್ರಚಾಮರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಜಾತ್ಯಾದಿದೂರಗಾಯ ನಮಃ ।॥ 100 ॥।

ಓಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸುಖೈಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನುಭೂತಿರಸೋದಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯದಮ್ಪದಧ್ಯ್ಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಜಟಜೂಟಾಯ
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಕಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಟಕಾಭಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಸೋದಸ್ತಾರಿಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಲಾಹಲೋಜ್ಜ್ವಲಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಾಯಿತಭುಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ ।। 108 ।।
। ಹಾರ್ದಗ್ರನ್ಥಿವಿಮೋಚಕಾಯ

ಇತಿ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮನುವರ್ಣಾದ್ಯಾದಿಮಾ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Dakshinamurthy:
108 Names of Dakshinamoorthy – Ashtottara Shatanamavalih in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil