Medha Dakshinamurthy Stotram In Kannada

॥ Medha Dakshinamurthi Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರವರ್ಣಪದ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರಂತಿ ತ್ರಯಶ್ಶಿಖಾಃ ।
ತಸ್ಮೈತಾರಾತ್ಮನೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧ ॥

ನತ್ವಾ ಯಂ ಮುನಯಸ್ಸರ್ವೇ ಪರಂಯಾಂತಿ ದುರಾಸದಮ್ ।
ನಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೨ ॥

ಮೋಹಜಾಲವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾತಿ ಯತ್ಪದಮ್ ।
ಮೋಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೩ ॥

ಭವಮಾಶ್ರಿತ್ಯಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ ನಭವೋಹ್ಯಭವತ್ಪರಃ ।
ಭಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೪ ॥

ಗಗನಾಕಾರವದ್ಭಾಂತಮನುಭಾತ್ಯಖಿಲಂ ಜಗತ್ ।
ಗಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೫ ॥

ವಟಮೂಲನಿವಾಸೋ ಯೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ।
ವಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೬ ॥

ತೇಜೋಭಿರ್ಯಸ್ಯಸೂರ್ಯೋಽಸೌ ಕಾಲಕ್ಲೃಪ್ತಿಕರೋ ಭವೇತ್ ।
ತೇಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೭ ॥

ದಕ್ಷತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರೇ ಯಃ ಕಾಲವಿಷಭಂಜನೇ ।
ದಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೮ ॥

ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾನ್ನೃಣಾಮ್ ।
ಕ್ಷಿಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಣಾಕಾರವಾಚ್ಯೋಯಸ್ಸುಪ್ತಂ ಸಂದೀಪಯತಿ ಮೇ ಮನಃ ।
ಣಾಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೦ ॥

ಮೂರ್ತಯೋ ಹ್ಯಷ್ಟಧಾಯಸ್ಯ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಮ್ ।
ಮೂಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೧ ॥

ತತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಪರಮಮಿತಿ ಯದ್ಗುರುಬೋಧಿತಃ ।
ಸರೇಫತಾತ್ಮನೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೨ ॥

ಯೇಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಋಷಯೋ ಯಾಂತಿ ನಿರ್ವೃತಿಮ್ ।
ಯೇಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೩ ॥

See Also  Sri Gayatri Ashtakam In Kannada

ಮಹತಾಂ ದೇವಮಿತ್ಯಾಹುರ್ನಿಗಮಾಗಮಯೋಶ್ಶಿವಃ ।
ಮಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೪ ॥

ಸರ್ವಸ್ಯಜಗತೋ ಹ್ಯಂತರ್ಬಹಿರ್ಯೋ ವ್ಯಾಪ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಹ್ಯಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೫ ॥

ತ್ವಮೇವ ಜಗತಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಣಮ್ ।
ಮೇಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೬ ॥

ಧಾಮೇತಿ ಧಾತೃಸೃಷ್ಟೇರ್ಯತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಮುಚ್ಯತೇ ।
ಧಾಂಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ಪ್ರಕೃತೇರ್ಯತ್ಪರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಯಾತಿ ವೈ ಮುನಿಃ ।
ಪ್ರಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಜ್ಞಾನಿನೋಯಮುಪಾಸ್ಯಂತಿ ತತ್ತ್ವಾತೀತಂ ಚಿದಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಜ್ಞಾಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೯ ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಜಾಯತೇ ಯಸ್ಯ ಧ್ಯಾನನಾಮಾರ್ಚನಾದಿಭಿಃ ।
ಪ್ರಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೨೦ ॥

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ನರೋಮುಕ್ತಸ್ಸಬಂಧನಾತ್ ।
ಯಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೨೧ ॥

ಛವೇರ್ಯನ್ನೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾಪುರ್ವಿಷಯೇಷ್ವಿಹ ಜಾಡ್ಯತಾಮ್ ।
ಛಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೨೨ ॥

ಸ್ವಾಂತೇವಿದಾಂ ಜಡಾನಾಂ ಯೋ ದೂರೇತಿಷ್ಠತಿ ಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಸ್ವಾಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೨೩ ॥

ಹಾರಪ್ರಾಯಫಣೀಂದ್ರಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ಹಾಕಾರರೂಪಿಣೇ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ೨೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರವರ್ಣಪದ ಸ್ತುತಿಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Medha Dakshinamurthy Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil