108 Names of Sri Hariharaputra 2 in Odia

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra 2 Odia Lyrics ॥

॥ ହରିହରପୁତ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୨ ॥

ଦ୍ଵିହସ୍ତଂ ପଦ୍ମସଂସ୍ଥଂ ଚ ଶୁକ୍ଲୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନମ୍ ।
ପୂର୍ଣାୟା ପୁଷ୍କଲାଦେଵ୍ୟା ୟୁକ୍ତଂ ଶାସ୍ତାରମାଶ୍ରୟେ ॥

ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ହରିହରୋଦ୍ଭୂତାୟ । ହରିହରପୁତ୍ରାୟ ।
ଉନ୍ମତ୍ତଗଜଵାହନାୟ । ପୁତ୍ରଲାଭକରାୟ । ମଦନୋଦ୍ଭଵାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥାୟ ।
ଚୈତନ୍ୟାୟ । ଚେତୌଦ୍ଭଵାୟ । ଉତ୍ତରାୟ । ରୂପପଞ୍ଚକାୟ ।
ସ୍ଥାନପଞ୍ଚକାୟ । ଘୃଣୟେ । ଵୀରାୟ । ସମୁଦ୍ରଵର୍ଣାୟ । କାଲାୟ ।
ପରିଗ୍ରହାୟ । ଅମୃତାୟ । ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ । ଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ରୁଦ୍ରରୂପିଣେ ନମଃ । ଵୀରରୁଦ୍ରାୟ । ପ୍ରଭଵେ । ସ୍ତ୍ରୀରୂପିଣେ । ଖଡ୍ଗଧାରିଣେ ।
ମାତଙ୍ଗିନେ । ମୋହନାୟ । ମହାମତୟେ । କାମିତଦାୟ । ଦିଦ୍ଦକ୍ଷଵେ ।
ଗରଲାଶନାୟ । ଜାତସ୍ଥାୟ । ମହାକୋଟୟେ । ମେଧାଵିନେ । ଦ୍ଵିନେତ୍ରାୟ ।
ଦ୍ଵିଭୁଜାୟ । ଭୂଷିତାୟ । ଶ୍ୟାମଲାୟ । ୟକ୍ଷାୟ ।
ନାଗୟଜ୍ଞେପଵୀତଧୃତେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ରକ୍ତାମ୍ବରଧରାୟ ନମଃ । କୁଣ୍ଡଲୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ । ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରାୟ । ପାଣିଦେଵାୟ । ପୀତରକ୍ତାୟ । ସମ୍ୟଙ୍ନୁତାୟ ।
ସର୍ଵାଭରଣସଂୟୁକ୍ତାୟ । ଶକ୍ତିପାର୍ଶ୍ଵାୟ । ଵିଦ୍ଵେଷାୟ । ମଦନାୟ ।
ଆର୍ୟାୟ । କନ୍ୟାସୁତାୟ । ମାନିନେ । ଵିକୃତାୟ । ଅମୃତାୟ । ଵିକ୍ରମାୟ ।
ଵୀରାୟ । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟାୟ । ହସ୍ତୀଶାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଚକ୍ରେଶାୟ ନମଃ । ଦଣ୍ଡଧାରଣାୟ । ମଥନେଶାୟ । ମଙ୍ଗଲଦାୟ ।
ପଲ୍ଲଵେଶାୟ । ଅସ୍ତ୍ରେଶାୟ । କୁଞ୍ଚିତାୟ । ଵ୍ୟାପକାୟ । ଭୂତପାଲାୟ ।
ବୃହତ୍କୁକ୍ଷୟେ । ନୀଲାଙ୍ଗାୟ । କଵିଭୂଷିତାୟ । ଧୃତବାଣାୟ ।
ଚାପଧରାୟ । ଶକ୍ତ୍ୟାନନ୍ଦିତମୂର୍ତିମତେ । ଭୂଲୋକାୟ । ୟୌଵନାୟ ।
ଭୀମାୟ । ତୁଙ୍ଗଭଙ୍ଗାୟ । କୁନ୍ତଲାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ସାରସ୍ଵତାୟ ନମଃ । ୟୋଗପଟ୍ଟାୟ । ବଦ୍ଧପଦ୍ମାସନାୟ । ସାମ୍ନେ । ଈଶ୍ଵରାୟ ।
ଛାଗାଵୃତାୟ । ଶ୍ଵାନାଵୃତାୟ । କୁକ୍କୁଟାଵୃତାୟ । ମେଷାଵୃତାୟ ।
ପୀତରକ୍ତାୟ । ଉତ୍ପଲାଭାୟ । ଧର୍ମିଣେ । ପଦ୍ମାଲୟାୟ । କ୍ଷୀବାୟ । ଭୋଗିନେ ।
ୟୋଗିନେ । କରାଲଭୂତାସ୍ତ୍ରାୟ । ଭୂତଲୀଲାଧାରିଣେ । ଭେତାଲସଂଵୃତାୟ ।
ଆଵୃତପ୍ରମଥାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଜଟାମକୁଟଧାରିଣେ ନମଃ । ରୁଣ୍ଡମାଲାଧରାୟ । ଭୂତାୟ । ଭୂତାଣ୍ଡାୟ ।
ହୁଙ୍କାରଭୂତାୟ । କାଲରାତ୍ରାୟ । ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ।
ପୂର୍ଣାପୁଷ୍କଲାଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ହରିହରପୁତ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Hariharaputra Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Sri Hariharaputra 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

108 Names of Sri Hariharaputra 2 in Odia
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top