108 Names Of Sri Hariharaputra In Sanskrit

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीहरिहरपुत्राष्टोत्तरशतनामावली ॥

अस्य श्री हरिहरपुत्राष्टोत्तरशतनामावल्यस्य ।
ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।
श्री हरिहरपुत्रो देवता । ह्रीं बीजं ।
श्रीं शक्तिः । क्लीं कीलकं ।
श्री हरिहरपुत्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥

ह्रीं इत्यादिभिः षडङ्गन्यासः ॥

ध्यानम् ॥

त्रिगुणितमणिपद्मं वज्रमाणिक्यदण्डं
सितसुमशरपाशमिक्षुकोदण्डकाण्डं
घृतमधुपात्रं बिभृतं हस्तपद्मैः
हरिहरसुतमीडे चक्रमन्त्रात्ममूर्तिं ॥

आश्याम-कोमल-विशालतनुं विचित्र-
वासोदधानमरुणोत्पल-दामहस्तम् ।
उत्तुङ्गरत्न-मकुटं कुटिलाग्रकेशम्
शास्तारमिष्टवरदं प्रणतोऽस्ति नित्यम् ॥

ॐ महाशास्त्रे नमः ।
ॐ विश्वशास्त्रे नमः ।
ॐ लोकशास्त्रे नमः ।
ॐ धर्मशास्त्रे नमः ।
ॐ वेदशास्त्रे नमः ।
ॐ कालशस्त्रे नमः ।
ॐ गजाधिपाय नमः ।
ॐ गजारूढाय नमः ।
ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ व्याघ्रारूढाय नमः ॥ १० ॥

ॐ महद्युतये नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ गीर्वाण संसेव्याय नमः ।
ॐ गतातङ्काय नमः ।
ॐ गणाग्रण्ये नमः ।
ॐ ऋग्वेदरूपाय नमः ।
ॐ नक्षत्राय नमः ।
ॐ चन्द्ररूपाय नाम्ः ।
ॐ बलाहकाय नमः ।
ॐ दूर्वाश्यामाय नमः ।
ॐ महारूपाय नमः ।
ॐ क्रूरदृष्टये नमः ॥ २० ॥

See Also  Thalladi Thalladi Nadai Nadanthu Naanga In Tamil

ॐ अनामयाय नमः ।
ॐ त्रिनेत्राय नमः ।
ॐ उत्पलकराय नमः ।
ॐ कालहन्त्रे नमः ।
ॐ नराधिपाय नमः ।
ॐ खण्डेन्दु मौळितनयाय नमः ।
ॐ कल्हारकुसुमप्रियाय नमः ।
ॐ मदनाय नमः ।
ॐ माधवसुताय नमः ।
ॐ मन्दारकुसुमर्चिताय नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ महोत्साहाय नमः ।
ॐ महापापविनाशनाय नमः ।
ॐ महाशूराय नमः ।
ॐ महाधीराय नमः ।
ॐ महासर्प विभूषणाय नमः ।
ॐ असिहस्ताय नमः ।
ॐ शरधराय नमः ॥ ४० ॥

ॐ हालाहलधरात्मजाय नमः ।
ॐ अर्जुनेशाय नमः ।
ॐ अग्नि नयनाय नमः ।
ॐ अनङ्गमदनातुराय नमः ।
ॐ दुष्टग्रहाधिपाय नमः ।
ॐ श्रीदाय नमः ।
ॐ शिष्टरक्षणदीक्षिताय नमः ।
ॐ कस्तूरीतिलकाय नमः ।
ॐ राजशेखराय नमः ।
ॐ राजसत्तमाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ राजराजार्चिताय नमः ।
ॐ विष्णुपुत्राय नमः ।
ॐ वनजनाधिपाय नमः ।
ॐ वर्चस्कराय नमः ।
ॐ वररुचये नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वायुवाहनाय नमः ।
ॐ वज्रकायाय नमः ।
ॐ खड्गपाणये नमः ।
ॐ वज्रहस्ताय नमः ॥ ६० ॥

See Also  En Manam Ponnambalam In Malayalam

ॐ बलोद्धताय नमः ।
ॐ त्रिलोकज्ञाय नमः ।
ॐ अतिबलाय नमः ।
ॐ पुष्कलाय नमः ।
ॐ वृत्तपावनाय नमः ।
ॐ पूर्णाधवाय नमः ।
ॐ पुष्कलेशाय नमः ।
ॐ पाशहस्ताय नमः ।
ॐ भयापहाय नमः ।
ॐ फट्काररूपाय नमः ॥ ७० ॥

ॐ पापघ्नाय नमः ।
ॐ पाषण्डरुधिराशनाय नमः ।
ॐ पञ्चपाण्डवसन्त्रात्रे नमः ।
ॐ परपञ्चाक्षराश्रिताय नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्रसुताय नमः ।
ॐ पूज्याय नमः ।
ॐ पण्डिताय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ भवतापप्रशमनाय नमः ।
ॐ भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ कवये नमः ।
ॐ कवीनामधिपाय नमः ।
ॐ कृपाळुवे नमः ।
ॐ क्लेशनाशनाय नमः ।
ॐ समाय नमः ।
ॐ अरूपाय नमः ।
ॐ सेनान्ये नमः ।
ॐ भक्त सम्पत्प्रदायकाय नमः ।
ॐ व्याघ्रचर्मधराय नमः ।
ॐ शूलिने नमः ।
ॐ कपालिने नमः ।
ॐ वेणुवादनाय नमः ।
ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।
ॐ कलरवाय नमः ।
ॐ किरीटादिविभूषणाय नमः ।
ॐ धूर्जटये नमः ।
ॐ वीरनिलयाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ वीरेन्दुवन्दिताय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ॥ १०० ॥

See Also  Sringeri Jagadguru Sri Dharma Sastha Stotram In Kannada

ॐ वृषपतये नमः ।
ॐ विविधार्थ फलप्रदाय नमः ।
ॐ दीर्घनासाय नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ जटाधराय नमः ।
ॐ सनकादिमुनिश्रेष्ठस्तुत्याय नमः ।
ॐ हरिहरात्मजाय नमः ॥ १०८ ॥
इति श्री हरिहरपुत्राष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णं ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Ayyappa Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Sri Hariharaputra Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil