108 Names of Sri Ranganatha in English

॥ 108 Names of Sri Ranganatha English Lyrics ॥

om sri ranga nathaya namah
devesaya namah
sri ranga brahma samjnakaya namah
sesaparyanka sayanaya namah
sri nivasa bhujantaraya namah
indra nilotpala syamaya namah
pundarika nibheksanaya namah
sri vatsa lancitaya namah
harine namah
vana maline namah ॥ 10 ॥

hala yudhaya namah
pitambara dharaya namah
devaya namah
naraya namah
narayanaya namah
haraye namah
sribhu sahitaya namah
purusaya namah
maha visnave namah
sanatanaya namah ॥ 20 ॥

simhasana sthaya namah
bhagavate namah
vasudevaya namah
prabhavrtaya namah
kandarpa kotilavanyaya namah
kasturi tilakaya namah
acyutaya namah
sankha namah
cakra gada padma sulaksitacatur bhujaya namah
srimat sundara jamatre namah
nathaya namah ॥ 30 ॥

deva sikhamanaye namah
sri ranga nayakaya namah
laksmi vallabhaya namah
tejasam nidhaye namah
sarva sarma pradaya namah
ahisaya namah
sama gana priyotsavaya namah
amrtatva pradaya namah
nityaya namah
sarva prabhave namah ॥ 40 ॥

arindamaya namah
sri bhadra kunkum aliptaya namah
sri murtaye namah
citta ranjitaya namah
sarvalaksan sampannaya namah
santatmane namah
tirtha nayakaya namah
sri ranga nayakisaya namah
yajnamurtaye namah
hiran mayaya namah ॥ 50 ॥

pranavakara sadanaya namah
pranatartha pradayakaya namah
goda pranesvaraya namah
krsnaya namah
jagan nathaya namah
jayadrathaya namah
niculapura vallisaya namah
nitya mangala dayakaya namah
gandha stambha dvayo llasa gayatri rupa mandapaya namah
bhrtya varga saranyaya namah ॥ 60 ॥

bala bhadra prasadakaya namah
veda srnga vimana sthaya namah
vyaghrasura nisudakaya namah
garudananta senesa gaja vaktradi sevitaya namah
sankara priya mahatmyaya namah
syamaya namah
santanu vanditaya namah
pancaratrarcitaya namah
netre namah
bhakta netrotsavapradaya namah ॥ 70 ॥

kalasambhodhi nilayaya namah
kamalasana pujitaya namah
sananda nanda sanakasutramamara sevitaya namah
satya loka puravasaya namah
caksuse namah
astaksaraya namah
avyayaya namah
iksvaku pujitaya namah
vasisthadi stutaya namah
anaghaya namah ॥ 80 ॥

raghavaradhitaya namah
svamine namah
ramaya namah
rajendra vanditaya namah
vibhisan arcitapadaya namah
lanka rajya vara pradaya namah
kaveri madhya nilayaya namah
kalyana puravastukaya namah
dharma varmadi colendra pujitaya namah
punya kirtanaya namah ॥ 90 ॥

purusottama krta sthanaya namah
bhu loka jana bhagya daya namah
ajnana damana jyotise namah
arjuna priya sarathaye namah
candra puskarini nathaya namah
candadi dvara palakaya namah
kumudadi parivaraya namah
pandya sarupya dayakaya namah
saptavarana samvitasadanaya namah
sura posakaya namah ॥ 100 ॥

navanita subhaharaya namah
viharine namah
narada stutaya namah
rohini janma taraya namah
kartikeya vara pradaya namah
sri rangadhi pataye namah
srimate namah
srimad ranga mahanidhaye namah ॥ 108 ॥

108 Names of Sri Ranganatha in English
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top