108 Names Of Sri Subrahmanya In Sanskrit

॥ Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली ॥
श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली

ओं स्कन्दाय नमः ।
ओं गुहाय नमः ।
ओं षण्मुखाय नमः ।
ओं फालनेत्रसुताय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं पिङ्गलाय नमः ।
ओं कृत्तिकासूनवे नमः ।
ओं शिखिवाहाय नमः ।
ओं द्विषड्भुजाय नमः ॥ ९ ॥

ओं द्विषण्णेत्राय नमः ।
ओं शक्तिधराय नमः ।
ओं पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः ।
ओं तारकासुरसंहर्त्रे नमः ।
ओं रक्षोबलविमर्दनाय नमः ।
ओं मत्ताय नमः ।
ओं प्रमत्ताय नमः ।
ओं उन्मत्ताय नमः ।
ओं सुरसैन्यस्सुरक्षकाय नमः ॥ १८ ॥

ओं देवसेनापतये नमः ।
ओं प्राज्ञाय नमः ।
ओं कृपालवे नमः ।
ओं भक्तवत्सलाय नमः ।
ओं उमासुताय नमः ।
ओं शक्तिधराय नमः ।
ओं कुमाराय नमः ।
ओं क्रौञ्चदारणाय नमः ।
ओं सेनान्ये नमः ॥ १८ ॥

ओं अग्निजन्मने नमः ।
ओं विशाखाय नमः ।
ओं शङ्करात्मजाय नमः ।
ओं शिवस्वामिने नमः ।
ओं गणस्वामिने नमः ।
ओं सर्वस्वामिने नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं अनन्तशक्तये नमः ।
ओं अक्षोभ्याय नमः ॥ ३६ ॥

ओं पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ।
ओं गङ्गासुताय नमः ।
ओं शरोद्भूताय नमः ।
ओं आहूताय नमः ।
ओं पावकात्मजाय नमः ।
ओं जृम्भाय नमः ।
ओं प्रजृम्भाय नमः ।
ओं उज्जृम्भाय नमः ।
ओं कमलासनसंस्तुताय नमः ॥ ४५ ॥

ओं एकवर्णाय नमः ।
ओं द्विवर्णाय नमः ।
ओं त्रिवर्णाय नमः ।
ओं सुमनोहराय नमः ।
ओं चतुर्वर्णाय नमः ।
ओं पञ्चवर्णाय नमः ।
ओं प्रजापतये नमः ।
ओं अहर्पतये नमः ।
ओं अग्निगर्भाय नमः ॥ ५४ ॥

ओं शमीगर्भाय नमः ।
ओं विश्वरेतसे नमः ।
ओं सुरारिघ्ने नमः । [*सुरारिहाय*]
ओं हरिद्वर्णाय नमः ।
ओं शुभकराय नमः ।
ओं वटवे नमः । [*पटवे*]
ओं वटुवेषभृते नमः ।
ओं पूषाय नमः ।
ओं गभस्तये नमः ॥ ६३ ॥

ओं गहनाय नमः ।
ओं चन्द्रवर्णाय नमः ।
ओं कलाधराय नमः ।
ओं मायाधराय नमः ।
ओं महामायिने नमः ।
ओं कैवल्याय नमः ।
ओं शङ्करात्मजाय नमः ।
ओं विश्वयोनये नमः ।
ओं अमेयात्मने नमः ॥ ७२ ॥

ओं तेजोनिधये नमः ।
ओं अनामयाय नमः ।
ओं परमेष्ठिने नमः ।
ओं परब्रह्मणे नमः ।
ओं वेदगर्भाय नमः ।
ओं विराट्सुताय नमः ।
ओं पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः ।
ओं महासारस्वतावृताय नमः ।
ओं आश्रिताखिलदात्रे नमः ॥ ८१ ॥

ओं चोरघ्नाय नमः ।
ओं रोगनाशनाय नमः ।
ओं अनन्तमूर्तये नमः ।
ओं आनन्दाय नमः ।
ओं शिखिण्डिकृतकेतनाय नमः ।
ओं डम्भाय नमः ।
ओं परमडम्भाय नमः ।
ओं महाडम्भाय नमः ।
ओं वृषाकपये नमः ॥ ९० ॥

ओं कारणोत्पत्तिदेहाय नमः ।
ओं कारणातीतविग्रहाय नमः ।
ओं अनीश्वराय नमः ।
ओं अमृताय नमः ।
ओं प्राणाय नमः ।
ओं प्राणायामपरायणाय नमः ।
ओं विरुद्धहन्त्रे नमः ।
ओं वीरघ्नाय नमः ।
ओं रक्तास्याय नमः ॥ ९९ ॥

ओं श्यामकन्धराय नमः ।
ओं सुब्रह्मण्याय नमः ।
ओं गुहप्रीताय नमः । [*गुहाय, प्रीताय*]
ओं ब्रह्मण्याय नमः ।
ओं ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
ओं वम्शवृद्धिकराय नमः ।
ओं वेदवेद्याय नमः ।
ओं अक्षयफलप्रदाय नमः ।
ओं मयूरवाहनाय नमः ॥ १०८ ।

ओं वल्लीदेवसेनासमेत श्रीसुब्रह्मण्यस्वामिने नमः ।

इति श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली ।

– Chant Stotras in other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subrahmanya Ashtottarshat Naamavali Lyrics in English » Kannada » Telugu » Tamil