108 Names Of Sri Tara In Kannada

॥ 108 Names of Sri Tara Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ತಾರಾಮ್ಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಳಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನುಕ್ಷೀಣಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ತುರೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಗಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮದೇಕಜಟಾಶಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಫಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿತೀಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗನವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

ಓಂ ಕರಾಳಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರೀಂದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ರುಧಿರಾಸ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಅರ್ಧಕೇಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರಗ್ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣೇರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪನ್ನಗಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

ಓಂ ಇಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಂಧಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾನನಾದಿಪರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಂಡವಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲನಾದರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ತ್ರಪಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಪಾಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಪ್ತಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಭಕ್ತಾನುರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ತಾಮ್ರದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರಪಾತ್ರಪ್ರಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಪ್ರೇಮರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿಕಲ್ಪನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮರೂಪಾನುಕಾರಿಣೀ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Tara Ashtottara Shatanama Stotram » 108 Names of Sri Tara Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil