108 Names of Sri Veda Vyasa in Kannada

॥ 108 Names of Sri Veda Vyasa Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೋತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಾಶರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವತೀಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಯ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾದರಾಯಣಸಂಜ್ಞಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಥಿತವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಾಖಾವ್ಯಸನಕೃತೇ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾರತಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಮಹಾಪುರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಞ್ಜೀವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತದೋಷವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪೌತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕದೇವಗುರವೇ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಷಾಢಪೂರ್ಣಿಮಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತುತಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಸದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಚಾರಸದಾಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಧಿಸಂಸ್ಥಿತಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಙ್ಕರಾರ್ಯಪ್ರಸಾದಕೃತೇ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚತುರ್ವದನಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಪರಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಫಾಲಲೋಚನಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಬ್ಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾನ್ತರತಮೋನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥
ಓಂ ವೇದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ವಿಚಾರವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಸುಪ್ತಿಬುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪದೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಿಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವಜ್ಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಸಂಸ್ಥಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸ್ತುತಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಗ್ರಹವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಏಕಾನ್ತವಾಸಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಾದಿನಿಲಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕದನ್ತಸ್ವರೂಪೇಣ ಲಿಪಿಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮರೇಖಾವಿಲಿಪ್ತಾಙ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾವಲಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಲಸತ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಭೀರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧೀರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Sri Veda Vyasa Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

108 Names of Sri Veda Vyasa in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top