300 Names Of Mahashastrri Trishatanamavalih In Tamil

॥ Mahashastra Trishati Namavali Tamil Lyrics ॥

॥ மஹாஶாஸ்த்ருʼத்ரிஶதநாமாவளி: ॥

த்⁴யாநம்
பூர்ணாபுஷ்கலயோ: பதிம் ஶிவஸுதம் த³ண்டா³ஸிஶூலாப்³ஜயுக்
சக்ரேஷ்வாஸஶராப⁴யேஷ்டகுலிஶாந் ஹஸ்தைர்வஹம் ஸாத³ரம் ।
நாநாரத்நவிசித்ரிதாஸநக³தம் கல்யாணஸித்³தி⁴ப்ரத³ம்
வீராதி³ப்ரமுகை:² ஸுஸேவிதபத³ம் ஶாஸ்தாரமீட்³யம் ப⁴ஜே ।

ௐ ஹ்ரீம் ஹரிஹரபுத்ராய புத்ரலாபா⁴ய மத³க³ஜவாஹநாய மஹாஶாஸ்த்ரே நம: இதி
மந்த்ரவர்ணாத்³யாக்ஷரக⁴டிதா ।

ஓம் । ஔஷதீ⁴ஶாநசூடா³ங்கஹரிமோஹிநிஸம்ப⁴வாய நம: ।
ஓதப்ரோதாகி²லஜக³தே । ஓஜஸ்விநே । ஓத³நப்ரியாய । ஓமாதி³வர்ணாய । ஓகஸ்தா²ய । ஓஜோமண்ட³லநாயகாய । ஔதா³ர்யவதே ।
ஔபநிஷத³மந்த்ரவிஶ்ருதவைப⁴வாய நம: ॥ 9 ॥

ஹ்ரீம் । ஹ்ரீம் வர்ணமூலாய நம: । ஹ்ரீங்காராய । ஹ்ரீமதே । ஹ்ரேஷாஹதாஸுராய । ஹ்ருʼத்பத்³மநிலயாய । ஹ்ராதி³நே । ஹ்ருʼத்³யாய । ஹ்ருʼஷ்டாய । ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²தாய நம: ॥ 18 ॥

ஹ । ஹரிபுத்ராய நம: । ஹரிப்ரீதாய । ஹரித்பதிஸமர்சிதாய ।
ஹரிணாங்கமுகா²ய । ஹாரிணே । ஹாலாஹலஹராய । ஹரயே ।
ஹர்யக்ஷவாஹநாரூடா⁴ய । ஹயமேத⁴ஸமர்சிதாய நம: ॥ 27 ॥

ரி । ரிரம்ஸவே நம: । ரிக்தஸம்பூஜ்யாய । ரீதிமதே । ரீதிவர்த⁴நாய ।
ரிபுஹர்த்ரே । ரிடீஶாநாய । ரீங்க்ருʼதிஸ்தப்³த⁴குஞ்ஜராய ।
ரிங்க²த்³க⁴ண்டாமணிக³ணாய । ரீங்காரமநுதை³வதாய நம: ॥ 36

ஹ । ஹரபுத்ராய நம: । ஹராராத்⁴யாய । ஹரிணாங்கஶிகா²மணயே ।
ஹயாரூடா⁴ய । ஹரிஹரஸூநவே । ஹரிமுகா²சிதாய । ஹய்யங்க³வீநஹ்ருʼத³யாய । ஹரப்ரேமஸுதாய । ஹவிஷே நம: ॥ 45 ॥

ர । ரக்ஷகாய நம: । ரக்ஷிதஜக³தே । ரக்ஷோநாத²விநாஶக்ருʼதே ।
ரஞ்ஜகாய । ரஜநீசாரிணே । ரணந்மஞ்ஜீரபூ⁴ஷணாய ।
ரதிநாத²ஸமாகாராய । ரதிமந்மத²பூஜிதாய ।
ராஸக்ரீடா³தி³ஸந்துஷ்டபூர்ணாபுஷ்கலகந்யகாய நம: ॥ 54 ॥

பு । புண்ட³ரீகாக்ஷஸம்பூ⁴தாய நம: । புண்ட³ரீகாஜிநாஸநாய ।
புருஹூதேடி³தபதா³ய । புஷ்பத³ந்தஸமர்சிதாய । புஷ்கலாபூ⁴ஷிததநவே ।
புரந்த³ரஸுதார்சிதாய । புரஸம்ஹாரஜநகபார்ஶ்வஸ்தா²ய । புண்யவர்த⁴நாய ।
புண்ட³ரீகேப⁴ஹர்யக்ஷதுரகா³தி⁴பவாஹநாய நம: ॥ 93 ॥

த்ரா । த்ராத்ரே நம: । த்ரயீநுதாய । த்ரஸ்தாப⁴யக்ருʼதே । த்ரிகு³ணாதி⁴காய ।
த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடிதே³வஸேவிதாய । த்ராணதத்பராய । த்ரிவிக்ரமஸமாகாராய ।
த்ரிணேத்ராய । த்ரிவிதா⁴க்ருʼதயே நம: ॥ 72 ॥

See Also  108 Names Of Sri Venkatesha – Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ய । யந்த்ரே நம: । யந்த்ரிததி³க்³த³ந்திகி³ரிபந்நக³மண்ட³லாய । யதீஶ்வராய ।
யஜ்ஞவாடமத்⁴யஸ்தா²ய । யஜநப்ரியாய । யஜமாநாய । யமிஶ்ரேஷ்டா²ய ।
யஜுர்வேத³ப்ரகீர்திதாய । யாயஜூகார்சிதஸபா⁴மத்⁴யநாட்யவிஶாரதா³ய நம: ॥ 81 ॥

பு । புரந்த³ரார்சிதாய நம: । புண்யாய । புருஷார்த²ப்ரதா³யகாய ।
புருவம்ஶ்யந்ருʼபாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³த்ரே । பூர்ணாஹுதிப்ரியாய । புஷ்பாபி⁴ராமாய ।
பூஷேந்து³வஹ்நிமண்ட³லபா⁴ஸுராய । புரத்ரயமஹாக்ரீடா³ய ।
புஷ்கலாவர்தமண்ட³லாய நம: ॥ 90 ॥

த்ர । த்ரியம்ப³கஸ்ய தநயாய நம: । த்ரிம்ஶத்³பா³ஹவே । த்ரிஸூத்ரப்⁴ருʼதே ।
த்ரிகோணஸ்தா²ய । த்ரயீவேத்³யாய । தத்ர தத்ர ஸ்த²லே ஸ்தி²தாய ।
த்ருʼணாவர்தாஸுரஹராய । த்ரிகாலஜ்ஞாய । த்ருʼதீயகாய நம: ॥ 99

லா । லாங்கூ³லோபநிஷத்³கீ³தாய நம: । லாவண்யஜிதமந்மதா²ய ।
லவணாஸுரஸம்ஹர்த்ரே । லக்ஷ்மணாக்³ரேஸரார்சிதாய । லக்ஷ்மீப்ரதா³ய ।
லகு⁴ஶ்யாமாய । லம்பி³காயோக³மார்க³க்ருʼதே । லதாநிப⁴தநுச்சா²யாய ।
லோப⁴ஹீநஜநாஶ்ரிதாய நம: ॥ 108 ॥

பா⁴ । பா⁴நுகோடிப்ரதீகாஶாய । பா⁴ஷமாணாய । ப⁴யாபஹாய । பீ⁴மஸேநாய ।
பீ⁴மஸகா²ய । பு⁴க்திமுக்திபுலப்ரதா³ய । பு⁴ஸுண்ட³முநிஸம்வேத்³யாய ।
பூ⁴ஷாவதே । பூ⁴திபூ⁴ஷிதாய நம: ॥ 117 ॥

ய । யாதநாரஹிதாய நம: । யஜ்வநே । யக்ஷராஜே । யமுநாஶ்ரிதாய ।
யந்த்ரமந்த்ரார்சநப்ரீதாய । யதாக்ஷாய । யமஶாஸநாய ।
யாமிநீசரவீராதி³க³ணஸேவ்யாய । யமோந்நதாய நம: ॥ 126 ॥

ஶ । ஶாங்கராய நம: । ஶங்கராநந்தா³ய । ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ராய ।
ஶங்க²த்⁴மாநகராய । ஶாஸ்த்ரே । ஶகடைகரதோ²ஜ்ஜ்வலாய ।
ஶர்வாணீதநயாய । ஶல்யநிக்³ரஹாய । ஶகுநீடி³தாய நம: ॥ 135 ॥

த்ரு । த்ருட்யாதி³காலவிஜ்ஞாத்ரே நம: । த்ரோடகாதி³மபூஜிதாய ।
த்ரோடகாதி³மவ்ருʼத்தஜ்ஞாய । த்ரிவர்ணாய । த்ரிஜக³த்ப்ரப⁴வே । த்ரிவர்க³தா³த்ரே । த்ரிஶதநாமார்சநஸுக²ப்ரதா³ய । த்ரிகாண்டி³காய । த்ரிகூடாத்³ரிமத்⁴யஶ்ருʼங்க³-
நிகேதநாய நம: ॥ 144 ॥

நா । நராய நம: । நரார்சிதாய । நாரீயுக³ளாய । நரவாஹநாய ।
நரநாராயணப்ரீதாய । நதகல்யாணதா³யகாய । நந்தி³நே । நந்தீ³ஶவிநுதாய ।
நாரதா³தி³முநீடி³தாய நம: ॥ 153 ॥

See Also  Malai Meethu Maniyosai In Tamil

ஶா । ஶக்ராய நம: । ஶக்தித⁴ராய । ஶக்தாய । ஶரஜந்மஸஹோத³ராய ।
ஶஶாங்கவர்ணாய । ஶததா⁴க்ருʼதாமித்ராய । ஶராஸப்⁴ருʼதே ।
ஶிவாநந்த³கராய । ஶைவஸித்³தா⁴ந்தமுதி³தாந்தராய நம: ॥ 162 ॥

ய । யதா²ததா²க்ருʼதவித⁴யே நம: । யஜ்ஞஸூத்ரத⁴ராய । யூநே ।
யத்நாது³த்ஸாரிதகிடயே । யதா²விதி⁴ ஸமர்சிதாய । யோகி³நீக³ணஸம்வீதாய ।
யக்ஷிண்யுக்தஜக³த்கதா²ய । யந்த்ராரூட⁴மஹாமாயாய ।
யாகிந்யாதி³ஸமந்விதாய நம: ॥ 171 ॥

ம । மந்த்ரிணே நம: । மந்த்ரவிதா³ம் ஶ்ரேஷ்டா²ய । மணிவாசே ।
மணிபூ⁴ஷணாய । மஹநீயாய । மராலஸ்தா²ய । மணிமண்ட³பஸம்ஸ்தி²தாய ।
மஹாகல்பதரோர்மூலவாஸிநே । மார்தாண்ட³பை⁴ரவாய நம: ॥ 180

த³ । த³ண்டி³நே நம: । த³ண்ட³யித்ரே । த³ண்ட³த⁴ராய । தை³த்யாந்தகாத்மஜாய ।
தே³வதே³வாய । தே³வராஜாய । தி³வ்யம்ஸஸந்நடாதி⁴பாய । தி³வாஸமதநுச்சா²யாய । தி³வ்யக³ந்தா⁴ங்க³லேபநாய நம: ॥ 189 ॥

க³ । க³ஜாஸ்யஸோத³ராய நம: ।
கௌ³ரீக³ங்கா³ஸூநவே । கு³ணிநே । கு³ரவே । கு³ருக்ருʼபாய ।
கௌ³ரவர்ணாய । கோ³கர்ணஸ்தா²நவாஸக்ருʼதே ।
கோ³தா³வரீதீரஸம்ஸ்தா²ய கோ³பிகாநந்த³வர்த⁴நாய நம: ॥ 198 ॥

ஜ । ஜக³ச்சா²ஸ்த்ரே நம: । ஜக³ந்நாதா²ய । ஜநகாதி³ஸுபூஜிதாய ।
ஜநாஶ்ரிதாய । ஜிதக்ரோதா⁴ய । ஜ்வராமயவிநாஶகாய ।
ஜம்பா⁴ரிவந்தி³தபதா³ய । ஜக³த்ஸாக்ஷிணே । ஜபாநிபா⁴ய நம: ॥ 207 ॥

வா । வாதக்⁴நாய நம: । வாமநயநாய । வாமநாய । வாஞ்சிதார்த²தா³ய ।
வாரணஸீபதயே । வாஞ்சா²கல்பாய । விந்த்⁴யவிமர்த³நாய ।
விந்த்⁴யாரிமுநிஸம்ஸேவ்யாய । வீணாவாத³நதத்பராய நம: ॥ 216 ॥

ஹ । ஹயக்³ரீவநுதாய நம: । ஹந்த்ரே । ஹயாநந்தா³ய । ஹிதப்ரதா³ய ।
ஹுதாஶநத⁴ராய । ஹோத்ரே । ஹுங்காரத்⁴வஸ்தகம்ப³லாய ।
ஹாடகஶ்ரீஸபா⁴நாதா²ய । ஹரகௌ³ரீப்ரியோக்திமுதே³ நம: ॥ 225 ॥

நா । நாக³ராய நம: । நாக³ராத்⁴யக்ஷாய । நபோ⁴ரூபாய । நிரஞ்ஜநாய ।
நிர்விகாராய । நிராஹாராய । நிர்வாணஸுக²தா³யகாய । நித்யாநித்யவிஶேஷஜ்ஞாய ।
நிர்மாநுஷ்யவநாஶ்ரயாய நம: ॥ 234

See Also  Orunal Un Thirukkoyil In Tamil

ய । யாம்யாய நம: । யஜநபூ⁴ஸ்தா²யிநே । யக்ஷராக்ஷஸபே⁴த³நாய । யோக்³யாய ।
யோக³பதயே । யுக்தாய । யாமிநீசரகா⁴தகாய । யாமிநீத³ஸ்யுஸம்ஹர்த்ரே ।
யமஶாஸநஶாஸநாய நம: ॥ 243 ॥

ம । மநோந்மநஸ்தா²ந ஸம்ஸ்தா²ய நம: । மாதாமஹஹிமாசலாய ।
மாரீரோக³ஹராய । மந்யுஹீநாய । மாந்தா⁴த்ருʼபூஜிதாய । மணிஶூல-
க³தே³பே⁴ந்த்³ரநராஶ்வாங்கிதகோ³புராய । மநோவேகா³திக³மநாய । மஹாதே³வாய । மஹேஶ்வராய நம: ॥ 252 ॥

ஹா । ஹாலாஸ்யநாயகாய நம: । ஹாலாஹலஸேநாபதீடி³தாய । ஹலிநே ।
ஹலாயுத⁴நுதாய । ஹரித்³ராகுங்குமாங்கிதாய । ஹநூமதே । ஹநூமத்பூஜ்யாய ।
ஹேமாத்³ரீஶஸுதாபதயே । ஹிமாசலகு³ஹாவாஸியோகி³வ்ருʼந்த³ஸமாவ்ருʼதாய நம: ॥ 261 ॥

ஶா । ஶாரதா³ய நம: । ஶாரதா³நாதா²ய । ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநாய ।
ஶராநேகநிஷங்கா³ட்⁴யாய । ஶரணாக³தவத்ஸலாய । ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய ।
ஶாகராரூடா⁴ய । ஶயாநாய । ஶிவதாண்ட³வாய நம: ॥ 270 ॥

ஸ்த்ரே । த்ராபுஷாலயஸந்த்ராணபாண்டு³புத்ரஸும்ஸஸ்துதாய நம: । த்ராதபாண்ட்³ய-ஸுதாராத்⁴யாய । தார்தீயீகாய । தமோஹராய । தாம்ரசூட³த்⁴வஜப்ரீதிஜநகாய । தக்ரபாநமுதே³ । த்ரிபதா³க்ராந்தபூ⁴தாண்டா³ய । த்ரிவிதா⁴ய । த்ரிதி³நோத்ஸவாய நம: ॥ 279 ॥

ந । நமோ ஜயஸ்வஸ்திவாக்யப்ரகீர்ணத்⁴வநிமந்தி³ராய நம: । நாநாரூபத⁴ராய ।
நாநாவேஷவஞ்சிதபூர்வஜாய । நாமார்சநப்ராணதா³த்ரே । நரகாஸுர-
ஶிக்ஷகாய । நாமஸங்கீர்தநப்ரீதாய । நாராயணஸமுத்³ப⁴வாய ।
நந்த³கோ³பயஶோதா³த்ரே । நிகி²லாக³மஸம்ஸ்துதாய ॥ 288 ॥

ம । மது⁴முதே³ நம: । மது⁴ராவாஸிநே । மஹாவிபிநமத்⁴யகா³ய ।
மஹாருத்³ராக்ஷகவசாய । மஹாபூ⁴திஸிதப்ரபா⁴ய । மந்த்ரீக்ருʼதமஹாராயாய ।
மஹாபூ⁴தக³ணாவ்ருʼதாய । மஹாமுநீந்த்³ரநிசயாய । மஹாகாருண்யவாரித⁴யே ।
மந:ஸம்ஸ்மரணத்ராத்ரே நம: । மஹாஶாஸ்த்ரே । மஹாப்ரபா⁴வே நம: ॥ 300 ॥

இதி மஹாஶாஸ்த்ருʼத்ரிஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages -Mahashastrritrishatanamavalih:
300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil