Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Tamil

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யமந்த்ரஸம்மேலநத்ரிஶதீ ॥அத²வா ஶ்ரீ ஶத்ருஸம்ஹார ஶிவஸுப்³ரஹ்மண்யத்ரிஶதி ஸ்ருʼஷ்டி-ஸ்தி²தி-ஸம்ஹார-திரோதா⁴ந-அநுக்³ரஹ-பஞ்சக்ருʼத்ய-பஞ்சப்³ரஹ்ம-ஹ்ருʼத³யாத்³யங்க³-ஶிவபஞ்சாக்ஷர-அகாராதி³க்ஷகாராந்தமாத்ருʼகா-வர்ணம்-ஸபீ³ஜமூலமந்த்ரஸம்மேலநாத்மக-ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸர்வஶத்ருஸம்ஹார-த்ரிஶத்யர்சநா ॥ வந்தே³ கு³ரும் க³ணபதிம் ஸ்கந்த³மாதி³த்யமம்பி³காம் ।து³ர்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ மஹாஸேநாய வித்³மஹே ஷடா³நநாய தீ⁴மஹி ।தந்ந: ஸ்கந்த:³ ப்ரசோத³யோத் ॥ நகாராதி³நாமாநி 50ௐ நம் ஸோஉம் ஈம் நம் ளம் ஶ்ரீம் ஶரவணப⁴வ ஹம் ஸத்³யோஜாதஹாம் ஹ்ருʼத³ய-ப்³ரஹ்ம-ஸ்ருʼஷ்டிகாரண-ஸுப்³ரஹ்மண்யஇதி மூலம் ப்ரதிநாம யோஜயேத் ஶிவ-நாதா²ய நம: । நிர்லேபாய । நிர்மமாய । … Read more

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Telugu

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీసుబ్రహ్మణ్యమన్త్రసమ్మేలనత్రిశతీ ॥అథవా శ్రీ శత్రుసంహార శివసుబ్రహ్మణ్యత్రిశతి సృష్టి-స్థితి-సంహార-తిరోధాన-అనుగ్రహ-పఞ్చకృత్య-పఞ్చబ్రహ్మ-హృదయాద్యఙ్గ-శివపఞ్చాక్షర-అకారాదిక్షకారాన్తమాతృకా-వర్ణం-సబీజమూలమన్త్రసమ్మేలనాత్మక-శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసర్వశత్రుసంహార-త్రిశత్యర్చనా ॥ వన్దే గురుం గణపతిం స్కన్దమాదిత్యమమ్బికామ్ ।దుర్గాం సరస్వతీం లక్ష్మీం సర్వకార్యార్థసిద్ధయే ॥ మహాసేనాయ విద్మహే షడాననాయ ధీమహి ।తన్నః స్కన్దః ప్రచోదయోత్ ॥ నకారాదినామాని ౫౦ఓం నం సోఉం ఈం నం ళం శ్రీం శరవణభవ హం సద్యోజాతహాం హృదయ-బ్రహ్మ-సృష్టికారణ-సుబ్రహ్మణ్యఇతి మూలం ప్రతినామ యోజయేత్శివ-నాథాయ నమః । నిర్లేపాయ । నిర్మమాయ । నిష్కలాయ … Read more

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Malayalam

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യമന്ത്രസമ്മേലനത്രിശതീ ॥ അഥവാ ശ്രീ ശത്രുസംഹാര ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്രിശതി സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര-തിരോധാന-അനുഗ്രഹ-പഞ്ചകൃത്യ-പഞ്ചബ്രഹ്മ-ഹൃദയാദ്യങ്ഗ-ശിവപഞ്ചാക്ഷര-അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമാതൃകാ-വര്‍ണം-സബീജമൂലമന്ത്രസമ്മേലനാത്മക-ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസര്‍വശത്രുസംഹാര-ത്രിശത്യര്‍ചനാ ॥ വന്ദേ ഗുരും ഗണപതിം സ്കന്ദമാദിത്യമംബികാം ।ദുര്‍ഗാം സരസ്വതീം ലക്ഷ്മീം സര്‍വകാര്യാര്‍ഥസിദ്ധയേ ॥ മഹാസേനായ വിദ്മഹേ ഷഡാനനായ ധീമഹി ।തന്നഃ സ്കന്ദഃ പ്രചോദയോത് ॥ നകാരാദിനാമാനി 50ഓം നം സോഉം ഈം നം ളം ശ്രീം ശരവണഭവ ഹം സദ്യോജാതഹാം ഹൃദയ-ബ്രഹ്മ-സൃഷ്ടികാരണ-സുബ്രഹ്മണ്യഇതി മൂലം പ്രതിനാമ യോജയേത്ശിവ-നാഥായ നമഃ । നിര്ലേപായ । നിര്‍മമായ । … Read more

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Odia

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Odia Lyrics ॥ ॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନତ୍ରିଶତୀ ॥ଅଥଵା ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁସଂହାର ଶିଵସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟତ୍ରିଶତି ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ସଂହାର-ତିରୋଧାନ-ଅନୁଗ୍ରହ-ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟ-ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ-ହୃଦୟାଦ୍ୟଙ୍ଗ-ଶିଵପଞ୍ଚାକ୍ଷର-ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାନ୍ତମାତୃକା-ଵର୍ଣଂ-ସବୀଜମୂଲମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନାତ୍ମକ-ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟସର୍ଵଶତ୍ରୁସଂହାର-ତ୍ରିଶତ୍ୟର୍ଚନା ॥ ଵନ୍ଦେ ଗୁରୁଂ ଗଣପତିଂ ସ୍କନ୍ଦମାଦିତ୍ୟମମ୍ବିକାମ୍ ।ଦୁର୍ଗାଂ ସରସ୍ଵତୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ସର୍ଵକାର୍ୟାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ ॥ ମହାସେନାୟ ଵିଦ୍ମହେ ଷଡାନନାୟ ଧୀମହି ।ତନ୍ନଃ ସ୍କନ୍ଦଃ ପ୍ରଚୋଦୟୋତ୍ ॥ ନକାରାଦିନାମାନି ୫୦ଓଂ ନଂ ସୋଉଂ ଈଂ ନଂ ଳଂ ଶ୍ରୀଂ ଶରଵଣଭଵ ହଂ ସଦ୍ୟୋଜାତହାଂ ହୃଦୟ-ବ୍ରହ୍ମ-ସୃଷ୍ଟିକାରଣ-ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଇତି ମୂଲଂ ପ୍ରତିନାମ ୟୋଜୟେତ୍ଶିଵ-ନାଥାୟ ନମଃ । ନିର୍ଲେପାୟ । ନିର୍ମମାୟ । ନିଷ୍କଲାୟ … Read more

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Kannada

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನತ್ರಿಶತೀ ॥ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತ್ರಿಶತಿ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರ-ತಿರೋಧಾನ-ಅನುಗ್ರಹ-ಪಂಚಕೃತ್ಯ-ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ-ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗ-ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ-ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಾತೃಕಾ-ವರ್ಣಂ-ಸಬೀಜಮೂಲಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನಾತ್ಮಕ-ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರ-ತ್ರಿಶತ್ಯರ್ಚನಾ ॥ ವನ್ದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾದಿತ್ಯಮಮ್ಬಿಕಾಮ್ ।ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ಮಹಾಸೇನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಷಡಾನನಾಯ ಧೀಮಹಿ ।ತನ್ನಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಪ್ರಚೋದಯೋತ್ ॥ ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ 50ಓಂ ನಂ ಸೋಉಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಹಾಂ ಹೃದಯ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ ಯೋಜಯೇತ್ಶಿವ-ನಾಥಾಯ ನಮಃ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿರ್ಮಮಾಯ । … Read more

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Gujarati

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યમન્ત્રસમ્મેલનત્રિશતી ॥ અથવા શ્રી શત્રુસંહાર શિવસુબ્રહ્મણ્યત્રિશતિ સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-સંહાર-તિરોધાન-અનુગ્રહ-પઞ્ચકૃત્ય-પઞ્ચબ્રહ્મ-હૃદયાદ્યઙ્ગ-શિવપઞ્ચાક્ષર-અકારાદિક્ષકારાન્તમાતૃકા-વર્ણં-સબીજમૂલમન્ત્રસમ્મેલનાત્મક-શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસર્વશત્રુસંહાર-ત્રિશત્યર્ચના ॥ વન્દે ગુરું ગણપતિં સ્કન્દમાદિત્યમમ્બિકામ્ ।દુર્ગાં સરસ્વતીં લક્ષ્મીં સર્વકાર્યાર્થસિદ્ધયે ॥ મહાસેનાય વિદ્મહે ષડાનનાય ધીમહિ ।તન્નઃ સ્કન્દઃ પ્રચોદયોત્ ॥ નકારાદિનામાનિ ૫૦ૐ નં સોઉં ઈં નં ળં શ્રીં શરવણભવ હં સદ્યોજાતહાં હૃદય-બ્રહ્મ-સૃષ્ટિકારણ-સુબ્રહ્મણ્યઇતિ મૂલં પ્રતિનામ યોજયેત્શિવ-નાથાય નમઃ । નિર્લેપાય । નિર્મમાય । … Read more

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Bengali

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীসুব্রহ্মণ্যমন্ত্রসম্মেলনত্রিশতী ॥ অথবা শ্রী শত্রুসংহার শিবসুব্রহ্মণ্যত্রিশতি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-তিরোধান-অনুগ্রহ-পঞ্চকৃত্য-পঞ্চব্রহ্ম-হৃদয়াদ্যঙ্গ-শিবপঞ্চাক্ষর-অকারাদিক্ষকারান্তমাতৃকা-বর্ণং-সবীজমূলমন্ত্রসম্মেলনাত্মক-শ্রীসুব্রহ্মণ্যসর্বশত্রুসংহার-ত্রিশত্যর্চনা ॥ বন্দে গুরুং গণপতিং স্কন্দমাদিত্যমম্বিকাম্ ।দুর্গাং সরস্বতীং লক্ষ্মীং সর্বকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ মহাসেনায় বিদ্মহে ষডাননায় ধীমহি ।তন্নঃ স্কন্দঃ প্রচোদয়োত্ ॥ নকারাদিনামানি ৫০ওঁ নং সোউং ঈং নং ল়ং শ্রীং শরবণভব হং সদ্যোজাতহাং হৃদয়-ব্রহ্ম-সৃষ্টিকারণ-সুব্রহ্মণ্যইতি মূলং প্রতিনাম য়োজয়েত্শিব-নাথায় নমঃ । নির্লেপায় । নির্মমায় । … Read more

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In English

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati English Lyrics ॥ ॥ srisubrahmanyamantrasammelanatrisati ॥ athava sri satrusamhara sivasubrahmanyatrisati srsti-sthiti-samhara-tirodhana-anugraha-pancakrtya-pancabrahma-hrdayadyanga-sivapancaksara-akaradiksakarantamatrka-varnam-sabijamulamantrasammelanatmaka-srisubrahmanyasarvasatrusamhara-trisatyarcana ॥ vande gurum ganapatim skandamadityamambikam ।durgam sarasvatim laksmim sarvakaryarthasiddhaye ॥ mahasenaya vidmahe sadananaya dhimahi ।tannah skandah pracodayot ॥ nakaradinamani 50Om nam soum im nam lam srim saravanabhava ham sadyojataham hrdaya-brahma-srstikarana-subrahmanyaiti mulam pratinama yojayetsiva-nathaya namah । nirlepaya । nirmamaya । … Read more

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Sanskrit

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीसुब्रह्मण्यमन्त्रसम्मेलनत्रिशती ॥अथवा श्री शत्रुसंहार शिवसुब्रह्मण्यत्रिशति सृष्टि-स्थिति-संहार-तिरोधान-अनुग्रह-पञ्चकृत्य-पञ्चब्रह्म-हृदयाद्यङ्ग-शिवपञ्चाक्षर-अकारादिक्षकारान्तमातृका-वर्णं-सबीजमूलमन्त्रसम्मेलनात्मक-श्रीसुब्रह्मण्यसर्वशत्रुसंहार-त्रिशत्यर्चना ॥ वन्दे गुरुं गणपतिं स्कन्दमादित्यमम्बिकाम् ।दुर्गां सरस्वतीं लक्ष्मीं सर्वकार्यार्थसिद्धये ॥ महासेनाय विद्महे षडाननाय धीमहि ।तन्नः स्कन्दः प्रचोदयोत् ॥ नकारादिनामानि ५०ॐ नं सोउं ईं नं ळं श्रीं शरवणभव हं सद्योजातहां हृदय-ब्रह्म-सृष्टिकारण-सुब्रह्मण्यइति मूलं प्रतिनाम योजयेत्शिव-नाथाय नमः । निर्लेपाय । निर्ममाय । निष्कलाय … Read more

Sri Subrahmanya Trishati Stotram In Tamil

॥ Subramanya Trishati Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம் ॥ ௐ ஸௌம் ஶரவணப⁴வ: ஶரச்சந்த்³ராயுதப்ரப:⁴ ।ஶஶாங்கஶேக²ரஸுத: ஶசீமாங்க³ல்யரக்ஷக: ।ஶதாயுஷ்யப்ரதா³தா ச ஶதகோடிரவிப்ரப:⁴ ।ஶசீவல்லப⁴ஸுப்ரீத: ஶசீநாயகபூஜித: ।ஶசீநாத²சதுர்வக்த்ரதே³வதை³த்யாபி⁴வந்தி³த: ।ஶசீஶார்திஹரஶ்சைவ ஶம்பு:⁴ ஶம்பூ⁴பதே³ஶக: ।ஶங்கர: ஶங்கரப்ரீத: ஶம்யாககுஸுமப்ரிய: ।ஶங்குகர்ணமஹாகர்ணப்ரமுகா²த்³யபி⁴வந்தி³த: ।ஶசீநாத²ஸுதாப்ராணநாயக: ஶக்திபாணிமாந் ।ஶங்க²பாணிப்ரிய: ஶங்கோ²பமஷட்³க³லஸுப்ரப:⁴ ।ஶங்க²கோ⁴ஷப்ரிய: ஶங்க²சக்ரஶூலாதி³காயுத:⁴ ।ஶங்க²தா⁴ராபி⁴ஷேகாதி³ப்ரிய: ஶங்கரவல்லப:⁴ ।ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயஶ்சைவ ஶப்³த³மூலாந்தராத்மக: ।ஶப்³த³ப்ரிய: ஶப்³த³ரூப: ஶப்³தா³நந்த:³ ஶசீஸ்துத: ।ஶதகோடிப்ரவிஸ்தாரயோஜநாயதமந்தி³ர: ।ஶதகோடிரவிப்ரக்²யரத்நஸிம்ஹாஸநாந்வித: ।ஶதகோடிமஹர்ஷீந்த்³ரஸேவிதோப⁴யபார்ஶ்வபூ:⁴ ।ஶதகோடிஸுரஸ்த்ரீணாம் ந்ருʼத்தஸங்கீ³தகௌதுக: ।ஶதகோடீந்த்³ரதி³க்பாலஹஸ்தசாமரஸேவித: ।ஶதகோட்யகி²லாண்டா³தி³மஹாப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக: ॥ 10 ॥ ஶங்க²பாணிவிதி⁴ப்⁴யாம் ச … Read more