300 Names Of Sree Kumara – Sri Kumara Trishati In Telugu

॥ Kumara Trishati Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీకుమారత్రిశతీ ॥

శత్రుంజయత్రిశతీ

ఓం అస్య శ్రీకుమారత్రిశతీమహామన్త్రస్య మార్కణ్డేయ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ఛన్దః । కుమారషణ్ముఖో దేవతా । కుమార ఇతి బీజమ్ ।
శాఖ ఇతి శక్తిః । విశాఖ ఇతి కీలకమ్ । నేజమేష ఇత్యర్గలమ్ ।
కార్తికేయ ఇతి కవచమ్ । షణ్ముఖ ఇతి ధ్యానమ్ ॥

ధ్యానమ్ –
ధ్యాయేత్ షణ్ముఖమిన్దుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితం
బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్ కేయూరహారాన్వితమ్ ।
కర్ణాలమ్బితకుణ్డలప్రవిలసద్గణ్డస్థలాశోభితం
కాఞ్చీకఙ్కణకిఙ్కిణీరవయుతం శృఙ్గారసారోదయమ్ ॥

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం భవసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహం
ఖేటం కుక్కుటమఙ్కుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకమ్ ।
వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖం
దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రామ్బరాలఙ్కృతమ్ ॥

అరిన్దమః కుమారశ్చ గుహస్స్కన్దో మహాబలః ।
రుద్రప్రియో మహాబాహురాగ్నేయశ్చ మహేశ్వరః ॥ ౧ ॥

రుద్రసుతో గణాధ్యక్షః ఉగ్రబాహుర్గుహాశ్రయః ।
శరజో వీరహా ఉగ్రో లోహితాక్షః సులోచనః ॥ ౨ ॥

మయూరవాహనః శ్రేష్ఠః శత్రుజిచ్ఛత్రునాశనః ।
షష్ఠీప్రియ ఉమాపుత్రః కార్తికేయో భయానకః ॥ ౩ ॥

శక్తిపాణిర్మహేష్వాసో మహాసేనః సనాతనః ।
సుబ్రహ్మణ్యో విశాఖశ్చ బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౪ ॥

నేజమేషో మహావీరః శాఖో ధూర్తో రణప్రియః ।
చోరాచార్యో విహర్తా చ స్థవిరః సుమనోహరః ॥ ౫ ॥

ప్రణవో దేవసేనేశో దక్షో దర్పణశోభితః ।
బాలరూపో బ్రహ్మగర్భో భీమో (౫౦) భీమపరాక్రమః ॥ ౬ ॥

శ్రీమాన్ శిష్టః శుచిః శీఘ్రః శాశ్వతః శిఖివాహనః ।
బాహులేయో బృహద్బాహుర్బలిష్ఠో బలవాన్బలీ ।
ఏకవీరో మహామాన్యః సుమేధా రోగనాశనః ।
రక్తామ్బరో మహామాయీ బహురూపో గణేశ్వరః ॥ ౮ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 2 Stotram In Telugu

ఇషుహస్తో మహాధన్వీ క్రౌఞ్చభిదఘనాశకః । భిచ్చాఘనాశకః (for metre matching)
బాలగ్రహో బృహద్రూపో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః ॥ ౯ ॥

ఉగ్రవీర్యో మహామన్యుః రుచిరో రుద్రసమ్భవః ।
భద్రశాఖో మహాపుణ్యో మహోత్సాహః కలాధరః ॥ ౧౦ ॥

నన్దికేశప్రియో దేవో లలితో లోకనాయకః ।
విద్వత్తమో విరోధిఘ్నో విశోకో వజ్రధారకః ॥ ౧౧ ॥

శ్రీకరః సుమనాః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ (౧౦౦) ।
వహ్నిజన్మా హరిద్వర్ణః సేనానీ రేవతీప్రియః ॥ ౧౨ ॥

రత్నార్చీ రఞ్జనో వీరో విశిష్టః శుభలక్షణః ।
అర్కపుష్పార్చితః శుద్ధో వృద్ధికాగణసేవితః ॥ ౧౩ ॥

కుఙ్కుమాఙ్గో మహావేగః కూటస్థః కుక్కుటధ్వజః ।
స్వాహాప్రియో గ్రహాధ్యక్షః పిశాచగణసేవితః ॥ ౧౪ ॥

మహోత్తమో మహాముఖ్యః శూరో మహిషమర్దనః ।
వైజయన్తీ మహావీర్యో దేవసిమ్హో దృఢవ్రతః ॥ ౧౫ ॥

రత్నాఙ్గదధరో దివ్యో రక్తమాల్యానులేపనః ।
దుఃసహో దుర్లభో దీప్తో గజారూఢో మహాతపః ॥ ౧౬ ॥

యశస్వీ విమలో వాగ్మీ ముఖమణ్డీ సుసేవితః ।
కాన్తియుక్తో వషట్కారో మేధావీ మేఖలీ మహాన ॥ ౧౭ ॥

నేతా నియతకల్యాణో ధన్యో ధుర్యో ధృతవ్రతః ।
పవిత్రః పుష్టిదః (౧౫౦) పూర్తిః పిఙ్గలః పుష్టివర్ధనః ॥ ౧౮ ॥

మనోహరో మహాజ్యోతిః ప్రదిష్టో మహిషాన్తకః ।
షణ్ముఖో హరపుత్రశ్చ మన్త్రగర్భో వసుప్రదః ॥ ౧౯ ॥

వరిష్ఠో వరదో వేద్యో విచిత్రాఙ్గో విరోచనః ।
విబుధాగ్రచరో వేత్తా విశ్వజిత్ విశ్వపాలకః ॥ ౨౦ ॥

See Also  Navagraha Prarthana In Telugu

ఫలదో మతిదో మాలీ ముక్తామాలావిభూషణః ।
మునిస్తుతో విశాలాక్షో నదీసుతశ్చ వీర్యవాన్ ॥ ౨౧ ॥

శక్రప్రియః సుకేశశ్చ పుణ్యకీర్తిరనామయః ।
వీరబాహుః సువీర్యశ్చ స్వామీ బాలగ్రహాన్వితః ॥ ౨౨ ॥

రణశూరః సుషేణశ్చ ఖట్వాఙ్గీ ఖడ్గధారకః ।
రణస్వామీ మహోపాయః శ్వేతఛత్రః పురాతనః ॥ ౨౩ ॥

దానవారిః కృతీ కామీ శత్రుఘ్నో గగనేచరః (౨౦౦) ।
సులభః సిద్ధిదః సౌమ్యః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః ॥ ౨౪ ॥

అసిహస్తో వినీతాత్మా సువీరో విశ్వతోముఖః ।
దణ్డాయుధీ మహాదణ్డః సుకుమారో హిరణ్మయః ॥ ౨౫ ॥

షాణ్మాతురో జితామిత్రో జయదః పూతనాన్వితః ।
జనప్రియో మహాఘోరో జితదైత్యో జయప్రదః ॥ ౨౬ ॥

బాలపాలో గణాధీశో బాలరోగనివారకః ।
జయీ జితేన్ద్రియో జైత్రో జగత్పాలో జగత్ప్రభుః ॥ ౨౭ ॥

జైత్రరథః ప్రశాన్తశ్చ సర్వజిద్దైత్యసూదనః ।
శోభనః సుముఖః శాన్తః కవిః సోమో జితాహవః ॥ ౨౮ ॥

మరుత్తమో బృహద్భానుర్బృహత్సేనో బహుప్రదః ।
సుదృశ్యో దేవసేనానీః తారకారిర్గుణార్ణవః ॥ ౨౯ ॥

మాతృగుప్తో మహాఘోషో భవసూనుః (౨౫౦) కృపాకరః ।
ఘోరఘుష్యో బృహద్ద్యుమ్నో ధనుర్హస్తః సువర్ధనః ॥ ౩౦ ॥

కామప్రదః సుశిప్రశ్చ బహుకారో మహాజవః ।
గోప్తా త్రాతా (౨౬౦) ధనుర్ధారీ మాతృచక్రనివాసినః ॥ ౩౧ ॥

షడశ్రిశః షడరషట్కో ద్వాదశాక్షో ద్విషడ్భుజః ।
షడక్షరః షడర్చిశ్చ షడఙ్గః షడనీకవత్ ॥ ౩౨ ॥

శర్వః సనత్కుమారశ్చ సద్యోజాతో మహామునిః ।
రక్తవర్ణః శిశుశ్చణ్డో హేమచూడః సుఖప్రదః ॥ ౩౩ ॥

See Also  Hymn To Kottai Ishvara In Telugu

సుహేతిరఙ్గనాఽఽశ్లిష్టో మాతృకాగణసేవితః ।
భూతపతిర్గతాతఙ్కో నీలచూడకవాహనః ॥ ౩౪ ॥

వచద్భూ రుద్రభూశ్చైవ జగద్భూః బ్రహ్మభూః తథా ।
భువద్భూర్విశ్వభూశ్చైవ మన్త్రమూర్తిర్మహామనుః ॥

వాసుదేవప్రియశ్చైవ ప్రహ్లాదబలసూదనః ।
క్షేత్రపాలో బృహద్భాసో బృహద్దేవోఽరిఞ్జయః (౩౦౧) ॥ ౩౬ ॥

ఇతి శ్రీకుమారత్రిశతీ సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sri Kumaratrishati:
300 Names of Sree Kumara – Sri Kumara Trishati in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil