300 Names Of Sri Rudra Trishati In Bengali

Sri Rudra trishati is used to perform Sri Rudra or Lord Shiva Archana.
It is said to be the only Namavali way of addressing the Lord in all the Vedas. Sri Rudra Trishati uses the verses of Sri Rudram in a different form. It is also part of mahanyasam. Students of Sri Rudram practice trishati after mastering Sri Rudram. Trishati Archana is also performed during the pradosha worship of Sri Shiva.

Rudra Trishati in Bengali/with Vedic Accent:

॥ শ্রীরুদ্রত্রিশতি ॥

ওঁ শ্রী⁠ গু⁠রু⁠ভ্যো নমঃ⁠ । হ⁠রিঃ⁠ ওঁ ।
॥ শ্রিরুদ্রনাম ত্রিশতি ॥

নমো⁠ হির⁠ণ্যবাহবে⁠ নমঃ⁠ । সে⁠না⁠ন্যে⁠ নমঃ⁠ ।
দি⁠শাং চ⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নমো⁠ বৃ⁠ক্ষেভ্যো⁠ নমঃ⁠ ।
হরি⁠কেশেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । প⁠শূ⁠নাং পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ স⁠স্পিঞ্জ⁠রায়⁠ নমঃ⁠ । ত্বিষী⁠মতে⁠ নমঃ⁠ ।
প⁠থী⁠নাং পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নমো⁠ বভ্লু⁠শায়⁠ নমঃ⁠ ।
বি⁠ব্যা⁠ধিনে⁠ নমঃ⁠ । অন্না⁠নাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ হরি⁠কেশয়⁠ নমঃ⁠ । উ⁠প⁠বী⁠তিনে⁠ নমঃ⁠ ।
পু⁠ষ্টানাং⁠ পত⁠য়ে নমঃ⁠ । নমো⁠ ভ⁠বস্য⁠ হে⁠ত্যৈ নমঃ⁠ ।
জগ⁠তাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নমো⁠ রু⁠দ্রায়⁠ নমঃ⁠ ।
আ⁠ত⁠তা⁠বিনে⁠ নমঃ⁠ । ক্ষেত্রা⁠ণাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ সূ⁠তায়⁠ নমঃ⁠ । অহ⁠ন্ত্যায়⁠ নমঃ⁠ ।
বনা⁠নাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নমো⁠ রোহি⁠তায়⁠ নমঃ⁠ ।
স্থ⁠পত⁠য়ে নমঃ⁠ । বৃ⁠ক্ষাণং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ ম⁠ন্ত্রিণে⁠ নমঃ⁠ । বা⁠ণি⁠জায়⁠ নমঃ⁠ ।
কক্ষা⁠ণাং⁠ পত⁠য়ে নমঃ⁠ । নমো⁠ ভুবং⁠তয়ে⁠ নমঃ⁠ ।
বা⁠রি⁠ব⁠স্কৃ⁠তায়⁠ নমঃ⁠ । ওষ⁠ধীনাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ উ⁠চ্চৈর্ঘো⁠ষায়⁠ নমঃ⁠ । আ⁠ক্র⁠ন্দয়⁠তে⁠ নমঃ⁠ ।
প⁠ত্তী⁠নাম্ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নমঃ⁠ কৃত্স্নবী⁠তায়⁠ নমঃ⁠ ।
ধাব⁠তে⁠ নমঃ⁠ । সত্ত্ব⁠নাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ॥

নমঃ⁠ সহ⁠মানায়⁠ নমঃ⁠ । নি⁠ব্যা⁠ধিনে⁠ নমঃ⁠ ।
আ⁠ব্যা⁠ধিনী⁠নাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নমঃ⁠ ককু⁠ভায়⁠ নমঃ⁠ ।
নি⁠ষ⁠ঙ্গিণে⁠ নমঃ⁠ । স্তে⁠নানাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ নিষ⁠ঙ্গিণে⁠ নমঃ⁠ । ই⁠ষু⁠ধি⁠মতে⁠ নমঃ⁠ ।
তস্ক⁠রাণাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নমো⁠ বঞ্চ⁠তে⁠ নমঃ⁠ ।
প⁠রি⁠বঞ্চ⁠তে⁠ নমঃ⁠ । স্তা⁠য়ূ⁠নাং পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ নিচে⁠রবে⁠ নমঃ⁠ । প⁠রি⁠চ⁠রায়⁠ নমঃ⁠ ।
অর⁠ণ্যানাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নমঃ⁠ সৃকা⁠বিভ্যো⁠ নমঃ⁠ ।
জিঘা ⁠⁠ সদ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । মু⁠ষ্ণ⁠তাং পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ঽসি⁠মদ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । নক্তং⁠চর⁠দ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ ।
প্র⁠কৃ⁠ন্তানাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ । নম⁠ উষ্ণী⁠ষিনে⁠ নমঃ⁠ ।
গি⁠রি⁠চ⁠রায়⁠ নমঃ⁠ । কু⁠লু⁠ঞ্চানাং⁠ পত⁠য়ে⁠ নমঃ⁠ ।

নম⁠ ইষু⁠মদ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । ধ⁠ন্বা⁠বিভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ আতন্বা⁠নেভ্যো⁠ নমঃ⁠। প্র⁠তি⁠দধা⁠নেভ্যশ্চ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ আ⁠য়চ্ছ⁠দ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । বি⁠সৃ⁠জদ্ভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমোঽস্য⁠দ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । বিধ্য⁠দ্ভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ আসী⁠নেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । শয়া⁠নেভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ স্ব⁠পদ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । জাগ্র⁠দ্ভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্তিষ্ঠ⁠দ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । ধাব⁠দ্ভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্স⁠ভাভ্যো⁠ নমঃ⁠ । স⁠ভাপ⁠তিভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ অশ্বে⁠ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । অশ্ব⁠পতিভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।

See Also  Sriramanatha Stutih In Gujarati – Gujarati Shlokas

নম⁠ আব্য⁠ধিনী⁠ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । বি⁠বিধ্য⁠ন্তীভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ উগ⁠ণাভ্যো⁠ নমঃ⁠ । তৃ⁠ ⁠⁠ হ⁠তীভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ গৃ⁠ত্সেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । গৃ⁠ত্সপ⁠তিভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ ব্রাতে⁠ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । ব্রাত⁠পতিভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ গ⁠ণেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । গ⁠ণপ⁠তিভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।

নমো⁠ বিরূ⁠পেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । বি⁠শ্বরু⁠পেভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ ম⁠হদ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । ক্ষু⁠ল্ল⁠কেভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ র⁠থিভ্যো⁠ নমঃ⁠ । অ⁠র⁠থেভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ রথে⁠ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । রথ⁠পতিভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্সেনা⁠ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । সে⁠না⁠নিভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ ক্ষ⁠ত্তৃভ্যো⁠ নমঃ⁠ । সং⁠গ্র⁠হী⁠তৃভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্তক্ষ⁠ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । র⁠থ⁠কা⁠রেভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ কুলা⁠লেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । ক⁠র্মারে⁠ভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ পুং⁠জিষ্টে⁠ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । নি⁠ষা⁠দেভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ ইষু⁠কৃদ্ভ্যো⁠ নমঃ⁠ । ধ⁠ন্ব⁠কৃদ্ভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ মৃগ⁠য়ুভ্যো⁠ নমঃ⁠ । শ্ব⁠নিভ্য⁠শ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ শ্বভ্যো⁠ নমঃ⁠ । শ্বপ⁠তিভ্যশ্চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠

নমো⁠ ভ⁠বায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । রু⁠দ্রায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠শ্শ⁠র্বায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । প⁠শু⁠পত⁠য়ে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ নীল⁠গ্রীবায় চ⁠ নমঃ⁠ । শি⁠তি⁠কণ্ঠা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ কপ⁠র্দিনে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । ব্যু⁠প্তকেশায় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্সহস্রা⁠ক্ষায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । শ⁠তধ⁠ন্বনে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ গিরি⁠শায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । শি⁠পি⁠বি⁠ষ্টায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ মী⁠ঢুষ্ট⁠মায় চ⁠ নমঃ⁠ । ইষু⁠মতে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ হ্র⁠স্বায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । বা⁠ম⁠নায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বৃহ⁠তে চ⁠ নমঃ⁠ । বর্ষী⁠য়সে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বৃ⁠দ্ধায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । সং⁠বৃধ্ব⁠নে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ অগ্রি⁠য়ায় চ⁠ নমঃ⁠ । প্র⁠থ⁠মায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ আ⁠শবে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠জি⁠রায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ শীঘ্রি⁠য়ায় চ⁠ নমঃ⁠ । শীভ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ ঊ⁠র্ম্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠ব⁠স্ব⁠ন্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ স্ত্রোত⁠স্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । দ্বীপ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।

See Also  Chandrachoodaalaa Ashtakam In Gujarati

নমো⁠ জ্যে⁠ষ্ঠায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । ক⁠নি⁠ষ্ঠায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ পূর্ব⁠জায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠প⁠র⁠জায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ মধ্য⁠মায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠প⁠গ⁠ল্ভায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ জঘ⁠ন্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । বুধ্নি⁠য়ায় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ সো⁠ভ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । প্র⁠তি⁠স⁠র্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ য়াম্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । ক্ষেম্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ উর্ব⁠র্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । খল্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ শ্লোক্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠ব⁠সা⁠ন্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বন্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । কক্ষ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ শ্র⁠বায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । প্র⁠তি⁠শ্র⁠বায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ আ⁠শুষে⁠ণায় চ⁠ নমঃ⁠ । আ⁠শুর⁠থায় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ শূরা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠ব⁠ভি⁠ন্দ⁠তে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ ব⁠র্মিণে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । ব⁠রূ⁠থিনে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বি⁠ল্মিনে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । ক⁠ব⁠চিনে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠শ্শ্রু⁠তায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । শ্রু⁠ত⁠সে⁠নায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।

নমো⁠ দুন্দু⁠ভ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । আ⁠হ⁠ন⁠ন্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ ধৃ⁠ষ্ণবে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । প্র⁠মৃ⁠শায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ দূ⁠তায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । প্রহি⁠তায় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ নিষ⁠ঙ্গিণে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । ই⁠ষু⁠ধি⁠মতে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্তী⁠ক্ষ্ণেষ⁠বে চ⁠ নমঃ⁠ । আ⁠য়ু⁠ধিনে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ স্বায়ু⁠ধায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । সু⁠ধন্ব⁠নে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ স্রুত্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । পথ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ কা⁠ট্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । নী⁠প্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্সূদ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । স⁠র⁠স্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ না⁠দ্যায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । বৈ⁠শ⁠ন্তায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ কূপ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠ব⁠ট্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বর্ষ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠ব⁠র্ষ্যায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ মে⁠ঘ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । বি⁠দ্যু⁠ত্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ ঈ⁠ধ্রিয়া⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । আ⁠ত⁠প্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বাত্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । রেষ্মি⁠য়ায় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বাস্ত⁠ব্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । বাস্তু⁠পায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।

See Also  Yama Kruta Shiva Keshava Stuti In Kannada

নম⁠স্সোমা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । রু⁠দ্রায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্তা⁠ম্রায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠রু⁠ণায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ শ⁠ঙ্গায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । প⁠শু⁠পত⁠য়ে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ উ⁠গ্রায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । ভী⁠মায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ অগ্রেব⁠ধায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । দূ⁠রে⁠ব⁠ধায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ হ⁠ন্ত্রে চ⁠ নমঃ⁠ । হনী⁠য়সে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বৃ⁠ক্ষেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । হরি⁠কেশেভ্যো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্তা⁠রায়⁠ নমঃ⁠ । নম⁠শ্শং⁠ভবে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
ম⁠য়ো⁠ভবে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । নম⁠শ্শংক⁠রায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
ম⁠য়⁠স্ক⁠রায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । নমঃ⁠ শি⁠বায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
শি⁠বত⁠রায় চ⁠ নমঃ⁠ । নম⁠স্তীর্থ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
কূল্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । নমঃ⁠ পা⁠র্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
অ⁠বা⁠র্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । নমঃ⁠ প্র⁠তর⁠ণায় চ⁠ নমঃ⁠ ।
উ⁠ত্তর⁠ণায় চ⁠ নমঃ⁠ । নম⁠ আতা⁠র্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
আ⁠লা⁠দ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । নমঃ⁠ শষ্প্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
ফেন্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । নমঃ⁠ সিক⁠ত্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
প্র⁠বা⁠হ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।

নম⁠ ইরি⁠ণ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । প্র⁠প⁠থ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ কি ⁠ শি⁠লায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । ক্ষয়⁠ণায় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ কপ⁠র্দিনে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ । পু⁠ল⁠স্তয়ে⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ গোষ্ঠ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । গৃহ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠স্তল্প্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । গেহ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ কা⁠ট্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । গ⁠হ্ব⁠রে⁠ষ্ঠায়⁠ চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ হ্রদ⁠য়্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । নি⁠বে⁠ষ্প্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ পা ⁠ স⁠ব্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । র⁠জ⁠স্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ শুষ্ক্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । হ⁠রি⁠ত্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ লোপ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । উ⁠ল⁠প্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ ঊ⁠র্ব্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । সূ⁠র্ম্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমঃ⁠ প⁠র্ণ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ । প⁠র্ণ⁠শ⁠দ্যা⁠য় চ⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠পগু⁠রমা⁠ণায় চ⁠ নমঃ⁠ । অ⁠ভি⁠ঘ্ন⁠তে চ⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ আক্খিদ⁠তে চ⁠ নমঃ⁠ । প্র⁠ক্খি⁠দ⁠তে চ⁠ নমঃ⁠ । বো⁠ নমঃ⁠ ।
কি⁠রি⁠কেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । দে⁠বানা⁠ ⁠⁠ হৃদ⁠য়েভ্যো⁠ নমঃ⁠ ।
নমো⁠ বিক্ষীণ⁠কেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । নমো⁠ বিচিন্ব⁠ত্কেভ্যো⁠ নমঃ⁠ ।
নম⁠ আনির্হ⁠তেভ্যো⁠ নমঃ⁠ । নম⁠ আমীব⁠ত্কেভ্যো⁠ নমঃ⁠ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

300 Names of Sri Rudra Trishati in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil