Aditya Hridayam In Tamil

॥ Sri Aditya Hridayam Tamil Lyrics ॥

ததோ யுத்த பரிஶ்ரான்தம் ஸமரே சிம்தயா ஸ்திதம் ।
ராவணம் சாக்ரதோ த்றுஷ்ட்வா யுத்தாய ஸமுபஸ்திதம் ॥ 1 ॥

தைவதைஶ்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டுமப்யாகதோ ரணம் ।
உபகம்யா ப்ரவீத்ராமம் அகஸ்த்யோ பகவான் றுஷிஃ ॥ 2 ॥

ராம ராம மஹாபாஹோ ஶ்றுணு குஹ்யம் ஸனாதனம் ।
யேன ஸர்வானரீன் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி ॥ 3 ॥

ஆதித்ய ஹ்றுதயம் புண்யம் ஸர்வஶத்ரு வினாஶனம் ।
ஜயாவஹம் ஜபேன்னித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் ஶிவம் ॥ 4 ॥

ஸர்வமம்கள மாங்கள்யம் ஸர்வ பாப ப்ரணாஶனம் ।
சிம்தாஶோக ப்ரஶமனம் ஆயுர்வர்தன முத்தமம் ॥ 5 ॥

ரஶ்மிமம்தம் ஸமுத்யன்தம் தேவாஸுர னமஸ்க்றுதம் ।
பூஜயஸ்வ விவஸ்வன்தம் பாஸ்கரம் புவனேஶ்வரம் ॥ 6 ॥

ஸர்வதேவாத்மகோ ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபாவனஃ ।
ஏஷ தேவாஸுர கணான் லோகான் பாதி கபஸ்திபிஃ ॥ 7 ॥

ஏஷ ப்ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவஃ ஸ்கன்தஃ ப்ரஜாபதிஃ ।
மஹேன்த்ரோ தனதஃ காலோ யமஃ ஸோமோ ஹ்யபாம் பதிஃ ॥ 8 ॥

பிதரோ வஸவஃ ஸாத்யா ஹ்யஶ்வினௌ மருதோ மனுஃ ।
வாயுர்வஹ்னிஃ ப்ரஜாப்ராணஃ றுதுகர்தா ப்ரபாகரஃ ॥ 9 ॥

ஆதித்யஃ ஸவிதா ஸூர்யஃ ககஃ பூஷா கபஸ்திமான் ।
ஸுவர்ணஸத்றுஶோ பானுஃ ஹிரண்யரேதா திவாகரஃ ॥ 10 ॥

ஹரிதஶ்வஃ ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஸப்தி-ர்மரீசிமான் ।
திமிரோன்மதனஃ ஶம்புஃ த்வஷ்டா மார்தாண்டகோ‌உம்ஶுமான் ॥ 11 ॥

ஹிரண்யகர்பஃ ஶிஶிரஃ தபனோ பாஸ்கரோ ரவிஃ ।
அக்னிகர்போ‌உதிதேஃ புத்ரஃ ஶங்கஃ ஶிஶிரனாஶனஃ ॥ 12 ॥

வ்யோமனாத ஸ்தமோபேதீ றுக்யஜுஃஸாம-பாரகஃ ।
கனாவ்றுஷ்டி ரபாம் மித்ரோ வின்த்யவீதீ ப்லவங்கமஃ ॥ 13 ॥

ஆதபீ மம்டலீ ம்றுத்யுஃ பிங்களஃ ஸர்வதாபனஃ ।
கவிர்விஶ்வோ மஹாதேஜா ரக்தஃ ஸர்வபவோத்பவஃ ॥ 14 ॥

னக்ஷத்ர க்ரஹ தாராணாம் அதிபோ விஶ்வபாவனஃ ।
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்வாதஶாத்மன்-னமோ‌உஸ்து தே ॥ 15 ॥

னமஃ பூர்வாய கிரயே பஶ்சிமாயாத்ரயே னமஃ ।
ஜ்யோதிர்கணானாம் பதயே தினாதிபதயே னமஃ ॥ 16 ॥

ஜயாய ஜயபத்ராய ஹர்யஶ்வாய னமோ னமஃ ।
னமோ னமஃ ஸஹஸ்ராம்ஶோ ஆதித்யாய னமோ னமஃ ॥ 17 ॥

னம உக்ராய வீராய ஸாரங்காய னமோ னமஃ ।
னமஃ பத்மப்ரபோதாய மார்தாண்டாய னமோ னமஃ ॥ 18 ॥

ப்ரஹ்மேஶானாச்யுதேஶாய ஸூர்யாயாதித்ய-வர்சஸே ।
பாஸ்வதே ஸர்வபக்ஷாய ரௌத்ராய வபுஷே னமஃ ॥ 19 ॥

தமோக்னாய ஹிமக்னாய ஶத்ருக்னாயா மிதாத்மனே ।
க்றுதக்னக்னாய தேவாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே னமஃ ॥ 20 ॥

தப்த சாமீகராபாய வஹ்னயே விஶ்வகர்மணே ।
னமஸ்தமோ‌உபி னிக்னாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே ॥ 21 ॥

னாஶயத்யேஷ வை பூதம் ததேவ ஸ்றுஜதி ப்ரபுஃ ।
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ கபஸ்திபிஃ ॥ 22 ॥

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாகர்தி பூதேஷு பரினிஷ்டிதஃ ।
ஏஷ ஏவாக்னிஹோத்ரம் ச பலம் சைவாக்னி ஹோத்ரிணாம் ॥ 23 ॥

வேதாஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூனாம் பலமேவ ச ।
யானி க்றுத்யானி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவிஃ ப்ரபுஃ ॥ 24 ॥

பலஶ்ருதிஃ

ஏன மாபத்ஸு க்றுச்ச்ரேஷு கான்தாரேஷு பயேஷு ச ।
கீர்தயன் புருஷஃ கஶ்சின்-னாவஶீததி ராகவ ॥ 25 ॥

பூஜயஸ்வைன மேகாக்ரோ தேவதேவம் ஜகத்பதிம் ।
ஏதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வா யுத்தேஷு விஜயிஷ்யஸி ॥ 26 ॥

அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபாஹோ ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி ।
ஏவமுக்த்வா ததாகஸ்த்யோ ஜகாம ச யதாகதம் ॥ 27 ॥

ஏதச்ச்ருத்வா மஹாதேஜாஃ னஷ்டஶோகோ‌உபவத்-ததா ।
தாரயாமாஸ ஸுப்ரீதோ ராகவஃ ப்ரயதாத்மவான் ॥ 28 ॥

ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹர்ஷமவாப்தவான் ।
த்ரிராசம்ய ஶுசிர்பூத்வா தனுராதாய வீர்யவான் ॥ 29 ॥

ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்றுஷ்டாத்மா யுத்தாய ஸமுபாகமத் ।
ஸர்வயத்னேன மஹதா வதே தஸ்ய த்றுதோ‌உபவத் ॥ 30 ॥

அத ரவிரவதன்-னிரீக்ஷ்ய ராமம் முதிதமனாஃ பரமம் ப்ரஹ்றுஷ்யமாணஃ ।
னிஶிசரபதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வா ஸுரகண மத்யகதோ வசஸ்த்வரேதி ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்ராமாயணே வால்மிகீயே ஆதிகாவ்யே யுத்தகாண்டே பஞ்சாதிக ஶததம ஸர்கஃ ॥

॥ Aditya Hridayam Stotram Meaning ॥

1) When Rama was exhausted in the battlefield standing with greater sorrow and deep thought to fight against Ravana who was duly prepared for the battle, Agastya observed that.

2) Agastya who was with other Gods approaches Rama and says as follows.

3) Sage Agastya approached Rama and spoke as follows: dear Rama there is a solution for your worry which is a perennial secret, by reciting it you would be victorious in this war.

4) This is the holy hymn Aditya Hrudayam which destroys all enemies and brings you victory and permanent happiness by chanting it always.

5) This supreme prayer of Sun God always gives happiness, destroys all sins, worries and increases the longevity of life.

See Also  Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham In Telugu

6) Worship the Sun God, the ruler of the worlds and lord of the universe, who is worshipped by devas and asuras and who is worshipped by every one of the universes.

7) He has within him all the devas and He is the brightest among the bright, He is self-luminous and sustains all worlds of Devas and Asuras with his rays.

8) He is pervading in all viz., Brahma (the creator), Visnu (the Sustainer), Shiva (the destroyer), Skanda (the son of Siva), Prajapati (progenitor of the human race), the mighty Indra (lord of senses), Kubera (the God of prosperity), Kala (eternal time), Yama (the lord of death), Soma (the moon god that nourishes), and Varuna (God of rain).

9) He is the manes (ancestors); He is the eight Vasus viz., Anala, Anila, Soma, Ahas, Dhara, Dhruva, Pratyoosha and Prabhasa. He is the God Sadhya, Ashwini devatas (Gods of health). He is the maruths who are responsible for the breeze, He is the wind God, He is the fire god, and he is the Manu, Vayu (the wind God), Agni (the fire God), Prana (the Life breath of all beings), the maker of six seasons and the giver of light.

10) He is the son of Adithi, Savitha (bright), Soorya (supreme light), Khaga (bird, travels on the sky,), feeds the world by rain, gabhastiman (possessed of rays) Golden colored (beautiful, wise), always shining, he is the creator, day starts with him.
Aditya – son of Aditi, one who attracts all towards Him
Savitha – one who rule the world, controller of the world
Soorya – one who encourages all, active
Khaga – one who moves in space (bird)
Poosha – one who protects all worlds
Gabhastiman – one who has bright rays
Suvarnasadrisha – golden colored
Bhanu – pervaded in all
Swarnareta – radiant round shaped like a golden egg
Diwakara – one who is the reason for a bright day.

11) He has green horses (green is a symbol of victory). He has thousands of rays (infinite), he is a dispeller of darkness. He has seven horses (symbol of seven lokas). He removes suffering and gives a pleasant life. He pervades all with an immeasurable amount of rays.
Haridashwa – one whose chariot is dragged by green horses
Sahasrarchi – one who has thousands of rays (infinite)
Saptasapti – one whose horses are seven (represents seven Lokas)
Marichiman – whose body radiates rays
Timironmatana – dispeller of darkness
Shambhu – one who gives contentment
Twastha – one who removes sorrow and gives elation
Martanda – one who comes from annihilated creation and again creates
Amshuman – vastness, pervaded in all.

12) He is the golden source (knowledge, prosperity). He who cools down the world from his rain (minds of devotees). He who bestows heat. He is the illuminator (source of light). He is praised by everyone. He who has fire within himself. He is the son of Adhithi and Kashyapa. He merges at night and becomes cool, destroyer of the cold, snow and fog.
Hiranyagarbha – one who has powers of Brahman, prosperity and who is wise (Jnani)
Sishira – one who makes cold by rain produced by him
Tapana – one who generates heat
Bhaskara – one who gives light (Jnana)
Ravi – one who is praised by everyone
Agnigharbha – one who has
Aditeputra – son of Aditi and Kashyapa Maharshi
Shankha – one who becomes cool when he sets
Shisiranashana – one who melts snow, fog and cold

See Also  Sri Surya Ashtakam In Tamil

13) He is the lord of the space and ruler of the sky, dispeller of darkness, master of the three Vedas viz., Rig, Yajur and Sama Vedas, he is the reason for heavy rain, and friend of the water God (Varuna), He swiftly courses in the direction South of Vindhya-mountains and sports in the Brahma Nadi (in daxinayana he travels swiftly like a monkey.
Yomanatha – one who is the lord of space and the ruler of sky
Tamobedhi – dispeller of darkness
RigYajuSamaparagha – one who mastered Three Vedas viz., Rig, Yajur and Samaveda
Ghanavrusthi – one who is the reason for heavy rain
Apam-mitra – one who is a friend of Rain God
Vindhyavithiplavangamaha – one who swiftly courses in the direction South of Vindhya-mountains like a monkey

14) He is a producer of heat, his form is circular, he is the death of foes, he is yellow-colored, he gives heat to all things, he is greater brilliance, shining with great radiance and expert in knowledge, pervades in the whole universe, is dear to everyone, sustaining the universe and all actions.
Atapi – one who is the creator of heat
Mandali – round shaped
Mrithyu – death for enemies
Pingala – yellow colored
Sarvatapana – one who makes heat to all things
Kavi – greater brilliance
Vishwa – pervaded in the whole universe
Mahateja – Shining with great radiance
Raktha – one who is dear to everyone
Sarvabhavodbhava – creator of all things

15) Salutations to him who is the lord of stars, planets and zodiac, and the origin of everything in the universe. Salutations to Aditya who appears in twelve forms viz., Indra, Dhata, Bhaga, Pooshana, Mitra, Aryama, Archi, Vivaswan, Twastru, Savitha, Varuna and Vishnu (in the shape of twelve months of the year.

16) Salutations to the Lord who rises from the mounts of east and sets on mounts of the west, Salutations to the Lord of the stellar bodies and to the Lord of daylight.

17) Pray him who has green horses and the bestower of victory, auspiciousness and prosperity. He has a thousand rays and who has the power to attract all towards him.
Jaya – one who brings victory
Jayabhadra – one who gives auspiciousness and prosperity
Haryashwa – one who is carried by Green horses
Sahasramsha – one who has infinite rays
Aditya – son of Aditi, one who attracts all towards Him.

18) Salutations to him who is terrible and fierce one to the sinners, to him who is the hero (controlled senses); one who travels fast, Salutations to the one whose appearance makes the lotus blossom. Salutations to the son of Mrukanda Maharshi.
Ugra – terrible for enemies
Veera – brave (powerful)
Saranga – one who runs swiftly
Padmaprabodha – one whose appearance makes the lotus blossom
Martanda – after that annihilation of the creation one who is able to create it again

19) Salutation to Him who is the inspiration to Trimurtis (Brahma, Vishnu, Mahesha) and inspiration to all creatures, salutation to who is fierce like Rudra at the end of the creation

See Also  Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali In Tamil

20) Salutations to the dispeller of the darkness (ignorance) and cold (snow), who is fearful to bad people, Salutations also to the annihilator of the ungrateful and to the Lord of all the stellar bodies, who is the first amongst all the lights of the Universe.
Tamoghna – dispeller of the darkness (ignorance)
Himaghna – one who is the reason for melting snow
Shatrugna – one who punishes ungrateful people
Amitatmane – one who has the enormous will power
Krithagna – annihilator of the ungrateful people
Jyotishampati – lord of the all stellar things
Deva – one whose form is illuminating.

21) Salutations to Him, Who is the color of molten gold and the form of fire, one who burns all, dispeller of darkness, adorable from all and Salutations to Vishvakarma the architect of the universe, the cause of all activity and creation in the world, yet beyond the world.
Taptachamikarabha – whose color is like molten gold
Vahnaye – one who burns all
Vishwakarma – one who is the reason for all actions
Tamobhinighna – dispeller of darkness
Ravi – one who is adored by all
Lokasakshine – one who is witnessed to all

22) Salutation to the Sun God who is able to destroyer all with his rays and then create them again, he can be the producer of rain and also a showered of wisdom as well.

23) The lord Sun God is always awake and abides in the heart of all beings and awake them, he is only the sacrifice and fruit of the sacrifice performed by Yajna.

24) Behind all Vedas, Yagas and fruits of all yagas and results of all actions of the world is Sun God only, he is omnipresent.

25) Oh Raghava, one who chants this prayer in any critical situation viz., physical, mental and spiritual, for sure he will overcome of it and always he is blessed.

26) Do worship Adity by chanting this prayer with even-minded. If you chant three times for sure you will be the conquer of this battle.

27) Agastya Maharshi says to Rama that “you would kill Ravana within a moment,” and left that battlefield, Agastya had come to Rama to teach this holy hymn of Son God. With the grace of Gods, he encourages Rama with his meditation power.

28) Hearing the holy words of Agasthya with even minded Rama became rejuvenated and came out of the momentary fearful situation; his clouds of worry got dispelled, with enthusiastically started chanting the prayer of Son God.

29) Himself being purified concentrated on Sun God; Rama recited the prayer thrice with achamana (sipping water) then thrilled and lifted his holy bow.

30) Rama facing Ravana with the greater spirit who was coming to fight with his all effort determined to kill Ravana.

31) Then Aditya surrounded by all Gods appears and blesses Rama with great mental and physical strength and ordered to kill Ravana.

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Aditya Hridayam in SanskritEnglish –  KannadaMalayalamBengaliTelugu – Tamil