Akrura Kruta Krishna Stuti In Telugu

॥ Akrura Kruta Krishna Stuti Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ కృష్ణ స్తుతిః (అకౄర కృతం) ॥

(శ్రీమద్భాగవతం ౧౦.౪౦.౧)

అక్రూర ఉవాచ ।
నతోఽస్మ్యహం త్వాఖిలహేతుహేతుం
నారాయణం పూరుషమాద్యమవ్యయమ్ ।
యన్నాభిజాతదరవిందకోశాద్
బ్రహ్మాఽఽవిరాసీద్యత ఏష లోకః ॥ ౧ ॥

భూస్తోయమగ్నిః పవనః ఖమాది-
-ర్మహానజాదిర్మన ఇంద్రియాణి ।
సర్వేన్ద్రియార్థా విబుధాశ్చ సర్వే
యే హేతవస్తే జగతోఽంగభూతాః ॥ ౨ ॥

నైతే స్వరూపం విదురాత్మనస్తే
హ్యజాదయోఽనాత్మతయా గృహీతాః ।
అజోఽనుబద్ధః స గుణైరజాయా
గుణాత్పరం వేద న తే స్వరూపమ్ ॥ ౩ ॥

త్వాం యోగినో యజంత్యద్ధా మహాపురుషమీశ్వరమ్ ।
సాధ్యాత్మం సాధిభూతం చ సాధిదైవం చ సాధవః ॥ ౪ ॥

త్రయ్యా చ విద్యయా కేచిత్త్వాం వై వైతానికా ద్విజాః ।
యజన్తే వితతైర్యజ్ఞైర్నానారూపామరాఖ్యయా ॥ ౫ ॥

ఏకే త్వాఖిలకర్మాణి సంన్యస్యోపశమం గతాః ।
జ్ఞానినో జ్ఞానయజ్ఞేన యజంతి జ్ఞానవిగ్రహమ్ ॥ ౬ ॥

అన్యే చ సంస్కృతాత్మానో విధినాభిహితేన తే ।
యజంతి తన్మయాస్త్వాం వై బహుమూర్త్యేకమూర్తికమ్ ॥ ౭ ॥

త్వామేవాన్యే శివోక్తేన మార్గేణ శివరూపిణమ్ ।
బహ్వాచార్యవిభేదేన భగవాన్ సముపాసతే ॥ ౮ ॥

సర్వ ఏవ యజన్తి త్వాం సర్వదేవమయేశ్వరమ్ ।
యేఽప్యన్యదేవతాభక్తా యద్యప్యన్యధియః ప్రభో ॥ ౯ ॥

యథాద్రిప్రభవా నద్యః పర్జన్యాపూరితాః ప్రభో ।
విశన్తి సర్వతః సిన్ధుం తద్వత్త్వాం గతయోఽన్తతః ॥ ౧౦ ॥

See Also  Shuka Ashtakam – Vyasa Putra Ashtakam In Telugu

సత్త్వం రజస్తమ ఇతి భవతః ప్రకృతేర్గుణాః ।
తేషు హి ప్రాకృతాః ప్రోతా ఆబ్రహ్మస్థావరాదయః ॥ ౧౧ ॥

తుభ్యం నమస్తేఽస్త్వవిషక్తదృష్టయే
సర్వాత్మనే సర్వధియాం చ సాక్షిణే ।
గుణప్రవాహోఽయమవిద్యయా కృతః
ప్రవర్తతే దేవ నృతిర్యగాత్మసు ॥ ౧౨ ॥

అగ్నిర్ముఖం తేఽవనిరంఘ్రిరీక్షణం
సూర్యో నభో నాభిరథో దిశః శ్రుతిః ।
ద్యౌః కం సురేన్ద్రాస్తవ బాహవోఽర్ణవాః
కుక్షిర్మరుత్ప్రాణబలం ప్రకల్పితమ్ ॥ ౧౩ ॥

రోమాణి వృక్షౌషధయః శిరోరుహా
మేఘాః పరస్యాస్థినఖాని తేఽద్రయః ।
నిమేషణం రాత్ర్యహనీ ప్రజాపతి-
-ర్మేఢ్రస్తు వృష్టిస్తవ వీర్యమిష్యతే ॥ ౧౪ ॥

త్వయ్యవ్యయాత్మన్ పురుషే ప్రకల్పితా
లోకాః సపాలా బహుజీవసంకులాః ।
యథా జలే సంజిహతే జలౌకసో-
-ఽప్యుదుంబరే వా మశకా మనోమయే ॥ ౧౫ ॥

యాని యానీహ రూపాణి క్రీడనార్థం బిభర్షి హి ।
తైరామృష్టశుచో లోకా ముదా గాయన్తి తే యశః ॥ ౧౬ ॥

నమః కారణమత్స్యాయ ప్రలయాబ్ధిచరాయ చ ।
హయశీర్ష్ణే నమస్తుభ్యం మధుకైటభమృత్యవే ॥ ౧౭ ॥

అకూపారాయ బృహతే నమో మందరధారిణే ।
క్షిత్యుద్ధారవిహారాయ నమః శూకరమూర్తయే ॥ ౧౮ ॥

నమస్తేఽద్భుతసింహాయ సాధులోకభయాపహ ।
వామనాయ నమస్తుభ్యం క్రాంతత్రిభువనాయ చ ॥ ౧౯ ॥

నమో భృగూణాం పతయే దృప్తక్షత్రవనచ్ఛిదే ।
నమస్తే రఘువర్యాయ రావాణాంతకరాయ చ ॥ ౨౦ ॥

నమస్తే వాసుదేవాయ నమః సంకర్షణాయ చ ।
ప్రద్యుమ్నాయానిరుద్ధాయ సాత్వతాం పతయే నమః ॥ ౨౧ ॥

See Also  Sri Rama Anatha Ashtakam 2 In Telugu

నమో బుద్ధాయ శుద్ధాయ దైత్యదానవమోహినే ।
మ్లేచ్ఛప్రాయక్షత్రహంత్రే నమస్తే కల్కిరూపిణే ॥ ౨౨ ॥

భగవన్ జీవలోకోఽయం మోహితస్తవ మాయయా ।
అహం మమేత్యసద్గ్రాహో భ్రామ్యతే కర్మవర్త్మసు ॥ ౨౩ ॥

అహం చాత్మాత్మజాగార దారార్థస్వజనాదిషు ।
భ్రమామి స్వప్నకల్పేషు మూఢః సత్యధియా విభో ॥ ౨౪ ॥

అనిత్యానాత్మదుఃఖేషు విపర్యయమతిర్హ్యహమ్ ।
ద్వంద్వారామస్తమోవిష్టో న జానే త్వాఽఽత్మనః ప్రియమ్ ॥ ౨౫ ॥

యథాఽబుధో జలం హిత్వా ప్రతిచ్ఛన్నం తదుద్భవైః ।
అభ్యేతి మృగతృష్ణాం వై తద్వత్త్వాహం పరాఙ్ముఖః ॥ ౨౬ ॥

నోత్సహేఽహం కృపణధీః కామకర్మహతం మనః ।
రోద్ధుం ప్రమాథిభిశ్చాక్షైర్హ్రియమాణమితస్తతః ॥ ౨౭ ॥

సోఽహం తవాంఘ్ర్యుపగతోఽస్మ్యసతాం దురాపం
తచ్చాప్యహం భవదనుగ్రహ ఈశ మన్యే ।
పుంసో భవేద్యర్హి సంసరణాపవర్గ-
-స్త్వయ్యబ్జనాభ సదుపాసనయా మతిః స్యాత్ ॥ ౨౮ ॥

నమో విజ్ఞానమాత్రాయ సర్వప్రత్యయహేతవే ।
పురుషేశప్రధానాయ బ్రహ్మణేఽనన్తశక్తయే ॥ ౨౯ ॥

నమస్తే వాసుదేవాయ సర్వభూతక్షయాయ చ ।
హృషీకేశ నమస్తుభ్యం ప్రపన్నం పాహి మాం ప్రభో ॥ ౩౦ ॥

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే దశమస్కంధే అక్రూరస్తుతిర్నామ చత్వారింశోఽధ్యాయః ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Akrura Kruta Krishna Stuti in SanskritEnglish –  Kannada – Telugu – Tamil