Amnaya Stotram In Kannada

॥ Amnaya Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಆಮ್ನಾಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ವನಾಮತಃ ।
ಚತುರೋಥ ಮಠಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯಾನ್ಸಂಸ್ಥಾಪಯದ್ವಿಭುಃ ॥ ೧ ॥

ಚಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾಮಾಚಾರ್ಯಶ್ಚತುರಾಂ ನಾಮಭೇದತಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ದೇವತಾಂ ಚೈವ ಶಕ್ತಿಂ ತೀರ್ಥಂ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ ॥ ೨ ॥

ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ತಥಾಮ್ನಾಯಭೇದಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಾಮ್ ।
ಏವಂ ಪ್ರಕಲ್ಪಯಾಮಾಸ ಲೋಕೋಪಕರಣಾಯ ವೈ ॥ ೩ ॥

ದಿಗ್ಭಾಗೇ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದ್ವಾರಕಾ ಶಾರದಾಮಠಃ ।
ಕೀಟವಾಳಸ್ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಸ್ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮಪದೇ ಉಭೇ ॥ ೪ ॥

ದೇವಸ್ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಶ್ಶಕ್ತಿರ್ಭದ್ರಕಾಳೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ।
ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪದ್ಮಪಾದಕಃ ॥ ೫ ॥

ವಿಖ್ಯಾತಂ ಗೋಮತೀತೀರ್ಥಂ ಸಾಮವೇದಶ್ಚ ತದ್ಗತಮ್ ।
ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಬೋಧೋ ಯತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೬ ॥

ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿ ಚ ।
ದ್ವಿತೀಯಃ ಪೂರ್ವದಿಗ್ಭಾಗೇ ಗೋವರ್ಧನಮಠಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ ೭ ॥

ಭೋಗವಾಳಸ್ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಸ್ತತ್ರಾರಣ್ಯವನೇ ಪದೇ ।
ತಸ್ಮಿನ್ ದೇವೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಜ್ಞಿತಃ ॥ ೮ ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ವೃಷಲಾದೇವೀ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಾ ।
ಪ್ರಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಸಂಜ್ಞಿತಃ ॥ ೯ ॥

ಆಚಾರ್ಯಃ ಕಥಿತಸ್ತತ್ರ ನಾಮ್ನಾ ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಃ ।
ಖ್ಯಾತಂ ಮಹೋದಧಿಸ್ತೀರ್ಥಂ ಋಗ್ವೇದಸ್ಸಮುದಾಹೃತಃ ॥ ೧೦ ॥

ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ತತ್ರೋಕ್ತಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೋಚ್ಯತೇ ।
ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಮಠಸ್ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ದೇವೋ ನಾರಾಯಣೋ ನಾಮ ಶಕ್ತಿಃ ಪೂರ್ಣಗಿರೀತಿ ಚ ।
ಸಂಪ್ರದಾಯೋನಂದವಾಳಸ್ತೀರ್ಥಂ ಚಾಳಕನಂದಿಕಾ ॥ ೧೨ ॥

See Also  Uma Trishati Namavali List Of 300 Names Kannada

ಆನಂದಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ಗಿರಿಪರ್ವತಸಾಗರಾಃ ।
ನಾಮಾನಿ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯೋ ವೇದೋಽಧರ್ವಣ ಸಂಜ್ಞಿಕಃ ॥ ೧೩ ॥

ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ತತ್ರಾಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯೇತೇ ।
ತುರೀಯೋ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಚ ಶೃಂಗೇರ್ಯಾಂ ಶಾರದಾಮಠಃ ॥ ೧೪ ॥

ಮಲಹಾನಿಕರಂ ಲಿಂಗಂ ವಿಭಾಂಡಕಸುಪೂಜಿತಮ್ ।
ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯ ಮಹರ್ಷೇರಾಶ್ರಮೋ ಮಹಾನ್ ॥ ೧೫ ॥

ವರಾಹೋ ದೇವತಾ ತತ್ರ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಮುದಾಹೃತಮ್ ।
ತೀರ್ಥಂ ಚ ತುಂಗಭದ್ರಾಖ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಶಾರದೇತಿ ಚ ॥ ೧೬ ॥

ಆಚಾರ್ಯಸ್ತತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ವಿಶ್ರುತಃ ।
ವಾರ್ತಿಕಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಯೋ ಮುನಿಪೂಜಿತಃ ॥ ೧೭ ॥

ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾವತಾರಕಃ ।
ಸರಸ್ವತೀಪುರೀ ಚೇತಿ ಭಾರತ್ಯಾರಣ್ಯತೀರ್ಥಕೌ ॥ ೧೮ ॥

ಗಿರ್ಯಾಶ್ರಮಮುಖಾನಿ ಸ್ಯುಸ್ಸರ್ವನಾಮಾನಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಭೂರಿವಾಳೋ ಯಜುರ್ವೇದ ಉದಾಹೃತಃ ॥ ೧೯ ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ತತ್ರ ಮಹಾವಾಕ್ಯಮುದೀರಿತಮ್ ।
ಚತುರ್ಣಾಂ ದೇವತಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಮಾನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ ॥ ೨೦ ॥

ಮಹಾವಾಕ್ಯಾನಿ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ವ್ಯವಸ್ಥಯಾ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಭೂಪತೇಃ ॥ ೨೧ ॥

ಅಮ್ನಾಯಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನಾದಿಹಾಮುತ್ರ ಚ ಸದ್ಗತಿಮ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇಹಾಂತೇ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೨ ॥

ಇತ್ಯಾಮ್ನಾಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Amnaya Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil