Andhaka Krita Shiva Stuti In Kannada

॥ Andhaka Krita Shiva Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ಅಂಧಕ ಕೃತಂ) ॥
ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಭೈರವ ಭೀಮಮೂರ್ತೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಗೋಪ್ತ್ರೇಶಿತಶೂಲಪಾಣೇ ।
ಕಪಾಲಪಾಣೇ ಭುಜಗೇಶಹಾರ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಿಪನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮ್ ॥ ೧ ॥

ಜಯಸ್ವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ಸುರಾಸುರೈರ್ವಂದಿತಪಾದಪೀಠ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಾತರ್ಗುರವೇ ವೃಷಾಂಕ ಭೀತಶ್ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಾ ಗತೋಸ್ಮಿ ॥ ೨ ॥

ತ್ವಂ ನಾಥ ದೇವಾಶ್ಶಿವಮೀರಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಾ ಹರಂ ಸ್ಥಾಣುಮಮರ್ಷಿತಾಶ್ಚ ।
ಭೀಮಂ ಚ ಯಕ್ಷಾ ಮನುಜಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಭೂತಾನಿ ಭೂತಾಧಿಪ ಮುಚ್ಚರಂತಿ ॥ ೩ ॥

ನಿಶಾಚರಾಸ್ತೂಗ್ರಮುಪಾಚರಂತಿ ಭವೇತಿ ಪುಣ್ಯಾಃ ಪಿತರೋ ನಮಸ್ತೇ ।
ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ತುಭ್ಯಂ ಹರ ಪಾಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಪಾಪಕ್ಷಯಂ ಮೇ ಕುರು ಲೋಕನಾಥ ॥ ೪ ॥

ಭವಾಂ-ಸ್ತ್ರಿದೇವ-ಸ್ತ್ರಿಯುಗ-ಸ್ತ್ರಿಧರ್ಮಾ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಶ್ಚಾಸಿ ವಿಭೋ ತ್ರಿನೇತ್ರ ।
ತ್ರಯಾರುಣಿಸ್ತ್ವಂ ಶ್ರುತಿರವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ಪುನೀಹಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ॥ ೫ ॥

ತ್ರಿಣಾಚಿಕೇತ-ಸ್ತ್ರಿಪದಪ್ರತಿಷ್ಠ-ಷ್ಷಡಂಗವಿತ್ ಸ್ತ್ರೀವಿಷಯೇಷ್ವಲುಬ್ಧಃ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥೋಸಿ ಪುನೀಹಿ ಶಂಭೋ ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ಭೀತಶ್ಶರಣಾಗತಸ್ತೇ ॥ ೬ ॥

ಕೃತೋ ಮಹಾಶಂಕರ ತೇಽಪರಾಧೋ ಮಯಾ ಮಹಾಭೂತಪತೇ ಗಿರೀಶ ।
ಕಾಮಾರಿಣಾ ನಿರ್ಜಿತಮಾನಸೇನ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ನತೋಽಸ್ಮಿ ॥ ೭ ॥

ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಂಭವಃ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವಪಾಪಹರೋ ಭವ ॥ ೮ ॥

ಮಮ ದೈವಾಪರಾಧೋಸ್ತಿ ತ್ವಯಾ ವೈ ತಾದೃಶೋಪ್ಯಹಮ್ ।
ಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಪಾಪಸಮಾಚಾರೋ ಮಾಂ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವೇಶ್ವರ ॥ ೯ ॥

See Also  Sri Ganesha Namashtaka Stotram In Kannada

ತ್ವಂ ಕರ್ತಾ ಚೈವ ಧಾತಾ ಚ ಜಯತ್ವಂ ಚ ಮಹಾಜಯ ।
ತ್ವಂ ಮಂಗಲ್ಯಸ್ತ್ವಮೋಂಕಾರ-ಸ್ತ್ವಮೋಂಕಾರೋ ವ್ಯಯೋ ಧೃತಃ ॥ ೧೦ ॥

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಕೃನ್ನಾಥಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರೋ ಧರ್ಮಸ್ತ್ವಂ ತು ಹಿತೋತ್ತಮಃ ॥ ೧೧ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮವ್ಯಕ್ತಶ್ಚಧೀವರಃ ।
ತ್ವಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ತ್ವಮಾದಿರಂತೋ ಮಧ್ಯಂ ಚ ತ್ವಮೇವ ಚ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ವಿಜಯಸ್ತ್ವಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ಚಿತ್ತಪಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ ೧೩ ॥

ಅನಂತಸ್ಸರ್ವಗೋ ವ್ಯಾಪೀ ಹಂಸಃ ಪುಣ್ಯಾಧಿಕೋಚ್ಯುತಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣಪತಿರವ್ಯಗ್ರೋ ರುದ್ರಃ ಪಶುಪತಿಶ್ಶಿವಃ ॥ ೧೪ ॥

ತ್ರೈವಿದ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾರಾತಿರ್ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಜಯಶ್ಚ ಶೂಲಪಾಣಿ ಸ್ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಾ ಅಂಧಕಕೃತ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Andhaka Krita Shiva Stuti in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil