Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram in Odia

॥ Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram Odia Lyrics ॥

॥ ଆଶ୍ରୟାଷ୍ଟକମ୍ ॥
ଗିରିଚରଂ କରୁଣାମୃତ ସାଗରଂ
ପରିଚରଂ ପରମଂ ମୃଗୟାପରମ୍ ।
ସୁରୁଚିରଂ ସୁଚରାଚରଗୋଚରଂ
ହରିହରାତ୍ମଜମୀଶ୍ଵରମାଶ୍ରୟେ ॥ ୧ ॥

ପ୍ରଣତସଞ୍ଚୟଚିନ୍ତିତ କଲ୍ପକଂ
ପ୍ରଣତମାଦିଗୁରୁଂ ସୁରଶିଲ୍ପକମ୍ ।
ପ୍ରଣଵରଞ୍ଜିତ ମଞ୍ଜୁଳତଲ୍ପକଂ
ହରିହରାତ୍ମଜମୀଶ୍ଵରମାଶ୍ରୟେ ॥ ୨ ॥

ଅରିସରୋରୁହଶଂଖଗଦାଧରଂ
ପରିଘମୁଦ୍ଗରବାଣଧନୁର୍ଧରମ୍ ।
କ୍ଷୁରିକ ତୋମର ଶକ୍ତିଲସତ୍କରଂ
ହରିହରାତ୍ମଜମୀଶ୍ଵରମାଶ୍ରୟେ ॥ ୩ ॥

ଵିମଲମାନସ ସାରସଭାସ୍କରଂ
ଵିପୁଲଵେତ୍ରଧରଂ ପ୍ରୟଶସ୍କରମ୍ ।
ଵିମତଖଣ୍ଡନ ଚଣ୍ଡଧନୁଷ୍କରଂ
ହରିହରାତ୍ମଜମୀଶ୍ଵରମାଶ୍ରୟେ ॥ ୪ ॥

ସକଲଲୋକ ନମସ୍କୃତ ପାଦୁକଂ
ସକୃଦୁପାସକ ସଜ୍ଜନମୋଦକମ୍ ।
ସୁକୃତଭକ୍ତଜନାଵନ ଦୀକ୍ଷକଂ
ହରିହରାତ୍ମଜମୀଶ୍ଵରମାଶ୍ରୟେ ॥ ୫ ॥

ଶରଣକୀର୍ତନ ଭକ୍ତପରାୟଣଂ
ଚରଣଵାରିଧରାତ୍ମରସାୟନମ୍ ।
ଵରକରାତ୍ତଵିଭୂତି ଵିଭୂଷଣଂ
ହରିହରାତ୍ମଜମୀଶ୍ଵରମାଶ୍ରୟେ ॥ ୬ ॥

ମୃଗମଦାଙ୍ଗିତ ସତ୍ତିଲକୋଜ୍ଵଲଂ
ମୃଗଗଣାକଲିତଂ ମୃଗୟାକୁଲମ୍ ।
ମୃଗଵରାସନମଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନଂ
ହରିହରାତ୍ମଜମୀଶ୍ଵରମାଶ୍ରୟେ ॥ ୭ ॥

ଗୁରୁଵରଂ କରୁଣାମୃତ ଲୋଚନଂ
ନିରୁପମଂ ନିଖିଲାମୟମୋଚନମ୍ ।
ପୁରୁସୁଖପ୍ରଦମାତ୍ମନିଦର୍ଶନଂ
ହରିହରାତ୍ମଜମୀଶ୍ଵରମାଶ୍ରୟେ ॥ ୮ ॥

ଆଶ୍ରୟାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Sri Ayyappa Stotram » Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *