Bhadrakali Stuti In Kannada

॥ Bhadrakali Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಭದ್ರಕಾಲೀಸ್ತುತಿಃ ॥
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಊಚತುಃ –
ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೀಂ ಪರೇಶೀಂ
ನಿತ್ಯಾಮಾದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನರೂಪಾಮ್ ।
ವಾಚಾತೀತಾಂ ನಿರ್ಗುಣಾಂ ಚಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ

ಜ್ಞಾನಾತೀತಾಂ ಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಪೂರ್ಣಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ಸುರೂಪಾಂ
ದೇವೀಂ ವನ್ದ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಮಪಿ ತ್ವಾಮ್ ।
ಸರ್ವಾನ್ತಃಸ್ಥಾಮುತ್ತಮಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾ-
ಮೀಡೇ ಕಾಲೀಂ ವಿಶ್ವಸಮ್ಪಾಲಯಿತ್ರೀಮ್ ॥ 2 ॥

ಮಾಯಾತೀತಾಂ ಮಾಯಿನೀಂ ವಾಪಿ ಮಾಯಾಂ
ಭೀಮಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಂ ಭೀಮನೇತ್ರಾಂ ಸುರೇಶೀಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಾ-
ಮೀಡೇ ಕಾಲೀಂ ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೀಮ್ ॥ 3 ॥

ನೋ ತೇ ರೂಪಂ ವೇತ್ತಿ ಶೀಲಂ ನ ಧಾಮ
ನೋ ವಾ ಧ್ಯಾನಂ ನಾಪಿ ಮನ್ತ್ರಂ ಮಹೇಶಿ ।
ಸತ್ತಾರೂಪೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶರಣ್ಯೇ
ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಹೇತುಮ್ ॥ 4 ॥

ದ್ಯೌಸ್ತೇ ಶೀರ್ಷಂ ನಾಭಿದೇಶೋ ನಭಶ್ಚ
ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ತೇ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾನಲಾಸ್ತೇ ।
ಉನ್ಮೇಷಾಸ್ತೇ ಸುಪ್ರಬೋಧೋ ದಿವಾ ಚ
ರಾತ್ರಿರ್ಮಾತಶ್ಚಕ್ಷುಷೋಸ್ತೇ ನಿಮೇಷಮ್ ॥ 5 ॥

ವಾಕ್ಯಂ ದೇವಾ ಭೂಮಿರೇಷಾ ನಿತಮ್ಬಂ
ಪಾದೌ ಗುಲ್ಫಂ ಜಾನುಜಂಘಸ್ತ್ವಧಸ್ತೇ ।
ಪ್ರೀತಿರ್ಧರ್ಮೋಽಧರ್ಮಕಾರ್ಯಂ ಹಿ ಕೋಪಃ
ಸೃಷ್ಟಿರ್ಬೋಧಃ ಸಂಹೃತಿಸ್ತೇ ತು ನಿದ್ರಾ ॥ 6 ॥

ಅಗ್ನಿರ್ಜಿಹ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇ ಮುಖಾಬ್ಜಂ
ಸನ್ಧ್ಯೇ ದ್ವೇ ತೇ ಭ್ರೂಯುಗಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಃ ।
ಶ್ವಾಸೋ ವಾಯುರ್ಬಾಹವೋ ಲೋಕಪಾಲಾಃ
ಕ್ರೀಡಾ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ಸಂಹೃತಿಸ್ತೇ ॥ 7 ॥

ಏವಂಭೂತಾಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾಂ ತ್ವಾಂ
ಕಾಲೀಂ ವನ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾಮ್ ।
ಮಾತಃ ಪೂರ್ಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೇ
ದುರ್ಗೇಽಪಾರೇ ಸಾರರೂಪೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 8 ॥
ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಕೃತಾ ಭದ್ರಕಾಲೀಸ್ತುತಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 In Tamil And English

ಹಿನ್ದೀ ಭಾವಾರ್ಥ –
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಔರ ವಿಷ್ಣು ಬೋಲೇ–ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಕಾರಿಣೀ, ಪರಮೇಶ್ವರೀ,
ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನ- ರೂಪಾ, ನಿತ್ಯಾ, ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ! ಆಪಕೋ ಹಮ ಪ್ರಣಾಮ ಕರತೇ
ಹೈಂ । ಆಪ ವಾಣೀಸೇ ಪರೇ ಹೈಂ, ನಿರ್ಗುಣ ಔರ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೈಂ, ಜ್ಞಾನಸೇ
ಪರೇ ಔರ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹೈಂ ॥ 1 ॥

ಆಪ ಪೂರ್ಣಾ, ಶುದ್ಧಾ, ವಿಶ್ವರೂಪಾ, ಸುರೂಪಾ ವನ್ದನೀಯಾ ತಥಾ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾ
ಹೈಂ । ಆಪ ಸಬಕೇ ಅನ್ತಃಕರಣಮೇಂ ವಾಸ ಕರತೀ ಹೈಂ ಏವಂ ಸಾರೇ ಸಂಸಾರಕಾ
ಪಾಲನ ಕರತೀ ಹೈಂ । ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನೀ ಆಪ ಭಗವತೀ ಮಹಾಕಾಲೀಕೋ
ಹಮಾರಾ ಪ್ರಣಾಮ ಹೈ ॥ 2 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಾ ಆಪ ಮಾಯಾಮಯೀ ತಥಾ ಮಾಯಾಸೇ ಅತೀತ ಹೈಂ, ಆಪ ಭೀಷಣ,
ಶ್ಯಾಮವರ್ಣವಾಲೀ, ಭಯಂಕರ ನೇತ್ರೋಂವಾಲೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಹೈಂ ।
ಆಪ ಸಿದ್ಧಿಯೋಂ ಸೇ ಸಮ್ಪನ್ನ, ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂಕೇ
ಹೃದಯಪ್ರದೇಶಮೇಂ ನಿವಾಸ ಕರನೇವಾಲೀ ತಥಾ ಸೃಷ್ಟಿಕಾ ಸಂಹಾರ
ಕರನೇವಾಲೀ ಹೈಂ, ಆಪ ಮಹಾಕಾಲೀ ಕೋ ಹಮಾರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೈ ॥ 3 ॥

ಮಹೇಶ್ವರೀ ! ಹಮ ಆಪಕೇ ರೂಪ, ಶೀಲ, ದಿವ್ಯ ಧಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ
ಮನ್ತ್ರಕೋ ನಹೀಂ ಜಾನತೇ । ಶರಣ್ಯೇ ! ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯೇ! ಹಮ ಸಾರೀ ಸೃಷ್ಟಿಕೀ
ಕಾರಣಭೂತಾ ಔರ ಸತ್ತಾಸ್ವರೂಪಾ ಆಪಕೀ ಶರಣ ಮೇಂ ಹೈಂ ॥ 4 ॥

ಮಾತಃ ! ದ್ಯುಲೋಕ ಆಪಕ ಸಿರ ಹೈ, ನಭೋಮಂಡಲ ಆಪಕಾ ನಾಭಿಪ್ರದೇಶ ಹೈ ।
ಚನ್ದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಔರ ಅಗ್ನಿ ಆಪಕೇ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಹೈಂ, ಆಪಕಾ ಜಗನಾ ಹೀ ಸೃಷ್ಟಿ
ಕೇ ಲಿಯೇ ದಿನ ಔರ ಜಾಗರಣ ಕಾ ಹೇತು ಹೈ ಔರ ಆಪಕಾ ಆँಖೇಂ ಮೂँದ ಲೇನಾ
ಹೀ ಸೃಷ್ಟಿಕೇ ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಹೈ ॥ 5 ॥

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 In Tamil And English

ದೇವತಾ ಆಪಕೀ ವಾಣಿ ಹೈಂ, ಯಹ ಪೃಥ್ವೀ ಆಪಕಾ ನಿತಮ್ಬಪ್ರದೇಶ ತಥಾ
ಪಾತಾಲ ಆದಿ ನೀಚೇ ಕೇ ಭಾಗ ಆಪಕೇ ಜಂಘಾ, ಜಾನು, ಗುಲ್ಫ ಔರ ಚರಣ
ಹೈಂ । ಧರ್ಮ ಆಪಕೀ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಔರ ಅಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಆಪಕೇ ಕೋಪಕೇ ಲಿಯೇ
ಹೈ । ಆಪಕಾ ಜಾಗಾರಣ ಹೀ ಇಸ ಸಂಸಾರಕೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೈ ಔರ ಆಪಕೀ ನಿದ್ರಾ
ಹೀ ಇಸಕಾ ಪ್ರಲಯ ಹೈ ॥ 6 ॥

ಅಗ್ನಿ ಆಪಕೀ ಜಿಹ್ವಾ ಹೈ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಪಕೇ ಮುಖಕಮಲ ಹೈಂ । ದೋನೋಂ
ಸನ್ಧ್ಯಾಏँ ಆಪಕೀ ದೋನೋಂ ಭ್ರೂಕುಟಿಯಾँ ಹೈಂ, ಆಪ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಹೈಂ,
ವಾಯು ಆಪಕಾ ಶ್ವಾಸ ಹೈ, ಲೋಕಪಾಲ ಆಪಕೇ ಬಾಹು ಹೈಂ ಔರ ಇಸ ಸಂಸಾರಕೀ
ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ತಥಾ ಸಂಹಾರ ಆಪಕೀ ಲೀಲಾ ಹೈ ॥ 7 ॥

ಪೂರ್ಣೇ! ಐಸೀ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾ ಆಪ ಮಹಾಕಾಲೀಕೋ ಹಮಾರಾ ಪ್ರಣಾಮ ಹೈ । ಆಪ
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾ ಹೈಂ । ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಸೇ ಹೀ ಆಪಕೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಮ್ಭವ
ಹೈ । ಸರ್ವಸಾರರೂಪಾ, ಅನನ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಮಾತಾ ದುರ್ಗೇ! ಆಪ ಹಮಪರ ಪ್ರಸನ್ನ
ಹೋಂ ॥ 8 ॥

ಇಸ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾಗವತಪುರಾಣ ಕೇ ಅನ್ತರ್ಗತ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಔರ ವಿಷ್ಣುದ್ವಾರಾ
ಕೀ ಗಯೀ ಭದ್ರಕಾಲೀಸ್ತುತಿ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಹುಈ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Bhadrakali Stuti Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Garuda Gamana Garudadhvaja In Kannada