108 Names Of Lord Brahma In English

॥ 108 Names of Lord Brahma English Lyrics॥ om brahmane namahgayatri pataye namahsavitri pataye namahsarasvati pataye namahprajapataye namahhiranyagarbhaya namahkamandalu dharaya namahrakta varnaya namahurdhvaloka palaya namahvaradaya namah ॥ 10 ॥ vana maline namahsura sresthaya namah namahpita mahaya namahveda garbhaya namahcaturmukhaya namahsrsti kartre namahbrhaspataye namahbala rupine namahsura priyaya namahcakra devaya namah ॥ 20 ॥ bhuvanadhipaya namahpundarikaksaya namahpitaksaya … Read more