Common Shlokas Used For Recitation Set 3 In Tamil

॥ Common Shlokas for Recitation Set 3 ॥

॥ ஸுபா⁴ஷிதம் ॥

மநோஜவம் மாருததுல்யவேக³ம்
ஜிதேந்த்³ரியம் பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²ம் ।
வாதாத்மஜம் வாநரயூத²முக்²யம்
ஶ்ரீராமதூ³தம் ஶிரஸா நமாமி ॥ var ஶரணம் ப்ரபத்³யே
I prostrate to the lord Hanuman the son of wind God,
who is swift like the mind and wind, mastered the senses, intellect,
foremost among the vAnarAs or monkeys and the devotee of Lord Rama.

ஶ்ரத்³தா⁴வாँல்லப⁴தே ஜ்ஞாநம் தத்பர: ஸம்யதேந்த்³ரிய: ।
ஜ்ஞாநம் லப்³த்⁴வா பராம் ஶாந்திமசிரேணாதி⁴க³ச்ச²தி ॥

He who has mastered his senses, is exclusively devoted to his
practice and is full of faith, attains Knowledge; having had the
revelation of Truth, he immediately attains supreme peace (in the
form of God-Realization)

ஸத்யம் ப்³ரூயாத்ப்ரியம் ப்³ரூயாந்ந ப்³ரூயாத் ஸத்யமப்ரியம் ।
ப்ரியம் ச நாந்ருʼதம் ப்³ரூயாதே³ஷ த⁴ர்மஸ்ஸநாதந: ॥

Speak the truth and speak to please; speak not the truth to
displease; speak not untruth to please; this is eternal virtue.

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வ விக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

I meditate on the glorious lord (Vinayaka) clad in sparkling white
robes, omnipresent, bright white in hue, endowed with four arms
and a benign smiling face to ward off all kinds of impediments.

தூ⁴மேநாவ்ருʼயதே வஹ்நிர்யதா²த³ர்ஶோ மலேந ச ।
யதோ²ல்பே³நாவ்ருʼதோ க³ர்ப⁴ஸ்ததா² தேநேத³மாவ்ருʼதம் ॥

As a flame is covered by smoke, mirror by dirt and embryo by the
amnion, so is knowledge covered by desire.

உத்ஸாஹ: ஸாஹஸம் தை⁴ர்யம் பு³த்³தி:⁴ ஶக்தி: பராக்ரம: ।
ஷடே³தே யத்ர திஷ்ட²ந்தி தத்ர தே³வோঽபி திஷ்ட²தி ॥

Perseverance, daring, courage, wisdom, strength and valor.
Where these six are, there is god.

ஆதி³த்யாய ச ஸோமாய மங்க³ளாய பு³தா⁴ய ச ।
கு³ரு ஶுக்ர ஶநிப்⁴யஶ்ச ராஹவே கேதவே நம: ॥

Salutations to the great Lords (Navagrahas or the nine planets).
The nine planets, which are worshipped by the mankind are Aditya
(Sun), Soma (Moon), Mangala (Mars), Budha (Mercury), Guru (Jupiter),
Shukra (Venus), Shani (Saturn), Rahu and Ketu.

கர்மண்யேவாதி⁴காரஸ்தே மா ப²லேஷு கதா³சந ।
மா கர்மப²ல ஹேதுர்பூ⁴ர்மா தே ஸங்கோ³ஸ்த்வகர்மணி ॥

Your right is to work only, but never to the fruit thereof.
Be not instrumental in making your actions bear fruit, nor
let your attachment be to inaction.

புஸ்தகேஷு ச யா வித்³யா பரஹஸ்தே ச யத்³த⁴நம் ।
ஸமயே து பரிப்ராப்தே ந ஸா வித்³யா ந தத்³த⁴நம் ॥

Knowledge which is in the form of a book is not knowledge.
Money in the hands of another is not money. The reason is both
the knowledge in the book and the money with somebody else are of
no use in time of your need.

வஸுதே³வஸுதம் தே³வம் கம்ஸசாணூரமர்த³நம் ।
தே³வகீபரமாநந்த³ம் க்ருʼஷ்ணம் வந்தே³ ஜக³த்³கு³ரும் ॥

I salute the great Lord Krishna, the preceptor of the worlds,
the beloved son of Devaki and Vasudeva and the suppressor of
Kamsa and ChAnoora.

க்ருʼஷிதோ நாஸ்தி து³ர்பி⁴க்ஷம் ஜபதோ நாஸ்தி பாதகம் ।
மௌநேந கலஹோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜாக³ரதோ ப⁴யம் ॥

Cultivation eliminates famine. Sins by reciting the name of God.
Quarrels are eliminated by maintaining silence and fear by taking
proper precautionary measures.

ப்ரஸ்தாவஸத்³ருʼஶம் வாக்யம் ஸ்வபா⁴வஸத்³ருʼஶீம் க்ரியாம் ।
ஆத்மஶக்திஸமம் கோபம் யோ ஜாநாதி ஸ பண்டி³த: ॥

A person is said to be a Scholar, who Speaks accordingly, works
to the interest of others and knows one’s limitations in anger.

வேத³மூலமித³ம் ஜ்ஞாநம் பா⁴ர்யாமூலமித³ம் க்³ருʼஹம் ।
க்ருʼஷிமூலமித³ம் தா⁴ந்யம் த⁴நமூலமித³ம் ஜக³த் ॥

Veda is the root of knowledge; wife is the root of family;
agriculture is the root of grain; wealth is the root of this world.

வ்ருʼஶ்சிகஸ்ய விஷம் புச்ச²ம் மக்ஷிகஸ்ய விஷம் ஶிர: ।
தக்ஷகஸ்ய விஷம் த³ம்ஷ்ட்ரா ஸர்வாங்க³ம் து³ர்ஜநே விஷம் ॥

The poison of a scorpion is in it’s tail; the poison of a fly
is in it’s head; the poison of a snake is in it’s fangs; the
poison of a wicked person is in his whole body.

த்யஜேதே³கம் குலஸ்யார்தே² க்³ராமஸ்யார்தே² குலம் த்யஜேத் ।
க்³ராமம் ஜநபத³ஸ்யார்தே² ஆத்மார்தே² ப்ருʼதி²வீம் த்யஜேத் ॥

One should abandon a person who brings bad name to the family.
For the sake of a village, a family which brings bad name, can be
abandoned. A village, which causes disrespect to the country,
can be abandoned. One should abandon the place he is living,
if it brings troubles to oneself.

அங்கூர காரணமபி துஷஹீநஶ்சேத்தண்டு³லோ ந ரோஹதி ஹி ।
அதிசதுரோঽபி ஸஹாயாத்³விநா ந கர்மாணி நிர்வஹதி லோகே ॥

The rice grains cannot sprout without the husk covering it.
Similarly, people capable of doing great things cannot perform
without the help of others.

ஸாது⁴ஜநயோபக்ருʼதி: கலிதா பா⁴தி ஹி ஶிலாலிபி ஸமாநா ।
ஜலவிலிகி²த லிபி துல்யா ஸந் ரசிதா ஸா விஶுஷ்க ஹ்ருʼத³யாய ॥

The help done to a noble person will be like writing on the rock.
But the help done to a heartless person will be like writing on the
surface of water.

விஷாத³ப்யம்ருʼதம் க்³ராஹ்யம் பா³லாத³பி ஸுபா⁴ஷிதம் ।
அமித்ராத³பி ஸத்³வ்ருʼத்தமமேத்⁴யாத³பி காஞ்சநம் ॥

Nectar should be taken even out of poison, a maxim should be
received even from a child, good nature should be acknowledged
even in an enemy and gold should be taken even out of filth.

ஶர்வரிர்தீ³பகஶ்சந்த்³ர: ப்ரபா⁴தே தீ³பகோ ரவி: ।
த்ரைலோக்யதீ³பகோ த⁴ர்ம: ஸுபுத்ர: குலதீ³பக: ॥

The moon is the light of the night, the sun is the light of the day,
virtue is the light of the three worlds and a good son is the
light of the family.

ஸ்வக்³ருʼஹே பூஜ்யதே மூர்க:² ஸ்வக்³ராமே பூஜ்யதே ப்ரபு:⁴ ।
ஸ்வதே³ஶே பூஜ்யதே ராஜா வித்³வாந் ஸர்வத்ர பூஜ்யதே ॥

A fool is honored in his own house, a landlord is honored in his
own village, a king is honored in his own country and a scholar is
honored everywhere.

சலச்சித்தம் சலோ வித்தம் சலஜ்ஜீவந யௌவநம் ।
சலாசலமித³ம் ஸர்வம் கீர்திர்யஸ்ய ஸஜீவதி ॥

Mind is unstable. It loves to think of a variety of subjects at
a time. Wealth is transitory. It changes hands frequently.
Life is unstable. It goes through the aging process and fades
out finally. Youth is transitory. It ends with the age. However,
name and fame are stable. Only he who has acquired name lives for ever.

கோகிலாநாம் ஸ்வரோரூபம் பாதிவ்ரத்யம் து யோஷிதாம் ।
வித்³யா ரூபம் விரூபாநாம் க்ஷமா ரூபம் தபஸ்விநாம் ॥

The voice is the beauty of cuckoos, Character is the beauty of women,
Learning is the beauty of the deformed and patience is the beauty of ascetics.

தா³த்ருʼத்வம் ப்ரியவக்த்ருʼத்வம் தீ⁴ரத்வமுசிதஜ்ஞதா ।
அப்⁴யாஸேந ந லப்⁴யந்தே சத்வாரா: ஸஹஜாகு³ணா: ॥

Liberality, sweetness of speech, courage and judgement are the
four natural qualities, which can not be attained by practice.
They come naturally.

உத்³யோகி³நம் புருஷஸிம்ஹமுபைதி லக்ஷ்மீ:
தை³வேந தே³யமிதி காபுருஷா வத³ந்தி ।
தை³வம் நிஹத்ய குரு பௌருஷமாத்மஶக்த்யா
யத்நேக்ருʼதே யதி³ ந ஸித்⁴யதி கோঽத்ர தோ³ஷ: ॥

Fortune favors the persevering and stouthearted man. Most of
the dejected blame the destiny and say ‘Destiny must give us’.
Exercise all your powers regardless of destiny. If your hard
work fails there will be nothing to blame.

உத்தமா மாநமிச்ச²ந்தி த⁴நமாநௌ ஹி மத்⁴யமா: ।
அத⁴மா த⁴நமிச்ச²ந்தி மாநோ ஹி மஹதாம் த⁴நம் ॥

Men can be classified into three categories. Uttama or the best,
Madhyama or the mediocre and Adhama or the least. Best of the men
seek honor. Mediocre seek wealth and honor. Those in bottom seek
wealth. Honor is wealth to great men.

அந்நதா³நாத்பரம் தா³நம் ந பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யதி ।
அந்நேந தா⁴ர்யதே ஸர்வம் ஜக³தே³தச்சராசரம் ॥

Donating food is a great deed and there can be nothing equivalent to
this-neither in the past nor future. This whole world of animate and
inanimate depend on food

க²லாநாம் து³ர்ஜநாநாம் ச த்³விவிதை⁴வ ப்ரதிக்ரியா ।
உபாயாந்முக²ப⁴ங்கோ³ வா தூ³ரதோ வா விஸர்ஜநம் ॥

There are two methods to handle wicked and evil. One is to
disgrace them by a strategy or to leave them at a distance.

யஸ்ய நாஸ்தி ஸ்வயம் ப்ரஜ்ஞா ஶாஸ்த்ரம் தஸ்ய கரோதி கிம் ।
லோசநாப்⁴யாம் விஹீநஸ்ய த³ர்பண: கிம் கரிஷ்யதி ॥

(this shloka poses two questions, for which answers are obvious
and the questions are as follows:)
What will the shAstra do for him who has no sense of his own?
What will a mirror do for him who has lost his eyes?

பரோக்ஷே கார்ய ஹந்தாரம் ப்ரத்யக்ஷே ப்ரியவாதி³நம் ।
வர்ஜயேத்தாத்³ருʼஶம் மித்ரம் விஷகும்ப⁴ம் பயோமுக²ம் ॥

See Also  Shri Karthikeya Stotram In Tamil

A person, though a friend, who causes damage to the business from
behind but speaks sweet words on the face should be shunned. That
person is compared to a vessel of poison covered with milk on the
top.

ராமோ ராஜமணி: ஸதா³ விஜயதே ராமம் ரமேஶம் ப⁴ஜே
ராமேணாபி⁴ஹதா நிஶாசரசமூ: ராமாய தஸ்மை நம: ।
ராமாந்நாஸ்தி பராயணம் பரதரம் ராமஸ்ய தா³ஸோஸ்ம்யஹம்
ராமே சித்தலயஸ்ஸதா³ ப⁴வது மே போ⁴ ராம மாமுத்³த⁴ர ॥

Lord Sri Rama, the jewel among kings, always emerges victorious.
I contemplate on Rama, the lord of RamA (LakShmi-Sita Devi).
Rama destroyed the mighty armies of the demons. I salute him
i.e. Lord Rama. There is no greater refuge than lord Rama.
Indeed I am a humble servant of Rama. Let my mind ever meditate
on Rama. O lord Rama! Kindly grant me salvation.

தை³வே தீர்தே² த்³விஜே மந்த்ரே தை³வஜ்ஞே பி⁴ஷஜே கு³ரௌ ।
யாத்³ருʼஶீ பா⁴வநா யஸ்ய ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி தாத்³ருʼஶீ ॥

In God, in pilgrimage, in a Brahmin, in mantra, in an astrologer,
in a doctor (medicine) and in a Guru, as is the perception, so
is the fulfilment.

ஜாட்⁴யம் தி⁴யோ ஹரதி ஸிஞ்சதி வாசி ஸத்யம்
மாநோந்நதிம் தி³ஶதி பாபமபாகரோதி ।
சித்த: ப்ரஸாத³யதி தி³க்ஷு தநோதி கீர்திம்
ஸத்ஸங்க³தி: கத²ய கிம் ந கரோதி பும்ஸாம் ॥

What does not good association do for men? It removes the dulness
of their intellects, it sprinkles truth in their speech, it brings
the highest honors for them, expels sin from them, it purifies
their minds and spreads their fame in all the directions.

நரம்ருʼக³பதி: வர்ஷ்மாலோகநப்⁴ராந்த நாரீ
நரத³நுஜ ஸுபர்வ வ்ராத பாதாலலோக: ।
கரஜ குலிஶ பாலி பி⁴ந்ந தை³த்யேந்த்³ர வக்ஷா:
ஸுரரிபு ப³லஹந்தா ஶ்ரீத⁴ரோஸ்து ஶ்ரியே வ: ॥

May Lord Vishnu (the bearer of LakShmi), the destroyer of the armies
of the demons, be the bestower of prosperity on us. The Lord,
at the sight of whose man-lion (Narasimha) form multitudes of men,
women, gods, demons and the denizens of the netherworld were
frightened, and who tore as under the chest of the king of
demons Hiranyakasipa with the thunder-bolt like sharp nails.

பங்கைர்விநா ஸரோ பா⁴தி ஸத:³ க²லஜநைர்விநா ।
கடுவர்ணர்விநா காவ்யம் மாநஸம் விஷயைர்விநா ॥

A lake without mire (mud), a meeting without fools and wicked
persons, a kAvya (an epic) without harsh words and the mind
without wordly pleasures shine well in the world.

அம்ப⁴ஸா பி⁴த்³யதே ஸேது: ததா² மந்த்ரோঽப்யரக்ஷித: ।
பைஶுந்யாத்³பி⁴த்³யதே ஸ்நேஹ: வாசா பி⁴த்³யேத காதர: ॥

A bridge or a barrage will be damaged by rapid flow of water.
A mantra (a mystic word) will be spoiled without practice.
The friendship will be lost with vicious nature or tale-bearing
nature and a
timid person will be conquered even by a word.

யா தே³வி ஸர்வபூ⁴தேஷு பு³த்³தி⁴ரூபேண ஸம்ஸ்தி²தா ।
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோநம: ॥

I offer repeated salutations to that devi (Durga) who resides in
all the living beings in the form of the intellect.

ஆகாரை: இங்கி³தை: க³த்யா சேஷ்டயா பா⁴ஷணேந ச ।
நேத்ர வக்த்ர விகாரைஶ்ச லக்ஷ்யதேঽந்தர்க³தம் மந: ॥

The inherent nature of a person is revealed by his appearance,
gestures, behaviour, actions, the way he talks, by the contractions
of the face and by the movements of the eyes.

உபதே³ஶோஹி மூர்கா²ணாம் ப்ரகோபாய ந ஶாந்தயே ।
பய: பாநம் பு⁴ஜங்கா³நாம் கேவலம் விஷவர்த⁴நம் ॥

Milk consumed by snakes increases their poison. Similarly advice
given to fools make them even more furious instead of pacifying them.

வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரப⁴ ।
நிர்விக்⁴நம் குரு மே தே³வ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥

O Lord, the one with a looped trunk, a body of gigantic proportion
and as resplendent as the combined lusture of a crore suns, kindly
do make all my enterprises free from any obstacles always.

ஆலஸ்யம் மத³மோஹௌ ச சாபலம் கூ³ஷ்டிரேவ ச
ஸ்தப்³த⁴தா சாபி⁴மாநித்வம் ததா²ঽத்யாகி³த்வமேவ ச ।
ஏதே வை ஸப்த தோ³ஷா: ஸ்யு: ஸதா³ வித்³யார்தி²நாம் மதா: ॥

Laziness, pride, ignorance, fickle mindedness, talking to each other
(gossiping), idleness, possessive altitude are the seven drawbacks
found in
students.

ப்⁴ருʼத்யைர்விநா ஸ்வயம் ராஜா லோகாநுக்³ரஹகார்யபி ।
மயூகை²ரிவ தீ³ப்தாம்ஶு: தேஜஸ்யபி ந ஶோப⁴தே ॥

A king (leader), though he looks after the welfare of the people,
does not
shine without the help of his subordinates. Though the sun is
radiant, it does
not shine without its rays.

து³ர்ஜந: ப்ரியவாதி³ ச நைதத்³விஶ்வாஸகாரணம் ।
மது⁴ திஷ்ட²தி ஜிஹ்வாக்³ரே ஹ்ருʼதி³ ஹாலாஹலம் விஷம் ॥

A wicked person who speaks sweet is not trustworthy. On the tip of
his tongue
there is honey but dreadful poison in his heart.

பு³த்³தி⁴ர்யஸ்ய ப³லம் தஸ்ய நிர்பு³த்³தே⁴ஸ்து குதோ ப³லம் ।
பஶ்ய ஸிம்ஹோ மதோ³ந்மத்த: ஶஶகேந நிபாதித: ॥

A person who has wisdom, has strength.
How can there be strength to a person who has no wisdom?
Even a story says that a strong lion was drowned by a hare.

ஸமுத்³ரமந்த²நே லேபே⁴ ஹரிர்லக்ஷ்மீம் ஹரோ விஷம் ।
பா⁴க்³யம் ப²லதி ஸர்வத்ர ந வித்³யா ந ச பௌருஷம் ॥

At the churning of the ocean, Hari (Lord Vishnu)obtained LakShmi
and Hara
(Lord Shiva)obtained poison.
Hence fortune is fruitful everywhere, neither learning nor human
efforts.

ஸரஸ்வதி மஹாபா⁴கே³ வித்³யே கமலலோசநே ।
வித்³யாரூபே விஶாலாக்ஷி வித்³யாம் தே³ஹி நமோஸ்துதே ॥

O most auspicious Goddess of knowledge!
The one with beautiful and big eyes that resemble the lotus petals,
O bestower
of wisdom, mother Saraswathi, kindly bless me with knowledge.
I salute you.

யோ ந வேத்தி கு³ணாந் யஸ்ய ந தம் ஸேவேத பண்டி³த: ।
ந ஹி தஸ்மாத்ப²லம் கிஞ்சித்ஸுக்ருʼஷ்டாதூ³ஶராதி³வ ॥

A scholar should not serve a person who does not recognise his
virtues,
ploughing a barren land is futile.

ஸ்வபா⁴வோ நோபதே³ஶேந ஶக்யதே கர்துமந்யதா² ।
ஸுதப்தமபி பாநீயம் புநர்க³ச்ச²தி ஶீததாம் ॥

It is not possible to change the nature of a person by a good
advice, though
water is boiled, it invariably cools down.

ஸகு³ணோ நிர்கு³ணோ வாபி ஸஹாயோ ப³லவத்தர: ।
துஷேணாபி பரிப்⁴ரஷ்ட: தண்டு³லோ நாங்குராயதே ॥

One may have talent or not, a companion is an additional strength.
Rice deprived of husk will not sprout.

ராமாய ராமப⁴த்³ராய ராமசந்த்³ராய வேத⁴ஸே ।
ரகு⁴நாதா²ய நாதா²ய ஸீதாயா: பதயே நம: ॥

I salute the lord of Seeta Devi, known as RAma, RAmabhadra,
RAmachandra,
the one who is in the form of the creator, lord RaghunAtha.

த³க்ஷிணே லக்ஷ்மணோ யஸ்ய வாமே ச ஜநகாத்மஜா ।
புரதோ மாருதிர்யஸ்ய தம் வந்தே³ ரகு⁴நந்த³நம் ॥

I salute the descendent of raghu i.e. Lord Rama, whose right and
left flanks
are adorned by sri LakShmana and Seeta devi respectively and Hanuman
sit in
front.

ப்ராணம் சாபி பரித்யஜ்ய மாநமேவாபி⁴ ரக்ஷது ।
அநித்யோ ப⁴வதி ப்ராணோ மாநமாசந்த்³ரதாரகம் ॥

Even at the cost of one’s life one should preserve his honour, as
life is temporary and honour is ever lasting as the moon and stars.

பரிவர்திநி ஸம்ஸாரே ம்ருʼத: கோ வா ந ஜாயதே ।
ஸ: ஜாத: யேந ஜாதேந யாதி வம்ஶ: ஸமுந்நதிம் ॥

In this ever changing world who is not born or dead?
He alone is born by whose birth the family attains eminence.

அஞ்ஜநாநந்த³நம் வீரம் ஜாநகீ ஶோகநாஶநம் ।
கபீஶமக்ஷஹந்தாரம் வந்தே³ லங்கா ப⁴யங்கரம் ॥

I seek the refuge of the lord of monkies(Hanuman) who is the son
of mAta anjana, valorous, the destroyer of seetAdevi’s afflictions,
the slayer of demons and a terror to Lanka.

வித்³யா நாம நரஸ்ய ரூபமதி⁴கம் ப்ரச்ச²ந்நகு³ப்தம் த⁴நம்
வித்³யா போ⁴க³கரீ யஶஸ்ஸுக²கரீ வித்³யா கு³ரூணாம் கு³ரு: ।
வித்³யா ப³ந்து⁴ஜநோ விதே³ஶ க³மநே வித்³யா பரா தே³வதா
வித்³யா ராஜஸு பூஜ்யதே ந ஹி த⁴நம் வித்³யாவிஹீந: பஶு: ॥

Knowledge enhances the beauty of a person.
It is a well-protected hidden treasure, which brings prosperity,
fame and happiness. Knowledge is the preceptor of preceptors.
Knowledge substitutes a friend in foreign travels.
It is the supreme god. Only knowledge but not wealth, is respected
by the rulers. A person devoid of knowledge is a beast.

ஸந்தப்தாயஸி ஸம்ஸ்தி²தஸ்ய பயஸோ நாமாঽபி ந ஶ்ரூயதே
முக்தா காரதயா ததே³வ நலிநீபத்ர ஸ்தி²தம் த்³ருʼஶ்யதே ।
அந்த: ஸாக³ர ஶுக்தி மத்⁴ய பதிதம் தந்மௌக்திகம் ஜாயதே
ப்ராயேணாத⁴ம மத்⁴யமோத்தம ஜுஷாம் ஏவம்விதா⁴ வ்ருʼத்தய: ॥

When a drop of water falls on heated iron, it disappears
immediately, whereas
if it happens to fall upon a lotus leaf, it appears like a pearl and
the same
thing turns into a pearl if it chances to drop into the mouth of an
oyster
during the swathi constellation.
Thus the company (bad, mediocre or good) in which a person moves and
lives
determine his future.

See Also  All Lines Of Yamastakam By Maa Savithri, Yamraj Mantra

அஜ்ஞ: ஸுக²மாராத்⁴ய: ஸுக²தரமாராத்⁴யதே விஶேஷஜ்ஞ: ।
ஜ்ஞாநலவ து³ர்வித³க்³த⁴ம் ப்³ரஹ்மாঽபி நரம் ந ரஞ்ஜயதி ॥

To convince an ignorant person is easy. It is even easier to
convince a
learned person.
But even Lord Brahma cannot explain and convince a person who has
limited knowledge but thinks high of himself.

தௌ³ர்மந்த்ர்யாந்ந்ருʼபதி: விநஶ்யதி யதி: ஸங்கா³த்ஸுத: லாலநாத்
விப்ரோঽநத்⁴யயநாத்குலம் குதநயாச்சீ²லம் க²லோபாஸநாத் ।
ஹ்ரீ: மத்³யாத³நவேக்ஷணாத³பி க்ருʼஷி: ஸ்நேஹ: ப்ரவாஸ ஆஶ்ரயாத்
மைத்ரீ சாப்ரணயாத்ஸம்ருʼத்³தி⁴ரநயாத்த்யாகா³த்ப்ரமாதா³த்³த⁴நம் ॥

A king is ruined because of bad counsel; an ascetic- by
attachment(to worldly
pleasures); a son -by pampering; a brahmin- by not reciting the holy
scriptures; the family-by a wicked son; modesty- by wine; character-
by association with the wicked; agriculture- by not taking proper care;
affection- due to separation(on account of being apart from each
other); friendship- due to lack of affection; prosperity- due to unlawful
methods and wealth -due to indiscretion in charity and carelessness.

கரே ஶ்லாக்⁴யஸ்த்யாக:³ ஶிரஸி கு³ருபாத³ ப்ரணயிதா
முகே² ஸத்யா வாணி விஜயி பு⁴ஜயோ: வீர்யமதுலம் ।
ஹ்ருʼதி³ ஸ்வச்ச² வ்ருʼத்தி ஶ்ருதமதி⁴க³தம் ச ஶ்ரவணயோ: ।
விநாঽப்யைஶ்வர்யேண ப்ரக்ருʼதி மஹதாம் மண்ட³நமித³ம் ॥

Ornaments of great people are entirely different. They are all
natural.
Praise-worthy charity- for the hand; submission at the feet of the
elders- for
the head; truthful speech- for the mouth; matchless ever victorious
strength-
for the arms; purity of thought- for the heart and acquired
knowledge of the
holy scriptures- for the ears. (These are the worthy ornaments of
the great by
nature despite the absence of worldly riches.)

தி³வ்யம் சூத ப²லம் ப்ராப்ய ந க³ர்வம் யாதி கோகில: ।
பீத்வா கர்த³ம பாநீயம் பே⁴கோ ப³க ப³காயதே ॥

The cuckoo has no pride in the possession of a delicious mango
where as a frog
will be croaking by a gulp of muddy water.

ராஜா பஶ்யதி கர்ணாப்⁴யாம் தி⁴யா பஶ்யந்தி பண்டி³தா: ।
பஶு: பஶ்யதி க³ந்தே⁴ந பூ⁴தே பஶ்யந்தி ப³ர்ப³ரா: ॥

The administrator perceives by his ears, the learned by their
intellect; an
animal perceives by scent and fools by the past.

மநஸ்யேகம் வசஸ்யேகம் கர்மண்யேகம் மஹாத்மநாம் ।
மநஸ்யந்யத்³வசஸ்யந்யத்கர்மண்யநயத்³து³ராத்மநாம் ॥

At heart, in word, and in deed the good are one; in the wicked,
heart differs
from word and word from deed

த்ருʼஷ்ணாம் சி²ந்தி⁴ ப⁴ஜ க்ஷமாம் ஜஹி மத³ம் பாபே ரதிம் மா க்ருʼதா:
ஸத்யம் ப்³ரூஹ்யநுயாஹி ஸாது⁴ பத³வீம் ஸேவஸ்வ வித்³வஜ்ஜநம் ।
மாந்யாந்மாநய வித்³விஶோঽப்யநுநய ப்ரக்²யாபய ப்ரஶ்ரயம்
கீர்திம் பாலய து:³கி²தே குரு த³யாமேதத்ஸதாம் சேஷ்டிதம் ॥

Curbing the desire, practicing patience, giving up pride, not
interested in
committing a sin, speaking the truth, following the footsteps of the
good,
serving the scholars, respecting the honourable, pleasing even
enemies, being
modest, protecting fame and kind towards the distressed.
These are the actions of the good.

நிந்த³ந்து நீதிநிபுணா: யதி³ வா ஸ்துவந்து
லக்ஷ்மீ: ஸமாவிஶது க³ச்ச²து வா யதே²ஷ்டம் ।
அத்³யைவ வா மரணமஸ்து யுகா³ந்தரே வா
ந்யாயாத்பத:² ப்ரவிசலந்தி பத³ம் ந தீ⁴ரா: ॥

Brave people do not deviate from the right path whether they are
praised or insulted by the learned, whether goddess of wealth
comes or leaves according to her wish and whether death may
occur today itself or after a long time.

ஐஶ்வரஸ்ய விபூ⁴ஷணம் ஸுஜநதா ஶௌர்யஸ்ய வாக்ஸம்யம:
ஜ்ஞாநஸ்யோபஶம: ஶ்ருதஸ்ய விநயோ வித்தஸ்ய பாத்ரே வ்யய: ।
அக்ரோத:⁴ தபஸ: க்ஷமா ப்ரப⁴விது: த⁴ர்மஸ்ய நிர்வ்யாஜதா
ஸர்வேஷாமபி ஸர்வகாரணமித³ம் ஶீலம் பரம் பூ⁴ஷணம் ॥

Nobility is the ornament of greatness, restraint over speech -of
courage, calmness -of knowledge, obedience- of learning, wise
spending -of wealth, control of one’s anger- of penance,
patience of efficiency, straight forwardness- of dharma.
Good conduct is the base for all the above qualities and is
the greatest ornament of all.

பரோபதே³ஶே பாண்டி³த்யம் ஸர்வேஷாம் ஸுகரம் ந்ருʼணாம் ।
த⁴ர்மே ஸ்வீயமநுஷ்டா²நம் கஸ்யசித்து மஹாத்மந: ॥

Expertise in giving advise to others is easy to all men but few
are the great men who themselves practice dharma.

யத்ர த⁴ர்மோ ஹ்யத⁴ர்மேண ஸத்யம் யத்ராந்ருʼதேந ச ।
ஹந்யதே ப்ரேக்ஷமாணாஸ்து ஹதா: தத்ர ஸபா⁴ஸத:³ ॥

Where dharma is destroyed by adharma and truth by false, there the
courtiers who witness it become themselves deprived.

கரோது நாம நீதிஜ்ஞோ வ்யவஸாயமிதஸ்தத: ।
ப²லம் புந: ததே³வாஸ்ய யத்³விதே:⁴ மநஸி ஸ்தி²தம் ॥

Let a person who is an expert in ethical science certainly attempt
this and that, but the result shall be as fate wills it.

ம்ருʼத்பிண்ட³ ஏகோ ப³ஹுபா⁴ண்ட³ ரூப: ஸுவர்ணமேகம் ப³ஹு பூ⁴ஷணாநி ।
கோ³க்ஷீரமேகம் ப³ஹு தே⁴நு ஜாதம் ஏக: பராத்மா ப³ஹு தே³ஹவர்தி: ॥

One lump of clay is moulded into vessels of many forms, gold is
one made into ornaments of many shapes, the milk is one though
yielded by many cows. Similarly the supreme soul is one
though resides in many bodies.

ராஜவத்பஞ்ச வர்ஷாணி த³ஶ வர்ஷாணி தா³ஸவத் ।
ப்ராப்தே து ஷோட³ஶே வர்ஷே புத்ரம் மித்ரவதா³சரேத் ॥

A son should be treated, as a prince- for five years, as a slave-
for ten
years and from sixteenth year as a friend.

ஜநிதா ச உபநேதா ச யேந வித்³யோபதி³ஶ்யதி ।
அந்நதா³தா ப⁴யத்ராதா பஞ்சாவேதே பிதர: ஸ்ம்ருʼதா: ॥

He who brought you forth, he who performed sacred thread ceremony,
he who imparted knowledge, the giver of food and he who saved you
from danger – these five are to be remembered as fathers.

தா³தா த³ரித்³ர: க்ருʼபணோ த⁴நாட்⁴ய: பாபீ சிராயு: ஸுக்ருʼதி: க³தாயு: ।
ராஜா குலீந: ஸுகுலீ ச ப்⁴ருʼத்யு: கலௌ யுகி³ ஷட்³கு³ணமாஶ்ரயந்தி ॥

In the kali yuga people will suffer these six changes: the liberal
man will be poor; the miser will be rich, the sinner will be
long-lived, the good man will be short lived, the king will be
of low birth and he will be served by a man of high birth.

நாஸ்தி க்³ராம: குத: ஸீமா நாஸ்தி வித்³யா குதோ யஶ: ।
நாஸ்தி ஜ்ஞாநம் குதோ முக்திர்ப⁴க்திர்நாஸ்தி குதஸ்து தீ:⁴ ॥

If there is no village how can there be a boundary? If there is no
learning how can there be fame? If there is no wisdom how can
there be salvation? And if there is no devotion how can
there be under-standing?

அதிதா³நாத்³த⁴த: கர்ண: அதிலோபா⁴த்ஸுயோத⁴ந: ।
அதிகாமாத்³த³ஶக்³ரீவ அதி ஸர்வத்ர வர்ஜயேத் ॥

Karna was ruined by excessive liberality, Suyodhana by excessive
greed, Dashagriva by excessive lust – So excess is to be
avoided in all the things.

த⁴ர்மம் ச சிந்தயேத்ப்ராஜ்ஞ: ஸ்வாஹாரம் நைவ சிந்தயேத் ।
ஆஹாரோঽபி மநுஷ்யாணாம் ஜந்மநா ஸ: ஜாயதி ॥

The wise should think of virtue and not of the food. The food is
also created
with the birth of men.

து³ர்ஜந: பரிஹர்தவ்யோ வித்³யயாலங்க்ருʼதோঽபி ஸந் ।
மணிநா பூ⁴ஷித: ஸர்ப: கிமஸௌ ந ப⁴யங்கர: ॥

Though he be adorned with learning, a bad man is to be avoided.
Is a snake adorned with a gem not to be feared?

நாராயணம் நிராகாரம் நரவீரம் நரோத்தமம் ।
ந்ருʼஸிம்ஹம் நாக³நாத²ம் ச தம் வந்தே³ நரகாந்தகம் ॥

I salute to the great Lord Narayana who is nirAkAra, valorous,
super-human, nrisimha, who supressed the dreadful snake
kAliya and killed narakAsura.

ந ச வித்³யா ஸமோ ப³ந்து⁴ர்ந ச வ்யாதி⁴ ஸமௌ ரிபு: ।
ந சாபத்ய ஸம: ஸ்நேஹோ ந ச தை³வாத்பரம் ப³லம் ॥

There is no relative equal to learning, no enemy is equal to
disease, no affection is equal to that for a child and
there is no power greater than that of god.

ரூபயௌவநஸம்பந்நா விஶுத்³த⁴குலஸம்ப⁴வா: ।
வித்³யாஹீநா ந ஶோப⁴ந்தே நிர்க³ந்தா⁴ இவ கிம்ஶுகா: ॥

Even though one may be beautiful or handsome, young and may be
from a good family, the unlearned cannot shine, like
the kimshukA flowers, which are beautiful but no fragrance.

ஶாந்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயநம் பத்³மநாப⁴ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதா⁴ரம் க³க³நஸத்³ருʼஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் ।
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் யோகி³பி⁴ர்த்⁴யாநக³ம்யம்
வந்தே³ விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகநாத²ம் ॥

I salute the great lord vishnu – whose appearance is serene, rests
on the snake Adishesha, possesses lotus in the navel, lord of
gods, sustains the universe, infinite as the space, bluish in
appearance, handsome, lord of goddess LakShmi, possesses lotus
like eyes, attainable to the great sages through eternal
knowledge, eliminates the fear of worldly attachments and
the lord of all the worlds.

ஸர்ப: க்ரூர: க²ல: க்ரூர: ஸர்பாத்க்ரூரதர: க²ல: ।
மந்த்ரௌஷத⁴வஶ: ஸர்ப: க²ல: கேந நிவார்யதே ॥

The serpent is cruel, a wicked man is cruel. But a wicked man is
cruel more than a serpent. A serpent can be controlled by
spells and medicines but by what can a wicked man be controlled?

See Also  Runa Vimochana Ganesha Stotram In Tamil

வஸந்த யௌவநா வ்ருʼக்ஷா: புருஷா த⁴ந யௌவநா: ।
ஸௌபா⁴க்³ய யௌவநா நார்யோ யுவாநோ பு³த்³தி⁴ யௌவநா: ॥

The spring is the youth of trees, wealth is the youth of men,
beauty is the youth of women and intelligence is
the youth of the young.

மாத்ருʼவத்பரதா³ரம் ச பரத்³ரவ்யாணி லோஷ்டவத் ।
ஆத்மவத்ஸர்வ பூ⁴தாநி ய: பஶ்யதி ஸ பண்டி³த: ॥

He, who looks upon other men’s wives as his mothers, other men’s
money as clods of earth and considers all creatures as
himself, is said to be a scholar.

மணிர்லுடதி பாதே³ந காச ஶிரஸி தா⁴ர்யதே ।
யதை²வாஸ்து ததை²வாஸ்து காச: காசோ மணிர்மணிஹி ॥

A gem is trodden under foot and a glass is worn on the head. Even
in that state a glass is glass and a gem is a gem.

த்³ருʼஷ்டிபூதம் ந்யஸேத்பாத³ம் வஸ்த்ரபூதம் ஜலம் பிபே³த் ।
ஸத்யபூதம் வதே³த்³வாசம் மந: பூதம் ஸமாசரேத் ॥

The foot should be placed on a spot seen to be clean, water should
be drunk after having been strained through a cloth, a word
should be spoken with truth and a work should be done with consideration.

ந வித்³யா காரணம் பும்ஸாம் பா⁴க்³யமேவ ஹி காரணம் ।
பாஷாணஸ்ய குதோ வித்³யா தே³வத்வமுபதிஷ்ட²தி ॥

The learning of men is not a cause of greatness but the luck. What
learning has a stone? But it obtains divinity.

நீசாஶ்ரயோ ந கர்தவ்ய: கர்தவ்யோ மஹதா³ஶ்ரய: ।
ஈஶாஶ்ரயோ மஹாநாக:³ பப்ரச்ச² க³ருட³ம் ஸுக²ம் ॥

The protection of the mean should not be sought but the protection
of the great should be obtained – the great serpent protected
by Lord shiva enquired about Garuda’s health.

கு³ணிநி கு³ணஜ்ஞோ ரமதே நாகு³ண ஶீலஸ்ய பரிதோஷ: ।
அலிரேதி வநாத்கமலம் ந த³ர்து³ரஸ்த்வேக வாஸோঽபி ॥

A man of good qualities is pleased with another good man, but not
pleased by the bad man. The bee goes from the forest to the
lotus, but not so the frog, though it lives with lotus (in the same pond.)

அடநேந மஹாரண்யே ஸுபந்தா:² ஜாயதே ஶநை: ।
வேதா³ப்⁴யாஸாத்ததா² ஜ்ஞாநம் ஶநை: பர்வதலங்க⁴நம் ॥

The right path will gradually be found in a forest by wandering in it.
Similarly wisdom too will be gradually acquired by study of the holy
scriptures, as a mountain is slowly crossed.

கு³ணதோ³ஷௌ பு³தௌ⁴ க்³ருʼஹ்ணந்நிந்து³க்ஷ்வேலாவிவேஶ்வர: ।
ஶிரஸா ஶ்லாக்⁴யதே பூர்வம் பரம் கண்டே² நியச்ச²தி ॥

A wise man deals with merits and demerits as Lord Shiva dealt with
the moon and the poison. He praises the former with his
head and keeps the latter in his throat.

ஸ ப³ந்து⁴ர்யோ ஹிதேஷு ஸ்யாத் ஸ பிதா யஸ்து போஷக: ।
ஸ ஸகா² யத்ர விஶ்வாஸ: ஸா பா⁴ர்யா யத்ர நிர்வ்ருʼத்தி: ॥

Who befriends, he is a relative; who supports, he is a father; he
is a friend, in whom there is confidence and she is wife,
in whom there is pleasure.

பரோபதே³ஶஸமயே ஸர்வ ஏவ ஹி பண்டி³தா: ।
ஸ்வாநுஷ்டா²நஸ்ய ஸமயே முநயோঽபி ந பண்டி³தா: ॥

In teaching others, all are wise; but in their own actions even
munis are not wise.

கு³ணிர்கு³ணம் வேத்தி ந வேத்தி நிர்கு³ண: ப³லிர்ப³லம் வேத்தி ந வேத்தி நிர்ப³ல: ।
பிகோ வஸந்தஸ்ய கு³ணம் ந வாயஸ: கரி ச ஸிம்ஹஸ்ய ப³லம் ந மூஷிக: ॥

The virtuous man appreciates virtue but not the bad man and the
strong man appreciates the strength but not the weak. The
cuckoo feels the influence of the spring but not the crow
and the elephant values the strength of the lion but not the mouse.

க்ஷணம் வித்தம் க்ஷணம் சித்தம் க்ஷணம் ஜீவிதமாவயோ: ।
யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி த⁴ர்மஸ்ய த்வரிதா க³தி: ॥

Wealth is unstable, mind is unstable, our life too is not
permanent. As Yama has no pity one should do good works quickly.

விப்ராணாம் ஜ்ஞாநதோ ஜைஷ்ட்²யம் க்ஷத்ரியாணாம் து வீர்யத: ।
வைஶ்யாநாம் தா⁴ந்ய த⁴நத: ஶூத்³ராணாமேவ ஜந்மத: ॥

Among brahmins, seniority is considered by knowledge, among
kShatriyas – by valour, among vaishyAs – by grain and
money and among sudras – by birth.

ஶஶி தி³வாகரயோ: க்³ரஹபீட³நம் க³ஜ பு⁴ஜங்க³மயோரபி ப³ந்த⁴நம் ।
மதிமதாம் ச விலோக்ய த³ரித்³ரதாம் விதி⁴ரஹோ ப³லவாநிதி மே மதி: ॥

The seizure of the sun and the moon by grahas, the capture of
elephants and snakes and the poverty of the wise – indicates
that the fate is powerful.

வாணிஜ்யே வஸதி லக்ஷ்மீ: தத³ர்த⁴ம் க்ருʼஷி கர்மணி ।
தத³ர்த⁴ம் ராஜஸேவாயாம் பி⁴க்ஷாயாம் நைவ நைவ ச ॥

Fortune as LakShmi dwells in trade, she is half in agriculture,
half in serving the government, and not at all in begging.

விபதி³ தை⁴ர்யம் ததா²ப்⁴யுத³யே க்ஷமா
ஸத³ஸி வாக்படுதா யுதி⁴ விக்ரம: ।
யஶஸி சாபி⁴ரதிர்வ்யஸநம் ஶ்ருதௌ
ப்ரக்ருʼதி ஸித்³த⁴மித³ம் ஹி மஹாத்மநாம் ॥

Courage in trouble, forbearance in prosperity, eloquence in the
assembly, valour in battle, eagerness in gaining fame,
attention to the holy scriptures, all these are natural to great ones.

லப்³த⁴வ்யமர்த²ம் லப⁴தே மநுஷ்யோ தே³வோঽபி தம் வாரயிதும் ந ஶக்த: ।
அதோ ந ஶோசாமி ந விஸ்மயோ மே லலாடலேகா² ந புந: ப்ரயாதி ॥

Man obtains wealth he is to obtain, even god is not able to
prevent it. Therefore I neither grieve nor surprised as
the writing on the forehead will never fail.

ராஜா ராஷ்ட்ரக்ருʼதம் பாபம் ராஜபாபம் புரோஹித: ।
ப⁴ர்தா ச ஸ்த்ரீ க்ருʼதம் பாபம் ஶிஶ்யபாபம் கு³ருர்வ்ரஜேத் ॥

The king must answer for his country’s sin, the priest for the
king’s sin, the
husband for his wife’s sin and the guru for the disciple’s sin.

கி³ரௌ கலாபி க³க³நே பயோதௌ⁴ லக்ஷ்யாந்தரேঽர்கஶ்ச ஜலேஷு பத்³மம் ।
இந்து³ர்த்³விலக்ஷே குமுத³ஸ்ய ப³ந்து⁴ர்யோயஸ்ய ஹ்ருʼத்³யோ ந ஹி தஸ்ய தூ³ர: ॥

The peacock is in the mountain and the clouds in the sky, the sun
is at the distance of a thousand thousand yojanas and the
lotus is in the water, the moon is two hundred thousand
yojanas away from its friend, the lily. what is dear to
one.s heart is not far away.

ஶக்யோ வாரயிதும் ஜலேந ஹுதபு⁴க் ச²த்ரேண ஸூர்யாதப:
நாகே³ந்த்³ரோ நிஶிதாங்குஶேண ஸமதோ³ த³ந்தேந கௌ³ர்க³ர்த³ப:⁴ ।
வ்யாதி:⁴ பே⁴ஷஜ ஸங்க்³ரஹைஶ்ச விவிதை⁴ர்மந்த்ரப்ரயோகை³ர்விஷம்
ஸர்வஸ்யௌஷத⁴மஸ்தி ஶாஸ்த்ர விஹிதம் மூர்க²ஸ்ய நாஸ்த்யௌஷத⁴ம் ॥

It is possible to prevent fire with water, heat of the sun with an
umbrella, a strong elephant with a sharp goad, a bull or ass
with a stick, a disease with medicines, and poison by the
use of various spells. For every thing there is a remedy
provided in the scriptures but there is no remedy for a fool.

ந மாதா ஶபதே புத்ரம் ந தோ³ஷம் லப⁴தே மஹீ ।
ந ஹிம்ஸாம் குருதே ஸாது:⁴ ந தே³வ: ஸ்ருʼஷ்டிநாஶக: ॥

A mother does not curse her son, the earth suffers no harm, a good
man does no violence and god does not destroy his own creation.

பிப³ந்தி நத்³ய: ஸ்வயமேவ நாம்ப:⁴
கா²த³ந்தி ந ஸ்வாது³ ப²லாநி வ்ருʼக்ஷா: ।
பயோத⁴ரா: ஸஸ்யமாத³ந்தி நைவ
பரோபகாராய ஸதாம் விபூ⁴தய: ॥

The rivers do not drink their own water, the trees do not eat
their own sweet
fruits, the clouds do not eat the crops and the riches of the good
are used
for the benefit of others.

பரோঽபி ஹிதவாந் ப³ந்து⁴ர்ப³ந்து⁴ரப்யஹித: பர: ।
அஹிதோ தே³ஹஜோ வ்யாதி⁴ர்ஹிதமாரண்யமௌஷத⁴ம் ॥

A stranger interested in our welfare is a relative and a relative
not interested in our welfare is a stranger. Disease is hurtful,
though born in our body and medicine is beneficial, though
produced in a forest.

ஜயோঽஸ்து பாண்டு³புத்ராணாம் யேஷாம் பக்ஷே ஜநார்த³ந: ।
யத: க்ருʼஷ்ணஸ்ததோ த⁴ர்மோ யதோ த⁴ர்மஸ்ததோ ஜய: ॥

Success be to the sons of Pandu (Pandavas), on whose side is
JanArdana. Where Krishna is, there is justice and where
justice is, there is victory.

அநந்தபாரம் கில ஶப்³த³ஶாஸ்த்ரம்
ஸ்வல்பம் ததா²யுர்ப³ஹவஶ்ச விக்⁴நா: ।
ஸாரம் ததோ க்³ராஹ்யமபாஸ்ய ப²ல்கு³
ஹம்ஸைர்யதா² க்ஷீரமிவாம்பு³மத்⁴யாத் ॥

Boundless indeed is the science of language, but life is short and
obstacles are numerous. Hence take what is good and leave
what is worthless, as geese/swan take milk from the midst of water.

– Chant Stotra in Other Languages -Common Shlokas Set 3:
Common Shlokas Used for Recitation Set 3 in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil