108 Names Of Swami Samarth In Telugu

॥ 108 Names of Swami Samarth Telugu Lyrics ॥ ॥ అక్కలకోటస్వామీ సమర్థాష్టోత్తరశతనామావలీ ॥ఓం దిగంబరాయ నమః ।ఓం వైరాగ్యాంబరాయ నమః ।ఓం జ్ఞానాంబరాయ నమః ।ఓం స్వానందాంబరాయ నమః ।ఓం అతిదివ్యతేజాంబరాయ నమః ।ఓం కావ్యశక్తిప్రదాయినే నమః ।ఓం అమృతమంత్రదాయినే నమః ।ఓం దివ్యజ్ఞానదత్తాయ నమః ।ఓం దివ్యచక్షుదాయినే నమః ।ఓం చిత్తాకర్షణాయ నమః ॥ ౧౦ ॥ ఓం చిత్తప్రశాంతాయ నమః ।ఓం దివ్యానుసంధానప్రదాయినే నమః ।ఓం సద్గుణవివర్ధనాయ నమః ।ఓం … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Tamil

॥ Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Tamil Lyrics ॥ ॥ வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³(அ)நாரதம் ॥வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼவந்தே³ பா⁴ரதம்ʼபா⁴ரதம்ʼ வந்தே³நாரதம்ʼபா⁴ரதம்ʼ வந்தே³வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼவந்தே³ பா⁴ரதம்ʼஸிதஹிமகி³ரிமுகுடம்ʼ க²லு த⁴வலம்,ஜலநிதி⁴-ஜல-பாவித-பத³-யுக³லம் ।குவலயவனமிவ விமலம்ʼ க³க³னம்,ப்ரவஹதி தி³ஶி வாரி ஸுவிமலம் ।கோடி-கோடி-ஜனதானுபாலகம்ʼபா⁴ரதம்ʼ வந்தே³பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³நாரதம்ʼவந்தே³ பா⁴ரதம்ʼவந்தே³ பா⁴ரதம் ॥ 1 ॥ ஸுலலித-பத³-ப³ஹுலா ப³ஹுபா⁴ஷா꞉,ப³ஹுவித⁴-நவ-குஸுமானாம்ʼ ஹாஸா꞉।தி³னகர-ஶஶி-ஶுப⁴-காந்திவிகாஸ꞉,ப்ரதிதி³னனவவிஜ்ஞானவிலாஸ꞉।த⁴ரணீதலேகுடும்ப³தா⁴ரகம்ʼபா⁴ரதம்ʼ வந்தே³நாரதம்ʼபா⁴ரதம்ʼ வந்தே³வந்தே³ பா⁴ரதம் ॥ 2 ॥ – டா³ெʼ இச்சா²ராம த்³விவேதீ³ “ப்ரணவ” – Chant Stotra in Other … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Telugu

॥ Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Telugu Lyrics ॥ ॥ వందే భారతం భారతం వందేఽనారతం ॥వందే భారతంవందే భారతంభారతం వందేనారతంభారతం వందేవందే భారతంవందే భారతంసితహిమగిరిముకుటం ఖలు ధవలం,జలనిధి-జల-పావిత-పద-యుగలం ।కువలయవనమివ విమలం గగనం,ప్రవహతి దిశి వారి సువిమలం ।కోటి-కోటి-జనతానుపాలకంభారతం వందేభారతం వందేనారతంవందే భారతంవందే భారతం ॥ 1 ॥ సులలిత-పద-బహులా బహుభాషాః,బహువిధ-నవ-కుసుమానాం హాసాః।దినకర-శశి-శుభ-కాంతివికాసః,ప్రతిదిననవవిజ్ఞానవిలాసః।ధరణీతలేకుటుంబధారకంభారతం వందేనారతంభారతం వందేవందే భారతం ॥ 2 ॥ – డాె॒​ ఇచ్ఛారామ ద్వివేదీ “ప్రణవ” – Chant Stotra in Other … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Odia

॥ Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Odia Lyrics ॥ ॥ ବନ୍ଦେ ଭାରତଂ ଭାରତଂ ବନ୍ଦେଽନାରତମ୍ ॥ବନ୍ଦେ ଭାରତଂବନ୍ଦେ ଭାରତଂଭାରତଂ ବନ୍ଦେନାରତଂଭାରତଂ ବନ୍ଦେବନ୍ଦେ ଭାରତଂବନ୍ଦେ ଭାରତଂସିତହିମଗିରିମୁକୁଟଂ ଖଲୁ ଧବଲମ୍,ଜଲନିଧି-ଜଲ-ପାବିତ-ପଦ-ଯୁଗଲମ୍ ।କୁବଲୟବନମିବ ବିମଲଂ ଗଗନମ୍,ପ୍ରବହତି ଦିଶି ବାରି ସୁବିମଲମ୍ ।କୋଟି-କୋଟି-ଜନତାନୁପାଲକଂଭାରତଂ ବନ୍ଦେଭାରତଂ ବନ୍ଦେନାରତଂବନ୍ଦେ ଭାରତଂବନ୍ଦେ ଭାରତମ୍ ॥ ୧ ॥ ସୁଲଲିତ-ପଦ-ବହୁଲା ବହୁଭାଷାଃ,ବହୁବିଧ-ନବ-କୁସୁମାନାଂ ହାସାଃ।ଦିନକର-ଶଶି-ଶୁଭ-କାନ୍ତିବିକାସଃ,ପ୍ରତିଦିନନବବିଜ୍ଞାନବିଲାସଃ।ଧରଣୀତଲେକୁଟୁମ୍ବଧାରକଂଭାରତଂ ବନ୍ଦେନାରତଂଭାରତଂ ବନ୍ଦେବନ୍ଦେ ଭାରତମ୍ ॥ ୨ ॥ – ଡାେ ଇଚ୍ଛାରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ “ପ୍ରଣବ” – Chant Stotra in Other … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Malayalam

॥ Adi Sankaracharya’s Guru Ashtakam Malayalam Lyrics ॥ ॥ വന്ദേ ഭാരതം ഭാരതം വന്ദേഽനാരതം ॥വന്ദേ ഭാരതംവന്ദേ ഭാരതംഭാരതം വന്ദേനാരതംഭാരതം വന്ദേവന്ദേ ഭാരതംവന്ദേ ഭാരതംസിതഹിമഗിരിമുകുടം ഖലു ധവലം,ജലനിധി-ജല-പാവിത-പദ-യുഗലം ।കുവലയവനമിവ വിമലം ഗഗനം,പ്രവഹതി ദിശി വാരി സുവിമലം ।കോടി-കോടി-ജനതാനുപാലകംഭാരതം വന്ദേഭാരതം വന്ദേനാരതംവന്ദേ ഭാരതംവന്ദേ ഭാരതം ॥ 1 ॥ സുലലിത-പദ-ബഹുലാ ബഹുഭാഷാഃ,ബഹുവിധ-നവ-കുസുമാനാം ഹാസാഃ।ദിനകര-ശശി-ശുഭ-കാന്തിവികാസഃ,പ്രതിദിനനവവിജ്ഞാനവിലാസഃ।ധരണീതലേകുടുംബധാരകംഭാരതം വന്ദേനാരതംഭാരതം വന്ദേവന്ദേ ഭാരതം ॥ 2 ॥ – ഡാെ ഇച്ഛാരാമ ദ്വിവേദീ “പ്രണവ” – Chant Stotra in Other … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Kannada

॥ Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Kannada Lyrics ॥ ॥ ವಂದೇ ಭಾರತಂ ಭಾರತಂ ವಂದೇಽನಾರತಂ ॥ವಂದೇ ಭಾರತಂವಂದೇ ಭಾರತಂಭಾರತಂ ವಂದೇನಾರತಂಭಾರತಂ ವಂದೇವಂದೇ ಭಾರತಂವಂದೇ ಭಾರತಂಸಿತಹಿಮಗಿರಿಮುಕುಟಂ ಖಲು ಧವಲಂ,ಜಲನಿಧಿ-ಜಲ-ಪಾವಿತ-ಪದ-ಯುಗಲಂ ।ಕುವಲಯವನಮಿವ ವಿಮಲಂ ಗಗನಂ,ಪ್ರವಹತಿ ದಿಶಿ ವಾರಿ ಸುವಿಮಲಂ ।ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ-ಜನತಾನುಪಾಲಕಂಭಾರತಂ ವಂದೇಭಾರತಂ ವಂದೇನಾರತಂವಂದೇ ಭಾರತಂವಂದೇ ಭಾರತಂ ॥ 1 ॥ ಸುಲಲಿತ-ಪದ-ಬಹುಲಾ ಬಹುಭಾಷಾಃ,ಬಹುವಿಧ-ನವ-ಕುಸುಮಾನಾಂ ಹಾಸಾಃ ।ದಿನಕರ-ಶಶಿ-ಶುಭ-ಕಾಂತಿವಿಕಾಸಃ,ಪ್ರತಿದಿನನವವಿಜ್ಞಾನವಿಲಾಸಃ ।ಧರಣೀತಲೇಕುಟುಂಬಧಾರಕಂಭಾರತಂ ವಂದೇನಾರತಂಭಾರತಂ ವಂದೇವಂದೇ ಭಾರತಂ ॥ 2 ॥ – ಡಾೆ ಇಚ್ಛಾರಾಮ ದ್ವಿವೇದೀ “ಪ್ರಣವ” – Chant Stotra … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Gujarati

॥ Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Gujarati Lyrics ॥ ॥ વન્દે ભારતં ભારતં વન્દેઽનારતમ્ ॥વન્દે ભારતંવન્દે ભારતંભારતં વન્દેનારતંભારતં વન્દેવન્દે ભારતંવન્દે ભારતંસિતહિમગિરિમુકુટં ખલુ ધવલમ્,જલનિધિ-જલ-પાવિત-પદ-યુગલમ્ ।કુવલયવનમિવ વિમલં ગગનમ્,પ્રવહતિ દિશિ વારિ સુવિમલમ્ ।કોટિ-કોટિ-જનતાનુપાલકંભારતં વન્દેભારતં વન્દેનારતંવન્દે ભારતંવન્દે ભારતમ્ ॥ ૧ ॥ સુલલિત-પદ-બહુલા બહુભાષાઃ,બહુવિધ-નવ-કુસુમાનાં હાસાઃ।દિનકર-શશિ-શુભ-કાન્તિવિકાસઃ,પ્રતિદિનનવવિજ્ઞાનવિલાસઃ।ધરણીતલેકુટુમ્બધારકંભારતં વન્દેનારતંભારતં વન્દેવન્દે ભારતમ્ ॥ ૨ ॥ – ડાૅ ઇચ્છારામ દ્વિવેદી “પ્રણવ” – Chant Stotra in Other … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Sanskrit

॥ Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Sanskrit Lyrics ॥ ॥ वन्दे भारतं भारतं वन्देऽनारतम् ॥वन्दे भारतंवन्दे भारतंभारतं वन्देनारतंभारतं वन्देवन्दे भारतंवन्दे भारतंसितहिमगिरिमुकुटं खलु धवलम्,जलनिधि-जल-पावित-पद-युगलम् ।कुवलयवनमिव विमलं गगनम्,प्रवहति दिशि वारि सुविमलम् ।कोटि-कोटि-जनतानुपालकंभारतं वन्देभारतं वन्देनारतंवन्दे भारतंवन्दे भारतम् ॥ १ ॥ सुललित-पद-बहुला बहुभाषाः,बहुविध-नव-कुसुमानां हासाः।दिनकर-शशि-शुभ-कान्तिविकासः,प्रतिदिननवविज्ञानविलासः।धरणीतलेकुटुम्बधारकंभारतं वन्देनारतंभारतं वन्देवन्दे भारतम् ॥ २ ॥ – डाॅ इच्छाराम द्विवेदी “प्रणव” – Chant Stotra in Other … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In English

॥ Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam English Lyrics ॥ ॥ vande bhaaratam bhaaratam vande’naaratam॥vande bhaaratamvande bhaaratambhaaratam vandenaaratambhaaratam vandevande bhaaratamvande bhaaratamsitahimagirimukut’am khalu dhavalam,jalanidhi-jala-paavita-pada-yugalam ।kuvalayavanamiva vimalam gaganam,pravahati dishi vaari suvimalam ।kot’i-kot’i-janataanupaalakambhaaratam vandebhaaratam vandenaaratamvande bhaaratamvande bhaaratam ॥ 1 ॥ sulalita-pada-bahulaa bahubhaashaah’,bahuvidha-nava-kusumaanaam haasaah’।dinakara-shashi-shubha-kaantivikaasah’,pratidinanavavijnyaanavilaasah’।dharaneetalekut’umbadhaarakambhaaratam vandenaaratambhaaratam vandevande bhaaratam ॥ 2 ॥ – d’aaa ichchhaaraama dvivedee “pranava” – Chant Stotra in Other Languages … Read more

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam In Bengali

॥ Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Bengali Lyrics ॥ ॥ বন্দে ভারতং ভারতং বন্দেঽনারতম্ ॥বন্দে ভারতংবন্দে ভারতংভারতং বন্দেনারতংভারতং বন্দেবন্দে ভারতংবন্দে ভারতংসিতহিমগিরিমুকুটং খলু ধবলম্,জলনিধি-জল-পাবিত-পদ-যুগলম্ ।কুবলয়বনমিব বিমলং গগনম্,প্রবহতি দিশি বারি সুবিমলম্ ।কোটি-কোটি-জনতানুপালকংভারতং বন্দেভারতং বন্দেনারতংবন্দে ভারতংবন্দে ভারতম্ ॥ ১ ॥ সুললিত-পদ-বহুলা বহুভাষাঃ,বহুবিধ-নব-কুসুমানাং হাসাঃ।দিনকর-শশি-শুভ-কান্তিবিকাসঃ,প্রতিদিননববিজ্ঞানবিলাসঃ।ধরণীতলেকুটুম্বধারকংভারতং বন্দেনারতংভারতং বন্দেবন্দে ভারতম্ ॥ ২ ॥ – Chant Stotra in Other Languages – Vande Bharatam Bharatam … Read more