Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa In Sanskrit

॥ Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Sanskrit Lyrics ॥

देव यी तगवु दीर्चवय्या
वेवेलकु निदि विन्नपमय्या ॥

तनुवुन बोडमिनतति निन्द्रियमुलु
पोनिगि येक्कडिकि बोवुनया ।
पेनगि तल्लिकड बिड्डलु भुविलो
येनगोनि येक्कडि केगुदुरय्या ॥

पोडुगुचु मनमुन बोडमिन यासलु
अदन नेक्कडिकि नरुगुनया ।
वोदुगुचु जलमुलनुण्डु मत्स्यमुलु
पदपडि येगति बासीनय्या ॥

ललि नोकटोकटिकि लङ्केलु निवे
अलरुचु नेमनि यन्दुनया ।
बलु श्रीवेङ्कटपति नायात्मनु
गलिगिति वेक्कडि कलुषमुलय्या ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Shiva Rama Ashtakam In Sanskrit