Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa In Tamil

॥ Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Tamil Lyrics ॥

யீ தகவு தீர்சவய்யா
வேவேலகு னிதி வின்னபமய்யா ॥

தனுவுன பொடமினததி னிம்த்ரியமுலு
பொனிகி யெக்கடிகி போவுனயா ।
பெனகி தல்லிகட பிட்டலு புவிலோ
யெனகொனி யெக்கடி கேகுதுரய்யா ॥

பொடுகுசு மனமுன பொடமின யாஸலு
அதன னெக்கடிகி னருகுனயா ।
வொதுகுசு ஜலமுலனும்டு மத்ஸ்யமுலு
பதபடி யேகதி பாஸீனய்யா ॥

லலி னொகடொகடிகி லம்கெலு னிவே
அலருசு னேமனி யம்துனயா ।
பலு ஶ்ரீவேம்கடபதி னாயாத்மனு
கலிகிதி வெக்கடி கலுஷமுலய்யா ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu

See Also  Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam In Tamil