Devi Khadgamala Stotram In Tamil

॥ Devi Khadgamala Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் ॥
ப்ரார்த²ன ।
ஹ்ரீங்காராஸனக³ர்பி⁴தானலஶிகா²ம் ஸௌ꞉ க்லீம் களாம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் வரஸுதா⁴தௌ⁴தாம் த்ரிணேத்ரோஜ்ஜ்வலாம் ।
வந்தே³ புஸ்தகபாஶமங்குஶத⁴ராம் ஸ்ரக்³பூ⁴ஷிதாமுஜ்ஜ்வலாம்
த்வாம் கௌ³ரீம் த்ரிபுராம் பராத்பரகளாம் ஶ்ரீசக்ரஸஞ்சாரிணீம் ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஶுத்³த⁴ஶக்திமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய, உபஸ்தே²ந்த்³ரியாதி⁴ஷ்டா²யீ வருணாதி³த்ய ருஷி꞉, தை³வீ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉, ஸாத்த்விக ககாரப⁴ட்டாரகபீட²ஸ்தி²த காமேஶ்வராங்கனிலயா மஹாகாமேஶ்வரீ ஶ்ரீ லலிதா ப⁴ட்டாரிகா தே³வதா, ஐம் பீ³ஜம் க்லீம் ஶக்தி꞉ ஸௌ꞉ கீலகம் மம க²ட்³க³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ।
மூலமந்த்ரேண ஷட³ங்க³ன்யாஸம் குர்யாத் ॥

த்⁴யானம் ।

தாத்³ருஶம் க²ட்³க³மாப்னோதி யேன ஹஸ்தஸ்தி²தேனவை ।
அஷ்டாத³ஶமஹாத்³வீபஸம்ராட்³போ⁴க்தாப⁴விஷ்யதி ॥

ஆரக்தாபா⁴ம் த்ரினேத்ராமருணிமவஸனாம் ரத்னதாடங்கரம்யாம் ।
ஹஸ்தாம்போ⁴ஜைஸ்ஸபாஶாங்குஶமத³ன த⁴னுஸ்ஸாயகைர்விஸ்பு²ரந்தீம் ।
ஆபீனோத்துங்க³வக்ஷோருஹகலஶலுட²த்தாரஹாரோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம் ।
த்⁴யாயேத³ம்போ⁴ருஹஸ்தா²மருணிமவஸனாமீஶ்வரீமீஶ்வராணாம் ॥

லமித்யாதி³ பஞ்ச பூஜாம் குர்யாத், யதா²ஶக்தி மூலமந்த்ரம் ஜபேத் ।

லம் – ப்ருதி²வீதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை க³ந்த⁴ம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
ஹம் – ஆகாஶதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
யம் – வாயுதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தூ⁴பம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
ரம் – தேஜஸ்தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தீ³பம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
வம் – அம்ருததத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை அம்ருதனைவேத்³யம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
ஸம் – ஸர்வதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தாம்பூ³லாதி³ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி – நம꞉

(ஶ்ரீதே³வீ ஸம்போ³த⁴னம்-1)
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ ஓம் நமஸ்த்ரிபுரஸுந்த³ரி ।

See Also  Mangalam Govindunaku In Telugu

(ந்யாஸாங்க³தே³வதா꞉-6)
ஹ்ருத³யதே³வி, ஶிரோதே³வி, ஶிகா²தே³வி, கவசதே³வி, நேத்ரதே³வி, அஸ்த்ரதே³வி,

(திதி²னித்யாதே³வதா꞉-16)
காமேஶ்வரி, ப⁴க³மாலினி, நித்யக்லின்னே, பே⁴ருண்டே³, வஹ்னிவாஸினி, மஹாவஜ்ரேஶ்வரி, ஶிவதூ³தி, த்வரிதே, குலஸுந்த³ரி, நித்யே, நீலபதாகே, விஜயே, ஸர்வமங்க³ளே, ஜ்வாலாமாலினி, சித்ரே, மஹானித்யே,

(தி³வ்யௌக⁴கு³ரவ꞉-7)
பரமேஶ்வரபரமேஶ்வரி, மித்ரேஶமயி, ஷஷ்டீ²ஶமயி, உட்³டீ³ஶமயி, சர்யானாத²மயி, லோபாமுத்³ராமயி, அக³ஸ்த்யமயி,

(ஸித்³தௌ⁴க⁴கு³ரவ꞉-4)
காலதாபனமயி, த⁴ர்மாசார்யமயி, முக்தகேஶீஶ்வரமயி, தீ³பகளானாத²மயி,

(மானவௌக⁴கு³ரவ꞉-8)
விஷ்ணுதே³வமயி, ப்ரபா⁴கரதே³வமயி, தேஜோதே³வமயி, மனோஜதே³வமயி, கள்யாணதே³வமயி, வாஸுதே³வமயி, ரத்னதே³வமயி, ஶ்ரீராமானந்த³மயி,

(ஶ்ரீசக்ர ப்ரத²மாவரணதே³வதா꞉-30)
அணிமாஸித்³தே⁴, லகி⁴மாஸித்³தே⁴, [க³ரிமாஸித்³தே⁴], மஹிமாஸித்³தே⁴, ஈஶித்வஸித்³தே⁴, வஶித்வஸித்³தே⁴, ப்ராகாம்யஸித்³தே⁴, பு⁴க்திஸித்³தே⁴, இச்சா²ஸித்³தே⁴, ப்ராப்திஸித்³தே⁴, ஸர்வகாமஸித்³தே⁴, ப்³ராஹ்மி, மாஹேஶ்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வாராஹி, மாஹேந்த்³ரி, சாமுண்டே³, மஹாலக்ஷ்மி, ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ, ஸர்வவித்³ராவிணீ, ஸர்வாகர்ஷிணீ, ஸர்வவஶங்கரி, ஸர்வோன்மாதி³னி, ஸர்வமஹாங்குஶே, ஸர்வகே²சரி, ஸர்வபீ³ஜே, ஸர்வயோனே, ஸர்வத்ரிக²ண்டே³, த்ரைலோக்யமோஹனசக்ரஸ்வாமினி, ப்ரகடயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர த்³விதீயாவரணதே³வதா꞉-18)
காமாகர்ஷிணி, பு³த்³த்⁴யாகர்ஷிணி, அஹங்காராகர்ஷிணி, ஶப்³தா³கர்ஷிணி, ஸ்பர்ஶாகர்ஷிணி, ரூபாகர்ஷிணி, ரஸாகர்ஷிணி, க³ந்தா⁴கர்ஷிணி, சித்தாகர்ஷிணி, தை⁴ர்யாகர்ஷிணி, ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷிணி, நாமாகர்ஷிணி, பீ³ஜாகர்ஷிணி, ஆத்மாகர்ஷிணி, அம்ருதாகர்ஷிணி, ஶரீராகர்ஷிணி, ஸர்வாஶாபரிபூரகசக்ரஸ்வாமினி, கு³ப்தயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர த்ருதீயாவரணதே³வதா꞉-10)
அனங்க³குஸுமே, அனங்க³மேக²லே, அனங்க³மத³னே, அனங்க³மத³னாதுரே, அனங்க³ரேகே², அனங்க³வேகி³னி, அனங்கா³ங்குஶே, அனங்க³மாலினி, ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ணசக்ரஸ்வாமினி, கு³ப்ததரயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர சதுர்தா²வரணதே³வதா꞉-16)
ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணி, ஸர்வவித்³ராவிணி, ஸர்வாகர்ஷிணி, ஸர்வஹ்லாதி³னி, ஸர்வஸம்மோஹினி, ஸர்வஸ்தம்பி⁴னி, ஸர்வஜ்ரும்பி⁴ணி, ஸர்வவஶங்கரி, ஸர்வரஞ்ஜனி, ஸர்வோன்மாதி³னி, ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே, ஸர்வஸம்பத்திபூரணி, ஸர்வமந்த்ரமயி, ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயங்கரி, ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகசக்ரஸ்வாமினி, ஸம்ப்ரதா³யயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர பஞ்சமாவரணதே³வதா꞉-12)
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதே³, ஸர்வஸம்பத்ப்ரதே³, ஸர்வப்ரியங்கரி, ஸர்வமங்க³ளகாரிணி, ஸர்வகாமப்ரதே³, ஸர்வது³꞉க²விமோசனி, ஸர்வம்ருத்யுப்ரஶமனி, ஸர்வவிக்⁴னனிவாரிணி, ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரி,
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினி, ஸர்வார்த²ஸாத⁴கசக்ரஸ்வாமினி, குலோத்தீர்ணயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர ஷஷ்டா²வரணதே³வதா꞉-12)
ஸர்வஜ்ஞே, ஸர்வஶக்தே, ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யினி, ஸர்வஜ்ஞானமயி, ஸர்வவ்யாதி⁴வினாஶினி, ஸர்வாதா⁴ரஸ்வரூபே, ஸர்வபாபஹரே, ஸர்வானந்த³மயி, ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணி, ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரதே³, ஸர்வரக்ஷாகரசக்ரஸ்வாமினி, நிக³ர்ப⁴யோகி³னி,

See Also  108 Ramana Maharshi Mother Names – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

(ஶ்ரீசக்ர ஸப்தமாவரணதே³வதா꞉-10)
வஶினி, காமேஶ்வரி, மோதி³னி, விமலே, அருணே, ஜயினி, ஸர்வேஶ்வரி, கௌளினி, ஸர்வரோக³ஹரசக்ரஸ்வாமினி, ரஹஸ்யயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர அஷ்டமாவரணதே³வதா꞉-9)
பா³ணினி, சாபினி, பாஶினி, அங்குஶினி, மஹாகாமேஶ்வரி, மஹாவஜ்ரேஶ்வரி, மஹாப⁴க³மாலினி, ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³சக்ரஸ்வாமினி, அதிரஹஸ்யயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர நவமாவரணதே³வதா꞉-3)
ஶ்ரீஶ்ரீமஹாப⁴ட்டாரிகே, ஸர்வானந்த³மயசக்ரஸ்வாமினி, பராபரரஹஸ்யயோகி³னி,

(நவசக்ரேஶ்வரீ நாமானி-9)
த்ரிபுரே, த்ரிபுரேஶி, த்ரிபுரஸுந்த³ரி, த்ரிபுரவாஸினி, த்ரிபுராஶ்ரீ꞉, த்ரிபுரமாலினி, த்ரிபுராஸித்³தே⁴, த்ரிபுராம்ப³, மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரி,

(ஶ்ரீதே³வீ விஶேஷணானி, நமஸ்காரனவாக்ஷரீ ச-9)
மஹாமஹேஶ்வரி, மஹாமஹாராஜ்ஞி, மஹாமஹாஶக்தே, மஹாமஹாகு³ப்தே, மஹாமஹாஜ்ஞப்தே, மஹாமஹானந்தே³, மஹாமஹாஸ்கந்தே⁴, மஹாமஹாஶயே, மஹாமஹா ஶ்ரீசக்ரனக³ரஸாம்ராஜ்ஞி நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே நம꞉ ।

ப²லஶ்ருதி꞉ ।
ஏஷா வித்³யா மஹாஸித்³தி⁴தா³யினீ ஸ்ம்ருதிமாத்ரத꞉ ।
அக்³னிவாதமஹாக்ஷோபே⁴ ராஜாராஷ்ட்ரஸ்ய விப்லவே ॥

லுண்ட²னே தஸ்கரப⁴யே ஸங்க்³ராமே ஸலிலப்லவே ।
ஸமுத்³ரயானவிக்ஷோபே⁴ பூ⁴தப்ரேதாதி³கே ப⁴யே ॥

அபஸ்மாரஜ்வரவ்யாதி⁴-ம்ருத்யுக்ஷாமாதி³ஜே ப⁴யே ।
ஶாகினீ பூதனாயக்ஷரக்ஷ꞉கூஶ்மாண்ட³ஜே ப⁴யே ॥

மித்ரபே⁴தே³ க்³ரஹப⁴யே வ்யஸனேஷ்வாபி⁴சாரிகே ।
அன்யேஷ்வபி ச தோ³ஷேஷு மாலாமந்த்ரம் ஸ்மரேன்னர꞉ ॥

ஸர்வோபத்³ரவனிர்முக்த-ஸ்ஸாக்ஷாச்சி²வமயோப⁴வேத் ।
ஆபத்காலே நித்யபூஜாம் விஸ்தாராத்கர்துமாரபே⁴த் ॥

ஏகவாரம் ஜபத்⁴யானம் ஸர்வபூஜாப²லம் லபே⁴த் ।
நவாவரணதே³வீனாம் லலிதாயா மஹௌஜஸ꞉ ॥

ஏகத்ரக³ணனாரூபோ வேத³வேதா³ங்க³கோ³சர꞉ ।
ஸர்வாக³மரஹஸ்யார்த²꞉ ஸ்மரணாத்பாபனாஶினீ ॥

லலிதாயா மஹேஶான்யா மாலா வித்³யாமஹீயஸீ ।
நரவஶ்யம் நரேந்த்³ராணாம் வஶ்யம் நாரீவஶங்கரம் ॥

அணிமாதி³கு³ணைஶ்வர்யம் ரஞ்ஜனம் பாபப⁴ஞ்ஜனம் ।
தத்ததா³வரணஸ்தா²யி தே³வதாப்³ருந்த³மந்த்ரகம் ॥

மாலாமந்த்ரம் பரம் கு³ஹ்யம் பரந்தா⁴ம ப்ரகீர்திதம் ।
ஶக்திமாலா பஞ்சதா⁴ ஸ்யாச்சி²வமாலா ச தாத்³ருஶீ ॥

தஸ்மாத்³கோ³ப்யதராத்³கோ³ப்யம் ரஹஸ்யம் பு⁴க்திமுக்தித³ம் ॥

இதி ஶ்ரீவாமகேஶ்வரதந்த்ரே உமாமஹேஶ்வரஸம்வாதே³ ஶ்ரீ தே³வீக²ட்³க³மாலாஸ்தோத்ரரத்னம் ।

See Also  Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha In Tamil

– Chant Stotra in Other Languages –

Devi Khadgamala Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil