Devi Khadgamala Stotram In Telugu

॥ Devi Khadgamala Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం ॥
ప్రార్థన ।
హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం
సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రిణేత్రోజ్జ్వలామ్ ।
వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం
త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ ॥

అస్య శ్రీశుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషిః, దైవీ గాయత్రీ ఛందః, సాత్త్విక కకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితా భట్టారికా దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః సౌః కీలకం మమ ఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
మూలమంత్రేణ షడంగన్యాసం కుర్యాత్ ॥

ధ్యానమ్ ।

తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేన హస్తస్థితేనవై ।
అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి ॥

ఆరక్తాభాం త్రినేత్రామరుణిమవసనాం రత్నతాటంకరమ్యాం ।
హస్తాంభోజైస్సపాశాంకుశమదన ధనుస్సాయకైర్విస్ఫురంతీమ్ ।
ఆపీనోత్తుంగవక్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాంగీం ।
ధ్యాయేదంభోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ్ ॥

లమిత్యాది పంచ పూజాం కుర్యాత్, యథాశక్తి మూలమంత్రం జపేత్ ।

లం – పృథివీతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై గంధం పరికల్పయామి – నమః
హం – ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై పుష్పం పరికల్పయామి – నమః
యం – వాయుతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై ధూపం పరికల్పయామి – నమః
రం – తేజస్తత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై దీపం పరికల్పయామి – నమః
వం – అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి – నమః
సం – సర్వతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై తాంబూలాదిసర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి – నమః

(శ్రీదేవీ సంబోధనం-౧)
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమస్త్రిపురసుందరి ।

See Also  1000 Names Of Sri Shivakama Sundari – Sahasranama Stotram In Telugu

(న్యాసాంగదేవతాః-౬)
హృదయదేవి, శిరోదేవి, శిఖాదేవి, కవచదేవి, నేత్రదేవి, అస్త్రదేవి,

(తిథినిత్యాదేవతాః-౧౬)
కామేశ్వరి, భగమాలిని, నిత్యక్లిన్నే, భేరుండే, వహ్నివాసిని, మహావజ్రేశ్వరి, శివదూతి, త్వరితే, కులసుందరి, నిత్యే, నీలపతాకే, విజయే, సర్వమంగళే, జ్వాలామాలిని, చిత్రే, మహానిత్యే,

(దివ్యౌఘగురవః-౭)
పరమేశ్వరపరమేశ్వరి, మిత్రేశమయి, షష్ఠీశమయి, ఉడ్డీశమయి, చర్యానాథమయి, లోపాముద్రామయి, అగస్త్యమయి,

(సిద్ధౌఘగురవః-౪)
కాలతాపనమయి, ధర్మాచార్యమయి, ముక్తకేశీశ్వరమయి, దీపకళానాథమయి,

(మానవౌఘగురవః-౮)
విష్ణుదేవమయి, ప్రభాకరదేవమయి, తేజోదేవమయి, మనోజదేవమయి, కళ్యాణదేవమయి, వాసుదేవమయి, రత్నదేవమయి, శ్రీరామానందమయి,

(శ్రీచక్ర ప్రథమావరణదేవతాః-౩౦)
అణిమాసిద్ధే, లఘిమాసిద్ధే, [గరిమాసిద్ధే], మహిమాసిద్ధే, ఈశిత్వసిద్ధే, వశిత్వసిద్ధే, ప్రాకామ్యసిద్ధే, భుక్తిసిద్ధే, ఇచ్ఛాసిద్ధే, ప్రాప్తిసిద్ధే, సర్వకామసిద్ధే, బ్రాహ్మి, మాహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, మాహేంద్రి, చాముండే, మహాలక్ష్మి, సర్వసంక్షోభిణీ, సర్వవిద్రావిణీ, సర్వాకర్షిణీ, సర్వవశంకరి, సర్వోన్మాదిని, సర్వమహాంకుశే, సర్వఖేచరి, సర్వబీజే, సర్వయోనే, సర్వత్రిఖండే, త్రైలోక్యమోహనచక్రస్వామిని, ప్రకటయోగిని,

(శ్రీచక్ర ద్వితీయావరణదేవతాః-౧౮)
కామాకర్షిణి, బుద్ధ్యాకర్షిణి, అహంకారాకర్షిణి, శబ్దాకర్షిణి, స్పర్శాకర్షిణి, రూపాకర్షిణి, రసాకర్షిణి, గంధాకర్షిణి, చిత్తాకర్షిణి, ధైర్యాకర్షిణి, స్మృత్యాకర్షిణి, నామాకర్షిణి, బీజాకర్షిణి, ఆత్మాకర్షిణి, అమృతాకర్షిణి, శరీరాకర్షిణి, సర్వాశాపరిపూరకచక్రస్వామిని, గుప్తయోగిని,

(శ్రీచక్ర తృతీయావరణదేవతాః-౧౦)
అనంగకుసుమే, అనంగమేఖలే, అనంగమదనే, అనంగమదనాతురే, అనంగరేఖే, అనంగవేగిని, అనంగాంకుశే, అనంగమాలిని, సర్వసంక్షోభణచక్రస్వామిని, గుప్తతరయోగిని,

(శ్రీచక్ర చతుర్థావరణదేవతాః-౧౬)
సర్వసంక్షోభిణి, సర్వవిద్రావిణి, సర్వాకర్షిణి, సర్వహ్లాదిని, సర్వసమ్మోహిని, సర్వస్తంభిని, సర్వజృంభిణి, సర్వవశంకరి, సర్వరంజని, సర్వోన్మాదిని, సర్వార్థసాధికే, సర్వసంపత్తిపూరణి, సర్వమంత్రమయి, సర్వద్వంద్వక్షయంకరి, సర్వసౌభాగ్యదాయకచక్రస్వామిని, సంప్రదాయయోగిని,

(శ్రీచక్ర పంచమావరణదేవతాః-౧౨)
సర్వసిద్ధిప్రదే, సర్వసంపత్ప్రదే, సర్వప్రియంకరి, సర్వమంగళకారిణి, సర్వకామప్రదే, సర్వదుఃఖవిమోచని, సర్వమృత్యుప్రశమని, సర్వవిఘ్ననివారిణి, సర్వాంగసుందరి,
సర్వసౌభాగ్యదాయిని, సర్వార్థసాధకచక్రస్వామిని, కులోత్తీర్ణయోగిని,

(శ్రీచక్ర షష్ఠావరణదేవతాః-౧౨)
సర్వజ్ఞే, సర్వశక్తే, సర్వైశ్వర్యప్రదాయిని, సర్వజ్ఞానమయి, సర్వవ్యాధివినాశిని, సర్వాధారస్వరూపే, సర్వపాపహరే, సర్వానందమయి, సర్వరక్షాస్వరూపిణి, సర్వేప్సితఫలప్రదే, సర్వరక్షాకరచక్రస్వామిని, నిగర్భయోగిని,

See Also  Sri Bhavasodarya Ashtakam In Telugu

(శ్రీచక్ర సప్తమావరణదేవతాః-౧౦)
వశిని, కామేశ్వరి, మోదిని, విమలే, అరుణే, జయిని, సర్వేశ్వరి, కౌళిని, సర్వరోగహరచక్రస్వామిని, రహస్యయోగిని,

(శ్రీచక్ర అష్టమావరణదేవతాః-౯)
బాణిని, చాపిని, పాశిని, అంకుశిని, మహాకామేశ్వరి, మహావజ్రేశ్వరి, మహాభగమాలిని, సర్వసిద్ధిప్రదచక్రస్వామిని, అతిరహస్యయోగిని,

(శ్రీచక్ర నవమావరణదేవతాః-౩)
శ్రీశ్రీమహాభట్టారికే, సర్వానందమయచక్రస్వామిని, పరాపరరహస్యయోగిని,

(నవచక్రేశ్వరీ నామాని-౯)
త్రిపురే, త్రిపురేశి, త్రిపురసుందరి, త్రిపురవాసిని, త్రిపురాశ్రీః, త్రిపురమాలిని, త్రిపురాసిద్ధే, త్రిపురాంబ, మహాత్రిపురసుందరి,

(శ్రీదేవీ విశేషణాని, నమస్కారనవాక్షరీ చ-౯)
మహామహేశ్వరి, మహామహారాజ్ఞి, మహామహాశక్తే, మహామహాగుప్తే, మహామహాజ్ఞప్తే, మహామహానందే, మహామహాస్కంధే, మహామహాశయే, మహామహా శ్రీచక్రనగరసామ్రాజ్ఞి నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః ।

ఫలశ్రుతిః ।
ఏషా విద్యా మహాసిద్ధిదాయినీ స్మృతిమాత్రతః ।
అగ్నివాతమహాక్షోభే రాజారాష్ట్రస్య విప్లవే ॥

లుంఠనే తస్కరభయే సంగ్రామే సలిలప్లవే ।
సముద్రయానవిక్షోభే భూతప్రేతాదికే భయే ॥

అపస్మారజ్వరవ్యాధి-మృత్యుక్షామాదిజే భయే ।
శాకినీ పూతనాయక్షరక్షఃకూశ్మాండజే భయే ॥

మిత్రభేదే గ్రహభయే వ్యసనేష్వాభిచారికే ।
అన్యేష్వపి చ దోషేషు మాలామంత్రం స్మరేన్నరః ॥

సర్వోపద్రవనిర్ముక్త-స్సాక్షాచ్ఛివమయోభవేత్ ।
ఆపత్కాలే నిత్యపూజాం విస్తారాత్కర్తుమారభేత్ ॥

ఏకవారం జపధ్యానం సర్వపూజాఫలం లభేత్ ।
నవావరణదేవీనాం లలితాయా మహౌజసః ॥

ఏకత్రగణనారూపో వేదవేదాంగగోచరః ।
సర్వాగమరహస్యార్థః స్మరణాత్పాపనాశినీ ॥

లలితాయా మహేశాన్యా మాలా విద్యామహీయసీ ।
నరవశ్యం నరేంద్రాణాం వశ్యం నారీవశంకరమ్ ॥

అణిమాదిగుణైశ్వర్యం రంజనం పాపభంజనమ్ ।
తత్తదావరణస్థాయి దేవతాబృందమంత్రకమ్ ॥

మాలామంత్రం పరం గుహ్యం పరం‍ధామ ప్రకీర్తితమ్ ।
శక్తిమాలా పంచధా స్యాచ్ఛివమాలా చ తాదృశీ ॥

తస్మాద్గోప్యతరాద్గోప్యం రహస్యం భుక్తిముక్తిదమ్ ॥

ఇతి శ్రీవామకేశ్వరతంత్రే ఉమామహేశ్వరసంవాదే శ్రీ దేవీఖడ్గమాలాస్తోత్రరత్నమ్ ।

See Also  Dhanya Ashtakam In Telugu

– Chant Stotra in Other Languages –

Devi Khadgamala Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil