Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram In Kannada

॥ Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಪರಾಧಶತಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗದಂಬೇತಿ ಚೋಚ್ಚರೇತ್ ।
ಯಾಂ ಗತಿಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಾಃ ॥ ೧ ॥

ಸಾಪರಾಧೋಽಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಂಬಿಕೇ ।
ಇದಾನೀಮನುಕಮ್ಪ್ಯೋಽಹಂ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ॥ ೨ ॥

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಸ್ಮೃತೇರ್ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಯನ್ನ್ಯೂನಮಧಿಕಂ ಕೃತಮ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ ೩ ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹೇ ।
ಗೃಹಾಣಾರ್ಚಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ ೪ ॥

ಸರ್ವರೂಪಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಂ ದೇವೀಮಯಂ ಜಗತ್ ।
ಅತೋಽಹಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ ೫ ॥

ಯದಕ್ಷರಂ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಞ್ಚ ಯದ್ಭವೇತ್ ।
ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು ತತ್ ಸರ್ವಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ ೬ ॥

ಯದತ್ರ ಪಾಠೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಮಯಾ
ವಿಸರ್ಗಬಿಂದ್ವಕ್ಷರಹೀನಮೀರಿತಮ್ ।
ತದಸ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತಮಂ ಪ್ರಸಾದತಃ
ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸದೈವ ಜಾಯತಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಯನ್ಮಾತ್ರಾಬಿಂದುಬಿಂದುದ್ವಿತಯಪದಪದದ್ವಂದ್ವವರ್ಣಾದಿಹೀನಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾಭಕ್ತ್ಯಾನುಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಸಭಕೃತಿವಶಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಮಂಬ ।
ಮೋಹಾದಜ್ಞಾನತೋ ವಾ ಪಠಿತಮಪಠಿತಂ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ತೇ ಸ್ತವೇಽಸ್ಮಿನ್
ತತ್ ಸರ್ವಂ ಸಾಂಗಮಾಸ್ತಾಂ ಭಗವತಿ ವರದೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಸೀದ ॥ ೮ ॥

ಪ್ರಸೀದ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಪ್ರಸೀದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ ।
ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil

See Also  Srishivastuti Kadambam In Kannada – Kannada Shlokas