Durga Saptasati Chandika Dhyanam In Kannada

॥ Durga Saptasati Chandika Dhyanam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಂ ॥
ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಮ್ ।
ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಮ್ ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತಘಟಸ್ತನೀಮ್ ।
ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್ ॥

ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಮ್ ।

ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಂಡಮುಂಡಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶನೀ ।
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಂಭನಿಶುಂಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತಿಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptasati Chandika Dhyanam in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Narayaniyam Dvisaptatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 72