Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani Stuthi In Telugu

॥ Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani Stuthi Telugu Lyrics ॥

॥ ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి) ॥
ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧ ॥

దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే
సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ ।
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా-
-ద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః ॥ ౨ ॥

దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య ।
ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ॥ ౩ ॥

ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి ।
అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైత-
-దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్యవీర్యే ॥ ౪ ॥

త్వం వైష్ణవీ శక్తిరనంతవీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా ।
సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేత-
-త్త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః ॥ ౫ ॥

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః
స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు ।
త్వయైకయా పూరితమంబయైత-
-త్కా తే స్తుతిః స్తవ్యపరాపరోక్తిః ॥ ౬ ॥

సర్వభూతా యదా దేవీ స్వర్గముక్తిప్రదాయినీ ।
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవంతు పరమోక్తయః ॥ ౭ ॥

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే ।
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౮ ॥

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని ।
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౯ ॥

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే ।
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౦ ॥

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని ।
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౧ ॥

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే ।
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౨ ॥

హంసయుక్తవిమానస్థే బ్రహ్మాణీరూపధారిణి ।
కౌశాంభఃక్షరికే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౩ ॥

See Also  Shri Kumara Kavacham In Telugu

త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని ।
మాహేశ్వరీస్వరూపేణ నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥ ౧౪ ॥

మయూరకుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరేఽనఘే ।
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౫ ॥

శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గగృహీతపరమాయుధే ।
ప్రసీద వైష్ణవీరూపే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౬ ॥

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృతవసుంధరే ।
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౭ ॥

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే ।
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౮ ॥

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే ।
వృత్రప్రాణహరే చైంద్రి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౯ ॥

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్యమహాబలే ।
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౦ ॥

దంష్ట్రాకరాలవదనే శిరోమాలావిభూషణే ।
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౧ ॥

లక్ష్మి లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే ।
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౨ ॥

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి ।
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౩ ॥

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే ।
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౪ ॥

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్ ।
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తు తే ॥ ౨౫ ॥

జ్వాలాకరాలమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనమ్ ।
త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాలి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౬ ॥

హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్ ।
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ ॥ ౨౭ ॥

అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్జ్వలః ।
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయమ్ ॥ ౨౮ ॥

See Also  108 Names Of Bala 5 – Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 5 In Telugu

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టా తు కామాన్సకలానభీష్టాన్ ।
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం
త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాంతి ॥ ౨౯ ॥

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్ ।
రూపైరనేకైర్బహుధాఽఽత్మమూర్తిం
కృత్వాంబికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా ॥ ౩౦ ॥

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే-
-ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా ।
మమత్వగర్తేఽతిమహాంధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్ ॥ ౩౧ ॥

రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర ।
దావానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్ ॥ ౩౨ ॥

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వమ్ ।
విశ్వేశవంద్యా భవతీ భవంతి
విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః ॥ ౩౩ ॥

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నోఽరిభీతే-
-ర్నిత్యం యథాసురవధాదధునైవ సద్యః ।
పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్ ॥ ౩౪ ॥

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తిహారిణి ।
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ ॥ ౩౫ ॥

దేవ్యువాచ ॥ ౩౬ ॥

వరదాహం సురగణా వరం యన్మనసేచ్ఛథ ।
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకమ్ ॥ ౩౭ ॥

దేవా ఊచుః ॥ ౩౮ ॥

సర్వబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి ।
ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివినాశనమ్ ॥ ౩౯ ॥

దేవ్యువాచ ॥ ౪౦ ॥

వైవస్వతేఽంతరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే ।
శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ ॥ ౪౧ ॥

నందగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భసంభవా ।
తతస్తౌ నాశయిష్యామి వింధ్యాచలనివాసినీ ॥ ౪౨ ॥

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే ।
అవతీర్య హనిష్యామి వైప్రచిత్తాంశ్చ దానవాన్ ॥ ౪౩ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Hariharaputra In Telugu

భక్షయంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్వైప్రచిత్తాన్మహాసురాన్ ।
రక్తా దంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుసుమోపమాః ॥ ౪౪ ॥

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః ।
స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతికామ్ ॥ ౪౫ ॥

భూయశ్చ శతవార్షిక్యామనావృష్ట్యామనంభసి ।
మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సంభవిష్యామ్యయోనిజా ॥ ౪౬ ॥

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామి యన్మునీన్ ।
కీర్తయిష్యంతి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః ॥ ౪౭ ॥

తతోఽహమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః ।
భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణధారకైః ॥ ౪౮ ॥

శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి ।
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్ ॥ ౪౯ ॥

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి ।
పునశ్చాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే ॥ ౫౦ ॥

రక్షాంసి భక్షయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ ।
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యంత్యానమ్రమూర్తయః ॥ ౫౧ ॥

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి ।
యదారుణాఖ్యస్త్రైలోక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి ॥ ౫౨ ॥

తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వాఽసంఖ్యేయషట్పదమ్ ।
త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్ ॥ ౫౩ ॥

భ్రామరీతి చ మాం లోకాస్తదా స్తోష్యంతి సర్వతః ।
ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి ॥ ౫౪ ॥

తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ ॥ ౫౫ ॥

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౧ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani Stuthi in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil